Tiªu chuÈn c ng nhËn gièng cy trång lm nghiÖp1tải về 208.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích208.32 Kb.
#8111

04 TCN 147 - 2006

TIÊU CHUẨN NGÀNH

04 TCN 147 - 2006

Tiªu chuÈn

c«ng nhËn gièng c©y trång l©m nghiÖp1


(Soát xét lần 1)

Bản tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở các văn bản sau đây:

- Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH 11 của Uỷ ban thường vụ quốc hội (ban hành theo Lệnh của Chủ tich nước số 03/2004/L-CTN ngày 5 tháng 4 năm 2004).

- Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp (ban hành theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT).

- Tiều chuẩn công nhận giống cây trồng lâm nghiệp (ban hành theo Quyết định số 188/2003/QĐ-BNN ngày 23 tháng 1 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT).

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý các loại nguồn giống và giống cây trồng lâm nghiệp mới chọn tạo để cung cấp giống cho trồng rừng nhằm nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực giống cây trồng lâm nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.

1.2. Thuật ngữ và định nghĩa

1) Giống cây trồng lâm nghiệp là một quần thể cây trồng lâm nghiệp đồng nhất về hình thái, nhận biết được bằng sự biểu hiện của các đặc tính do kiểu gen quy định, phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng lâm nghiệp khác thông qua sự biểu hiện của ít nhất một đặc tính và di truyền được cho đời sau. Giống cây trồng lâm nghiệp là một bộ phận của Giống cây trồng.

2) Giống cây trồng lâm nghiệp mới là giống cây trồng lâm nghiệp mới được chọn tạo gồm giống mới tuyển chọn, giống lai, giống đột biến, giống đa bội và giống chuyển gen, cây ưu việt, cây đầu dòng hoặc mới nhập lần đầu, chưa có tên trong danh mục giống cây trồng lâm nghiệp đã được công bố. Giống cây trồng lâm nghiệp mới phải có tính khác biệt với giống cũ ít nhất một tính trạng (hình thái, năng suất, chất lượng sản phẩm, tính chống chịu), có tính đồng nhất, tính ổn định khi sinh sản và chưa được công nhận.

Giống cây trồng lâm nghiệp mới gồm có Giống tiến bộ kỹ thuậtGiống quốc gia.

a. Giống tiến bộ kỹ thuật là các loại giống đã qua khảo nghiệm cơ bản ít nhất tại một điều kiện lập địa, được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận.

b. Giống quốc gia là giống tiến bộ kỹ thuật, đã qua khảo nghiệm mở rộng ở 2 hoặc một số điều kiện lập địa, đã được Bộ NN&PTNT công nhận.

Giống quốc gia và giống tiến bộ kỹ thuật được khảo nghiệm ở những vùng sinh thái nào thì sử dụng ở vùng sinh thái đó hoặc ở nơi có điều kiện sinh thái tương tự, khi trồng ở vùng khác phải qua trồng sản xuất thử.

3) Vật liệu giống là hạt giống, cây giống hoàn chỉnh hay bộ phận của cây có thể sản xuất giống.

4) Giống nhập nội là giống được nhập vào nơi mới trong hay ngoài khu phân bố tự nhiên của nó mà từ trước chưa có.

5) Giống mới tuyển chọn là giống được chọn lọc từ rừng tự nhiên, rừng trồng, hoặc từ rừng giống, vườn giống.

6) Giống lai là giống được tạo ra bằng thụ phấn có kiểm soát các bố mẹ có kiểu gen khác nhau.

7) Giống đa bội là giống có số lượng thể nhiễm sắc ở tế bào soma nhiều hơn giống nhị bội (2n) bình thường.

8) Giống chuyển gen là giống đượctạo ra bằng cách thây đổi hoặc đưa thêm một hoặc một số gen. Giống chuyển gen chỉ được đưa vào sử dụng khi được Bộ NN&PTNT cho phép.

9) Cây ưu việt là cây trội đã được đánh giá qua khảo nghiệm hậu thế chứng tỏ di truyền được các tính trạng mong muốn cho đời sau.

10) Cây đầu dòng là cây mẹ có năng suất, chất lượng và tính chống chịu cao hơn hẳn các cây khác trong quần thể của một giống, đã qua bình tuyển và được công nhận để cung cấp vật liệu sinh dưỡng (hom, cành, v.v).

11) Cây mẹ (cây trội) là cây tốt nhất được tuyển chọn từ rừng tự nhiên, rừng trồng, cây trồng phân tán, rừng giống hoặc vườn giống để nhân giống.

12) Khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp (khảo nghiệm DUS) là khảo nghiệm so sánh giống mới chọn tạo hoặc giống nhập nội với giống sản xuất đại trà về tính khác biệt (D) (hình thái, năng suất và tính chống chịu), tính đồng nhất (U), và tính ổn định (S) khi sinh sản.

13) Khảo nghiệm hậu thế là khảo nghiệm so sánh cây hạt đời sau của các cây giống đã được chọn lọc và đánh giá nhằm chọn được cây giống có khả năng di truyền các đặc tính mong muốn cho đời sau.

14) Khảo nghiệm dòng vô tính là khảo nghiệm đánh giá các dòng vô tính mới chọn tạo so với giống đã có hoặc giống sản xuất đại trà.

15) Xuất xứ là nguồn gốc địa lý của giống hoặc vật liệu giống, là tên địa phương nơi lấy giống ban đầu.

16) Vườn cây đầu dòng (gồm cả Vườn giống lấy hom và Vườn lấy cành ghép) là vườn trồng tập hợp cây được nhân vô tính từ vật liệu của cây đầu dòng để cung cấp vật liệu sinh dưỡng (hom, cành ghép).

17) Vườn giống là vườn được trồng theo sơ đồ nhất định từ các dòng vô tính (vườn giống vô tính) hoặc từ hạt cây mẹ (vườn giống hữu tính) đã được tuyển chọn và công nhận.

18) Rừng giống trồng là rừng giống được trồng không theo sơ đồ bằng cây hạt lấy từ các cây mẹ (cây trội) .

19) Rừng giống chuyển hoá từ rừng tự nhiên là những lâm phần tốt nhất được chọn từ rừng tự nhiên, đã được tác động các biện pháp kỹ thuật theo quy định.

20) Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng là khu rừng trồng (từ 5-7 tuổi cho cây mọc nhanh, 10-15 tuổi cho cây mọc chậm) có sinh trưởng tốt và đồng đều, đã được tác động các biện pháp kỹ thuật theo quy định.

21) Lâm phần tuyển chọn là khu rừng tự nhiên hoặc rừng trồng có chất lượng trên mức trung bình, được tuyển chọn để cung cấp giống tạm thời cho sản xuất, nhưng chưa được tác động các biện pháp kỹ thuật lâm sinh, hoặc chưa đủ diện tích, hay chưa qua đánh giá để công nhận rừng giống chuyển hoá.2. CÔNG NHẬN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP MỚI

Giống cây trồng lâm nghiệp mới chọn tạo muốn được công nhận là giống mới phải qua khảo nghiệm. Sau khi qua khảo nghiệm và đạt các tiêu chuẩn dưới đây mới được công nhận là giống mới (Giống tiến bộ kỹ thuật hoặc Giống quốc gia). .2.1. Khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp mới

Khảo nghiệm giống được chia thành khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiệm mở rộng.

Tất cả các khảo nghiệm giống phải có đối chứng là giống sử dụng trong sản xuất đại trà hay giống đã được công nhận và có cùng mục tiêu sử dụng.

2.1.1. Khảo nghiệm cơ bảnKhảo nghiệm cơ bản ít nhất phải tiến hành ở một lập địa, được thực hiện theo các loại sau đây:

- Khảo nghiệm xuất xứ hay khảo nghiệm giống mới nhập nội ít nhất phải lặp lại 3 lần, mỗi lần lặp ít nhất 25 cây.

- Khảo nghiệm hậu thế ít nhất phải có 8 lần lặp với tổng số ít nhất 32 cây cho mỗi gia đình.

- Khảo nghiệm giống lai ít nhất phải 4 lần lặp với tổng số ít nhất 32 cây cho mỗi tổ hợp hoặc cho mỗi dòng cây lai.

- Khảo nghiệm dòng vô tính, khảo nghiệm giống đa bội, giống chuyển gen ít nhất phải có 4 lần lặp với tổng số ít nhất 28 cây cho mỗi dòng.

- Khảo nghiệm tính chống chịu sâu bệnh hoặc điều kiện bất lợi phải tiến hành ở nơi có sâu bệnh nặng hoặc có điều kiện bật lợi điển hình, ít nhất phải 4 lần lặp, mỗi lần lặp 25 cây.

2.1.2. Khảo nghiệm mở rộng

Các loại giống muốn được công nhận là Giống quốc gia phải qua khảo nghiệm mở rộng. Khảo nghiệm mở rộng được tiến hành vào giai đoạn cuối của khảo nghiệm cơ bản ở các lập địa khác, hoặc tiến hành đồng thời với khảo nghiệm cơ bản trên 2 hoặc một số điều kiện lập địa đại diện. Khảo nghiệm mở rộng có diện tích và số lần lặp như khảo nghiệm cơ bản.

2.1.3.Trồng sản xuất thử

a. Giống cây trồng lâm nghiệp đã được Bộ NN&PTNT công nhận là giống tiến bộ kỹ thuậtgiống quốc gia trước khi trồng trên diện rộng ở vùng khác phải qua trồng sản xuất thử ở những lập địa có điều kiện sinh thái đại diện cho vùng trồng rừng. Diện tích trồng sản xuất thử ở mỗi lập địa ít nhất 1 ha và phải có giống đối chứng. Giống được trồng sản xuất thử ở khu vực nào thì đượcđánh giá và trồng mở rộng cho khu vực ấy và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

b. Giống trồng sản xuất thử do cơ sở tự đánh giá, tự công nhận và tự chịu trách nhiệm.

2.2. Thời gian đánh giá giống cây trồng lâm nghiệp mới

Đánh giá giống mới chọn tạo được tiến hành sau khi các khảo nghiệm giống được xây dựng một số năm tuỳ theo tốc độ sinh trưởng của giống hoặc theo yêu cầu sản phẩm cuối cùng. Thời gian đánh giá khảo nghiệm giống được quy định như sau:

2.2.1. Khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiêm mở rộng

- Cây lấy gỗ sinh trưởng nhanh: 3 năm.

- Cây lấy gỗ sinh trưởng chậm: 6 năm.

- Cây lấy các sản phẩm ngoài gỗ: khi hậu thế hoặc dòng vô tính đã có sản phẩm được thu hoạch trong 2 năm.

- Cây có tính chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất lợi: 3 năm.

2.2.2. Trồng sản xuất thử

- Cây lấy gỗ sinh trưởng nhanh: 2 năm.

- Cây lấy gỗ sinh trưởng chậm: 4 năm.

- Cây lấy các sản phẩm ngoài gỗ: khi hậu thế hoặc dòng vô tính đã có sản phẩm được thu hoạch trong 2 năm.

- Cây có tính chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất lợi: 2 năm.


2.3. Tiêu chuẩn công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới


Giống cây trồng lâm nghiệp mới ngoài tiêu chuẩn về tính khác biệt (có tính trạng mới), tính đồng nhất (về kiểu hình) và tính ổn định trong sinh sản (hữu tính hoặc vô tính) ít nhất phải có một trong các đặc tính sau đây:

2.3.1. Năng suất vượt giống đối chứng đang được dùng trong sản xuất ít nhất 10% về thể tích thân cây hoặc tương đương với giống đã được Bộ NN&PTNT công nhận, hay vượt 7% lượng sản phẩm ngoài gỗ.

2.3.2. Khi có cùng năng suất thì chất lượng sản phẩm gỗ hoặc ngoài gỗ phải vượt giống đối chứng đang được dùng trong sản xuất hơn 10% theo chỉ tiêu được tính.

2.3.3. Có khả năng cao hơn về tính chống chịu sâu bệnh hoặc chống chịu điều kiện bất lợi (tỷ lệ và mức độ bị hại thấp hơn giống đối chứng ít nhất 50%).

2.3.4. Có các đặc trưng hình thái độc đáo phù hợp với các mục đích kinh tế - xã hội.

2.4. Thủ tục công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

Thủ tục công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới theo quy định ở Điều 8 tại Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp (xem phụ lục 1).3. CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

3.1. Tiêu chuẩn công nhận nguồn giống

3.1.1. Lâm phần tuyển chọn

Lâm phần tuyển chọn là khu rừng tự nhiên hoặc rừng trồng có sinh trưởng trên mức trung bình, được chọn để cung cấp giống tạm thời cho sản xuất, có diện tích ít nhất 2 ha.

3.1.2. Rừng giống chuyển hoá

a. Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng phải là những khu rừng trồng (ở giai đoạn 5-7 tuổi cho cây mọc nhanh, ở giai đoạn 10 -15 tuổi cho cây mọc chậm có sinh trưởng tốt và đồng đều, có diện tích ít nhất 3 ha. Khi công nhận ít nhất 20% số cây đã có hạt hữu thụ.

b. Rừng giống chuyển hoá từ rừng tự nhiên phải là những lâm phần tốt nhất được chọn từ rừng tự nhiên đạt các tiêu chuẩn sau:

- Diện tích 1-2ha và có ít nhất 50 cây đạt tiêu chuẩn lấy giống/1 vườn

- Diện tích từ 3ha trở lên phải co ít nhất 17 cây đạt tiêu chuẩn lấy giống/ha

- Đã được tác động các biện pháp kỹ thuật theo quy định.

3.1.3. Rừng giống trồng

Phải được trồng trên lập địa thích hợp nhất, có diện tích ít nhất 3 ha, cách xa các nguồn phấn cùng loài trên 150 m. Nguồn giống được lấy từ ít nhất 20 cây mẹ đã được tuyển chọn và được công nhận, có sinh trưởng tốt hơn các rừng trồng cùng tuổi trong cùng điều kiện lập địa, có ít nhất 20% số cây đã có hạt hữu thụ.

3.1.4.Vườn giống

a. Vườn giống (gồm vườn giống hữu tính và vườn giống vô tính) phải có diện tích ít nhất 1 ha, được trồng ở lập địa tốt và ở phía trên hướng gió thịnh hành trong mùa hoa nở. Cây hoặc nhóm cây trong cùng một gia đình hay một dòng vô tính không được trồng cạnh nhau.

b. Vườn giống hữu tính thế hệ 1 phải có ít nhất 50 gia đình, vườn giống thế hệ 2 phải có ít nhất 25 gia đình; trồng ít nhất 8 lần lặp, mỗi lần không quá 4 cây, sau khi tỉa thưa chỉ để lại 1 cây trong mỗi gia đình. Khi công nhận phải có 25% gia đình đã cho hạt hữu thụ.c. Vườn giống vô tính thế hệ 1 phải có ít nhất 30 dòng vô tính, vườn giống thế hệ 1,5 ít nhất phải có 15 dòng vô tính, mỗi lần lặp chỉ trồng một cây. Khi công nhận phải có 35% số dòng vô tính đã cho hạt hữu thụ.

3.1.5. Cây mẹ (cây trội)

1) Cây mẹ lấy gỗ

a) Cây chọn ở rừng trồng phải đồng tuổi, ở giai đoạn thành thục công nghệ hoặc gần thành thục công nghệ, có sinh trưởng từ trung bình trở lên.

- Có độ vượt so với trị số bình quân của đám rừng (30 - 40 cây chung quanh) ít nhất 1,2 Sx (độ lệch chuẩn) về đường kính và chiều cao, hoặc 25% về đường kính và 10% về chiều cao.

- Đạt các chỉ tiêu chất lượng về phẩm chất thân cây (đoạn thân dưới cành ít nhất dài bằng 1/3 chiều cao cả cây), thân thẳng và tròn đều, cành nhỏ, góc phân cành lớn, tán lá tròn đều, v.v.)

- Không bị sâu bệnh hại.

b) Cây chọn ở rừng tự nhiên không nhất thiết phải có độ vượt về sinh trưởng, nhưng phải đạt các chỉ tiêu chất lượng như cây giống ở rừng trồng.

c) Cây chọn từ cây trồng phân tán phải có độ vượt về sinh trưởng so với ít nhất là 10 cây còn lại cùng tuổi và có các chỉ tiêu chất lượng như cây giống ở rừng trồng.

2) Cây mẹ lấy các sản phẩm ngoài gỗ

a) Cây chọn ở rừng trồng phải có năng suất các sản phẩm cuối cùng (theo mục tiêu kinh tế) vượt 15% so với năng suất trung bình của đám rừng có cây giống (40- 50 cây chung quanh), sinh trưởng từ mức trung bình trở lên và không bị sâu bệnh.

b) Cây chọn từ cây trồng phân tán phải có năng suất các sản phẩm cuối cùng (theo mục tiêu kinh tế) cao nhất trong khu vực (thôn , xã hoặc liên xã), ổn định trong ít nhất 3 năm, có sinh trưởng từ mức trung bình trở lên và không bị sâu bệnh.

3.1.6. Vườn cây đầu dòng

Vườn cây đầu dòng (vườn giống lấy hom, vườn giống lấy cành ghép và lấy vật liệu sinh dưỡng khác) phải được trồng trên lập địa tốt, có diện tích ít nhất 1000 m2. Các dòng vô tính được trồng riêng rẽ.

3.2. Thủ tục công nhận nguồn giống


Thủ tục công nhận nguồn giống được thực hiện theo quy định ở Điều 13 tại Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp (xem phụ lục 2).
4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Tiêu chuẩn công nhận giống cây lâm nghiệp này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký quyết định ban hành. Những nội dung được công bố trong các văn bản trước đây trái với tiêu chuẩn này đều huỷ bỏ.

2. Cá nhân hoặc tổ chức được công nhận giống phải sử dụng giống theo các quy định hiện hành của nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về giống do mình sản xuất.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


Phô lôc 1

TrÝch Quy chÕ qu¶n lý gièng c©y trång l©m nghiÖp

Điều 8. Thñ tôc c«ng nhËn gièng c©y trång l©m nghiÖp míi

1. Hồ sơ xin c«ng nhận giống c©y trồng l©m nghiệp mới gồm: đơn theo mẫu biểu số 02, kết quả khảo nghiệm hoặc sản xuất thử và x¸c nhận của Sở N«ng nghiệp và Ph¸t triển n«ng th«n nơi khảo nghiệm. Hồ sơ xin c«ng nhận giống mới được gửi về Vụ Khoa học c«ng nghệ của Bộ n«ng nghiệp và Ph¸t triển n«ng th«n.

2. Sau khi nhận hồ sơ yªu cầu c«ng nhận giống mới, trong thời hạn 30 ngày, Vụ Khoa học c«ng nghệ x¸c định tÝnh hợp lệ của hồ sơ và th«ng b¸o cho người nộp hồ sơ biết. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, người nộp hồ sơ phải hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

3. Bộ N«ng nghiệp và Ph¸t triển n«ng th«n thành lập Hội đồng khoa học chuyªn ngành theo đề nghị của Vụ Khoa học c«ng nghệ. Hội đồng tiến hành đ¸nh gi¸ kết quả khảo nghiệm hoặc sản xuất thử và đề nghị c«ng nhận giống c©y trồng l©m nghiệp mới.

4. Vụ Khoa học c«ng nghệ căn cứ biªn bản thẩm định của Hội đồng lập b¸o c¸o tr×nh Bộ trưởng Bộ N«ng nghiệp và Ph¸t triển n«ng th«n ra quyết định c«ng nhận giống c©y trồng l©m nghiệp mới. Căn cứ quyết định c«ng nhận này, Vụ Khoa học c«ng nghệ cấp chứng chỉ c«ng nhận giống mới (theo mẫu biểu số 03) cho chủ sở hữu giống.

5. M· số c«ng nhận giống mới được lập theo qui định tại phần B - Phụ lục 3 của bản quy chế này.Điều 13. Thñ tôc c«ng nhËn nguån gièng

1. Đăng ký nguồn giống:

- Chủ nguồn giống làm đơn đăng ký theo mẫu biểu số 04 kÌm theo b¸o c¸o kỹ thuật về nguồn giống gửi tới Cục L©m nghiệp để xin cấp chứng chỉ c«ng nhận cho vườn giống hữu tÝnh, vườn giống v« tÝnh.

- Chủ nguồn giống làm đơn đăng ký theo mẫu biểu số 05 kÌm theo b¸o c¸o kỹ thuật về nguồn giống gửi tới Sở N«ng nghiệp và Ph¸t triển n«ng th«n sở tại để xin cấp chứng chỉ c«ng nhận cho l©m phần tuyển chọn, rừng giống chuyển ho¸, rừng giống trồng, c©y mẹ, v­ên c©y ®Çu dßng (cung cấp hom hoÆc canhg ghÐp).
2. Thẩm định nguồn giống.
a/. Ni dung thm định:

- Sự phï hợp của nguồn giống xin c«ng nhận với quy hoạch ph¸t triển nguồn giống và nhu cầu giống c©y trồng l©m nghiệp của quốc gia hoặc tỉnh;

- Sự phï hợp của nguồn giống với c¸c quy phạm, quy tr×nh, tiªu chuẩn kỹ thuật đối với từng loại nguồn giống đã ban hành.

b/. Tr×nh tù thÈm ®Þnh:

- Cơ quan nhận đơn xem xét hồ sơ đăng ký c«ng nhận nguồn giống theo c¸ nội dung thẩm định nªu tại điểm a khoản 2 của điều này;

- Nếu hồ sơ kh«ng đạt yªu cầu, th«ng b¸o cho chủ đơn biết lý do b¸c đơn hoặc cần bổ sung c¸c số liệu cần thiết vào hồ sơ;

- Cục L©m nghiệp thành lập Hội đồng thẩm định nguồn giống để c«ng nhận c¸c loại vườn giống trong phạm vi cả nước.

- Sở N«ng nghiệp và Ph¸t triển n«ng th«n thành lập Hội đồng thẩm định nguồn giống để c«ng nhận cho c¸c l©m phần tuyển chọn, rừng giống chuyển ho¸, rừng giống trồng, c©y mẹ, v­ên c©y ®Çu dßng trong phạm vi tỉnh.

- Thành phần Hội đồng gồm một số nhà quản lý và nhà khoa học chuyªn ngành được mời theo yªu cầu. Hội đồng thÈm ®Þnh nguån gièng cã tr¸ch nhiÖm t­ vÊn cho l·nh ®¹o Côc L©m nghiÖp hoÆc Së N«ng nghiÖp và Ph¸t triÓn n«ng th«n trong viÖc quyÕt ®Þnh c«ng nhËn hoÆc huû bá c«ng nhËn c¸c lo¹i nguån gièng c©y trång l©m nghiÖp.

- Héi ®ång thÈm ®Þnh kh¶o s¸t hiÖn tr­êng nguån gièng, kiÓm tra chñ nguån gièng vÒ c¸c néi dung kü thuËt liªn quan và lËp biªn b¶n kÕt qu¶ ®¸nh gi¸, thÈm ®Þnh.3. CÊp Chøng chØ c«ng nhËn nguån gièng:

C¨n cø vào biªn b¶n cña Héi ®ång thÈm ®Þnh nguån gièng, Côc L©m nghiÖ cÊp chøng chØ c«ng nhËn nguån gièng theo mÉu biÓu sè 06 và Së N«ng nghiÖp và Ph¸t triÓn n«ng th«n cÊp theo mÉu biÓu sè 07. Trong chøng chØ c«ng nhËn nguån gièng ghi râ c¸c t¸c nghiÖp kü thuËt cÇn thiÕt do Héi ®ång thÈm ®Þnh ®Ò xuÊt mà chñ nguån gièng ph¶i thùc hiÖn.Phô lôc 2

C¸c mÉu biÓu ®Ò nghÞ c«ng nghËn gièng vµ nguån gièng

MÉu biÓu 02 (Quy chÕ c«ng nhËn gièng)MÉU §¥N §Ò NGHÞ C¤NG NHËN GIèNG C¢Y TRåNG L¢M NGHIÖP MíI

CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM§éc lËp Tù do H¹nh phóc

§¥N §Ò NGHÞ C¤NG NHËN GIèNG C¢Y TRåNG L¢M NGHIÖP MíI

KÝnh göi: Bé N«ng nghiÖp vµ PTNTVô Khoa häc c«ng nghÖ

C¨n cø vµo kÕt qu¶ lai t¹o, tuyÓn chän vµ kh¶o nghiÖm gièng c©y trång l©m nghÖp, chóng t«i lµm ®¬n nµy ®Ò nghÞ Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT thÈm ®Þnh vµ c«ng nhËn gièng c©y l©m nghiÖp míi d­íi ®©y ®Ó ®­a vµo s¶n xuÊt gièng phôc vô trång rõngA. PhÇn dµnh cho ng­êi lµm ®¬n

Tªn chñ së h÷u gièng míi

(®¬n vÞ, c¸ nh©n)


§Þa chØ (kÌm theo sè §iÖn tho¹i,

Fax, -mail)


Tªn gièng c©y trång

l©m nghiÖp míi1. Tªn khoa häc 4. Tæ hîp lai

2. Tªn ViÖt Nam 5. XuÊt xø

3. M· sè thÝ nghiÖm 6. Gièng ®ét biÕn , gièng

®a béi vµ gièng chuyÓn genLý lÞch gièng míi

 • Gièng míi nhËp néi

 • Gièng míi tuyÓn chän

 • Gièng míi lai t¹o vµ c«ng thøc lai

 • Gièng ®ét biÕn, gièng ®a béi vµ

gièng chuyÓn gen

 • C©y ­u viÖt

 • C©y ®Çu dßng:

- Rõng tù nhiªn

- Rõng trång

- C©y trång ph©n t¸n

- C©y tõ gièng laiTãm t¾t qu¸ tr×nh chän t¹o, kh¶o nghiªm (trong phßng, ngoµi thùc ®Þa, v.v.)

- §Þa ®iÓm

- Thêi gian

- §iÒu kiÖn lËp ®Þa

- Quy m« ®iÖn tÝch

- Sè lÇn lÆp


Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña gièng míi so víi gièng hiÖn hµnh ë thêi ®iÓm ®Ò nghÞ c«ng nhËn

- Sinh tr­ëng

- N¨ng suÊt

- ChÊt l­îng

- Kh¶ n¨ng chèng chÞuNgµy th¸ng n¨m

Ch÷ ký ng­êi lµm ®¬n

(DÊu cña ®¬n vÞ nÕu cã)
PhÇn dµnh cho vô Khoa häc c«ng nghÖ

NhËn ®¬n ngµy th¸ng n¨m

Ngµy kiÓm tra hiÖn tr­êng

Ngµy häp Héi ®ång thÈm ®Þnh
Ngµy th¸ng n¨m

§¹i diÖn vô KHCN

Ký tªnMẪU BIỂU SỐ 03MẪU CHøNG CHØ c«NG NHËN GIèNG C©Y TRåNG L©M NGHIỆP MíI


BỘ N«NG NGHIỆP Vµ PTNT


céNG Hoµ X· HéI CHñ NGHÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

-----------O0O-----------Hà Nội, ngày … th¸ng … năm 200…


CHøNG CHØ c«NG NHËN

GIèNG C©Y TRåNG L¢M NGHIỆP MíI

Căn cứ Quyết định số................... ngày ........th¸ng ........năm..........của Bộ trưởng Bộ N«ng nghiệp và PTNT về việc c«ng nhận giống c©y trồng l©m nghiệp mới,

Vụ Khoa học c«ng nghệ, Bộ N«ng nghiệp và PTNT cấp chứng chỉ c«ng nhận giống c©y sau đ©y là giống c©y trồng l©m nghiệp mới được phÐp sử dụng tại những vïng theo quy định trong giấy c«ng nhận này.

M· số c«ng nhận giống mới
Tªn giống mới

1. Tªn khoa häc 4. Tæ hîp lai

2. Tªn ViÖt Nam 5. XuÊt xø

3. M· sè thÝ nghiÖm 6. Gièng ®ét biÕn , gièng

®a béi vµ gièng chuyÓn genTªn và địa chỉ chủ sở hữu giống mới (c¸ nh©n, đ¬n vị)
Loại h×nh giống mới:


  • Giống mới nhập nội

  • Giống mới chọn tuyển

  • Giống lai mới

  • Giống đột biến, gièng ®a béi vµ

gièng chuyÓn gen

  • C©y ­u viÖt

  • C©y đầu dßng:

- Rõng tù nhiªn

- Rõng trång

- C©y trång ph©n t¸n

- C©y tõ gièng laiĐặc điểm cơ bản của giống mới
Vïng vµ ®iÒu kiÖn ®­îc sö dông ®Ó trång rõngNgày … th¸ng … n¨m 200…

TL. Bộ trưởng

Vụ trưởng Vụ Khoa học c«ng nghệ

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

MẪU BIỂU SỐ 04

MẪU ĐƠN ĐĂNG Ký NGUỒN GIỐNG C©Y TRỒNG L©M NGHIỆP

CéNG Hoµ X· HéI CHñ NGHÜa VIÖT NAM

Độc lËp - Tự do - Hạnh phóc§¬N ĐĂNG Ký NGUåN GIèNG C©Y TRỒNG L©M NGHIỆP
Kính gửi: Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng l©m nghiệp và tiªu chuẩn về c¸c loại h×nh nguồn giống c©y trồng l©m nghiệp đ· ban hành, chóng t«i làm đơn này đề nghị Cục L©m nghiệp thẩm định và cấp chứng chỉ c«ng nhận c¸c nguồn giống sau ®©y:A - Phần dành cho người làm đơn

Tªn chủ nguồn giống

(Đơn vị hoặc c¸ nh©n)Địa chỉ

(KÌm số điện thoại/Fax/E-mail nếu cã)Loài c©y

 1. Tªn khoa học

 2. Tªn Việt Nam

Vị trÝ hành chÝnh và địa lý của nguồn giống

Tỉnh: … Huyện: … X·: …

Thuộc l«, khoảnh, tiểu khu, l©m trường:

Vĩ độ: Kinh độ:

Độ cao trªn mặt biển:
C¸c th«ng tin chi tiết về nguồn giống xin c«ng nhận:

 1. Năm trồng:

 2. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (c©y ươm từ hạt, c©y ghÐp, c©y gi©m hom, c©y nu«i cấy m«, xuất xứ, số c©y trội được lấy hạt, số dßng v« tÝnh):

 3. Sơ đồ bố trÝ c©y trồng:

 1. Diện tÝch:

 2. Chiều cao trung b×nh (m):

 3. Đường kÝnh trung b×nh ở 1.3 m (cm):

 4. Đường kÝnh t¸n c©y trung b×nh (m):

 5. Cự ly trồng ban ®Çu và mật độ hiện thời (số c©y/ha):

 6. T×nh h×nh ra hoa, kÕt h¹t:

 7. Tãm tắt c¸c kết quả khảo nghiệm hoÆc trồng thử b»ng nguồn giống này (nếu cã):

Sơ đồ vị trÝ nguồn giống (nếu cã):

Loại h×nh nguồn gièng ®Ò nghị ®ược c«ng nhận:

 • Vườn giống hữu tÝnh

 • Vườn giống v« tÝnhNgày … th¸ng … năm 200…

Chữ ký của người làm đơn

(Con dÊu cña ®¬n vÞ nÕu cã)


B - Phần dành cho Cục L©m nghiệp

Nhận đơn ngày … th¸ng … năm 200…

Ngày kiểm tra hiện trường nguồn giống:

Ngày họp hội đồng thẩm định:


Ngày … th¸ng …n¨m 200…

Cục L©m nghiệp

Ký tªnMẪU BIỂU SỐ 05

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUåN Gièng C©Y TRỒNG L©M NGHIỆP á TỈNH


CéNG Hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
§¬n ®¨ng ký nguån gièng l©m nghiÖp ë tØnh

KÝnh gi: Sở N«ng nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….

Căn cứ vào Quy chế quản lý giống c©y trồng l©m nghiệp và tiªu chuẩn về c¸c loại h×nh nguồn giống c©y trồng l©m nghiệp đã ban hành, chóng t«i làm đơn này đề nghị Sở N«ng nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm định và cấp chứng chỉ c«ng nhận c¸c nguồn giống sau đ©y:A - Phần dành cho người làm đơn

Tªn chủ nguồn giống

(Đơn vị hoặc c¸ nh©n)


Địa chỉ

(KÌm số ĐT/Fax/E-mail nếu cã)


Loài c©y

 1. Tªn khoa học

 2. Tªn Việt Nam

Vị trÝ hành chÝnh và địa lý của nguồn giống xin c«ng nhận

Tỉnh: … Huyện: … X·: …

Thuộc l«, khoảnh, tiểu khu, l©m trường:

Vĩ độ: Kinh độ:

Độ cao trªn mÆt biển:C¸c th«ng tin chi tiết về nguồn giống xin c«ng nhận:

 1. Nguồn gốc (rừng tự nhiªn/rừng trồng):

 2. Tuổi trung b×nh hoÆc n¨m trồng:

 3. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (c©y ươm từ hạt, c©y ghÐp, c©y gi©m hom, c©y nu«i cấy m«, xuất xứ, số c©y trội được lấy hạt, số dßng v« tÝnh):

 4. Sơ đồ bố trÝ c©y trồng:

 5. Diện tÝch:

 6. Chiều cao trung b×nh (m):

 7. Đường kÝnh trung b×nh ở 1.3 m (cm):

 8. Đường kÝnh t¸n c©y trung b×nh (m):

 9. Cự ly trồng ban đầu và mật ®é hiÖn thêi (sè c©y/ha)

 10. T×nh h×nh ra hoa, kÕt h¹t

 11. Tãm t¾t kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm vµ trång thö b»ng nguån gièng nµy

(nÕu cã)

Sơ đồ vị trÝ nguồn giống (nếu cã):

Loại h×nh nguồn giống đề nghị được c«ng nhận:

 • L©m phần tuyển chọn

 • Rừng giống chuyển ho¸

 • Rừng giống trồng

 • V­ên c©y ®Çu dßng (cung cÊp hom, cµnh ghÐp)

 • C©y mẹ (c©y trội)
Ngày … th¸ng … năm 200…

Chữ ký của người làm đơn

(Con dÊu cña ®¬n vÞ nÕu cã)

B - Phần dành cho Sở N«ng nghiệp và PTNT

Nhận đơn ngày … th¸ng … năm 200…

Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:

Ngày họp Hội đồng thẩm định:


Ngày … th¸ng … năm 200…

Chi Cục trưởng Chi cục L©m nghiệp

hoặc Trưởng phßng L©m nghiệp Sở

(Ký tªn)


MÉU BIÓU SỐ 06

MÉU CHøNG CHØ C«NG NHẬN NGuåN GIèNG C©Y TRåNG L©M NGHIÖP QUèC GIA


Bé N«NG NGHIỆP Vµ PTNT

CôC L©M NGHIỆP

CéNG Hoµ X· HéI CHñ NGHÜa VIÖT NAM

§éc l©p – Tù do – H¹nh phóc

-----------O0O-----------Hà Nội, ngày … th¸ng … năm 200…

CHøNG CHØ C«NG NHËN

NGUåN GIỐNG C©Y TRỒNG L©M NGHIỆP

C¨n cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định nguồn giống, Cục L©m nghiệp c«ng nhận diện tÝch rừng dưới đ©y đạt tiªu chuẩn chất lượng nguồn giống cã thể đưa vào sản xuất vật liệu giống c©y trồng l©m nghiệp.M· số nguồn giống:
Loài c©y

 1. Tªn khoa học:

 2. Tªn Việt Nam:

 3. Tªn xuất xứ (nếu có):

Địa điểm

L«: Khoảnh: Tiểu khu:

L©m trường:

X·: Huyện: Tỉnh:


Diện tÝch:
Tªn và địa chỉ của chủ nguồn giống

kÌm số ĐT/Fax/E-mail (nếu cã)


Loại h×nh nguồn giống được c«ng nhận:

 • Vườn giống hữu tÝnh

 • Vườn giống v« tÝnh

Phạm vi sử dụng nguồn giống làm vật liệu trồng rừng (vïng sinh th¸i cho phÐp sử dụng và c¸c điều kiện lập địa kh«ng được sử dụng nếu xÐt thấy cần thiết).
C¸c t¸c nghiệp kỹ thuật cần thực hiện trong thời gian quản lý, khai th¸c nguồn giống.
Giấy c«ng nhận này cã gi¸ trị đến ngày:

Ngày … th¸ng … năm 200…

Cục trưởng Cục L©m nghiệp

(Ký tªn, ®ãng dÊu)MẪU BIỂU SỐ 07

MÉU CHøNG CHØ C«NG NHËN NGUåN GIèNG C©Y TRåNG L©M NGHIÖP ë TØNH

UBND TØNH . . . . . . . . . . . . . .

Së N«NG NGHIÖP Vµ PTNT


céng hoµ x· héi CHñ NGHÜa ViÖt nam§éc lËp – Tù do – h¹nh phóc

-----------O0O-----------. . . . . ., ngày … th¸ng … năm 200…

CHøNG CHØ C«NG NHËN

NGUåN GIèNG C©Y TRåNG L©M NGHIÖP

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Sở N«ng nghiệp & PTNT tỉnh …….. ................c«ng nhận diện tÝch rừng dưới đ©y đạt tiªu chuẩn chất lượng nguồn giống cã thể đưa vào sản xuất, kinh doanh vật liệu giống c©y trồng l©m nghiệp.M· số nguồn giống:
Loài c©y

(và xuất xứ nếu cã) 1. Tªn khoa học:

 2. Tªn Việt Nam:

 3. Tªn xuất xứ (nếu cã):

Địa điểm

L«: Khoảnh: Tiểu khu:

L©m trường:

X·: Huyện: Tỉnh:


Diện tÝch:
Tªn và địa chỉ của chủ nguồn giống

kÌm số ĐT/Fax/E-mail nếu cã


Loại h×nh nguồn giống được c«ng nhận:

 • L©m phần tuyển chọn

 • Rừng giống chuyển ho¸ từ rừng tự nhiªn

 • Rừng giống chuyển ho¸ từ rừng trồng

 • Rừng giống trồng

 • C©y mẹ (c©y trội)

 • Vườn c©y ®Çu dßng

Phạm vi sử dụng nguồn giống (điều kiện sinh th¸i cho phÐp sử dụng; điều kiện lập địa hạn chế hoÆc kh«ng được phÐp sử dụng nếu xÐt thấy cần thiết).
C¸c t¸c nghiệp kỹ thuật cần thực hiện trong thời gian quản lý, khai th¸c nguồn giống.
Giấy c«ng nhận này cã gi¸ trị đến ngày:

Ngày … th¸ng … n¨m 200…

GĐ Sở N«ng nghiệp & PTNT tỉnh …

(Ký tªn, ®ãng dÊu)
1 Ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp -PTNTtải về 208.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương