HỘI ĐỒng nhân dân thành phố CẦn thơtải về 51.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích51.69 Kb.
#641

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /TB-HĐND-TT

Cần Thơ, ngày 06 tháng 7 năm 2012THÔNG BÁO

Kết quả kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân

thành phố Cần Thơ, khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016

(Họp ngày 03, 04 và ngày 05 tháng 7 năm 2012)Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ tư vào ngày 03, 04 và ngày 05 tháng 7 năm 2012.

Đại biểu về dự kỳ họp gồm có: 51/54 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ; đại biểu Quốc hội khóa XIII thành phố Cần Thơ; đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Vụ địa phương 3 - Văn phòng Chính phủ; đại diện các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố Cần Thơ qua các nhiệm kỳ; Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng thuộc Thành ủy Cần Thơ; các cơ quan tư pháp thành phố; các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố và Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; các doanh nghiệp kinh tế nhà nước; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trực thuộc thành phố; các cơ quan báo, đài của Trung ương, địa phương và đại diện cử tri thành phố.

Kỳ họp khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 03 tháng 7 năm 2012. Sau khi thực hiện phần nghi thức, Chủ tọa kỳ họp thông qua chương trình kỳ họp với các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2012 (có kèm dự thảo nghị quyết);

2. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012;

3. Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2012; Báo cáo việc giải quyết một số nội dung giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố (từ sau kỳ họp thứ 3 đến trước kỳ họp thứ 4);

4. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ;

5. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thành phố;

6. Thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tại kỳ họp HĐND thành phố Cần Thơ lần thứ 4 - khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016);7. Thông qua các Tờ trình (có kèm dự thảo nghị quyết) do Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền:

- Tờ trình về mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

- Tờ trình về việc quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực; chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, xã, phường, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực; Đội hoạt động xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn; mức khoán và hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực;

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung mức giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

- Tờ trình về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thành phố Cần Thơ;

- Tờ trình về kế hoạch bố trí vốn, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn thành phố;

- Tờ trình về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

- Tờ trình về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, được nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động;

- Tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi cho công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp thuộc thành phố Cần Thơ;

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2012 tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2012;

- Tờ trình về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

8. Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố

- Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách;

- Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội;

- Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế.

9. Ngoài ra, hội nghị còn gửi tài liệu cho đại biểu nghiên cứu, thảo luận và đóng góp, bao gồm 12 báo cáo:

a) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;

b) Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố;

c) Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố;

d) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố;

đ) Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012 của ngành Tòa án nhân dân thành phố;

e) Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016;

g) Báo cáo kết quả công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012 của Cục Thi hành án dân sự thành phố;

h) Báo cáo tình hình công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2012 và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2012;

i) Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về tiếp tục thực hiện “Đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005 - 2011”;

k) Báo cáo kết quả thực hiện chủ đề “Trật tự, kỷ cương đô thị” 6 tháng đầu năm và chương trình thực hiện 6 tháng cuối năm 2012;

l) Báo cáo kết quả tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, lần thứ VIII, năm 2012 - khu vực V và công tác chuẩn bị Hội khỏe Phù Đổng vòng chung kết;

m) Báo cáo về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

10. Phân tổ thảo luận và tổng hợp ý kiến thảo luận tổ:

Các đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu tham dự kỳ họp đã thảo luận tổ sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm trước cử tri. Với gần 70 lượt đại biểu phát biểu, với hàng trăm ý kiến trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh cũng như các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Hầu hết các ý kiến đều thể hiện được những vấn đề bức xúc nhất, phản ánh được những tâm tư nguyện vọng của cử tri và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho các tờ trình và dự thảo nghị quyết.

11. Về chất vấn và trả lời chất vấn:

Tại kỳ họp này, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và qua thực tiễn giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã có văn bản chất vấn Ủy ban nhân dân thành phố và 13 cơ quan, đơn vị liên quan đối với 25 vấn đề. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại Hội trường có 10 đại biểu gởi phiếu chất vấn, 30 lượt đại biểu phát biểu chất vấn trực tiếp; có 04 giám đốc sở và đại diện Ủy ban nhân dân thành phố trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đào Anh Dũng. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề đang bức xúc trong đời sống xã hội thuộc lĩnh vực của các cơ quan quản lý. Kỳ họp có tổ chức đường dây điện thoại trực tiếp (đường dây nóng) để cử tri ý kiến, kiến nghị, kết quả có 48 cuộc gọi của cử tri ở 09 quận, huyện gọi điện đến, với tổng số 54 ý kiến, kiến nghị, nội dung chủ yếu liên quan đến các vấn đề như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giá đền bù, tình trạng quy hoạch nhưng không thực hiện, về xây dựng lộ giao thông nông thôn,...

Kết thúc phiên chất vấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Hữu Lợi đã đánh giá khái quát phiên chất vấn và trả lời chất vấn (có văn bản kèm theo); đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện “lời hứa” của mình với bà con cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân, những vấn đề bà con cử tri quan tâm phải được xử lý sớm, hiệu quả, xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành.

12. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ông Nguyễn Thanh Sơn phát biểu ý kiến giải trình với Hội đồng nhân dân các vấn đề đại biểu và cử tri đặt ra; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện tốt nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đề ra (có văn bản kèm theo).

13. Hội nghị lần lượt thông qua 17 nghị quyếtNghị quyết quy phạm pháp luật (11 nghị quyết)

- (1) Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

- (2) Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí.

- (3) Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung mức giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành phố.

- (4) Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thành phố Cần Thơ.

- (5) Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- (6) Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định tạm thời mức giá một số dịch vụ kỹ thuật mới trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- (7) Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, phường, xã, thị trấn.- (8) Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về số lượng, mức phụ cấp lực lượng công an xã, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn, Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực.

- (9) Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về số lượng, mức phụ cấp đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyện ở phường, xã, thị trấn.

- (10) Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực và mức khoán, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực.

- (11) Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nghị quyết cá biệt (06 nghị quyết)

- (1) Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

- (2) Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

- (3) Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012.

- (4) Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2012 tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2012.

- (5) Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch bố trí, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2013 - 2015 thành phố Cần Thơ.

- (6) Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi cho công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp thuộc thành phố Cần Thơ.

Sau cùng, ông Nguyễn Hữu Lợi, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, khóa VIII kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 05 tháng 7 năm 2012.

Trên cơ sở thông báo này, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp và phổ biến nội dung các Nghị quyết kỳ họp; đồng thời, động viên cử tri thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, pháp luật của Nhà nước và tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ./.
TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

Nơi nhận:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;

- Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- UBND thành phố;

- UBMTTQVN thành phố;

- Đại biểu HĐND thành phố;

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ quận, huyện;

- Website Chính phủ;

- TT Công báo, Chi cục VT- LT thành phố;

- Báo Cần Thơ, Đài PT và TH TP.Cần Thơ;

- Lưu: VT,HĐ,250.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Phạm Văn HiểuКаталог: file upload -> file -> van%20kien%20ky%20hop
van%20kien%20ky%20hop -> HỘI ĐỒng nhân dân thành phố CẦn thơ
van%20kien%20ky%20hop -> HỘI ĐỒng nhân dân thành phố CẦn thơ
file -> SỞ thông tin và truyềN thôNG
file -> Căn cứ Nghị quyết số 35/nq-cp ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
file -> SỞ NỘi vụ Số: 1372 /snv-cchc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> HỘI ĐỒng nhân dâN
file -> Ubnd tp. CẦn thơ SỞ giao thông vận tảI
van%20kien%20ky%20hop -> TỔng cục thads cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam cục tha ds tp. CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
van%20kien%20ky%20hop -> VIỆn kiểm sát nhân dân thành phố CẦn thơ
van%20kien%20ky%20hop -> VIỆn kiểm sát nhân dân thành phố CẦn thơ

tải về 51.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương