SỞ NỘi vụ Số: 1372 /snv-cchc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích14.18 Kb.
#6980

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

SỞ NỘI VỤ

 line 2


Số: 1372 /SNV-CCHC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 line 3              


Cần Thơ, ngày 07 tháng 10 năm 2014


V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố

 
Kính gửi:

  • Thường trực HĐND thành phố;

  • Thường trực UBND thành phố.

Thực hiện Công văn số 5074/UBND-TH ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 của HĐND thành phố, qua nghiên cứu ý kiến của cử tri, Sở Nội vụ có ý kiến trả lời cử tri như sau:1. Đối với việc kiểm tra, rà soát TTHC về lĩnh vực tư pháp – hộ tịch tại xã, phường, thị trấn:

UBND thành phố có ban hành Kế hoạch 07/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2014 về việc rà soát quy định, TTHC năm 2014 0 đểtổ chức kiểm tra, rà soát đối với các TTHC. Qua 06 tháng đầu năm 2014, thành phố ban hành 23 Quyết định công bố 283 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Sở, cấp huyện, cấp xã, cụ thể: Ban hành mới 39 TTHC, sửa đổi bổ sung 215 TTHC; bãi bỏ 29 TTHC. Tổng số TTHC 3 cấp là 1.505 TTHC( trong đó: Cấp Sở 1.208 TTHC, cấp huyện 154 TTHC và cấp xã là 143 TTHC. Trong đó, số TTHC lĩnh vực tư pháp – hộ tịchđã rà soát là 07 TTHC.

Ngoài ra, trong những đợt kiểm tra định kỳ theo kế hoạch Kiểm tra CCHC của UBND thành phố và các cuộc kiểm tra đột xuất Sở Nội vụcũng tiến hành kiểm tra các TTHC trên tất cả các lĩnh vực.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục rà soát TTHC để điều chỉnh bổ sung hoặc loại bỏ những TTHC không còn phù hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức và người dân khi tham gia giải quyết TTHC.2.Về trình độ năng lực cán bộ, công chức cấp xã:

Trình độ cán bộ, công chức cấp xã từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu trong thực thi công vụ. Đến nay, thành phố có 98,48%công chức cấp xã có trình độ trung cấp trở lên tăng 1.57% so với năm 2013 (96,91%); trong đó 40,75% công chức cấp xã có trình độ đại học.3.Việc chấn chỉnh thái độ phục vụ của cán bộ, công chức bộ phận “một cửa”:

Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại 82 đơn vị gồm có 10 Sở, ngành; 37 phòng ban chuyên môn thuộc 9 quận, huyện; 35 xã, phường, thị trấn. Qua kiểm tra đã nhắc nhở một số đơn vị cần chấp hành tốt giờ giấc làm việc, đeo thẻ công chức trong thi hành công vụ, niêm yết số điện thoại của người có trách nhiệm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để người dân có thể kịp thời phản ánh, kiến nghị của mình. Trong thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục tiến hành kiểm tra đột xuất tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Ngoài ra, Sở Nội vụ đã có Công văn gửi đến UBND huyện Thới Lai yêu cầu trả lời ý kiến cử tri về việc cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” không hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, người dân phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ. Kết quả cụ thể do UBND huyện Thới Lai sẽ báo cáo về Thường trực HĐND và UBND thành phố.

Trên đây là trả lời ý kiến cử tri của Sở Nội vụ báo cáoThường trực HĐND, UBND thành phố./.Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khải Hoàn


Каталог: file upload -> file -> kh%20cuoinam%2014 -> troi%20loi%20cu%20tri
file -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
troi%20loi%20cu%20tri -> SỞ thông tin và truyềN thôNG
file -> Căn cứ Nghị quyết số 35/nq-cp ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
file -> HỘI ĐỒng nhân dâN
troi%20loi%20cu%20tri -> Ubnd tp. CẦn thơ SỞ giao thông vận tảI
troi%20loi%20cu%20tri -> Ban quản lý DỰ ÁN ĐẦu tư XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
troi%20loi%20cu%20tri -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cty tnhh một thành viêN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc phát triểN & kinh doanh nhà
troi%20loi%20cu%20tri -> Ủy ban nhân dân huyện vĩnh thạnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 14.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương