Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/QĐ ttg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủtải về 62.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích62.09 Kb.

22: Tên thủ tục

Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/QĐ - TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Trình tự thực hiện

Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức):

- Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Lao động - TB&XH

Các bước thực hiện đối với cơ quan nhà nước:

Cán bộ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp và giao hồ sơ về phòng Người có công giải quyết theo quy định.Cách thức thực hiện

Tổ chức liên hệ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Lao động - TB&XH

Thành phần, số lượng hồ sơ

a)Thành phần hồ sơ:

- Bản khai cá nhân (mẫu 2A)

- Bản trích sao danh sách đề nghị hưởng chế độ 1 lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ - TTg hoặc 1 trong các giấy tờ sau: quyết định hưởng trợ cấp 1 lần phục viên; xuất ngũ; thôi việc…(Bản sao)

- Trường hợp đối tượng không còn quyết định trợ cấp 1 lần thì làm bản khai nêu rõ quá trình tham gia kháng chiến chống Mỹ và công tác, được Hội đồng chính sách xã xem xét đề nghị.

- Công văn đề nghị của UBND xã, phường (Mẫu 7B)

- Công văn đề nghị của Chủ tịch UBND huyện, thành phố kèm danh sách đối tượng (Mẫu số 8B, 9D)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

30 ngày tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Cá nhân,

- Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TB&XH

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu 2A: Công văn về việc đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của UBND xã, phường, thị trấn.

- Mẫu 7b: Công văn về việc xác nhận và đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của UBND xã, phường, thị trấn.

- Mẫu 8b: Công văn về việc xác nhận và đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của UBND huyện, thành phố.

- Mẫu 9d: Danh sách đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của UBND cấp xã, huyện.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Quyết định số 290/2005/QĐ - TTg ngày 08/11/2005; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT - BQP - BLĐTBXH - BTC ngày 7/12/2005;

- Quyết định số 188/2007/QĐ - TTg ngày 6/12/2007;

- Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT - BQP - BLĐTBXH - BTC ngày 26/2/2008Mẫu 2A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày …… tháng …… năm ……
BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ BHYT theo Quyết định

số 290/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tường Chính phủ

___________


Họ và tên: ………………………………. Bí danh: ……………. Nam, nữ: ..
Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………
Quê quán: …………………………………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú số nhà …………………………………
Xã (phường): ………………………… Huyện (thị, thành): ………………ĐT

Đã hưởng trợ cấp 01 lần theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg:

Quyết định số: …………………ngày ……….. tháng ……….. năm …………

Các chế độ đã hưởng (TB,BB, hưu trí, MSLĐ, tuất liệt sĩ …..) …………………

Huân chương, Huy chương (nếu có): ……………………………………………

…………………………………………………………………………………

Lý do chưa được hưởng chế độ BHYT: ……………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng , nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
……….., ngày …. tháng …. năm …….

Xác nhận của

UBND xã, phường …………………

( Ký tên và đóng dấu )

Người khai( Ký, ghi rõ họ, tên )Mẫu 7B


ỦY BAN NHÂN DÂN

...............................................


Số: /CV-UB

V/v xác nhận và đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTgCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
................., ngày..........tháng..........năm 20.

Kính gửi:


Căn cứ vào Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính;

Căn cứ đề nghị của thôn (bản, ấp, tổ dân phố…)..................................BCH Hội Cựu chiến binh và Hội đồng Chính sách xã (phường),

Ủy ban nhân dân xã (phường).....................................đã tổ chức xét duyệt hồ sơ đối tượng và nhất trí xác nhận và đề nghị:

Ông (Bà).........................................................................Sinh năm

Quê quán:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Là đối tượng được hưởng chế độ BHYT theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

(Hồ sơ kèm theo)

Đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết
Nơi nhận:

-

--

- Lưu…...TM. UBND……………………

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)Mẫu 8B

 ……………………….

……………………….

 

Số: /CV


V/v đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

………, ngày….. tháng….. năm 200….  

Kính gửi: ……………………………………..

……………………………………..

 

Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính,……………………………………. đề nghị xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ như sau:

- Tổng số đối tượng: ………..……………………………

Các đối tượng trên đã được xét duyệt theo quy định.

(Danh sách trích ngang và hồ sơ kèm theo).

Đề nghị ………………………………………. xem xét giải quyết.

 

Nơi nhận:

-

--

- Lưu…...……………………………

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 9D

 


…………………………..

…………………………..DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHYT

Theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

(Kèm theo Công văn đề nghị số……….. ngày ….. tháng …. năm 200…. của…...) 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nơi đăng ký khám chữa bệnh theo quy định của BHYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tổng số đối tượng:……………

Tổng số tiền:…………..........

 

Người lập danh sách

(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)


 

Ngày .….. tháng ….. năm …..

 

………………………………………...(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên

: BieuMauDinhKem
BieuMauDinhKem -> Xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã thông thường
BieuMauDinhKem -> Giải quyết hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần
BieuMauDinhKem -> 79. Tên thủ tục Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
BieuMauDinhKem -> Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô
BieuMauDinhKem -> 4. Thủ tục Tiếp công dân
BieuMauDinhKem -> 118. Thủ tục phê duyệt cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động a. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> Giải quyết chế độ Chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ- cp ngày 12/12/2006 của Chính phủ
BieuMauDinhKem -> 2 Tên thủ tục hành chính
BieuMauDinhKem -> 6 Tên thủ tục hành chính
BieuMauDinhKem -> 2. Thủ tục Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm vỉa hè. Trình tự thực hiện
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương