Giải quyết chế độ Chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ- cp ngày 12/12/2006 của Chính phủtải về 51.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích51.13 Kb.

21: Tên thủ tục

Giải quyết chế độ Chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ- CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ

Trình tự thực hiện

Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức):

- Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Lao động - TB&XH

Các bước thực hiện đối với cơ quan nhà nước:

Cán bộ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp và giao hồ sơ về phòng Người có công giải quyết theo quy định.Cách thức thực hiện

Tổ chức liên hệ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Lao động - TB&XH

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Bản khai đề nghị hưởng chế độ BHYT ( Mẫu 1a)
- Công văn (Mẫu 2a)

- Danh sách (Mẫu 4a) của UBND cấp xã


- Công văn (Mẫu 3a) kèm danh sách (Mẫu 4a) của UBND cấp huyện
b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thời hạn giải quyết

30 ngày tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Cá nhân

- Tổ chứcCơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TB&XH

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu 1a: Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ BHYT theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP

- Mẫu 2a: Công văn về việc đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của UBND xã, phường, thị trấn

- Mẫu 3a: Công văn về việc đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP UBND huyện, TP

- Mẫu 4a: Danh sách đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP UBND của UBND cấp xã. huyện.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 ;Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-HCCBVN-BLĐTBXH-BTC-BQP ngày 25/7/2007.


Mẫu 1a

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ BHYT theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP

ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ

 

Họ và tên: …………………………….... Bí danh: ………………. Nam, nữ.Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………

Quê quán: ……………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………….

………………………………………………………………………………..

Vào Đảng:……………………………. Chính thức: ………………………...

Ngày nhập ngũ (hoặc tham gia kháng chiến) ngày …. tháng ….. năm ……..

Đơn vị hoặc cơ quan: ………………………………………………………...

………………………………………………………………………………..

Về gia đình từ ngày …… tháng ……. năm …………………………………

Khen thưởng (Huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen ………….):

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Lý do chưa được hưởng chế độ hảo hiểm y tế

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

 

Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến (Lý lịch quân nhân, lý lịch đảng viên, quyết định phục viên, xuất ngũ ….)………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                  ………, Ngày … tháng … năm ……..Xác nhận Hội CCB xã, phường, thị trấn                                      Người khai

      (Ký tên và đóng dấu)                                          (Ký, ghi rõ họ, tên)Mẫu 2a

UBND xã (phường)……………..

 

Số: /CV- UBV/v đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 ………, ngày … tháng … năm …... 

                      Kính gửi: ………………………………………

 

 

Thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số ………………………. ngày …… tháng …… năm ……. của Bộ Lao động –Thương binh và xã hội - Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng;Xét đề nghị của Hội Cựu chiến binh xã (phường) thông qua kết quả xét duyệt hồ sơ.

UBND ……………………. đề nghị Phòng ………………………… thẩm định tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế trình UBND huyện (quận) duyệt danh sách ……………………….. trường hợp.

(Có danh sách kèm theo).

 


Nơi nhận:

- nt;


-

- Lưu …….

 


T.M UBND ……………

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

  

 

 Mẫu 3a

UBND huyện (quận)……………..

 

Số: /CV- UBV/v đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 ………, ngày …. tháng …. năm …... 

                      Kính gửi: ………………………………………

 

 

Thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số ………………………. ngày …… tháng …… năm ……. của Bộ Lao động -Thương binh và xã hội - Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng;Thông qua kết quả xét duyệt danh sách đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh của Phòng ……………………………. và Hội Cựu chiến binh huyện (quận) tổng số có …………… đối tượng.

(Có danh sách và hồ sơ kèm theo).

Đề nghị ………………………….. xem xét giải quyết.

 

 Nơi nhận:

- nt;


-

- Lưu …….

 


TM. UBND …………………………..

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu 4a

UỶ BAN NHÂN DÂN ……………

DANH SÁCH CỰU CHIẾN BINH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHYT

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP NGÀY 12/12/2006 CỦA CHÍNH PHỦ

(kèm theo công văn đề nghị số ………… ngày …. tháng …. năm ……

của ……………………………………………………….) 

Số TT

 


Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

 

….
….

….

….

….….

 


 

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

 


 

……

…………

……

…………

 


 

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

 


 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

 


 

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

 
 

Tổng số người: ……………………………………………..

                                                                                     ….. ….Ngày …….. tháng … năm 200…….

Người lập danh sách                                                  TM. UBND……………………

(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)                                          CHỦ TỊCH                                                                                        (Ký tên, đóng dấu
: BieuMauDinhKem
BieuMauDinhKem -> Xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã thông thường
BieuMauDinhKem -> Giải quyết hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần
BieuMauDinhKem -> 79. Tên thủ tục Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
BieuMauDinhKem -> Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô
BieuMauDinhKem -> 4. Thủ tục Tiếp công dân
BieuMauDinhKem -> 118. Thủ tục phê duyệt cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động a. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> 2 Tên thủ tục hành chính
BieuMauDinhKem -> 6 Tên thủ tục hành chính
BieuMauDinhKem -> 2. Thủ tục Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm vỉa hè. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> Tặng Giấy khen của Chủ tịch ubnd cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương