Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi môtải về 28.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích28.69 Kb.
105. Thủ tục xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với Dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô” (Dự án Unilever)

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Khách hàng có trách nhiệm làm đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu số 01/NRR-UNI), gửi Ban quản lý Nhóm tín dụng và tiết kiệm.

- Bước 2: Ban quản lý Nhóm tín dụng và tiết kiệm và Ban quản lý dự án xã kiểm tra, xác nhận thiệt hại và đề nghị biện pháp xử lý (miễn lãi, giảm lãi, xóa nợ), gửi Ban quản lý dự án huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

- Bước 3: Ban quản lý dự án huyện và Ngân hàng chính sách xã hội: kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ quyết định biện pháp xử lý nợ và nguồn bù đắp rủi ro đối với trường hợp xử lý xóa nợ (từ quĩ rủi ro, quĩ khác của Ban quản lý xã (nếu có), trừ vào nguồn vốn tín dụng của dự án).b. Cách thức thực hiện:

- Bước 1: Tại người vay và Ban quản lý Nhóm tín dụng và tiết kiệm;

- Bước 2: Tại Ban quản lý dự án xã;

- Bước 3: Tại Ban quản lý dự án huyện hoặc phòng giao dịch NHCSXH cấp huyệnc. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu 01/NRR-UNI

+ Bản sao Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng dùng cho thành viên vay vốn dự án Unilever (mẫu 01A/TD-UNI);

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (NHCSXH nơi cho vay lưu 01 bộ và Ban quản lý dự án xã 01 bộ)

d. Thời hạn giải quyết:

- Giải quyết ngay khi xảy ra rủi ro.đ. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý dự án huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý dự án xã kiểm tra xác nhận rủi ro

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TT: Ban quản lý dự án huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội phụ nữ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục: Phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu 01/NRR-UNI)k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người vay sử dụng đúng mục đích;

- Người vay bị rủi ro do nguyên nhân khách quan.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thỏa thuận 01/TT ngày 25/4/2008- Unilever-HPN-NHCSXH về việc “Thực hiện dự án Nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô”.

- Văn bản số 2210/NHCS-HTQT ngày 18/08/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH về Hướng dẫn thực hiện dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô”.

Mẫu số 01/NRR-UNICỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ NỢ

Kính gửi: Ban quản lý dự án tín dụng UNILEVER................

Tên tôi là:............................................................... sinh năm: .......................

Địa chỉ: ..........................................................................................................

Là thành viên của Nhóm tín dụng và dự án .............................. do ông (Bà) .................................................. làm Nhóm trưởng.1. Gia đình tôi có vay vốn dự án tín dụng UNILVER tại BQLDA xã..................... theo Hợp đồng tín dụng số ..................... cấp ngày ....................

- Số tiền vay......................................... đồng. Thời gian vay .............. tháng.

- Lãi suất ................./tháng. Thời điểm nhận tiền vay.......................

2. Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng trực tiếp của ................... ................ nên đối tượng đầu tư của gia đình tôi bị thiệt hại nặng nề về vốn và tài sản như sau. Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị BQLDA xã .................. và các cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ vào tạo điệu kiện xử lý số nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan của gia đình tôi, cụ thể::

- Số vốn và tài sản bị thiệt hại ...............................................đồng

- Tổng số nợ còn phải trả BQLDA xã là ................................. đồng

Trong đó: + Nợ gốc là .................................................. đồng

+ Nợ lãi là .....................................................đồng

- Số tiền có thể trả nợ được là:..........................................đồng

- Số tiền đề nghị xử lý (miễn, giảm lãi; xoá nợ) ...............là ................... ............................................. đồng

Trong đó: + Nợ gốc là .................................................. đồng

+ Nợ lãi là ....................................................đồng

Gia đình tôi xin cam kết sẽ trả hết nợ cho BQLDA xã.Ngày ...... tháng ........ năm .........

Người vay vốn


Thẩm định - xác nhận đề nghị xử lý rủi ro

Hôm nay, ngày .... tháng.... năm ....., tại..............................BQLDA xã .................... Đã tiến hành thẩm tra đơn đề nghị xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan của gia đình Ông (bà)...............................................địa chỉ .................................................

- Nguyên nhân gây ra thiệt hại vốn và tài sản: .............................................

a) Số vốn và tài sản bị thiệt hại ...............................................đồng

b) Tổng số vốn thực hiện dự án..............................................đồng

c) Đánh giá mức độ thiệt hại về vốn và tài sản (a/b)......................%

- Tình hình tài chính và khả năng trả nợ của gia đình còn lại sau khi bị
thiệt hại.

+ Thu nhập bình quân đầu người của gia đình....................................... đồng

+ Khả năng trả nợ của gia đình ..............................................................đồng

- Tình hình dư nợ vay :

+ Số lãi tiền vay tính trên toàn bộ thời gian cho vay trong hạn (không kể thời gian gia hạn nợ) ............................... đồng

+ Tổng số nợ còn phải trả là .................................................. đồng

Trong đó: + Nợ gốc là .................................................. đồng

+ Nợ lãi là ....................................................đồngKiến nghị biện pháp xử lý nợ:

Đề nghị xem xét cho (miễn toàn bộ lãi chưa trả, giảm lãi; xoá nợ) ............................. đối với gia đình Ông (bà)...................................... số tiền ..................................................

Trong đó: + Nợ gốc là .................................................. đồng

+ Nợ lãi là ....................................................đồng

......... ngày ..../...../....., sau khi các thành viên tham dự đã thống nhất và ký tên dưới đây.

Chủ hộ vay vốn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng Nhóm TD&TK

(Ký, ghi rõ họ tên)Đại diện BQLDA xã thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)
Phê duyệt xử lý rủi ro:

Hội đồng xử lý nợ rủi ro gồm đại diện Ban quản lý dự án xã, Hội phụ nữ huyện là thành viên Ban quản lý dự án tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội nhất trí phê duyệt đề nghị xử lý nợ của ông (Bà).............................. như sau:

Miễn toàn bộ lãi chưa trả/giảm lãi/ xóa nợ, số tiền....................................đồng

Trong đó trích trừ Quĩ rủi ro:................................đồng

Quĩ:.....................................đồng

Vốn tín dụng Unilever:......................................đồng


Trưởng BQLDA xã

(Ký, ghi rõ họ tên)Đại diện BQLDA huyện/ tỉnh

(Ký tên, đóng dấu)Đại diện NHCSXH

(Ký tên, đóng dấu)

: BieuMauDinhKem
BieuMauDinhKem -> Xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã thông thường
BieuMauDinhKem -> Giải quyết hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần
BieuMauDinhKem -> 79. Tên thủ tục Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
BieuMauDinhKem -> 4. Thủ tục Tiếp công dân
BieuMauDinhKem -> 118. Thủ tục phê duyệt cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động a. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> Giải quyết chế độ Chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ- cp ngày 12/12/2006 của Chính phủ
BieuMauDinhKem -> 2 Tên thủ tục hành chính
BieuMauDinhKem -> 6 Tên thủ tục hành chính
BieuMauDinhKem -> 2. Thủ tục Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm vỉa hè. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> Tặng Giấy khen của Chủ tịch ubnd cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương