Fm : vn eximbank hochiminh citytải về 19.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.01.2018
Kích19.1 Kb.
GIAÁY ÑEÀ NGHÒ MÔÛ TÍN DUÏNG THÖ (L/C TRAÛ NGAY)

ÑEÀ NGHÒ EXIMBANK MÔÛ CHO CHUÙNG TOÂI L/C COÙ NOÄI DUNG SAU:


TO :

FM : VN EXIMBANK HOCHIMINH CITY

(ATTN : L/C ADVISING DEPT.)
We open irrevocable /transferable / confirmed credit number :

* In favour :


* Applicant :

* Amount : .................... CIF/ CFR / FOB Hochiminh City port/

Tan Son Nhat air port,Hochiminh City

* Expiry date and place :..................................................... at negotiating bank.

Available with any bank / Advising bank by negotiation of Beneficiary’s draft(s) at sight drawn on us for 100 percent of invoice value against presentation of the following documents in triplicate in English (Unless otherwise stated) :

1. Signed commercial invoice in quadruplicate

2. Full set (3/3) / 2/3 originals and 01 photocopy of signed clean shipped on board ocean bill of lading made out to order blank endorsed / to order of VN EXIMBANK marked freight prepaid / to collect and notify the applicant (Credit number must be indicated).

- Airway bill in duplicate marked freight prepaid / to collect consigned to applicant / VN EXIMBANK and notify the same / applicant (Credit number must be indicated).

3. Quality /Quantity /Weight certificate issued by ...........................

(Full name of goods stated)

4. Certificate of origin issued by chamber of commerce.

5. Detailed packing list.

6. Copy of fax advising applicant and Vietnam Eximbank (84.8.8296063) of particulars of shipment : B/L/AWB nbr , shipment date,ETA,vessel name/flight nbr , quantity of goods, name of commodities,invoice value and credit number within .............days/ after shipment.

7. Insurance covered by seller

Full set of originals of insurance policy/ certificate covering ....................... for 110 percent of invoice value blank endorsed indicating claim payable by a settlement agent (with name and full address stated) in Hochiminh City,Viet Nam and number of original folds to be issued.

8. 1/3 original B/L and one set of non- negotiable above documents to be sent directly to applicant/............by DHL/...... within..................days / after shipment (Ben’s certificate plus DHL/.......receipt presented).

9.........................................................(other documents).

Evidencing shipment of : (Details of goods, quality,packing,marking.....)


- Place of taking in charge / Dispatch from / Place of receipt………………………………………….

- Port of loading / Airport of departure …………………………………………………………………………………...

- Port of discharge / Airport of destination ………………………………………………………………………..…

- Place of final destination / For transportation to / Place of delivery …………………….….

- Shipment must be effected not later than .....................................

- Partial shipment allowed / not allowed

- Transhipment allowed / not allowed

- Special conditions :

- All banking charges outside HoChiMinh City including advising,negotiating,reimbursing commission,confirmation fee and amendment charges at Beneficiary’s account. Advising/Amendment charges must be collected before release of L/C /amendment.

- Instructions to negotiating bank :


  • Presentation of documents must be made within ................days after shipment date.

  • USD60.--discrepancy fee should be deducted from the proceeds for each set of documents presented under this L/C.

  • USD10.- extra fee for the supplementary presentation of documents will be charged on the proceeds upon payment.

  • Please send documents in compliance with L/C terms and conditions in two lots ( The first lot by DHL and the second one by registered airmail ) to Viet Nam Eximbank, No 7 Le Thi Hong Gam St., Dist.1, HoChiMinh City.

  • Within (X days) banking days after our receipt of documents strictly complied with L/C terms and conditions

Or

Within (X days) banking days after our receipt of your authenticated telex/swift advice of negotiation certifying to us that all terms and conditions of the credit have been complied with

we shall reimburse you according to your instructions in the currency of the credit.

- This L/C is subject to UCPDC …. revision ICC publication No. …...

- Operative instrument please notify


CAM KEÁT CUÛA NGÖÔØI ÑEÀ NGHÒ MÔÛ L/C

  1. Chuùng toâi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm veà noäi dung haïn ngaïch vaø giaáy pheùp nhaäp khaåu cuûa tín duïng thö noùi treân vaø traùch nhieäm phaùp lyù veà hôïp ñoàng ngoaïi lieân quan.

  2. Nhaän ñöôïc chöùng töø ( Hoaëc ñieän xin thöông löôïng chöùng töø ) :

- Neáu hôïp leä, chuùng toâi ñoàng yù thanh toaùn.

- Neáu coù ñieåm baát hôïp leä , ñeà nghò Quyù Ngaân haøng thoâng baùo ngay cho chuùng toâi . Neáu quaù thôøi haïn 4 ngaøy keå töø ngaøy EXIMBANK thoâng baùo maø chöa coù yù kieán cuûa chuùng toâi,Quyù Ngaân haøng ñöôïc pheùp thoâng baùo töø choái thanh toaùn vaø hoaøn laïi chöùng töø cho Ngaân haøng nöùôc ngoaøi. Chuùng toâi chòu moïi chi phí lieân heä.

3. Khi Ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñoøi tieàn, ñeå thanh toaùn tieàn haøng vaø caùc chi phí cuûa EXIMBANK lieân quan ñeán L/C naøy Ngaân haøng ñöôïc pheùp trích taøi khoaûn cuûa chuùng toâi soá ……………………………................. taïi EXIMBANK.

- Neáu taøi khoaûn khoâng ñuû tieàn ñeå thanh toaùn chuùng toâi xin nhaän nôï vay theo hôïp ñoàng tín duïng cuûa EXIMBANK. Tröôøng hôïp khoâng coù hôïp ñoàng tín duïng chuùng toâi nhaän nôï vay baét buoäc theo möùc laõi phaït.

4. Trong tröôøng hôïp L/C heát hieäu löïc hoaïêc khoâng söû duïng, caùc phí phaùt sinh phí (keå caû do Ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñoøi ) chuùng toâi seõ chòu traùch nhieäm thanh toaùn.


  1. Trong tröôøng hôïp xin môû L/C yeâu caàu 1/3 ORIGINAL B/L göûi tröïc tieáp ñeán chuùng toâi laø ngöôøi mua, khi coù phaùt sinh chöùng töø khoâng phuø hôïp nhöng chuùng toâi chöa chaáp nhaän thanh toaùn maø Ngaân haøng nöôùc ngoaøi yeâu caàu hoaøn laïi chöùng töø , chuùng toâi baûo ñaûm hoaøn traû laïi ñaày ñuû chöùng töø ñeå EXIMBANK hoaøn traû cho Ngaân haøng nöôùc ngoaøi.

  2. Coâng ty ñeà nghò kyù quyõ ………….%

Ngaøy .............thaùng.................naêm…………

GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY.

: home -> static -> download
home -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
home -> Ban thưỜng trực số: 23/hd-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
home -> BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chính
home -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
home -> Nghị định số 02/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 01 năm 2008
home -> Ban thưỜng trực số: 1685/mttw-btt v/v phối hợp dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
home -> Ban thưỜng trực số: 1395
static -> Bộ Tư pháp I. Quá trình ra đỜi của công ưỚc quá trình soạn thảo
download -> International card application and agreement
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương