Section 6 Quantity delivered / Shortagestải về 15.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2022
Kích15.87 Kb.
#52277
Tài liệu7


Section 6 Quantity delivered / Shortages
Upon receipt of the goods, visible discrepancies in quantity must be notified to us immediately; concealed discrepancies must be notified to us within 4 days, and to the haulier in writing. If a haulier or carrier takes delivery of goods this shall be regarded as proof that the goods are all present, correctly wrapped and loaded. Moreover, the Buyer shall undertake to inform us in writing within 14 days at the latest if we supply goods by mistake without the Buyer having ordered them and to keep the goods ready for collection by a haulier or carrier instructed by us.
Section 7 Passing of risk
The risk of accidental loss or accidental deterioration of the products shall pass over to the Buyer when the goods are handed over, and if the contract of sale involves the carriage of goods, when they are handed over to the haulier, freight forwarder or other person or organisation appointed to deliver them. If dispatch is delayed or becomes impossible for reasons for which we are not responsible, the risk of reporting that the goods are ready for dispatch shall pass over to the Buyer. The passing of risk shall not be affected if, in an individual instance, it is agreed that the transport costs are to be taken over by us.
Mục 6
Khi nhận hàng hóa, phải thông báo ngay cho chúng tôi những sai lệch về số lượng có thể nhìn thấy được; Sự khác biệt được che giấu phải được thông báo cho chúng tôi trong vòng 4 ngày và cho người vận chuyển bằng văn bản. Nếu người vận chuyển hoặc người vận chuyển nhận hàng thì điều này được coi là bằng chứng rằng hàng hóa đã có mặt, được bao gói và xếp đúng cách. Ngoài ra, Người mua phải cam kết thông báo cho chúng tôi bằng văn bản chậm nhất trong vòng 14 ngày nếu chúng tôi cung cấp hàng hóa do nhầm lẫn mà Người mua chưa đặt hàng và để hàng hóa sẵn sàng để thu gom bằng người vận chuyển hoặc người vận chuyển do chúng tôi hướng dẫn.
Mục 7 Xử lý rủi ro
Rủi ro do tai nạn mất mát hoặc hư hỏng do tai nạn của sản phẩm sẽ do người mua chịu trách nhiệm khi hàng hóa được bàn giao, và nếu hợp đồng mua bán có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa, khi chúng được giao cho người vận chuyển, người giao nhận hàng hóa hoặc người khác hoặc tổ chức khác được chỉ định để giao hàng.
Nếu việc gửi hàng bị trì hoãn hoặc không thể thực hiện được vì những lý do mà chúng tôi không chịu trách nhiệm, việc trình bày thông tin về rủi ro rằng hàng hóa đã sẵn sàng để gửi đi sẽ chuyển cho người mua. Việc vượt qua rủi ro sẽ không bị ảnh hưởng nếu, trong một số trường hợp , chúng tôi đồng ý rằng chi phí vận tải sẽ do chúng tôi đảm nhận.
tải về 15.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương