BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 158.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích158.27 Kb.
#518


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

____________________ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________

Số: 07/2007/QĐ-BGDĐT Biên Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2007.


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở,

trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/ NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

§iÒu lÖTr­êng trung häc c¬ së, tr­êng trung häc phæ th«ng

vµ tr­êng phæ th«ng cã nhiÒu cÊp häc

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 07/2007/Q§-BGD§T

ngµy 02/4/2007 cña Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o)Ch­¬ng I

nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi t­îng ¸p dông

1. §iÒu lÖ nµy quy ®Þnh vÒ tr­êng trung häc c¬ së (THCS), tr­êng trung häc phæ th«ng (THPT) vµ tr­êng phæ th«ng cã nhiÒu cÊp häc (sau ®©y gäi chung lµ tr­êng trung häc), bao gåm: nh÷ng quy ®Þnh chung; tæ chøc vµ qu¶n lý nhµ tr­êng; ch­¬ng tr×nh vµ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc; gi¸o viªn; häc sinh; tµi s¶n cña tr­êng; quan hÖ gi÷a nhµ tr­êng, gia ®×nh vµ x· héi.

2. §iÒu lÖ nµy ¸p dông cho c¸c tr­êng trung häc (kÓ c¶ tr­êng chuyªn biÖt quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 4 cña §iÒu lÖ nµy) vµ tæ chøc, c¸ nh©n tham gia ho¹t ®éng gi¸o dôc ë tr­êng trung häc.

§iÒu 2. VÞ trÝ cña tr­êng trung häc

Tr­êng trung häc lµ c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. Tr­êng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n vµ cã con dÊu riªng.§iÒu 3. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña tr­êng trung häc

Tr­êng trung häc cã nh÷ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y:

1. Tæ chøc gi¶ng d¹y, häc tËp vµ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc kh¸c cña Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng.

2. Qu¶n lý gi¸o viªn, c¸n bé, nh©n viªn; tham gia tuyÓn dông vµ ®iÒu ®éng gi¸o viªn, c¸n bé, nh©n viªn.

3. TuyÓn sinh vµ tiÕp nhËn häc sinh, vËn ®éng häc sinh ®Õn tr­êng, qu¶n lý häc sinh theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o.

4. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch phæ cËp gi¸o dôc trong ph¹m vi céng ®ång.

5. Huy ®éng, qu¶n lý, sö dông c¸c nguån lùc cho ho¹t ®éng gi¸o dôc. Phèi hîp víi gia ®×nh häc sinh, tæ chøc vµ c¸ nh©n trong ho¹t ®éng gi¸o dôc.

6. Qu¶n lý, sö dông vµ b¶o qu¶n c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc.

7. Tæ chøc cho gi¸o viªn, nh©n viªn, häc sinh tham gia ho¹t ®éng x· héi.

8. Tù ®¸nh gi¸ chÊt l­îng gi¸o dôc vµ chÞu sù kiÓm ®Þnh chÊt l­îng gi¸o dôc cña c¬ quan cã thÈm quyÒn kiÓm ®Þnh chÊt l­îng gi¸o dôc.

9. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 4. HÖ thèng tr­êng trung häc

1. Tr­êng trung häc cã lo¹i h×nh c«ng lËp vµ lo¹i h×nh t­ thôc.

a) Tr­êng c«ng lËp do c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ Nhµ n­íc trùc tiÕp qu¶n lý. Nguån ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ kinh phÝ cho chi th­êng xuyªn, chñ yÕu do ng©n s¸ch nhµ n­íc b¶o ®¶m;

b) Tr­êng t­ thôc do c¸c tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ hoÆc c¸ nh©n thµnh lËp khi ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp. Nguån ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ kinh phÝ ho¹t ®éng cña tr­êng t­ thôc lµ nguån ngoµi ng©n s¸ch nhµ n­íc.

2. C¸c tr­êng cã mét cÊp häc gåm:

a) Tr­êng trung häc c¬ së;

b) Tr­êng trung häc phæ th«ng.

3. C¸c tr­êng phæ th«ng cã nhiÒu cÊp häc gåm:

a) Tr­êng tiÓu häc vµ trung häc c¬ së;

b) Tr­êng trung häc c¬ së vµ trung häc phæ th«ng;

c) Tr­êng tiÓu häc, trung häc c¬ së vµ trung häc phæ th«ng.

4. C¸c tr­êng trung häc chuyªn biÖt gåm c¸c lo¹i tr­êng theo quy ®Þnh t¹i Môc 3 Ch­¬ng III cña LuËt Gi¸o dôc.§iÒu 5. Tªn tr­êng, biÓn tªn tr­êng

1. ViÖc ®Æt tªn tr­êng ®­îc quy ®Þnh nh­ sau:

Tr­êng trung häc c¬ së (hoÆc: trung häc phæ th«ng; tiÓu häc vµ trung häc c¬ së; trung häc c¬ së vµ trung häc phæ th«ng; tiÓu häc, trung häc c¬ së vµ trung häc phæ th«ng; trung häc phæ th«ng chuyªn) + tªn riªng cña tr­êng, kh«ng ghi lo¹i h×nh c«ng lËp, t­ thôc.

2. Tªn tr­êng ®­îc ghi trªn quyÕt ®Þnh thµnh lËp, con dÊu, biÓn tªn tr­êng vµ giÊy tê giao dÞch.

3. BiÓn tªn tr­êng ghi nh÷ng néi dung sau:

a) Gãc phÝa trªn, bªn tr¸i:

- §èi víi tr­êng trung häc cã cÊp häc cao nhÊt lµ cÊp THCS:

Dßng thø nhÊt: Uû ban nh©n d©n huyÖn (quËn, thÞ x·, thµnh phè) trùc thuéc tØnh vµ tªn huyÖn (quËn, thÞ x·, thµnh phè) thuéc tØnh;

Dßng thø hai: Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o.

- §èi víi tr­êng trung häc cã cÊp THPT:

Dßng thø nhÊt: Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè vµ tªn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng;

Dßng thø hai: Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o.

b) ë gi÷a ghi tªn tr­êng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña §iÒu lÖ nµy;

c) D­íi cïng lµ ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i.

4. Tªn tr­êng vµ biÓn tªn tr­êng cña tr­êng chuyªn biÖt cã Quy chÕ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng riªng th× thùc hiÖn theo Quy chÕ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña lo¹i tr­êng chuyªn biÖt ®ã.

§iÒu 6. Ph©n cÊp qu¶n lý

1. Tr­êng trung häc cã cÊp häc cao nhÊt lµ THCS do phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o qu¶n lý.

2. Tr­êng trung häc cã cÊp THPT do së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o qu¶n lý.

§iÒu 7. Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tr­êng trung häc cã cÊp tiÓu häc, tr­êng trung häc chuyªn biÖt vµ tr­êng trung häc t­ thôc

1. Tr­êng trung häc cã cÊp tiÓu häc ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu lÖ nµy vµ §iÒu lÖ tr­êng tiÓu häc.

2. C¸c tr­êng trung häc chuyªn biÖt, tr­êng trung häc t­ thôc quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 cña §iÒu lÖ nµy tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu lÖ nµy vµ Quy chÕ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tr­êng chuyªn biÖt, tr­êng t­ thôc do Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh.

§iÒu 8. Néi quy tr­êng trung häc

C¸c tr­êng trung häc c¨n cø c¸c quy ®Þnh cña §iÒu lÖ nµy vµ c¸c Quy chÕ, §iÒu lÖ nãi t¹i §iÒu 7 cña §iÒu lÖ nµy (®èi víi tr­êng trung häc cã cÊp tiÓu häc, tr­êng trung häc chuyªn biÖt, tr­êng trung häc t­ thôc) ®Ó x©y dùng néi quy cña tr­êng m×nh.Ch­¬ng II

Tæ chøc vµ qu¶n lý nhµ Tr­êng

§iÒu 9. Thµnh lËp tr­êng trung häc

§iÒu kiÖn thµnh lËp tr­êng trung häc bao gåm:

1. ViÖc më tr­êng phï hîp víi quy ho¹ch m¹ng l­íi tr­êng trung häc vµ yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Þa ph­¬ng.

2. C¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n më tr­êng cã luËn chøng kh¶ thi b¶o ®¶m:

a) Cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ gi¸o viªn ®ñ sè l­îng theo c¬ cÊu vÒ lo¹i h×nh gi¸o viªn, ®¹t tiªu chuÈn vÒ phÈm chÊt vµ tr×nh ®é ®µo t¹o, b¶o ®¶m thùc hiÖn Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng;

b) Cã c¬ së vËt chÊt vµ tµi chÝnh b¶o ®¶m ®¸p øng yªu cÇu ho¹t ®éng gi¸o dôc vµ thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i ch­¬ng VI cña §iÒu lÖ nµy.§iÒu 10. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp tr­êng trung häc

ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp tr­êng trung häc c«ng lËp vµ cho phÐp thµnh lËp tr­êng trung häc t­ thôc ®­îc quy ®Þnh nh­ sau:

1. Chñ tÞch uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (sau ®©y gäi chung lµ cÊp huyÖn) quyÕt ®Þnh ®èi víi tr­êng trung häc cã cÊp häc cao nhÊt lµ THCS, tr­êng chuyªn biÖt (thuéc thÈm quyÒn theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tr­êng chuyªn biÖt).

2. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng (sau ®©y gäi chung lµ cÊp tØnh) quyÕt ®Þnh ®èi víi c¸c tr­êng trung häc cã cÊp THPT, tr­êng chuyªn biÖt thuéc thÈm quyÒn (theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tr­êng chuyªn biÖt).§iÒu 11. Hå s¬ vµ thñ tôc thµnh lËp tr­êng trung häc

1. Hå s¬ xin thµnh lËp tr­êng gåm:

a) §¬n xin thµnh lËp tr­êng;

b) LuËn chøng kh¶ thi víi nh÷ng néi dung chñ yÕu quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña §iÒu lÖ nµy;

c) §Ò ¸n tæ chøc vµ ho¹t ®éng;

d) S¬ yÕu lý lÞch cña ng­êi dù kiÕn bè trÝ lµm HiÖu tr­ëng.

2. LËp hå s¬ xin thµnh lËp tr­êng.

Hå s¬ xin thµnh lËp tr­êng ®­îc lËp theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. C¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n sau ®©y chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc lËp hå s¬:

a) Uû ban nh©n d©n cÊp x·, ph­êng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi chung lµ cÊp x·) ®èi víi tr­êng trung häc cã cÊp häc cao nhÊt lµ THCS;

b) Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn ®èi víi tr­êng trung häc cã cÊp THPT;

c) Tæ chøc, c¸ nh©n ®èi víi c¸c tr­êng trung häc t­ thôc.

3. Thñ tôc xÐt duyÖt thµnh lËp tr­êng.

a) Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®èi víi tr­êng trung häc cã cÊp häc cao nhÊt lµ THCS tiÕp nhËn hå s¬, chñ tr×, phèi hîp víi c¸c ngµnh h÷u quan ë cÊp huyÖn tæ chøc thÈm ®Þnh vÒ møc ®é phï hîp cña viÖc më tr­êng víi quy ho¹ch m¹ng l­íi tr­êng trung häc vµ yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Þa ph­¬ng; møc ®é kh¶ thi cña luËn chøng quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña §iÒu lÖ nµy; tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn xem xÐt, quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp tr­êng trung häc (theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 cña §iÒu lÖ nµy).

b) Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®èi víi tr­êng trung häc cã cÊp THPT tiÕp nhËn hå s¬, chñ tr×, phèi hîp víi c¸c ngµnh h÷u quan ë cÊp tØnh tæ chøc thÈm ®Þnh vÒ møc ®é phï hîp cña viÖc më tr­êng víi quy ho¹ch m¹ng l­íi tr­êng trung häc vµ yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Þa ph­¬ng; møc ®é kh¶ thi cña luËn chøng quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña §iÒu lÖ nµy; tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp tr­êng trung häc (theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 cña §iÒu lÖ nµy).

c) Trong thêi h¹n 45 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, cÊp cã thÈm quyÒn thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp tr­êng cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o kÕt qu¶ b»ng v¨n b¶n cho c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n xin thµnh lËp tr­êng.

4. Hå s¬, viÖc lËp hå s¬ vµ thñ tôc thµnh lËp tr­êng trung häc chuyªn biÖt ®­îc thùc hiÖn theo Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tr­êng chuyªn biÖt.§iÒu 12. S¸p nhËp, chia, t¸ch tr­êng trung häc

1. ViÖc s¸p nhËp, chia, t¸ch tr­êng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:

a) Phï hîp víi quy ho¹ch m¹ng l­íi tr­êng trung häc;

b) §¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi;

c) B¶o ®¶m quyÒn lîi nhµ gi¸o vµ ng­êi häc;

d) Gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc.

2. CÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp th× cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh s¸p nhËp, chia, t¸ch tr­êng. Tr­êng hîp s¸p nhËp gi÷a c¸c tr­êng kh«ng do cïng mét cÊp cã thÈm quyÒn thµnh lËp th× cÊp cã thÈm quyÒn cao h¬n quyÕt ®Þnh; tr­êng hîp cÊp cã thÈm quyÒn thµnh lËp ngang nhau th× cÊp cã thÈm quyÒn ngang nhau ®ã quyÕt ®Þnh.

3. Hå s¬, tr×nh tù vµ thñ tôc s¸p nhËp, chia t¸ch tr­êng ®Ó thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp tr­êng míi tu©n theo c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 §iÒu lÖ nµy.§iÒu 13. §×nh chØ ho¹t ®éng tr­êng trung häc

1. ViÖc ®×nh chØ ho¹t ®éng cña tr­êng trung häc ®­îc thùc hiÖn khi x¶y ra mét trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:

a) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ xö ph¹t hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc ë møc ®é ph¶i ®×nh chØ;

b) V× lý do kh¸ch quan kh«ng b¶o ®¶m ho¹t ®éng b×nh th­êng.

2. Ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp tr­êng trung häc th× cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng. Trong quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng ph¶i x¸c ®Þnh râ lý do ®×nh chØ ho¹t ®éng, quy ®Þnh râ thêi gian ®×nh chØ; c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o quyÒn lîi cña gi¸o viªn vµ ng­êi häc. QuyÕt ®Þnh ®×nh chØ ho¹t ®éng cña tr­êng ph¶i ®­îc c«ng bè c«ng khai trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng.

3. Sau thêi gian ®×nh chØ, khi nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc ®×nh chØ ®­îc kh¾c phôc th× c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ra quyÕt ®Þnh cho phÐp nhµ tr­êng ho¹t ®éng trë l¹i.

4. Tr×nh tù, thñ tôc ®×nh chØ ho¹t ®éng hoÆc cho phÐp ho¹t ®éng trë l¹i cña tr­êng trung häc

a) Tr­ëng phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o (®èi víi tr­êng trung häc do Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp) tæ chøc thanh tra, lÊy ý kiÕn c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan, tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ho¹t ®éng hoÆc cho phÐp ho¹t ®éng trë l¹i cña nhµ tr­êng.

b) Thanh tra së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o (®èi víi tr­êng trung häc do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp) tiÕn hµnh thanh tra vµ kiÕn nghÞ víi së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tæ chøc thÈm ®Þnh, lÊy ý kiÕn c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan, tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ho¹t ®éng hoÆc cho phÐp ho¹t ®éng trë l¹i cña nhµ tr­êng.

5. ViÖc cho häc sinh toµn tr­êng t¹m thêi nghØ häc trong tr­êng hîp thiªn tai, thêi tiÕt kh¾c nghiÖt do gi¸m ®èc së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o quyÕt ®Þnh.§iÒu 14. Gi¶i thÓ tr­êng trung häc

1. Tr­êng trung häc bÞ gi¶i thÓ khi xÈy ra mét trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:

a) Vi ph¹m nghiªm träng c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, tæ chøc, ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng;

b) HÕt thêi gian ®×nh chØ mµ kh«ng kh¾c phôc ®­îc nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc ®×nh chØ;

c) Môc tiªu, néi dung ho¹t ®éng trong quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp tr­êng kh«ng cßn phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi;

d) Theo ®Ò nghÞ cña tæ chøc, c¸ nh©n thµnh lËp tr­êng.

2. CÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp th× cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ hoÆc cho phÐp gi¶i thÓ nhµ tr­êng.

3. C¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp cña tr­êng x©y dùng ph­¬ng ¸n gi¶i thÓ nhµ tr­êng, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ hoÆc cho phÐp gi¶i thÓ nhµ tr­êng. Trong quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ hoÆc cho phÐp gi¶i thÓ nhµ tr­êng ph¶i x¸c ®Þnh râ lý do gi¶i thÓ; c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o quyÒn lîi cña gi¸o viªn vµ ng­êi häc. QuyÕt ®Þnh gi¶i thÓ nhµ tr­êng ph¶i ®­îc c«ng bè c«ng khai trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng cu¶ c¸c c¬ quan Trung ­¬ng.

4. Tr×nh tù, thñ tôc gi¶i thÓ tr­êng trung häc

a) Tr­ëng phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o (®èi víi tr­êng trung häc do Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp) tæ chøc thanh tra, lÊy ý kiÕn c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan, tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ hoÆc cho phÐp gi¶i thÓ nhµ tr­êng;

b) Thanh tra së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o (®èi víi tr­êng trung häc do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp) tiÕn hµnh thanh tra. Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tæ chøc thÈm ®Þnh, lÊy ý kiÕn c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan, tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ hoÆc cho phÐp gi¶i thÓ nhµ tr­êng.

§iÒu 15. Líp, tæ häc sinh, khèi líp

1. Líp


a) Häc sinh ®­îc tæ chøc theo líp;

b) Mçi líp ë c¸c cÊp THCS vµ THPT cã kh«ng qu¸ 45 häc sinh;

c) Sè häc sinh trong mçi líp cña tr­êng chuyªn biÖt ®­îc quy ®Þnh trong Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®«ng cña tr­êng chuyªn biÖt.

2. Mçi líp ®­îc chia thµnh nhiÒu tæ häc sinh.

3. Mçi líp cã líp tr­ëng, 1 hoÆc 2 líp phã do tËp thÓ líp bÇu ra vµo ®Çu mçi n¨m häc; mçi tæ cã tæ tr­ëng, 1 tæ phã do tæ bÇu ra vµo ®Çu mçi n¨m häc.

4. HiÖu tr­ëng thµnh lËp khèi líp vµ quy ®Þnh tæ chøc, nhiÖm vô cña khèi líp.§iÒu 16. Tæ chuyªn m«n

1. HiÖu tr­ëng, c¸c phã HiÖu tr­ëng, gi¸o viªn, viªn chøc th­ viÖn, viªn chøc thiÕt bÞ thÝ nghiÖm cña tr­êng trung häc ®­îc tæ chøc thµnh tæ chuyªn m«n theo m«n häc hoÆc nhãm m«n häc ë tõng cÊp häc THCS, THPT. Mçi tæ chuyªn m«n cã tæ tr­ëng, tõ 1 ®Õn 2 tæ phã chÞu sù qu¶n lý chØ ®¹o cña HiÖu tr­ëng, do HiÖu tr­ëng bæ nhiÖm vµ giao nhiÖm vô vµo ®Çu n¨m häc.

2. Tæ chuyªn m«n cã nh÷ng nhiÖm vô sau:

a) X©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng chung cña tæ, h­íng dÉn x©y dùng vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch c¸ nh©n cña tæ viªn theo kÕ ho¹ch gi¸o dôc, ph©n phèi ch­¬ng tr×nh m«n häc cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ kÕ ho¹ch n¨m häc cña nhµ tr­êng;

b) Tæ chøc båi d­ìng chuyªn m«n vµ nghiÖp vô; tham gia ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i c¸c thµnh viªn cña tæ theo c¸c quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o;

c) §Ò xuÊt khen th­ëng, kû luËt ®èi víi gi¸o viªn.

3. Tæ chuyªn m«n sinh ho¹t hai tuÇn mét lÇn.

§iÒu 17. Tæ v¨n phßng

1. Mçi tr­êng trung häc cã mét tæ v¨n phßng, gåm viªn chøc lµm c«ng t¸c v¨n th­, kÕ to¸n, thñ quü, y tÕ tr­êng häc vµ nh©n viªn kh¸c.

2. Tæ v¨n phßng cã tæ tr­ëng vµ 1 tæ phã, do HiÖu tr­ëng bæ nhiÖm vµ giao nhiÖm vô.

§iÒu 18. HiÖu tr­ëng vµ phã HiÖu tr­ëng

1. Mçi tr­êng trung häc cã HiÖu tr­ëng vµ mét sè phã HiÖu tr­ëng. NhiÖm kú cña HiÖu tr­ëng lµ 5 n¨m, thêi gian ®¶m nhËn chøc vô HiÖu tr­ëng kh«ng qu¸ 2 nhiÖm kú ë mét tr­êng trung häc.

2. HiÖu tr­ëng, phã HiÖu tr­ëng ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn sau:

a) VÒ tr×nh ®é ®µo t¹o vµ thêi gian c«ng t¸c: ph¶i ®¹t tr×nh ®é chuÈn ®µo t¹o cña nhµ gi¸o theo quy ®Þnh cña LuËt Gi¸o dôc ®èi víi cÊp häc, ®¹t tr×nh ®é chuÈn ë cÊp häc cao nhÊt ®èi víi tr­êng phæ th«ng cã nhiÒu cÊp häc vµ ®· d¹y häc Ýt nhÊt 5 n¨m (hoÆc 3 n¨m ®èi víi miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng cao, vïng s©u, vïng xa, vïng d©n téc thiÓu sè, vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n) ë cÊp häc ®ã;

b) §¹t tiªu chuÈn phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng vµ chuyªn m«n, nghiÖp vô; cã n¨ng lùc qu¶n lý, ®· ®­îc båi d­ìng lý luËn, nghiÖp vô vµ qu¶n lý gi¸o dôc; cã ®ñ søc khoÎ theo yªu cÇu nghÒ nghiÖp; ®­îc tËp thÓ gi¸o viªn, nh©n viªn tÝn nhiÖm.

3. Theo ®Ò nghÞ cña Tr­ëng phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o (khi nhµ tr­êng ch­a cã Héi ®ång tr­êng) vµ cña Tr­ëng phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trªn c¬ së giíi thiÖu cña Héi ®ång tr­êng (khi nhµ tr­êng ®· cã Héi ®ång tr­êng), Chñ tÞch uû ban nh©n cÊp huyÖn hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn ra quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm HiÖu tr­ëng, phã HiÖu tr­ëng tr­êng trung häc c«ng lËp cã cÊp häc cao nhÊt lµ THCS vµ ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn HiÖu tr­ëng, phã HiÖu tr­ëng tr­êng trung häc t­ thôc cã cÊp häc cao nhÊt lµ THCS.

4. Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o (khi nhµ tr­êng ch­a cã Héi ®ång tr­êng) vµ cña Gi¸m ®èc së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trªn c¬ së giíi thiÖu cña Héi ®ång tr­êng (khi nhµ tr­êng ®· cã Héi ®ång tr­êng), Chñ tÞch uû ban nh©n d©n cÊp tØnh hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn ra quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm HiÖu tr­ëng, phã HiÖu tr­ëng c¸c tr­êng trung häc c«ng lËp cã cÊp THPT vµ ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn HiÖu tr­ëng, phã HiÖu tr­ëng tr­êng trung häc t­ thôc cã cÊp THPT.

5. Ng­êi cã thÈm quyÒn bæ nhiÖm th× cã quyÒn miÔn nhiÖm HiÖu tr­ëng, phã HiÖu tr­ëng tr­êng trung häc.§iÒu 19. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña HiÖu tr­ëng, phã HiÖu tr­ëng

1. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña HiÖu tr­ëng

a) X©y dùng, tæ chøc bé m¸y nhµ tr­êng;

b) Thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt, QuyÕt nghÞ cña Héi ®ång tr­êng ®­îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 20 cña §iÒu lÖ nµy;

c) X©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc;

d) Qu¶n lý gi¸o viªn, nh©n viªn; qu¶n lý chuyªn m«n; ph©n c«ng c«ng t¸c, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gi¸o viªn, nh©n viªn; thùc hiÖn c«ng t¸c khen th­ëng, kØ luËt ®èi víi gi¸o viªn, nh©n viªn theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc; qu¶n lý hå s¬ tuyÓn dông gi¸o viªn, nh©n viªn;

®) Qu¶n lý häc sinh vµ c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh do nhµ tr­êng tæ chøc; xÐt duyÖt kÕt qu¶ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i häc sinh, ký x¸c nhËn häc b¹, ký x¸c nhËn hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh tiÓu häc vµo häc b¹ häc sinh tiÓu häc (nÕu cã) cña tr­êng phæ th«ng cã nhiÒu cÊp häc vµ quyÕt ®Þnh khen th­ëng, kû luËt häc sinh theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o;

e) Qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n cña nhµ tr­êng;

g) Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ®èi víi gi¸o viªn, nh©n viªn, häc sinh; tæ chøc thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ trong ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng; thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc cña nhµ tr­êng.

h) §­îc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é, båi d­ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ h­ëng c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

i) ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc cÊp trªn vÒ toµn bé c¸c nhiÖm vô ®­îc quy ®Þnh trong kho¶n 1 §iÒu nµy.

2. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña phã HiÖu tr­ëng

a) Thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc HiÖu tr­ëng vÒ nhiÖm vô ®­îc HiÖu tr­ëng ph©n c«ng;

b) Cïng víi HiÖu tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc cÊp trªn vÒ phÇn viÖc ®­îc giao;

c) Thay mÆt HiÖu tr­ëng ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng khi ®­îc HiÖu tr­ëng uû quyÒn;

d) §­îc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é, båi d­ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ h­ëng c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.§iÒu 20. Héi ®ång tr­êng

1. Héi ®ång tr­êng ®èi víi tr­êng trung häc c«ng lËp, Héi ®ång qu¶n trÞ ®èi víi tr­êng trung häc t­ thôc ®­îc gäi chung lµ Héi ®ång tr­êng.

2. Héi ®ång tr­êng c«ng lËp cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y:

a) QuyÕt nghÞ vÒ môc tiªu, c¸c dù ¸n, kÕ ho¹ch vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña nhµ tr­êng;

b) QuyÕt nghÞ vÒ viÖc huy ®éng nguån lùc cho nhµ tr­êng;

c) QuyÕt nghÞ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh, tµi s¶n cña nhµ tr­êng;

d) QuyÕt ®Þnh vÒ tæ chøc, nh©n sù theo quy ®Þnh vµ cã quyÒn giíi thiÖu ng­êi ®Ó c¬ quan cã thÈm quyÒn bæ nhiÖm lµm HiÖu tr­ëng, phã HiÖu tr­ëng;

®) Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt nghÞ cña Héi ®ång tr­êng, viÖc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ trong c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng; gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng.

3. Thñ tôc thµnh lËp, c¬ cÊu tæ chøc cña Héi ®ång tr­êng c«ng lËp.

a) Thµnh phÇn cña Héi ®ång tr­êng.

NhiÖm k× cña Héi ®ång tr­êng lµ 5 n¨m. Héi ®ång tr­êng cã chñ tÞch vµ c¸c thµnh viªn kh¸c cña héi ®ång, trong ®ã cã 1 th­ ký. C¸c thµnh viªn cña Héi ®ång tr­êng gåm: mét ®¹i diÖn cña tæ chøc §¶ng do tæ chøc §¶ng cö, mét ®¹i diÖn cña tæ chøc C«ng ®oµn do Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn cö, mét ®¹i diÖn cña Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng do Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng cö, ®¹i diÖn gi¸o viªn (tõ 3 ®Õn 7 ng­êi) do héi nghÞ toµn thÓ gi¸o viªn bÇu chän, mét ®¹i diÖn Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh cña tr­êng do Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh cña tr­êng cö. Tæng sè thµnh viªn cña Héi ®ång tr­êng tõ 7 ®Õn lµ 11 ng­êi;

b) Ng­êi cã thÈm quyÒn bæ nhiÖm HiÖu tr­ëng nhµ tr­êng (quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 3 vµ 4 §iÒu 18 cña §iÒu lÖ nµy) th× cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång tr­êng (sau ®©y gäi lµ cÊp cã thÈm quyÒn);

c) Quy tr×nh bÇu cö c¸c thµnh viªn vµ thµnh lËp Héi ®ång tr­êng nh­ sau:

- Theo ®Ò nghÞ cña HiÖu tr­ëng (khi thµnh lËp Héi ®ång tr­êng nhiÖm kú ®Çu tiªn) vµ cña Chñ tÞch Héi ®ång tr­êng (khi nhµ tr­êng ®· cã Héi ®ång tr­êng, kÓ tõ nhiÖm kú thø 2 trë ®i), c¬ quan gi¸o dôc qu¶n lý trùc tiÕp cña nhµ tr­êng (quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña §iÒu lÖ nµy) tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn (nãi t¹i ®iÓm b kho¶n 3 cña §iÒu nµy) duyÖt chñ tr­¬ng, ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn c¸c thµnh viªn vµ thµnh lËp Héi ®ång tr­êng;

- Khi thµnh lËp Héi ®ång tr­êng nhiÖm kú ®Çu tiªn, HiÖu tr­ëng tr×nh c¬ quan gi¸o dôc qu¶n lý trùc tiÕp cña nhµ tr­êng theo c¸c b­íc sau:

+ B­íc 1: HiÖu tr­ëng tr×nh ®Ó xin phÐp vÒ chñ tr­¬ng, dù kiÕn sè l­îng, c¬ cÊu thµnh viªn vµ kÕ ho¹ch triÓn khai cô thÓ cña Héi ®ång tr­êng;

+ B­íc 2: Sau khi cã ý kiÕn phª duyÖt cña cÊp cã thÈm quyÒn, HiÖu tr­ëng trao ®æi víi c¸c tæ chøc liªn quan nãi t¹i kho¶n 3 cña §iÒu nµy vµ häp toµn thÓ gi¸o viªn cña tr­êng ®Ó chuÈn bÞ nh©n sù cña Héi ®ång tr­êng;

+ B­íc 3: HiÖu tr­ëng tr×nh danh s¸ch c¸c thµnh viªn Héi ®ång tr­êng.

+ B­íc 4: Khi cã quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng nhËn c¸c thµnh viªn Héi ®ång tr­êng, HiÖu tr­ëng tæ chøc c¸c thµnh viªn cña Héi ®ång tr­êng häp kho¸ ®Çu tiªn ®Ó bÇu Chñ tÞch vµ Th­ ký cña Héi ®ång tr­êng;

+ B­íc 5: HiÖu tr­ëng tr×nh kÕt qu¶ bÇu chñ tÞch vµ th­ ký ®Ó cÊp cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång tr­êng;

- Khi nhµ tr­êng ®· cã Héi ®ång tr­êng (kÓ tõ nhiÖm kú thø 2 trë ®i), 6 th¸ng tr­íc khi hÕt nhiÖm kú, Chñ tÞch Héi ®ång tr­êng chÞu tr¸ch nhiÖm tr×nh c¬ quan gi¸o dôc qu¶n lý trùc tiÕp cña nhµ tr­êng theo quy tr×nh vµ c¸c b­íc 1, 2, 3, 4, 5 t­¬ng øng nh­ quy ®Þnh ®èi víi HiÖu tr­ëng (nãi t¹i ®iÓm c kho¶n 3 §iÒu nµy) ®Ó thµnh lËp Héi ®ång tr­êng cho nhiÖm kú tiÕp theo.

d) Trong nhiÖm kú, nÕu cã yªu cÇu ®ét xuÊt vÒ viÖc thay ®æi thµnh viªn cña Héi ®ång tr­êng, th× Héi ®ång tr­êng ra NghÞ quyÕt, Chñ tÞch Héi ®ång tr­êng ®Ò nghÞ c¬ quan gi¸o dôc qu¶n lý trùc tiÕp cña nhµ tr­êng ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn. NÕu thµnh viªn cÇn thay ®æi lµ Chñ tÞch Héi ®ång tr­êng, th× cÊp cã thÈm quyÒn lÊy ý kiÕn cña tõng thµnh viªn Héi ®ång tr­êng tr­íc khi quyÕt ®Þnh c«ng nhËn.

4. Ho¹t ®éng cña Héi ®ång tr­êng cña tr­êng c«ng lËp

a) Héi ®ång tr­êng häp th­êng kú Ýt nhÊt hai lÇn trong mét n¨m. C¸c phiªn häp do Chñ tÞch Héi ®ång tr­êng triÖu tËp ®Ó th¶o luËn, biÓu quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. Phiªn häp cña Héi ®ång tr­êng ph¶i ®¶m b¶o cã mÆt Ýt nhÊt 3/4 sè thµnh viªn (trong ®ã cã chñ tÞch) míi hîp lÖ. C¸c nghÞ quyÕt cña Héi ®ång tr­êng ®­îc th«ng qua b»ng biÓu quyÕt hoÆc lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n t¹i cuéc häp. NghÞ quyÕt cña Héi ®ång tr­êng chØ cã hiÖu lùc khi ®­îc Ýt nhÊt 2/3 sè thµnh viªn nhÊt trÝ, ®­îc c«ng bè c«ng khai trong toµn tr­êng. Chñ tÞch Héi ®ång tr­êng triÖu tËp häp bÊt th­êng khi HiÖu tr­ëng ®Ò nghÞ hoÆc khi cã Ýt nhÊt 1/3 sè thµnh viªn Héi ®ång ®Ò nghÞ.

b) HiÖu tr­ëng cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c quyÕt nghÞ cña Héi ®ång tr­êng vÒ nh÷ng néi dung ®­îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. NÕu HiÖu tr­ëng kh«ng nhÊt trÝ víi quyÕt nghÞ cña Héi ®ång tr­êng ph¶i kÞp thêi b¸o c¸o xin ý kiÕn c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc cÊp trªn trùc tiÕp cña nhµ tr­êng. Trong thêi gian chê ý kiÕn cña cÊp cã thÈm quyÒn nãi t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy, HiÖu tr­ëng vÉn ph¶i thùc hiÖn theo quyÕt nghÞ cña Héi ®ång tr­êng.

6. NhiÖm vô, quyÒn h¹n, thñ tôc thµnh lËp, c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång tr­êng cña tr­êng t­ thôc ®­îc thùc hiÖn theo Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng tr­êng t­ thôc.§iÒu 21. C¸c héi ®ång kh¸c trong nhµ tr­êng

1. Héi ®ång thi ®ua vµ khen th­ëng

Héi ®ång thi ®ua khen th­ëng t­ vÊn vÒ c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng trong nhµ tr­êng vµ ®éng theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o.

2. Héi ®ång kû luËt

a) Héi ®ång kû luËt ®­îc thµnh lËp ®Ó xÐt hoÆc xo¸ kû luËt ®èi víi häc sinh theo tõng vô viÖc. Héi ®ång kû luËt do HiÖu tr­ëng quyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ lµm chñ tÞch, gåm: HiÖu tr­ëng, BÝ th­ §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh (nÕu cã), Tæng phô tr¸ch §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh (nÕu cã), gi¸o viªn chñ nhiÖm líp cã häc sinh ph¹m lçi, mét sè gi¸o viªn cã kinh nghiÖm gi¸o dôc vµ Tr­ëng ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh cña tr­êng;

b) Héi ®ång kû luËt ®­îc thµnh lËp ®Ó xÐt vµ ®Ò nghÞ xö lÝ kØ luËt ®èi víi c¸n bé, gi¸o viªn, viªn chøc kh¸c theo tõng vô viÖc. ViÖc thµnh lËp, thµnh phÇn vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nµy ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

3. HiÖu tr­ëng cã thÓ thµnh lËp c¸c héi ®ång t­ vÊn kh¸c theo yªu cÇu cô thÓ cña tõng c«ng viÖc. NhiÖm vô, thµnh phÇn vµ thêi gian ho¹t ®éng cña c¸c héi ®ång nµy do HiÖu tr­ëng quy ®Þnh.

§iÒu 22. Tæ chøc §¶ng vµ c¸c ®oµn thÓ trong nhµ tr­êng

1. Tæ chøc §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam trong nhµ tr­êng l·nh ®¹o nhµ tr­êng vµ ho¹t ®éng trong khu«n khæ HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt.

2. C¸c ®oµn thÓ, tæ chøc x· héi trong nhµ tr­êng ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ gióp nhµ tr­êng thùc hiÖn môc tiªu, nguyªn lý gi¸o dôc.

§iÒu 23. Qu¶n lý tµi s¶n, tµi chÝnh

1. ViÖc qu¶n lý tµi s¶n cña nhµ tr­êng ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt; mäi thµnh viªn cña tr­êng cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ tµi s¶n nhµ tr­êng.

2. ViÖc qu¶n lý thu, chi tõ c¸c nguån tµi chÝnh cña nhµ tr­êng ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n, thèng kª, b¸o c¸o cña Bé Tµi chÝnh, cña liªn Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ Bé Tµi chÝnh.

Ch­¬ng III

Ch­¬ng tr×nh vµ C¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc


§iÒu 24. Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc

1. Tr­êng trung häc thùc hiÖn viÖc gi¶ng d¹y vµ häc tËp theo ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc do Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh.

2. Tr­êng trung häc thùc hiÖn thêi gian häc tËp theo biªn chÕ n¨m häc do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh.

3. C¨n cø ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc vµ biªn chÕ n¨m häc, nhµ tr­êng x©y dùng kÕ ho¹ch vµ thêi kho¸ biÓu ®Ó ®iÒu hµnh ho¹t ®éng d¹y häc.§iÒu 25. S¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp, thiÕt bÞ d¹y häc vµ tµi liÖu tham kh¶o

1. S¸ch gi¸o khoa cô thÓ ho¸ c¸c yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng quy ®Þnh trong ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc cña c¸c m«n häc ë mçi líp cña gi¸o dôc phæ th«ng, ®¸p øng yªu cÇu vÒ ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng. S¸ch gi¸o khoa do Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o duyÖt ®Ó sö dông chÝnh thøc, æn ®Þnh, thèng nhÊt trong gi¶ng d¹y, häc tËp ë tr­êng trung häc.

2. Tr­êng trung häc sö dông c¸c thiÕt bÞ d¹y häc, s¸ch bµi tËp vµ tµi liÖu tham kh¶o theo c¸c danh môc do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh. Mäi tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng ®­îc Ðp buéc häc sinh mua tµi liÖu tham kh¶o.

§iÒu 26. C¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc

1. Ho¹t ®éng gi¸o dôc trªn líp ®­îc tiÕn hµnh th«ng qua viÖc d¹y häc c¸c m«n häc b¾t buéc vµ tù chän trong ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc cña cÊp häc do Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh.

2. Nhµ tr­êng phèi hîp víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia gi¸o dôc ngoµi nhµ tr­êng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp. Ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp bao gåm c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ vÒ khoa häc, v¨n häc, nghÖ thuËt, thÓ dôc thÓ thao, an toµn giao th«ng, phßng chèng tÖ n¹n x· héi, gi¸o dôc giíi tÝnh, gi¸o dôc ph¸p luËt nh»m ph¸t triÓn toµn diÖn vµ båi d­ìng n¨ng khiÕu; c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i, tham quan, du lÞch, giao l­u v¨n ho¸, gi¸o dôc m«i tr­êng; c¸c ho¹t ®éng x· héi, tõ thiÖn phï hîp víi ®Æc ®iÓm sinh lý løa tuæi häc sinh.

§iÒu 27. HÖ thèng hå s¬, sæ s¸ch vÒ ho¹t ®éng gi¸o dôc trong tr­êng

HÖ thèng hå s¬, sæ s¸ch theo dâi ho¹t ®éng gi¸o dôc trong tr­êng gåm:

1. §èi víi nhµ tr­êng:

- Sæ ®¨ng bé,

- Sæ gäi tªn vµ ghi ®iÓm,

- Sæ ghi ®Çu bµi,

- Häc b¹ häc sinh,

- Sæ qu¶n lý cÊp ph¸t v¨n b»ng, chøng chØ,

- Sæ theo dâi phæ cËp gi¸o dôc,

- Sæ theo dâi häc sinh chuyÓn ®i, chuyÓn ®Õn,

- Sæ nghÞ quyÕt cña nhµ tr­êng vµ nghÞ quyÕt cña héi ®ång tr­êng,

- Hå s¬ thi ®ua cña nhµ tr­êng,

- Hå s¬ kiÓm tra, ®¸nh gi¸ gi¸o viªn vµ nh©n viªn,

- Hå s¬ khen th­ëng, kû luËt häc sinh,

- Sæ qu¶n lý vµ hå s¬ l­u tr÷ c¸c v¨n b¶n, c«ng v¨n,

- Sæ qu¶n lý tµi s¶n,

- Sæ qu¶n lý tµi chÝnh,

- Hå s¬ qu¶n lý thiÕt bÞ d¹y häc vµ thùc hµnh thÝ nghiÖm,

- Hå s¬ qu¶n lý th­ viÖn,

- Hå s¬ theo dâi søc khoÎ häc sinh.

2. §èi víi gi¸o viªn:

- Bµi so¹n,

- Sæ kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y theo tuÇn,

- Sæ dù giê th¨m líp,

- Sæ chñ nhiÖm (®èi víi gi¸o viªn lµm c«ng t¸c chñ nhiÖm líp).

§iÒu 28. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh

1. Häc sinh ®­îc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp, rÌn luyÖn theo Quy chÕ ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i häc sinh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o.

2. ViÖc ra ®Ò kiÓm tra ph¶i c¨n cø vµo c¸c yªu cÇu vÒ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc theo ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc vµ s¸ch gi¸o khoa.

3. ViÖc ®¸nh gi¸ häc sinh ph¶i b¶o ®¶m yªu cÇu c«ng khai, c«ng b»ng, kh¸ch quan, chÝnh x¸c vµ toµn diÖn. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i häc sinh ph¶i ®­îc th«ng b¸o cho gia ®×nh vµo cuèi häc kú vµ cuèi n¨m häc.

4. Häc sinh tiÓu häc tr­êng phæ th«ng cã nhiÒu cÊp häc häc hÕt ch­¬ng tr×nh tiÓu häc, cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o th× ®­îc HiÖu tr­ëng tr­êng phæ th«ng cã nhiÒu cÊp häc x¸c nhËn trong häc b¹ viÖc hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh tiÓu häc.

5. Häc sinh häc hÕt ch­¬ng tr×nh THCS, cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o th× ®­îc Tr­ëng phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cÊp huyÖn cÊp b»ng tèt nghiÖp THCS.

6. Häc sinh häc hÕt ch­¬ng tr×nh THPT, cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o th× ®­îc dù thi tèt nghiÖp vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®­îc Gi¸m ®èc së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cÊp b»ng tèt nghiÖp THPT.

§iÒu 29. Gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng nhµ tr­êng

1. Tr­êng trung häc cã phßng truyÒn thèng ®Ó gi÷ g×n nh÷ng tµi liÖu, hiÖn vËt cã liªn quan tíi viÖc thµnh lËp vµ ph¸t triÓn cña nhµ tr­êng, nh»m gi¸o dôc truyÒn thèng cho gi¸o viªn, nh©n viªn vµ häc sinh.

2. Mçi tr­êng cã thÓ chän mét ngµy trong n¨m lµm ngµy truyÒn thèng cña tr­êng m×nh vµ lÊy ngµy ®ã ®Ó tæ chøc héi tr­êng h»ng n¨m hoÆc mét sè n¨m.

3. Häc sinh cò cña tr­êng ®­îc thµnh lËp ban liªn l¹c ®Ó gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña nhµ tr­êng, huy ®éng c¸c nguån lùc ®Ó gióp ®ì nhµ tr­êng trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu, nguyªn lý gi¸o dôc.


Ch­¬ng IV


Gi¸o viªn

§iÒu 30. Gi¸o viªn tr­êng trung häc

Gi¸o viªn tr­êng trung häc lµ ng­êi lµm nhiÖm vô gi¶ng d¹y, gi¸o dôc trong nhµ tr­êng, gåm: HiÖu tr­ëng, Phã HiÖu tr­ëng, gi¸o viªn bé m«n, gi¸o viªn lµm c«ng t¸c §oµn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh (bÝ th­, phã bÝ th­ hoÆc trî lý thanh niªn, cè vÊn §oµn) ®èi víi tr­êng trung häc cã cÊp THPT, gi¸o viªn lµm tæng phô tr¸ch §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh (®èi víi tr­êng trung häc cã cÊp tiÓu häc hoÆc cÊp THCS).§iÒu 31. NhiÖm vô cña gi¸o viªn tr­êng trung häc

1. Gi¸o viªn bé m«n cã nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y:

a) D¹y häc vµ gi¸o dôc theo ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch gi¸o dôc; so¹n bµi; d¹y thùc hµnh thÝ nghiÖm, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ theo quy ®Þnh; vµo sæ ®iÓm, ghi häc b¹ ®Çy ®ñ, lªn líp ®óng giê, qu¶n lý häc sinh trong c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc do nhµ tr­êng tæ chøc, tham gia c¸c ho¹t ®éng cña tæ chuyªn m«n;

b) Tham gia c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc ë ®Þa ph­¬ng;

c) RÌn luyÖn ®¹o ®øc, häc tËp v¨n ho¸, båi d­ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®Ó n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc;

d) Thùc hiÖn §iÒu lÖ nhµ tr­êng; thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña HiÖu tr­ëng, chÞu sù kiÓm tra cña HiÖu tr­ëng vµ c¸c cÊp qu¶n lý gi¸o dôc;

®) Gi÷ g×n phÈm chÊt, danh dù, uy tÝn cña nhµ gi¸o, g­¬ng mÉu tr­íc häc sinh, th­¬ng yªu, t«n träng häc sinh, ®èi xö c«ng b»ng víi häc sinh, b¶o vÖ c¸c quyÒn vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña häc sinh, ®oµn kÕt, gióp ®ì ®ång nghiÖp;

e) Phèi hîp víi gi¸o viªn chñ nhiÖm, c¸c gi¸o viªn kh¸c, gia ®×nh häc sinh, §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh trong d¹y häc vµ gi¸o dôc häc sinh.

g) Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

2. Gi¸o viªn chñ nhiÖm, ngoµi c¸c nhiÖm vô quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 cña §iÒu nµy, cßn cã nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y:

a) T×m hiÓu vµ n¾m v÷ng häc sinh trong líp vÒ mäi mÆt ®Ó cã biÖn ph¸p tæ chøc gi¸o dôc s¸t ®èi t­îng, nh»m thóc ®Èy sù tiÕn bé cña c¶ líp;

b) Céng t¸c chÆt chÏ víi gia ®×nh häc sinh, chñ ®éng phèi hîp víi c¸c gi¸o viªn bé m«n, §oµn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh, c¸c tæ chøc x· héi cã liªn quan trong ho¹t ®éng gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc häc sinh cña líp m×nh chñ nhiÖm;

c) NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i häc sinh cuèi kú vµ cuèi n¨m häc, ®Ò nghÞ khen th­ëng vµ kû luËt häc sinh, ®Ò nghÞ danh s¸ch häc sinh ®­îc lªn líp th¼ng, ph¶i kiÓm tra l¹i, ph¶i rÌn luyÖn thªm vÒ h¹nh kiÓm trong kú nghØ hÌ, ph¶i ë l¹i líp, hoµn chØnh viÖc ghi vµo sæ ®iÓm vµ häc b¹ häc sinh;

d) B¸o c¸o th­êng kú hoÆc ®ét xuÊt vÒ t×nh h×nh cña líp víi HiÖu tr­ëng.

3. Gi¸o viªn thØnh gi¶ng còng ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy.

4. Gi¸o viªn lµm c«ng t¸c §oµn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh lµ gi¸o viªn THPT ®­îc båi d­ìng vÒ c«ng t¸c §oµn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, cã nhiÖm vô tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cña §oµn ë nhµ tr­êng vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng víi ®Þa ph­¬ng.

5. Gi¸o viªn lµm tæng phô tr¸ch §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh lµ gi¸o viªn THCS ®­îc båi d­ìng vÒ c«ng t¸c §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh, cã nhiÖm vô tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cña §éi ë nhµ tr­êng vµ phèi hîp ho¹t ®éng víi ®Þa ph­¬ng.

§iÒu 32. QuyÒn cña gi¸o viªn

1. Gi¸o viªn cã nh÷ng quyÒn sau ®©y:

a) §­îc nhµ tr­êng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc häc sinh;

b) §­îc h­ëng mäi quyÒn lîi vÒ vËt chÊt, tinh thÇn vµ ®­îc ch¨m sãc, b¶o vÖ søc khoÎ theo c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch quy ®Þnh ®èi víi nhµ gi¸o;

c) §­îc trùc tiÕp hoÆc th«ng qua c¸c tæ chøc tham gia qu¶n lý nhµ tr­êng;

d) §­îc h­ëng l­¬ng vµ phô cÊp (nÕu cã) khi ®­îc cö ®i häc ®Ó ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô theo quy ®Þnh hiÖn hµnh;

®) §­îc hîp ®ång thØnh gi¶ng vµ nghiªn cøu khoa häc t¹i c¸c tr­êng vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c nÕu ®­îc sù ®ång ý cña HiÖu tr­ëng vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng nhiÖm vô quy ®Þnh t¹i §iÒu 31 cña §iÒu lÖ nµy;

e) §­îc b¶o vÖ nh©n phÈm, danh dù;

g) §­îc h­ëng c¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

2. Gi¸o viªn chñ nhiÖm ngoµi c¸c quyÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 cña §iÒu nµy, cßn cã nh÷ng quyÒn sau ®©y:

a) §­îc dù c¸c giê häc, ho¹t ®éng gi¸o dôc kh¸c cña häc sinh líp m×nh;

b) §­îc dù c¸c cuéc häp cña Héi ®ång khen th­ëng vµ Héi ®ång kû luËt khi gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn häc sinh cña líp m×nh;

c) §­îc dù c¸c líp båi d­ìng, héi nghÞ chuyªn ®Ò vÒ c«ng t¸c chñ nhiÖm;

d) §­îc quyÒn cho phÐp c¸ nh©n häc sinh nghØ häc kh«ng qu¸ 3 ngµy;

®) §­îc gi¶m giê lªn líp hµng tuÇn theo quy ®Þnh khi lµm chñ nhiÖm líp.

3. Gi¸o viªn lµm c«ng t¸c §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, tæng phô tr¸ch §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.§iÒu 33. Tr×nh ®é chuÈn ®­îc ®µo t¹o cña gi¸o viªn

1. Tr×nh ®é chuÈn ®µo t¹o cña gi¸o viªn tr­êng trung häc ®­îc quy ®Þnh nh­ sau:

a) §èi víi gi¸o viªn tiÓu häc: cã b»ng tèt nghiÖp trung cÊp s­ ph¹m;

b) §èi víi gi¸o viªn THCS: cã b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng s­ ph¹m hoÆc cã b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng vµ chøng chØ nghiÖp vô s­ ph¹m theo ®óng chuyªn ngµnh cña c¸c khoa, tr­êng s­ ph¹m;

c) §èi víi gi¸o viªn THPT: cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc s­ ph¹m hoÆc cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc vµ cã chøng chØ båi d­ìng nghiÖp vô s­ ph¹m theo ®óng chuyªn ngµnh t¹i c¸c khoa, tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m.

2. Gi¸o viªn ch­a ®¹t tr×nh ®é chuÈn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ®­îc nhµ tr­êng, c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®¹t tr×nh ®é chuÈn.

3. Gi¸o viªn cã tr×nh ®é trªn chuÈn ®­îc nhµ tr­êng, c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy t¸c dông cña m×nh trong gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc.

§iÒu 34. Hµnh vi, ng«n ng÷ øng xö, trang phôc cña gi¸o viªn

1. Hµnh vi, ng«n ng÷ øng xö cña gi¸o viªn ph¶i mÉu mùc, cã t¸c dông gi¸o dôc ®èi víi häc sinh.

2. Trang phôc cña gi¸o viªn ph¶i chØnh tÒ, phï hîp víi ho¹t ®éng s­ ph¹m, theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ trang phôc cña viªn chøc Nhµ n­íc.

§iÒu 35. C¸c hµnh vi gi¸o viªn kh«ng ®­îc lµm

Gi¸o viªn kh«ng ®­îc cã c¸c hµnh vi sau ®©y:

1. Xóc ph¹m danh dù, nh©n phÈm, x©m ph¹m th©n thÓ cña häc sinh, ®ång nghiÖp, ng­êi kh¸c.

2. Gian lËn trong kiÓm tra, thi cö, tuyÓn sinh; gian lËn trong ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp, rÌn luyÖn cña häc sinh.

3. Xuyªn t¹c néi dung gi¸o dôc.

4. Ðp buéc häc sinh häc thªm ®Ó thu tiÒn.

5. Hót thuèc; uèng r­îu, bia; nghe, tr¶ lêi b»ng ®iÖn tho¹i di ®éng khi ®ang d¹y häc, khi ®ang tham gia c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ë nhµ tr­êng.

§iÒu 36. Khen th­ëng vµ xö lý vi ph¹m

1. Gi¸o viªn cã thµnh tÝch sÏ ®­îc khen th­ëng, ®­îc tÆng c¸c danh hiÖu thi ®ua vµ c¸c danh hiÖu cao quý kh¸c.

2. Gi¸o viªn cã hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ nµy th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

Ch­¬ng V

Häc sinh

§iÒu 37. Tuæi häc sinh tr­êng trung häc

1. Tuæi cña häc sinh vµo líp s¸u THCS: tõ 11 ®Õn 13 tuæi.

2. Tuæi cña häc sinh vµo líp m­êi THPT: tõ 15 ®Õn 17 tuæi.

3. C¸c tr­êng hîp sau ®©y ®­îc vµo cÊp häc ë tuæi cao h¬n tuæi quy ®Þnh:

a) §­îc cao h¬n 1 tuæi víi häc sinh n÷, häc sinh tõ n­íc ngoµi vÒ n­íc;

b) §­îc cao h¬n 2 tuæi víi häc sinh ng­êi d©n téc thiÓu sè, häc sinh ë vïng kinh tÕ - x· héi khã kh¨n, häc sinh khuyÕt tËt, tµn tËt, kÐm ph¸t triÓn thÓ lùc vµ trÝ tuÖ, häc sinh må c«i kh«ng n¬i n­¬ng tùa, häc sinh trong diÖn hé ®ãi nghÌo theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc;

NÕu thuéc nhiÒu tr­êng hîp nªu t¹i c¸c ®iÓm a vµ b kho¶n 3 §iÒu nµy chØ ®­îc ¸p dông 1 quy ®Þnh cho 1 trong c¸c tr­êng hîp ®ã.

4. Häc sinh cã thÓ lùc tèt vµ ph¸t triÓn sím vÒ trÝ tuÖ cã thÓ vµo häc tr­íc tuæi hoÆc häc v­ît líp nÕu ®­îc nhµ tr­êng ®Ò nghÞ vµ theo c¸c quy ®Þnh sau:

a) ViÖc cho häc v­ît líp chØ ¸p dông trong ph¹m vi cÊp häc;

b) Häc tr­íc mét tuæi do gi¸m ®èc së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cho phÐp c¨n cø vµo ®Ò nghÞ cña phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cÊp huyÖn (®èi víi häc sinh tr­êng trung häc cã cÊp häc cao nhÊt lµ THCS) vµ ®Ò nghÞ cña tr­êng trung häc cã cÊp THPT (®èi víi häc sinh tr­êng trung häc cã cÊp THPT);

c) Tr­êng hîp häc v­ît líp vµ tr­êng hîp häc tr­íc tuæi ngoµi quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 4 §iÒu nµy, ph¶i ®­îc Gi¸m ®èc së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Ò nghÞ vµ ®­îc Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cho phÐp.

§iÒu 38. NhiÖm vô cña häc sinh

Häc sinh cã nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y:

1. KÝnh träng thÇy gi¸o, c« gi¸o, c¸n bé vµ nh©n viªn cña nhµ tr­êng; ®oµn kÕt gióp ®ì lÉn nhau trong häc tËp, rÌn luyÖn; thùc hiÖn ®iÒu lÖ, néi quy nhµ tr­êng; chÊp hµnh ph¸p luËt cña Nhµ n­íc;

2. Thùc hiÖn nhiÖm vô häc tËp, rÌn luyÖn theo ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch gi¸o dôc cña nhµ tr­êng;

3. RÌn luyÖn th©n thÓ, gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n, gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i tr­êng;

4. Tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ cña tr­êng, cña líp, cña §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh, §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, gióp ®ì gia ®×nh vµ tham gia c«ng t¸c x· héi.

5. Gi÷ g×n, b¶o vÖ tµi s¶n cña nhµ tr­êng, n¬i c«ng céng; gãp phÇn x©y dùng, b¶o vÖ vµ ph¸t huy truyÒn thèng cña nhµ tr­êng.

§iÒu 39. QuyÒn cña häc sinh

Häc sinh cã nh÷ng quyÒn sau ®©y:

1. §­îc b×nh ®¼ng trong viÖc h­ëng thô gi¸o dôc toµn diÖn, ®­îc b¶o ®¶m nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian, c¬ së vËt chÊt, vÖ sinh, an toµn ®Ó häc tËp ë líp vµ tù häc ë nhµ, ®­îc cung cÊp th«ng tin vÒ viÖc häc tËp cña m×nh, ®­îc sö dông trang thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn phôc vô c¸c ho¹t ®éng häc tËp, v¨n ho¸, thÓ thao, thÓ dôc cña nhµ tr­êng theo quy ®Þnh;

2. §­îc t«n träng vµ b¶o vÖ, ®­îc ®èi xö b×nh ®¼ng, d©n chñ, ®­îc quyÒn khiÕu n¹i víi nhµ tr­êng vµ c¸c cÊp qu¶n lý gi¸o dôc vÒ nh÷ng quyÕt ®Þnh ®èi víi b¶n th©n m×nh; ®­îc quyÒn chuyÓn tr­êng khi cã lý do chÝnh ®¸ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; ®­îc häc tr­íc tuæi, häc v­ît líp, häc ë tuæi cao h¬n tuæi quy ®Þnh nãi t¹i §iÒu 37 cña §iÒu lÖ nµy;

3. §­îc tham gia c¸c ho¹t ®éng nh»m ph¸t triÓn n¨ng khiÕu vÒ c¸c m«n häc, thÓ dôc, thÓ thao, nghÖ thuËt do nhµ tr­êng tæ chøc nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn;

4. §­îc nhËn häc bæng hoÆc trî cÊp kh¸c theo quy ®Þnh ®èi víi nh÷ng häc sinh ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch x· héi, nh÷ng häc sinh cã khã kh¨n vÒ ®êi sèng vµ nh÷ng häc sinh cã n¨ng lùc ®Æc biÖt;

5. §­îc h­ëng c¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 40. Hµnh vi, ng«n ng÷ øng xö, trang phôc cña häc sinh

1. Hµnh vi, ng«n ng÷ øng xö cña häc sinh trung häc ph¶i cã v¨n ho¸, phï hîp víi ®¹o ®øc vµ lèi sèng cña løa tuæi häc sinh trung häc.

2. Trang phôc cña häc sinh ph¶i s¹ch sÏ, gän gµng, thÝch hîp víi ®é tuæi, thuËn tiÖn cho viÖc häc tËp vµ sinh ho¹t ë nhµ tr­êng.

3. Khi ®i häc, kh«ng ®­îc t« son, ®¸nh phÊn, s¬n mãng tay, mãng ch©n, nhuém tãc ®Ó trang ®iÓm.

Tuú ®iÒu kiÖn cña tõng tr­êng, HiÖu tr­ëng cã thÓ quyÕt ®Þnh ®Ó häc sinh mÆc ®ång phôc mét sè buæi trong tuÇn nÕu ®­îc nhµ tr­êng vµ Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh cña tr­êng ®ång ý.

§iÒu 41. C¸c hµnh vi häc sinh kh«ng ®­îc lµm

Häc sinh kh«ng ®­îc cã c¸c hµnh vi sau ®©y:

1. Xóc ph¹m nh©n phÈm, danh dù, x©m ph¹m th©n thÓ gi¸o viªn, c¸n bé, nh©n viªn cña nhµ tr­êng, ng­êi kh¸c vµ häc sinh kh¸c;

2. Gian lËn trong häc tËp, kiÓm tra, thi cö, tuyÓn sinh;

3. §¸nh nhau, g©y rèi trËt tù, an ninh trong nhµ tr­êng vµ n¬i c«ng céng;

4. Lµm viÖc kh¸c; nghe, tr¶ lêi b»ng ®iÖn tho¹i di ®éng; hót thuèc, uèng r­îu, bia trong giê häc, khi ®ang tham gia c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc cña nhµ tr­êng.

5. §¸nh b¹c; vËn chuyÓn, mang ®Õn tr­êng, tµng tr÷, sö dông ma tuý, hung khÝ, vò khÝ, chÊt næ, chÊt ®éc; l­u hµnh, sö dông v¨n ho¸ phÈm ®éc h¹i, ®åi truþ; tham gia tÖ n¹n x· héi.

§iÒu 42. Khen th­ëng vµ kû luËt

1. Häc sinh cã thµnh tÝch trong häc tËp vµ rÌn luyÖn ®­îc nhµ tr­êng vµ c¸c cÊp qu¶n lý gi¸o dôc khen th­ëng b»ng c¸c h×nh thøc sau ®©y:

- Khen tr­íc líp, tr­íc tr­êng;

- Khen th­ëng cho häc sinh tiªn tiÕn, häc sinh giái;

- CÊp giÊy chøng nhËn, giÊy khen, b»ng khen, nÕu ®o¹t gi¶i trong c¸c kú thi chän häc sinh giái theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o;

- C¸c h×nh thøc khen th­ëng kh¸c.

2. Häc sinh vi ph¹m khuyÕt ®iÓm trong qu¸ tr×nh häc tËp, rÌn luyÖn cã thÓ ®­îc khuyªn r¨n hoÆc xö lý kØ luËt theo c¸c h×nh thøc sau ®©y:

- Phª b×nh tr­íc líp, tr­íc tr­êng;

- KhiÓn tr¸ch vµ th«ng b¸o víi gia ®×nh;

- C¶nh c¸o ghi häc b¹;

- Buéc th«i häc cã thêi h¹n.

Ch­¬ng VI

tµi s¶n cña tr­êng

§iÒu 43. Tr­êng häc

1. §Þa ®iÓm:

a) Tr­êng häc lµ mét khu riªng ®­îc ®Æt trong m«i tr­êng thuËn lîi cho gi¸o dôc. Tr­êng ph¶i cã t­êng bao quanh, cã cæng tr­êng vµ biÓn tr­êng;

b) Tæng diÖn tÝch mÆt b»ng cña tr­êng tÝnh theo ®Çu häc sinh cña tr­êng Ýt nhÊt ph¶i ®¹t:

- Tõ 6 m2/häc sinh trë lªn (®èi víi néi thµnh, néi thÞ);

- Tõ 10 m2/häc sinh trë lªn (®èi víi c¸c vïng cßn l¹i).

2. C¬ cÊu c¸c khèi c«ng tr×nh:

- Khèi phßng häc, phßng häc bé m«n;

- Khèi phôc vô häc tËp;

- Khèi phßng hµnh chÝnh;

- Khu s©n ch¬i, b·i tËp;

- Khu vÖ sinh vµ khu ®Ó xe.§iÒu 44. Quy ®Þnh cô thÓ cho c¸c khèi c«ng tr×nh

1. Phßng häc, phßng häc bé m«n

a) Phßng häc:

- Cã ®ñ phßng häc ®Ó häc nhiÒu nhÊt lµ hai ca trong 1 ngµy;

- Phßng häc x©y dùng theo tiªu chuÈn cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o;

- Phßng häc cã ®ñ bµn ghÕ häc sinh phï hîp víi tõng cÊp häc, bµn ghÕ cña gi¸o viªn, cã b¶ng viÕt vµ ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ ¸nh s¸ng, tho¸ng m¸t.

b) Phßng häc bé m«n: Thùc hiÖn theo Quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn phßng häc bé m«n do Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh.

2. Khèi phôc vô häc tËp gåm nhµ tËp ®a n¨ng, th­ viÖn, phßng ho¹t ®éng §oµn - §éi, phßng truyÒn thèng.

3. Khèi hµnh chÝnh - qu¶n trÞ.

Gåm phßng lµm viÖc cña HiÖu tr­ëng, phã HiÖu tr­ëng, v¨n phßng, phßng häp toµn thÓ c¸n bé vµ viªn chøc nhµ tr­êng, phßng gi¸o viªn, phßng y tÕ häc ®­êng, nhµ kho, phßng th­êng trùc. C¸c phßng nµy ph¶i ®­îc trang bÞ bµn, ghÕ, tñ, thiÕt bÞ lµm viÖc.

4. Khu s©n ch¬i, b·i tËp.

Cã diÖn tÝch Ýt nhÊt b»ng 25% tæng diÖn tÝch mÆt b»ng cña tr­êng, khu s©n ch¬i cã hoa, c©y bãng m¸t vµ ®¶m b¶o vÖ sinh, khu b·i tËp cã ®ñ thiÕt bÞ luyÖn tËp thÓ dôc thÓ thao vµ ®¶m b¶o an toµn.

5. Khu vÖ sinh vµ hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc.

a) Khu vÖ sinh ®­îc bè trÝ hîp lý theo tõng khu lµm viÖc, häc tËp cho gi¸o viªn vµ häc sinh, cã ®ñ n­íc, ¸nh s¸ng, ®¶m b¶o vÖ sinh, kh«ng lµm « nhiÔm m«i tr­êng;

b) Cã hÖ thèng cÊp n­íc s¹ch, hÖ thèng tho¸t n­íc cho tÊt c¶ c¸c khu vùc theo quy ®Þnh vÒ vÖ sinh m«i tr­êng.

6. Khu ®Ó xe.

Bè trÝ hîp lý trong khu«n viªn tr­êng, ®¶m b¶o an toµn, trËt tù, vÖ sinh.

Ch­¬ng VII

Quan hÖ gi÷a Nhµ tr­êng, Gia ®×nh vµ x· héi

§iÒu 45. Tr¸ch nhiÖm cña nhµ tr­êng

Nhµ tr­êng ph¶i chñ ®éng phèi hîp th­êng xuyªn vµ chÆt chÏ víi gia ®×nh vµ x· héi ®Ó x©y dùng m«i tr­êng gi¸o dôc thèng nhÊt nh»m thùc hiÖn môc tiªu, nguyªn lý gi¸o dôc.§iÒu 46. Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh

1. Mçi líp cã mét Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh tæ chøc theo tõng n¨m häc gåm c¸c thµnh viªn do cha mÑ, ng­êi gi¸m hé häc sinh cö ra ®Ó phèi hîp víi gi¸o viªn chñ nhiÖm líp, gi¸o viªn bé m«n trong viÖc gi¸o dôc häc sinh.

2. Mçi tr­êng cã mét Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh ®­îc tæ chøc trong mçi n¨m häc gåm mét sè thµnh viªn do c¸c Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh tõng líp bÇu ra ®Ó phèi hîp víi nhµ tr­êng thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 45 cña §iÒu lÖ nµy.

3. NhiÖm vô, quyÒn h¹n, tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh tõng líp, tõng tr­êng trung häc thùc hiÖn theo §iÒu lÖ Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh.§iÒu 47. Quan hÖ gi÷a nhµ tr­êng, gia ®×nh vµ x· héi

Nhµ tr­êng phèi hîp víi Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nh»m:

1. Thèng nhÊt quan ®iÓm, néi dung, ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc gi÷a nhµ tr­êng, gia ®×nh vµ x· héi.

2. Huy ®éng mäi lùc l­îng cña céng ®ång ch¨m lo sù nghiÖp gi¸o dôc, x©y dùng phong trµo häc tËp vµ m«i tr­êng gi¸o dôc lµnh m¹nh, gãp phÇn x©y dùng c¬ së vËt chÊt nhµ tr­êng.Bé tr­ëng

NguyÔn ThiÖn Nh©n


Каталог: phongtccb -> VB%20phap%20qui -> Quyet%20dinh
Quyet%20dinh -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Quyet%20dinh -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ———— Số: 51
Quyet%20dinh -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 244/2005/QĐ-ttg ngàY 06 tháng 10 NĂM 2005 VỀ chế ĐỘ phụ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐi với nhà giáO Đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ SỞ giáo dục công lậP
VB%20phap%20qui -> BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
VB%20phap%20qui -> Số: 35/2006/ttlt/bgdđt-bnv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VB%20phap%20qui -> Số 116/2003/NĐ-cp ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
VB%20phap%20qui -> Ban chấp hành trung ưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Quyet%20dinh -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 161
Quyet%20dinh -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Tự do Hạnh phúc
Quyet%20dinh -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––––– Số: 27

tải về 158.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương