Ban thưỜng trực số: 23/hd-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 28.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích28.25 Kb.
#457


UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAMBAN THƯỜNG TRỰC

Số: 23/HD-MTTW-BTTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2015HƯỚNG DẪN

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và

Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 và Quyết định số 506/QĐ-TTg, ngày 17/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015); Căn cứ Hướng dẫn số 157-HD/BTGTW, ngày 21/5/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc “tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua các hoạt động kỷ niệm để góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Mặt trận Việt Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Động viên nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; Chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015) và kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2015). 

2. Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức chu đáo, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, phô trương hình thức. II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền

- Khẳng định ý nghĩa lịch sử, trọng đại của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước độc lập đầu tiên trong hệ thống thuộc địa thế giới; bối cảnh lịch sử, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám; sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

- Khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong lịch sử đấu tranh cách mạng Việt Nam: Mặt trận Việt Minh với Cách mạng Tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; Mặt trận Liên Việt trong kháng chiến chống thực dân Pháp; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ hòa bình Việt Nam trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế ngày nay.

- Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế của đất nước; ý thức, trách nhiệm của công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, đề cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đối với đảng viên, cán bộ, công chức… Tuyên truyền những nội dung về phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở các cấp, các ngành, các địa phương, các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"; tri ân công lao của các thế hệ đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với Ban Tuyên giáo cấp ủy tổ chức sinh hoạt theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Ban Tuyên giáo Trung ương để thông tin, tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các phương tiện trực quan, thông qua các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của Mặt trận và các tổ chức thành viên; mở các chuyên trang, chuyên mục trên báo chí của Trung ương và địa phương chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hướng tới Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2010 – 2015, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

2. Các hoạt động cụ thể trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương và địa phương

- Tích cực chuẩn bị và huy động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia các hoạt động quốc gia kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Lễ mit tinh, diễu hành cấp quốc gia được tổ chức vào ngày 2/9/2015.

- Ở Trung ương, căn cứ vào điều kiện cụ thể của các tổ chức, đơn vị để tổ chức các hoạt động kỷ niệm ở tổ chức, đơn vị mình phù hợp, thiết thực như: Hội thảo khoa học, toạ đàm ôn lại truyền thống lịch sử, hoạt động về nguồn, xây dựng, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng gắn với vai trò, vị trí, nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị mình.

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức các hình thức gặp mặt tọa đàm, tôn vinh cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Mẹ Việt Nam Anh hùng; gặp mặt, tri ân các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; gặp mặt nhân chứng lịch sử, thăm di tích cách mạng, nói chuyện truyền thống… Tổ chức trao nhà đại đoàn kết, tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo; biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động.III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015)!

2. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt!

3. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

4. Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015!

5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

6. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công!

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Căn cứ hướng dẫn này, đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức thành viên của Mặt trận xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phù hợp với nhiệm vụ chung và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 46 Tràng Thi - Hà Nội) để tổng hợp kết quả chung.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

* Nơi nhận:                                           PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân (để b/c); 

- Các Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam;                                        

- Ban Tuyên giáo TW, Ban Dân vận TW; (Đã ký )

- Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố TTTW;

- Các tổ chức thành viên của MT ở TW;

- VP, các Ban, đơn vị CQ UBTWMTTQ Việt Nam;

- Lưu VT, BTG.              Lê Bá Trình


Каталог: home -> vanbanHD -> 2015
2015 -> Ban thưỜng trực số: 1395
2015 -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ban thưỜng trựC
2015 -> Ban thưỜng trực số: 1213/mttw-btt v/v hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2015 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Ban thưỜng trực số: 163 /kh-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> UỶ ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt nam
2015 -> Ban thưỜng trực số: 14 /hd-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 125 NĂm ngày sinh chủ TỊch hồ chí minh
2015 -> UỶ ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt nam
2015 -> TÀi liệu tuyên truyền kỷ niệM 250 NĂm ngày sinh và vinh danh danh nhân văn hóa thể giớI ĐẠi thi hào nguyễn du (1765 – 2015)
2015 -> Ban thưỜng trực số: 18/hd-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 28.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương