Ban thưỜng trực số: 18/hd-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 80.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích80.77 Kb.


UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAMBAN THƯỜNG TRỰC


Số: 18/HD-MTTW-BTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015


HƯỚNG DẪN

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

Căn cứ Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (nhiệm kỳ 2014-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 221/QĐ-MTTW ngày 12/02/2015 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2015, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 đối với Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố như sau:I. NỘI DUNG TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ ĐIỂM CHẤM

Tổng số 100 điểm.

1. Công tác Tuyên giáo: (14 điểm)

- Có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả hướng dẫn số 07/HD-MTTW-BTT ngày 09/02/2015 của Trung ương Mặt trận về công tác Tuyên giáo năm 2015. Có báo cáo quý, 6 tháng, báo cáo năm các nội dung gửi về Trung ương theo yêu cầu. (2 điểm)

- Kịp thời nắm bắt, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước và phục vụ nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Định kỳ hàng quý có báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân gửi về Trung ương đúng thời hạn yêu cầu (2 điểm).

- Có kế hoạch thực hiện các Hướng dẫn của Trung ương Mặt trận số 01/HD-MTTW-ĐĐ ngày 6/1/2015 hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; số 14/HD-MTTW-BTT, ngày 17/3/2015 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015) và 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960-20/12/2015); số 15 /HD-MTTW-BTT, ngày 25/3/2015 về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2015 trong hệ thống Mặt trận; số 16 /HD-MTTW-BTT, ngày 25/3/2015 của Trung ương Mặt trận tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2015 (2 điểm).

- Có kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì và các phong trào an sinh xã hội khác đang triển khai thực hiện trong các tầng lớp nhân dân. Chú trọng tuyên truyền và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến ở địa phương. (2 điểm)

- Có xây dựng trang thông tin điện tử (Website) và tờ thông tin Mặt trận của tỉnh, thành phố phát hành hàng tháng hoặc quý; Phối hợp với Báo, Đài địa phương xây dựng chuyên mục tuyên truyền về Mặt trận. (2 điểm)

- Triển khai thực hiện Kết Luận Số: 01/KL-MTTW-ĐCT ngày 25/1/2012 của Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN đánh giá kết quả 10 năm thực hiện thực hiện Nghị quyết 03 của Đoàn Chủ tịch "Về đổi mới, nâng cao chất lượng và phát triển Báo Đại đoàn kết trong tình hình mới" phối hợp thực hiện tốt việc phát hành Báo Đại đoàn kết tới các cấp Mặt trận ở cơ sở. Có kế hoạch phân công, tổ chức viết bài đăng báo Đại đoàn kết, Thông tin Công tác Mặt trận, Tạp chí Mặt trận, Trang Thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (2 điểm)

- Có kế hoạch triển khai chương trình phối hợp giám sát thực hiện Luật Khoa học Công nghệ và Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. (1 điểm)

- Có kế hoạch tuyên truyền và tham gia giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần thứ mười hai năm 2015-2016. (1 điểm)

2. Công tác Phong trào: (14 điểm)

- Có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Hướng dẫn số 10/HD-MTTW-BTT ngày 26/02/2015 của Trung ương Mặt trận về công tác phong trào năm 2015. Có báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm, sơ, tổng kết các nội dung gửi về Trung ương theo yêu cầu. (3 điểm)

- Có giải pháp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới; hiệp thương với các tổ chức thành viên để triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Có kế hoạch hướng dẫn và đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. (3 điểm)

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, chăm lo tết cho người nghèo ở địa phương; công tác vận động, tiếp nhận, quản lý tiền, hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt (nếu có). (1 điểm)

- Có kế hoạch và triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. (2 điểm)

- Có kế hoạch, hướng dẫn triển khai các hoạt động phối hợp giám sát: Chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; Chương trình phối hợp triển khai thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân. (2 điểm)

- Có kế hoạch hướng dẫn, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình phối hợp của MTTQ Việt Nam với các ngành liên quan: Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS; chương trình phòng, chống mua bán người; Chương trình Xây dựng Nông thôn mới; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em…gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”… (3 điểm)

3. Công tác Dân chủ - Pháp luật: (14 điểm)

- Có kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện hướng dẫn số 06/HD-MTTW-BTT ngày 28/01/2015 của Trung ương Mặt trận về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2015. Có báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, 1 năm, sơ, tổng kết các nội dung gửi về Trung ương theo yêu cầu. (2 điểm)

- Có kế hoạch phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương tham gia tổ chức việc góp ý, phản biện vào các dự án luật, pháp lệnh cụ thể như: Bộ luật dân sự (sửa đổi); Bộ luật hình sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật tố tụng hành chính (sửa đổi)…; chủ động tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để đề nghị sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp. Có báo cáo gửi về Trung ương theo đúng yêu cầu, tiến độ. (3 điểm)

- Có nội dung, giải pháp thực hiện có hiệu quả Thông tri số 02 /TTr-MTTW-BTT ngày 12/02/2015 của Trung ương Quy định và hướng dẫn việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Thực hiện nghiêm túc công tác xử lý đơn thư theo quy định định của Luật tố cáo. (2 điểm)

- Triển khai có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội, Quyết định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; triển khai chương trình phối hợp giám sát giải quyết và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo, chương trình phối hợp đánh giá sự hài lòng của nhân dân với hoạt động của chính quyền cơ sở; tổ chức tốt việc tham gia góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; giám sát, đôn đốc các cơ quan Nhà nước giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân (2 điểm)

- Có nội dung, giải pháp triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 theo Kế hoạch Số: 43/KH-MTTW-BTT của Trung ương; tham gia tổ chức tốt công tác hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. (2 điểm)

- Có giải pháp tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. (1 điểm)

- Tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hôi đồng nhân dân các cấp theo Nghị quyết liên tịch 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Trước mỗi kỳ họp Quốc hội, có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân địa phương và gửi về Trung ương (các vấn đề nêu ra cần có số liệu, địa chỉ cụ thể để chứng minh). (2 điểm)4. Công tác đối ngoại nhân dân: (9 điểm)

- Có nội dung, giải pháp triển khai thực hiện Hướng dẫn số 09/HD-MTTW-BTT ngày 26/02/2015 của Trung ương Mặt trận về công tác Đối ngoại nhân dân, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2015; Phối hợp triển khai Đề án “Chung tay gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”. (4 điểm)

- Tiếp tục chủ động phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 30/CTr-MTTW-BTT ngày 17/10/2012 của Trung ương Mặt trận về tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị "về hội nhập quốc tế". (4 điểm)

- Có báo cáo hàng quý, 6 tháng, 1 năm, các nội dung gửi về Trung ương theo yêu cầu. (1 điểm)5. Công tác Tổ chức - Cán bộ: (14 điểm)

- Triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn số 11/HD-MTTW-BTT ngày 02/3/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hướng dẫn Công tác Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; có báo cáo gửi hàng quý, 6 tháng, 1 năm về Trung ương. (2 điểm)

- Có kế hoạch và triển khai tổ chức bồi dưỡng, tập huấn Nghị quyết Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và công tác Mặt trận đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp của nhiệm kỳ mới sau Đại hội, triển khai chương trình phối hợp số: 03/CTPH-MTTW-ĐTCTXH-LHCHKHKTVN ngày 23/01/2015 và báo cáo kết quả về Trung ương theo quy định. (2 điểm)

- Có nội dung, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; tiếp tục phối hợp với HĐND cùng cấp tham mưu để đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban công tác Mặt trận và chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận. (1,5 điểm)

- Tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1761/QĐ-MTTW-BTT ngày 10/01/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. (2 điểm)

- Tổ chức thành lập và đi vào hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp tỉnh, các ban tư vấn, các tổ chức tư vấn và cộng tác viên các cấp. Có đề ra được nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội đồng trong nhiệm kỳ mới. Có báo cáo đầy đủ về Trung ương. (1,5 điểm)

- Tổ chức phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua theo tinh thần Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015”. Có tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn của Mặt trận Trung ương về việc tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tiêu biểu toàn quốc. (2 điểm)

- Tổ chức tập huấn triển khai Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi bổ sung năm 2013 và các văn bản Nghị định, Hướng dẫn, Quy định, Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng cho Mặt trận các cấp. (1,5 điểm)

- Có văn bản đăng ký thi đua gửi về Trung ương; xây dựng kế hoạch thi đua năm 2015 và thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo và hồ sơ thủ tục khen thưởng theo đúng số lượng, thời gian quy định. (1,5 điểm)

6. Công tác Dân tộc (10 điểm)

- Có kế hoạch triển khai thực hiện Hướng dẫn số 05/HD-MTTW-BTT ngày 12/01/2015 của Mặt trận Trung ương về công tác dân tộc năm 2015. Có xây dựng chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực MTTQ với Ban Dân tộc, Công an, Ban Dân vận tỉnh, thành phố (đối với các tỉnh, thành phố có đông dân tộc thiểu số). Có báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, 1 năm, sơ, tổng kết các nội dung gửi về Trung ương theo yêu cầu. (3,5 điểm)

- Tiếp tục vận động đồng bào các dân tộc tích cực tham gia triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức hướng dẫn tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp; phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn trong việc phát hiện vấn đề phức tạp, tư vấn cho Mặt trận trong công tác giám sát, phản biện về công tác dân tộc. (3 điểm)

- Tuyên truyền, vận động người tiêu biểu các dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo từ thiện; tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Có kế hoạch, báo cáo thực hiện Chương trình hành động số 03-CTr/MTTW-ĐĐ của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác đối với người Hoa. (3,5 điểm)7. Công tác Tôn giáo (12 điểm)

- Có Kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả Hướng dẫn số: 8/HD-MTTW-BTT, ngày 11/2/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác tôn giáo và báo cáo hàng quý, 6 tháng, 1 năm gửi về Trung ương. (3 điểm)

- Tăng cường tiếp xúc, thông tin, tuyên truyền, vận động tín đồ, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo nắm vững và tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động của Mặt trận, nhất là những vấn đề liên quan đến chính sách và công tác tôn giáo. Chủ động nắm bắt, tập hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời tâm tư nguyện vọng của chức sắc, tổ chức và đồng bào các tôn giáo để báo cáo với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết theo quy định của pháp luật; làm tốt công tác biểu dương khen thưởng đối với tổ chức giáo hội, chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ tiêu biểu có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương. (1,5 điểm)

- Có kế hoạch cụ thể tham gia triển khai xây dựng và phát huy vai trò của người tiêu biểu trong các tôn giáo theo sự chỉ đạo của Thường trực cấp ủy và hướng dẫn của Trung ương; tham gia tổng kết 10 năm việc thực hiện Chỉ thị số: 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin Lành; tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết 25 (khóa IX) về công tác tôn giáo. (1,5 điểm)

- Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện cho tổ chức, chức sắc và đồng bào các tôn giáo tổ chức tốt các ngày lễ trọng và sinh hoạt của các tôn giáo. (2 điểm)

- Vận động chức sắc, nhà tu hành, tổ chức và đồng bào các tôn giáo phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong các mặt của đời sống xã hội, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; có kế hoạch và chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đạo tạo, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khảo sát, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng mô hình tốt của các tôn giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non; hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, tàn tật, người nhiễm HIV/AISD, bệnh phong; hoạt động bảo trợ xã hội (chăm sóc trẻ mồ côi, khuyết tật, người già không nơi nương tựa...) và hoạt động dạy nghề. (2 điểm)- Vận động đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (1 điểm)

- Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu Nghị quyết Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Nghị quyết, các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương cho các tổ chức, chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo. Phối hợp, giúp đỡ Ủy ban Đoàn kết Công giáo của địa phương tổ chức tốt các hoạt động theo hướng dẫn của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, nhất là việc tổ chức Hội nghị biểu dương gương người tốt việc tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo. (1 điểm)

8. Công tác Văn phòng: (8 điểm)

- Có đầy đủ báo cáo công tác Mặt trận hàng quý, 6 tháng, tổng kết năm, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất...đảm bảo thời gian và chất lượng (3 điểm)

- Tiếp tục nâng cao kỹ năng, đảm bảo chính xác về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo nội dung quy định tại Hướng dẫn số 91/HD-MTTW-BTT ngày 08/4/2013 và thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu và nguyên tắc về công tác tài chính đối với các chương trình, hoạt động của Trung ương chỉ đạo, triển khai ở địa phương. (3 điểm)

- Giữ mối liên hệ thường xuyên giữa Văn phòng Mặt trận tỉnh với Văn phòng Mặt trận Trung ương; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong báo cáo, trao đổi thông tin. (2điểm)

9. Điểm thưởng: (5 điểm)

Điểm thưởng do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xét và thưởng cho các địa phương có thành tích đột xuất và nhiều mô hình, cách làm sáng tạo.II. TIÊU CHUẨN TẶNG THƯỞNG

1. Cờ xuất sắc toàn diện của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

- Hoàn thành xuất sắc, toàn diện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tiêu chí thi đua năm 2015; các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương; những hoạt động đột xuất (nếu có) trong năm và có đăng ký thi đua với Trung ương đúng thời hạn quy định.

- Có nhiều mô hình tốt, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong việc hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Xây dựng và nhân rộng được nhiều điển hình, nhân tố mới để các đơn vị khác học tập.

- Có biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Nội bộ đoàn kết, không có cá nhân trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

- Được cụm thi đua bình chọn, suy tôn đề nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ xuất sắc toàn diện.

- Được các ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chấm điểm và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá đạt từ 95 đến 100 điểm.2. Cờ xuất sắc của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

- Hoàn thành xuất sắc chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tiêu chí thi đua năm 2015; các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương; những hoạt động đột xuất (nếu có) trong năm và có đăng ký thi đua.

- Có mô hình tốt, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong việc hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Xây dựng và nhân rộng được nhiều điển hình, nhân tố mới để các đơn vị khác học tập.

- Có biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Nội bộ đoàn kết, không có cá nhân trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

- Được cụm thi đua bình chọn, suy tôn đề nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ xuất sắc.

- Được các ban, đơn vị cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chấm điểm và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá đạt từ 90 đến dưới 95 điểm3. Bằng khen của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

- Hoàn thành tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tiêu chí thi đua năm 2015; các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương; những hoạt động đột xuất (nếu có) trong năm.

- Có mô hình tốt, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong việc hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Xây dựng và nhân rộng được nhiều điển hình, nhân tố mới để các đơn vị khác học tập.

- Có biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Nội bộ đoàn kết, không có cá nhân trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

- Được các ban, đơn vị cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chấm điểm và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá đạt từ 80 đến dưới 90 điểm.

III. TỔ CHỨC XÉT TẶNG

1. Điều kiện xét tặng thưởng

- Phải có bản đăng ký thi đua từ đầu năm (đối với danh hiệu Cờ thi đua của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam).

- Có biên bản họp và kết quả tự chấm điểm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh.

- Có ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ về những thành tích đã đạt được trong năm.

- Ngoài báo cáo chung có thêm báo cáo về mô hình, cách làm hiệu quả và kết quả nhân rộng các điển hình, nhân tố mới để các đơn vị khác học tập.

- Không xét khen thưởng nếu có cá nhân trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.2. Quy trình xét tặng thưởng

- Ban Thường trực, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo thi đua, tổ chức đánh giá và tự chấm điểm theo tiêu chí hướng dẫn của Trung ương và đề xuất các hình thức khen thưởng. (Báo cáo cần có số liệu chứng minh kèm theo).

- Hội nghị giao ban Cụm thi đua các tỉnh, thành phố họp thống nhất bình chọn, suy tôn các các đơn vị xuất sắc, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khen thưởng.

- Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chấm điểm độc lập với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố.

- Các ban, đơn vị thuộc cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chấm điểm cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo nội dung, lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Căn cứ các nội dung chấm điểm và đề xuất ở trên, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam họp xét và đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định việc tặng thưởng Cờ thi đua và Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.3. Số lượng đơn vị được bình chọn, đề nghị khen thưởng

Đối với các cụm thi đua có dưới 07 tỉnh được chọn 01 đơn vị dẫn đầu để đề nghị tặng “Cờ xuất sắc toàn diện” và 01 đơn vị đề nghị tặng “Cờ xuất sắc”.

Đối với các cụm thi đua có từ 07 tỉnh đến 09 tỉnh được chọn 01 đơn vị dẫn đầu để đề nghị tặng “Cờ xuất sắc toàn diện” và 02 đơn vị đề nghị tặng “Cờ xuất sắc”.

Đối với các cụm thi đua có từ 10 tỉnh đến 12 tỉnh được chọn 01 đơn vị dẫn đầu để đề nghị tặng “Cờ xuất sắc toàn diện” và 03 đơn vị đề nghị tặng “Cờ xuất sắc”.

Các đơn vị còn lại trong cụm có thể được đề nghị tặng Bằng khen của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Căn cứ hướng dẫn, đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện, gửi báo cáo kết quả thi đua về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (qua Ban Tổ chức - Cán bộ cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam) địa chỉ: số 46 Tràng Thi - Hà Nội; ĐT: 04.38265865, Fax: 04.38251887) trước ngày 20/12/2015.Nơi nhận:

- UBMTTQVN các tỉnh, thành phố;

- Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương;

- Ban Thường trực MTTW;

- Các ban, đơn vị MTTW;

- Lưu: VT, Ban TCCB.TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

Vũ Trọng Kim
: home -> vanbanHD -> 2015
2015 -> Ban thưỜng trực số: 23/hd-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Ban thưỜng trực số: 1395
2015 -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ban thưỜng trựC
2015 -> Ban thưỜng trực số: 1213/mttw-btt v/v hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2015 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Ban thưỜng trực số: 163 /kh-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> UỶ ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt nam
2015 -> Ban thưỜng trực số: 14 /hd-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> UỶ ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt nam
2015 -> TÀi liệu tuyên truyền kỷ niệM 250 NĂm ngày sinh và vinh danh danh nhân văn hóa thể giớI ĐẠi thi hào nguyễn du (1765 – 2015)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương