Độc lập Tự do Hạnh phúc ban thưỜng trựCtải về 39.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích39.79 Kb.
#1206


UỶ BAN TRUNG ƯƠNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              BAN THƯỜNG TRỰC
    

Số: 07/HD-MTTW-BTT           Hà Nội, ngày 9 tháng 2 năm 2015
HƯỚNG DẪN
Công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

 Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn nhiệm vụ công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 như sau:

I. NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Đẩy mạnh tuyên truyền về đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

- Tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về tình hình của đất nước đến với nhân dân, trong đó tuyên truyền đậm nét những quan điểm, chủ trương, đường lối về đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kết quả thực hiện Kết luận số 57 - KL/TW, ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015); Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015); kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015); kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015); kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2015) và các ngày kỷ niệm của các tổ chức thành viên… qua đó tăng cường vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động, sản xuất xây dựng đất nước, quê hương giàu đẹp.

- Tuyên truyền việc thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phát huy vai trò người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc và đồng bào tôn giáo; kết quả việc tăng cường trao đổi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến và thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, phát huy vai trò người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, động viên đồng bào dân tộc, tôn giáo bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với tăng cường nắm bắt, tập hợp tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp.

- Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về biển, đảo và phân giới, cắm mốc, nhất là quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) của Đảng nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

- Tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những việc làm hay, giải pháp tốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trên cơ sở củng cố khối liên minh công - nông - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Tuyên truyền sâu rộng Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ Mười hai, năm 2015 - 2016; tuyên truyền biểu dương những tấm gương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015).

2. Tuyên truyền, phổ biến kết quả phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

- Tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm và kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2015; Đề án: Đổi mới, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Đề án: Đổi mới, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động khác đang triển khai thực hiện trong các tầng lớp nhân dân.

- Tuyên tuyền các mô hình hoạt động hiệu quả trong việc phát huy sự sáng tạo và vai trò tự quản của nhân dân ở cơ sở, địa phương; kết quả phân công, phối hợp trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai các phong trào, các cuộc vận động thực hiện nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở các địa phương.

- Tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, hoạn nạn; kết quả thực hiện Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

- Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và tham gia thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng “Nền quốc phòng toàn dân” và “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; mở rộng các mô hình đoàn kết, kết nghĩa quân dân.

- Tuyên truyền về hiệu quả lồng ghép các chương trình, mục tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” như: công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình; Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống tội phạm, ma tuý; phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội; Toàn dân tham gia bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường...3. Tuyên truyền việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh

- Tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Kịp thời nắm bắt, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước và phục vụ nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tuyên truyền về triển khai thực hiện Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; tuyên truyền về Luật đất đai (sửa đổi); Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); việc góp ý vào Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)…

- Đẩy mạnh tuyên truyền các chương trình giám sát của Mặt trận và hoạt động giám sát theo chuyên đề như: Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015; giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp; giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân; giám sát việc nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; việc thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ.

- Tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, tham gia giải quyết và phối hợp giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở, chủ động nắm tâm tư nguyện vọng và tiếp thu ý kiến của nhân dân đóng góp với Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư theo Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Tuyên truyền vệ việc mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước, như: Chỉ thị số 04 - CT/TW, ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Tuyên truyền về việc Việt Nam là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014 - 2016; các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước và đối ngoại nhân dân của Mặt trận.

- Tiếp tục tuyên truyền quan hệ hữu nghị hợp tác giữa MTTQ Việt Nam với tổ chức mặt trận, các đoàn thể nhân dân của các nước bạn bè truyền thống. Tuyên truyền những mô hình, điển hình và kinh nghiệm tốt trong việc tổ chức các hoạt động tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hoà bình, hợp tác cùng phát phát triển với các nước láng giềng và trên thế giới. Phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế và hiến kế góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

- Tuyên truyền kết quả tăng cường đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của Chính phủ, các tổ chức quốc tế và nhân dân các nước trên thế giới trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia. Mở rộng các hoạt động giao lưu, trao đổi với các tổ chức nhân dân các nước; phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước cớ chung đường biên giới với Việt Nam.5. Tuyên truyền về về việc hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

- Tuyên truyền kết quả đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là các mô hình, điển hình tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, tổ chức, bộ máy của Mặt trận cơ sở và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

- Tuyên truyền việc thực hiện "Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận" theo những nội dung của Quy định "Chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, công chức và người lao động trong hệ thống Mặt trận" theo Quyết định số 1761/QĐ - MTTW - BTT, ngày 10/1/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gắn với tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2015.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hướng dẫn, triển khai và kiểm tra việc thực hiện Đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Có văn bản riêng); tổ chức tập huấn công tác tuyên giáo đến cán bộ chủ chốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức tập huấn triển khai Đề án đến cán bộ Mặt trận cấp huyện.

2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương phối hợp với Ban Tuyên giáo cấp ủy cùng cấp và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai Đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đảm bảo mục đích, yêu cầu, phù hợp với nhiệm vụ chung và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

- Tăng cường đầu tư và nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tuyên giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; Kiện toàn bộ máy công tác tuyên giáo; xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và Ủy ban TW MTTQ Việt Nam thành nền nếp 3 tháng một lần.

Đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện Hướng dẫn này, thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi - Hà Nội) ) để tổng hợp và đánh giá kết quả chung.
Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG TRỰC

- Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);  PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký


Lê Bá Trình
- PCT - TTK Vũ Trọng Kim (để b/c); 

- Các Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN;

- Ban Tuyên giáo TW, Ban Dân vận TW;

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố;

- Các tổ chức thành viên của MT ở TW;

- VP, các ban, đơn vị trực thuộc UBTWMTTQVN;- Lưu VT, BTG.


Каталог: home -> vanbanHD -> 2015
2015 -> Ban thưỜng trực số: 23/hd-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Ban thưỜng trực số: 1395
2015 -> Ban thưỜng trực số: 1213/mttw-btt v/v hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2015 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Ban thưỜng trực số: 163 /kh-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> UỶ ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt nam
2015 -> Ban thưỜng trực số: 14 /hd-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 125 NĂm ngày sinh chủ TỊch hồ chí minh
2015 -> UỶ ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt nam
2015 -> TÀi liệu tuyên truyền kỷ niệM 250 NĂm ngày sinh và vinh danh danh nhân văn hóa thể giớI ĐẠi thi hào nguyễn du (1765 – 2015)
2015 -> Ban thưỜng trực số: 18/hd-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 39.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương