Ban thưỜng trực số: 1213/mttw-btt v/v hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2015 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 24.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích24.85 Kb.

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAMBAN THƯỜNG TRỰC


Số: 1213/MTTW-BTTV/v hướng dẫn tổ chức

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2015CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2015
Kính gửi: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Trong nhiều năm qua việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư cơ bản đã trở thành nền nếp ở mỗi địa phương cơ sở, năm nay kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2015), Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung tổ chức Ngày hội như sau:

1. Công tác tuyên truyền

1.1. Yêu cầu

- Thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Ðảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước. Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội; cổ vũ toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thi đua lập thành tích chào mừng Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng.

- Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban, ngành, các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch cụ thể công tác tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, triển khai công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức thành viên triển khai tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư phù hợp với nhiệm vụ chung của cả nước và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

1.2. Nội dung

- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 85 năm qua trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với những kết quả của nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập thế giới của đất nước, ở địa phương, cơ sở.

- Tiếp tục phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, tôn trọng chấp hành Hiến pháp và pháp luật; Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, về kết quả hoạt động của Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên hưởng ứng Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tuyên truyền việc tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư tại các địa phương, kịp thời phản ánh những hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các cơ quan, đơn vị tham gia Ngày hội với các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư.

1.3. Cách thức tuyên truyền

- Thông qua hệ thống truyền thanh, phát thanh, truyền hình. Tổ chức tuyên truyền miệng thông qua buổi sinh hoạt, hội họp của các đoàn thể, các tổ chức thành viên.

- Phối hợp xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người. Các cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu cổ động tuyên truyền trong dịp kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Giới thiệu các nhân tố mới, điển hình tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các báo, tạp chí, Thông tin công tác của Mặt trận.2. Nội dung Ngày hội

- Ôn truyền thống lịch sử 85 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hoạt động của MTTQ của địa phương.

- Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” 20 năm qua. Thảo luận tìm giải pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc; nhiệm vụ, nội dung cụ thể về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Tùy theo điều kiện thực tế của địa phương để có cách làm đổi mới sáng tạo, hiệu quả, chọn chủ đề, nội dung phù hợp, thiết thực trên cơ sở: Biểu dương các hộ gia đình tích cực xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa; xây dựng khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; hộ gia đình vươn lên thoát nghèo; vươn lên làm giàu chính đáng; các tổ chức giúp gia đình thoát nghèo. Tổ chức các hoạt động: Bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự trị an, đảm bảo an toàn xã hội, văn hóa, văn nghệ truyền thống, các hoạt động nhân đạo từ thiện … mời con em ở xa quê về gặp mặt hiến kế, góp sức xây dựng quê hương; động viên, khích lệ, tuyên dương các hoạt động quan tâm chăm sóc người già, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng khu dân cư khang trang, sạch đẹp, góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Tổ chức ký kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư văn hóa.

3. Tổ chức thực hiện

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố: Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội, báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các ngành liên quan, các tổ chức thành viên cùng cấp để thống nhất chủ trương, nội dung, hình thức, thời gian tiến hành; hướng dẫn Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức Ngày hội; phối hợp tổ chức các hoạt động quần chúng ở cơ sở, khu dân cư.

- Trường hợp khu dân cư có ít hộ hoặc địa bàn khó khăn có thể tổ chức liên khu dân cư, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã thống nhất với Chính quyền cùng cấp để tổ chức phù hợp. Nghiên cứu để tổ chức Ngày hội điểm ở khu dân cư nổi bật về xây dựng nông thôn mới và khu dân cư nổi bật về xây dựng đô thị văn minh.

- Có kế hoạch mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Mặt trận và tổ chức thành viên các cấp về dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.

Kết thúc thời gian tổ chức Ngày hội, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Phong trào) trước ngày 05/12/2015.


Nơi nhận:

- Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam (để báo cáo);

- Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký (để báo cáo);

- Ban Tuyên giáo TW;

- Ban Dân vận TW;

- BCĐ Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;

- Các bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Trung ương;

- Thường trực các tỉnh, thành ủy;

- Các tổ chức thành viên của Mặt trận;

- Các đ/c Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;

- Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố;

- Các ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;

- Lưu Văn thư, Ban Phong trào.


TM. BAN THƯỜNG TRỰCPHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Trương Thị Ngọc Ánh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương