Ban thưỜng trực số: 1395tải về 55.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích55.5 Kb.
#724


UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAMBAN THƯỜNG TRỰC

Số: 1395 /MTTW-BTT

V/v định hướng một số trọng tâm
công tác năm 2016


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố

Năm 2016 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố chủ động trong xây dựng chương trình công tác, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam định hướng một số trọng tâm công tác như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; triển khai học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

1.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; gắn với việc vận động thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và nhân dân.

1.2. Hướng dẫn và tổ chức các Hội nghị học tập và quán triệt về triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cho cán bộ Mặt trận và trong Ủy ban Mặt trận các cấp.

1.3. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành các chương trình hành động, các hoạt động trọng tâm để triển khai tới Ủy ban Mặt trận các cấp trong nhiệm kỳ.

1.4. Tiếp tục triển khai Đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2014 - 2019.

2. Tham gia chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

2.1. Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và tổ chức tập huấn toàn quốc về công tác bầu cử.

2.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trước, trong và sau bầu cử để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc bầu cử, lựa chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

2.3. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử; có phương thức, tạo điều kiện để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm trong tham gia bầu cử.

2.4. Tổ chức các Hội nghị hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

2.5. Tổ chức các hội nghị tập huấn và hội nghị tổng kết công tác bầu cử.3. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

3.1. Công tác tuyên truyền, tập hợp ý kiến, nguyện vọng nhân dân

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 07/7/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Luật Hợp tác xã; tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tới các tầng lớp nhân dân giai đoạn 2015- 2020.

- Thực hiện nhiệm vụ “Mặt trận lắng nghe nhân dân nói”; tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của nhân dân, phản ánh định kỳ ít nhất 3 tháng một lần và đột xuất khi cần thiết đến các cơ quan Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam.

3.2. Công tác dân tộc, tôn giáo, kiều bào

* Công tác dân tộc:

- Triển khai thực hiện Kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc”.

- Triển khai Đề án cốt cán dân tộc theo Kết luận của Ban Bí thư.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020.

- Kiểm tra, khảo sát và phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Ủy ban dân tộc và tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề phát huy vai trò người uy tín các vùng dân tộc thiểu số.

- Phối hợp tham gia các hoạt động giám sát chính sách dân tộc với các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

- Triển khai tài liệu hỏi đáp về công tác dân tộc cho các cá nhân tiêu biểu trong Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

* Công tác tôn giáo:

- Triển khai đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”.

- Triển khai thực hiện Kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tôn giáo”.

- Triển khai Đề án cốt cán tôn giáo theo Kết luận của Ban Bí thư.

- Tổ chức tuyên truyền và xây dựng mô hình điểm chức sắc, đồng bào các tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu sau khi các tôn giáo ký kết Chương trình phối hợp với Mặt trận và Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị quốc gia “Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

- Tổ chức việc biểu dương và nhân rộng các mô hình tôn giáo tham gia khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh phong…

- Tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến vào Dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản quy phạm pháp luật về phát huy vai trò các tôn giáo tham gia xã hội hóa y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề; tổ chức các cuộc tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn cả nước.

* Công tác kiều bào:

- Vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Đón tiếp đại biểu kiều bào về dự chương trình Xuân quê hương nhân dịp Tết Nguyên đán 2016.

- Phối hợp triển khai Đề án của Chính phủ về “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”. Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

- Giúp đỡ, hỗ trợ hoạt động của các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài; kiến nghị các cơ chế, chính sách phù hợp để người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là lực lượng trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xã hội.

3.3. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2016).

3.4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2016).

3.5. Cấp Trung ương tổ chức tổng kết và trao giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 12 (năm 2015-2016).

4. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

4.1. Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Ban hành các hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ủy ban Mặt trật các cấp cụ thể hóa các tiêu chí cuộc vận động phù hợp với các khu vực, địa bàn.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ Mặt trận các cấp về triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Phối hợp với các cơ quan Nhà nước và các ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách để triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Triển khai chuẩn bị và tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2016 và “Tết vì người nghèo” năm 2017.

4.2. Đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

- Tham mưu triển khai kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016.

- Phối hợp với ngành Công thương tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết việc thực hiện Đề án “Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020”.

4.3. Tuyên truyền, vận động phối hợp thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; phối hợp thực hiện các chương trình về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân...; tổ chức kiểm tra, khảo sát, tập huấn, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu mô hình về các phong trào, chương trình.5. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh

5.1. Phối hợp tổ chức các diễn đàn nhân dân, hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử, đa dạng hóa các kênh tiếp nhận, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; theo dõi, giám sát việc giải quyết các đề nghị chính đáng của nhân dân.

5.2. Thực hiện vai trò của Mặt trận trong thực hiện sáng kiến pháp luật, tham gia hoạch định chính sách, xây dựng, tuyên truyền phổ biến và thực thi pháp luật. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016”.

5.3. Triển khai các chương trình giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hoạt động giám sát theo chuyên đề năm 2016 (có hướng dẫn riêng).

5.4. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện và sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

5.5. Vận động nhân dân chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phối hợp đề xuất, xây dựng các cơ chế, phương thức phù hợp phản ánh tới cấp ủy Đảng, chính quyền và trực tiếp đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí ở ngay tại mỗi địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị.

5.6. Tham gia đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là ở cấp xã, nơi giải quyết những công việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. Phối hợp và đề nghị chính quyền cùng cấp thực hiện trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch những vấn đề nhân dân yêu cầu.

5.7. Tham gia giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, tham gia giải quyết và phối hợp giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở.6. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước.

- Phối hợp triển khai Chương trình đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên.

- Mở rộng các hoạt động giao lưu, trao đổi với các tổ chức nhân dân các nước; phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

- Tăng cường trao đổi thông tin và quan hệ hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan của Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam để triển khai các chương trình hành động của Mặt trận.

- Tổ chức các đoàn cấp cao của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm và làm việc tại một số nước; tiếp đón các đoàn nước ngoài thăm và làm việc với Việt Nam.7. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

- Khảo sát xây dựng cơ chế để phát huy có hiệu quả vai trò các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; hướng dẫn hoạt động của Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cư trú tại các địa phương.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức triển khai công việc của Mặt trận các cấp, nhất là công tác giám sát, phản biện xã hội.

- Hướng dẫn về tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động, tiêu chí đánh giá đối với Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Bồi dưỡng phương pháp công tác, tiếp tục đề xuất giải quyết chế độ chính sách phù hợp đối với Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cơ quan Nhà nước. Tăng cường phát huy vai trò các tổ chức thành viên.

- Mở rộng các phương thức phối hợp tuyên truyền, phổ biến các điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc. Triển khai Đề án “Phổ biến, học tập và thi đua cùng các điển hình tiên tiến” của Chính phủ nhằm phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong cả nước.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp. Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ chuyên trách của từng cấp và tiêu chuẩn chức danh phù hợp. Tiếp tục thực hiện chương trình “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nhằm đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương.

- Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận về công tác Mặt trận.

8. Một số hội nghị toàn quốc và khu vực (do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức trong năm 2016)

8.1. Các Hội nghị toàn quốc

- Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt Mặt trận các tỉnh, thành phố.

- Hội nghị tập huấn toàn quốc về triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai Nghị quyết liên tịch giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính phủ về phối hợp giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phổ biến Thông tri hướng dẫn của Ban Thường trực về thực hiện cuộc vận động.

- Tập huấn chuyên đề về nghiệp vụ các lĩnh vực công tác của MTTQ Việt Nam cho cán bộ Mặt trận các tỉnh, thành phố.

- Hội nghị tập huấn toàn quốc về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Hội nghị tổng kết về công tác bầu cử.

- Các Hội nghị quán triệt và tập huấn toàn quốc về công tác giám sát và phản biện xã hội cho cán bộ Mặt trận các tỉnh, thành phố.

8.2. Các Hội nghị, hội thảo theo khu vực, đối tượng

- Hội nghị tuyên truyền cho các chức sắc, đồng bào các tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Hội nghị góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật về phát huy vai trò các tôn giáo tham gia xã hội hóa y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề.

- Hội nghị biểu dương và nhân rộng các mô hình tôn giáo tham gia khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh phong…

- Hội thảo “Phát huy vai trò Người uy tín tiêu biểu các dân tộc Tây Nguyên trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 70 năm Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam.

- Hội nghị tập huấn người uy tín tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại 3 khu vực.

- Hội nghị trao đổi kinh nghiệm tại các khu vực (Bắc, Trung, Tây Nguyên, miền Nam) về MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại 3 khu vực (Bắc, Trung, Nam).

- Hội nghị tập huấn và trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư cho một số tỉnh, thành phố trọng điểm.

- Hội nghị trao đổi kinh nghiệm vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực (Bắc, Trung, Tây Nguyên, miền Nam).

- Hội nghị sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đánh giá kết quả thực hiện năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017.

- Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia (tổ chức tại Việt Nam).

- Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận cho cán bộ không chuyên trách là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Hội nghị tọa đàm về thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách Mặt trận ở 3 vùng, miền.

- Hội thảo về xây dựng mô hình hoạt động của các tổ chức thành viên và thành viên cá nhân (cá nhân tiêu biểu) trong MTTQ Việt Nam.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Thường trực;

- Các ban, đơn vị MTTW;- Lưu VT+TH MTTW.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ
(Đã ký)
Vũ Trọng KimКаталог: home -> vanbanHD -> 2015
2015 -> Ban thưỜng trực số: 23/hd-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ban thưỜng trựC
2015 -> Ban thưỜng trực số: 1213/mttw-btt v/v hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2015 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Ban thưỜng trực số: 163 /kh-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> UỶ ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt nam
2015 -> Ban thưỜng trực số: 14 /hd-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 125 NĂm ngày sinh chủ TỊch hồ chí minh
2015 -> UỶ ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt nam
2015 -> TÀi liệu tuyên truyền kỷ niệM 250 NĂm ngày sinh và vinh danh danh nhân văn hóa thể giớI ĐẠi thi hào nguyễn du (1765 – 2015)
2015 -> Ban thưỜng trực số: 18/hd-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 55.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương