SỞ y tế Số 691/syt-nvy v/v đảm bảo y tế Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích10.54 Kb.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ Y TẾ

Số 691/SYT-NVY

V/v đảm bảo y tế Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túyCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 6 năm 2015


Khẩn


Kính gửi:

Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên

Thực hiện Kế hoạch số 3480/KH-UBND ngày 11/6/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phối hợp tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy 26/6/2015, Sở Y tế giao Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên thực hiện nhiệm vụ đảm bảo y tế tại Lễ mít tinh, cụ thể như sau:1. Về nhân lực và phương tiện cấp cứu

- Cử 01 tổ cấp cứu, bao gồm: 01 Bác sỹ có kinh nghiệm về lĩnh vực cấp cứu; 02 Điều dưỡng và 01 lái xe.

- Chủ động chuẩn bị 01 xe cứu thương treo cờ chữ thập, thuốc và các phương tiện cấp cứu cần thiết khác phục vụ Lễ mít tinh.

- Nhiệm vụ của Tổ cấp cứu: Phát hiện kịp thời, sơ cấp cứu ban đầu các trường hợp cấp cứu có thể xảy ra trong suốt thời gian buổi Mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý 26/6/2015; chuyển người bệnh đến bệnh viện đa khoa tỉnh đối với các trường hợp nặng, vượt quá khả năng xử trí của Tổ cấp cứu.2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Buổi sáng, bắt đầu từ 07h00 ngày 19/6/2015 (thứ Sáu).

- Địa điểm: Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc

3. Chế độ báo cáo

Tổ trưởng Tổ cấp cứu có nhiệm vụ báo cáo nhanh qua điện thoại các trường hợp cấp cứu cho Bs. Nguyễn Đắc Ca - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế, ĐT: 0986.589.675.

Nhận được công văn này, yêu cầu đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo Danh sách cán bộ Tổ cấp cứu về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ y) trước ngày 17/6/2015.


Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo Sở Y tế;

- Lưu: VT, NVY.KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Hải

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương