International card application and agreementtải về 202.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích202.53 Kb.
#38686
Website: www.eximbank.com.vn

Email: card@eximbank.com.vnDịch vụ 24/7/ Customer Service: (84) 18001199


GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH KIÊM HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG THẺ QUỐC TẾ

INTERNATIONAL CARD APPLICATION AND AGREEMENT
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh  (Ngân hàng)

To: Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank - Branch (the Bank)

THÔNG TIN CÁ NHÂN & NGHỀ NGHIỆP/ PERSONAL INFORMATION & OCCUPATION

Họ tên (theo CMND)/ Full name (as in Identity Card): 

Ngày sinh: / / Số CMND (Hộ chiếu):  Quốc tịch: Nam Nữ

Date of birth (dd/mm/yyyy) ID Card (Passport) No: Nationality Male Female

Địa chỉ thường trú/ Permanent address: 

Địa chỉ liên lạc (tại Việt Nam)/ Contact address (in Vietnam): 

Điện thoại/ Tel: Email: Học vấn/ Education: 

Tình trạng hôn nhân/Marital status: Độc thân/ Single Đã lập gia đình/ Married Khác/ Others: 

Loại nhà đang ở hiện tại/ Type of current residence: Nhà riêng/ Owned Nhà của bố mẹ/ With Parents

Nhà thuê/ Rented Khác/ Others: 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mật khẩu dùng xác minh Chủ thẻ qua điện thoại/ Security password :

(tối đa 16 ký tự/ maximum 16 characters)

Tên cơ quan/ Company name:  Phòng, Ban/ Department: 

Địa chỉ cơ quan/ Company address: 

Điện thoại/ Tel:  Thời gian công tác/ Years & months at service:  Chức vụ/ Position: 

Hợp đồng lao động/ Type of labour contract: Thời vụ/ Temporary Vô thời hạn/ Indefinite Có thời hạn, đến ngày/ To date: 

Mức lương hàng tháng/ Monthly salary: Thu nhập hàng tháng khác/Other monthly income: 

THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ/ INFORMATION

Đề nghị Ngân hàng phát hành thẻ quốc tế cho tôi theo nội dung sau đây/ I hereby request the Bank to issue:

Nội dung đề nghị

Content requirements

Thẻ tín dụng quốc tế

International Credit Card

Thẻ ghi nợ quốc tế

International Debit Card

Loại thẻ/Card type

Visa/MasterCard/JCB Chuẩn/Vàng (Standard/Gold): 

Visa Platinum

Violet Card

Auto Card

Visa Business

UEFA MasterCard

Passbook Card

Teacher Card

Jetstar-JCBVisa Debit MasterCard Debit

JCB Debit Jetstar-JCB Debit

UEFA MasterCard Debit

Thời hạn sử dụng thẻ Card Validity

01 năm/year 02 năm/years 03 năm/years

Hạn mức tín dụng Credit Limit

VND ..

Hạn mức rút tiền mặt/ Cash Limit: VND ..
Tên in trên thẻ Name embossed on card

(Tối đa 19 ký tự, chữ in, không dấu/ maximum 19 characters, in capital, no mark)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình thức đảm bảo Type of security

Tín chấp/ No security Ký quỹ/ Margin Deposit: .

Cầm cố, Thế chấp/ Mortgate, Pledge : .

Khác/ Others: .

Thanh toán tự động Auto debit authorization

Đề nghị Ngân hàng hàng tháng tự động thực hiện trích chuyển tiền từ các tài khoản của tôi mở tại Eximbank để thanh toán dư nợ cho thẻ tín dụng và/hoặc duy trì số dư tài khoản thẻ ghi nợ quốc tế như sau/ I hereby request the Bank to debit my account(s) opened with Eximbank to payment for credit card balance or maintain the debit card balance:

Tài khoản ưu tiên:

Debit account

Tài khoản 1/ The first account no : 

Tài khoản 2/ The second account no : 

Tỷ lệ thanh toán/% Auto payment: Tối thiểu/Minimum payment

Toàn bộ/ Full payment Tỷ lệ khác/ Others: %

Số dư duy trì/Maintaining card balance:

VND 

Dịch vụ 3D Secure 3D Secure Service

Dịch vụ 3D Secure được mặc định cung cấp cho Thẻ quốc tế, Quý khách cung cấp số điện thoại và/hoặc email để nhận mật khẩu OTP khi giao dịch trực tuyến/The 3D Secure will be default provided for the international card, you must provide a phone number and /or email to receive OTP when do online transactions).

Số điện thoại di động/ Mobile number: Email: 

Dịch vụ SMS Alert SMS Alert service

/ Yes. Số điện thoại di động/ Mobile number:  Không/ No

Địa chỉ nhận sao kê Address for receiving the monthly statement

Địa chỉ thường trú/Permanent address Địa chỉ cơ quan/Company address Địa chỉ liên lạc/ Contact address

Email: Khác/ Others: 

Ngày sao kê hàng tháng (Chỉ áp dụng đối với khách hàng đang sở hữu từ 02 thẻ tín dụng quốc tế trở lên)/Monthly statement date (Only applied to customers holding 2 Eximbank’s international credit cards and above): 5 8 10 20 23
Thông tin thẻ phụ Supplementary card

Thẻ phụ thứ nhất/The first supplementary card

Nam/ Male Nữ/ Female

Thẻ phụ thứ hai/The second supplementary card

Nam/ Male Nữ/ Female
Họ tên/ Full name

...

...
Số CMND (Hộ chiếu) ID Card (Passport) No

...

Quốc tịch/ Nationality:..

...

Quốc tịch/ Nationality:..
Ngày sinh/Date of birth

 / / (dd/mm/yyyy)

 / /  (dd/mm/yyyy)
Tên in trên thẻ Name embossed on card


Thẻ phụ thứ nhất:

The first supplementary card

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thẻ phụ thứ hai:

The second supplementary card:(Tối đa 19 ký tự, chữ in, không dấu/ maximum 19 characters, in capital, no mark)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Địa chỉ liên lạc Contact address

......


Điện thoại/ Tel

...

...
Tên cơ quan Company name

...

...
Địa chỉ cơ quan Company address

......


Quan hệ với chủ thẻ chính / Relationship with the principal cardholder

...

...
Dịch vụ 3D Secure 3D Secure Service

Số điện thoại di động/ Tel No: 

Email: 

Số điện thoại di động/ Tel No: 

Email: 
Dịch vụ SMS Alert SMS Alert service

Có/ Yes. Điện thoại/Tel: 

Không/ No

/ Yes. Điện thoại/Tel: 

Không/ NoTHÔNG TIN KHOẢN VAY KHÁC/ DETAILS ABOUT OTHER LOANS

Tên Ngân hàng/ Bank name: 

Ngày vay/ Date of loan: Hạn mức vay/ Credit limit: 

Thời hạn vay/ Loan term: Số tiền còn lại/ Loan balance: 

Mục đích vay/ Loan purpose: 

Tài sản đảm bảo/ Type of security: 

Thẻ tín dụng số/ Credit card no.: 

(Nếu còn khoản vay khác, vui lòng cung cấp thêm trên một trang giấy riêng/ If you have more than loans, please provide details on a separate page)

THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THÂN/ FAMILY OR SPOUSE’S INFORMATION

Họ tên/ Full name: CMND (Hộ chiếu)/ ID Card (Passport) No. 

Quan hệ với chủ thẻ chính/ Relationship with the principal cardholder: Quốc tịch/ Nationality: 

Địa chỉ thường trú/ Permanent address: 

Tên cơ quan/ Company name: 

Địa chỉ cơ quan/ Company address: 

Điện thoại/ Tel: Email: 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/ COMPANY’S CERTIFICATION

Hình 3 x 4

Photo 3 x 4

Ông (Bà)/ Mr. (Ms.): 

đang công tác tại cơ quan chúng tôi với chức vụ, thời gian công tác và mức lương ghi trên đây là đúng/is currently working for our company. Further, his/ her position, time of service and monthly salary stated in this application are true and correct.

Người xác nhận (ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Authorised signature (full name, position and company stamp)


CAM KẾT/ DECLARATION

 • Tôi cam đoan các thông tin cung cấp ở trên là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật và chịu mọi trách nhiệm về các thông tin này, đồng thời đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang cho Eximbank toàn quyền sử dụng những thông tin liên quan đến tôi, đến khoản vay để sử dụng hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép/I hereby undertake that the above information is accurate and true and that I shall take full responsibilities for such information. I agree unconditionally and irrevocably that Eximbank reserves the right to use and disclose all my information related to myself and my debt products to any third party under the current law.

 • Tôi và người mà tôi đề nghị phát hành thẻ phụ (nếu có) cam kết đã đọc, hiểu rõ và đồng ý việc sử dụng thẻ sẽ tuân theo Bản thỏa thuận sử dụng các sản phẩm thẻ quốc tế và Biểu phí thẻ được Eximbank đăng tải công khai, thường xuyên trên website http://www.eximbank.com.vn (hoặc yêu cầu Eximbank cung cấp)/ I myself and the person to whom I request a supplementary card to be issued (if any), pledge to have read and thoroughly understood and to agree to comply with the Terms and Conditions governing the use for international cards namely and the card fee schedule which are publicly and regularly published on Eximbank website at http://www.eximbank.com.vn (or provided by Eximbank upon request).

 • Ngay sau khi được Eximbank chấp thuận phát hành thẻ thì Giấy đề nghị phát hành kiêm hợp đồng sử dụng thẻ quốc tế, Bản thỏa thuận sử dụng thẻ quốc tế tạo thành hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ giữa tôi/chúng tôi và Eximbank/ Upon Eximbank’s acceptance of card issuance, this International Card Application and Agreement together with the Terms and Conditions governing the use of international cards will constitute a legally binding contract between myself/ourselves and Eximbank for the issuance and use of international cards.

 • Tôi và người mà tôi đề nghị phát hành thẻ phụ (nếu có) cam kết sử dụng thẻ theo đúng quy định pháp luật và hợp đồng với Eximbank, chịu mọi trách nhiệm đối với những nghĩa vụ và trách nhiệm có liên quan đến việc sử dụng thẻ được Eximbank cấp/)/ I myself and the person to whom I request a supplementary card to be issued (if any), undertake to use the cards in strict accordance with regulations of law

and contract with Eximbank. I/ We hold myself/ourselves liable for all obligations and responsibilities incurred with the use of card(s) issued by Eximbank.


Xác nhận của Chủ thẻ chính /Declaration of Primary Cardholder

Hình 3x4/ Photo 3x4

Chữ ký/ Signature

Ngày/Date: / / 

Chủ thẻ Phụ thứ nhất/ Supplementary cardholder

Hình 3x4/ Photo 3x4

Chữ ký/ Signature

Ngày/Date: / / 

Chủ thẻ Phụ thứ hai/ Supplementary cardholder

Hình 3x4/ Photo 3x4

Chữ ký/ Signature

Ngày/Date: / / 
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO NGÂN HÀNG/ BANK USE ONLY

Nhân viên tiếp thị:

Mã số khách hàng:

Hình thức đảm bảo:

Ngày nhận hồ sơ:

Số tài khoản thẻ:

Hạn mức tín dụng:

Số hồ sơ/hợp đồng:

Loại thẻ:

Hiệu lực thẻ:

Nhân viên thực hiện

Họ tên

Ngày: …. / …. / ……….

Chữ ký:Nhân viên kiểm tra

Họ tên:

Ngày: …. / …. / ……….

Chữ ký:
Duyệt của Lãnh Đạo Phòng

Họ tên:

Ngày: …. / …. / ……….

Chữ ký:

Duyệt của Ban Giám Đốc

Họ tên:

Ngày: …. / …. / ……….

Chữ ký:


/3

Каталог: home -> Static -> download
home -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
home -> Ban thưỜng trực số: 23/hd-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
home -> BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chính
home -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
home -> Nghị định số 02/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 01 năm 2008
home -> Ban thưỜng trực số: 1685/mttw-btt v/v phối hợp dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
home -> Ban thưỜng trực số: 1395
Static -> Bộ Tư pháp I. Quá trình ra đỜi của công ưỚc quá trình soạn thảo
download -> Fm : vn eximbank hochiminh city

tải về 202.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương