English Vietnamese (Tiếng Việt)tải về 41.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích41.55 Kb.

English

Vietnamese (Tiếng Việt)

Contact us

Liên lạc chúng tôi

Telephone

Điện thoại


1300 363 992. This is our Enquiries Line. If calling from outside Australia call: + 61 2 9284 9749.

1300 363 992. Đây là Đường dây Dọ hỏi của chúng tôi. Nếu gọi từ ngoài nước Úc, điện thoại số: + 61 2 9284 9749.

Assisted contact

Trợ giúp để liên lạc


If you are deaf, or have a hearing or speech impairment, contact us through the National Relay Service:

Teletypewriter (TTY) users phone 133 677 then ask for 1300 363 992.

Speak and Listen users phone 1300 555 727 then ask for 1300 363 992.

Internet relay users connect to the National Relay Service then ask for 1300 363 992.

If you do not speak English, or English is your second language, and you need assistance to communicate with us, call the Translating and Interpreting Service on 131 450 then ask for 1300 363 992.

Note: These calls can be made for a local call cost from fixed residential landlines anywhere in Australia, but calls from mobile and pay phones may incur higher charges.


Nếu quý vị bị điếc, hoặc khiếm thính hoặc khiếm khuyết về nói năng, hãy liên lạc chúng tôi qua National Relay Service (Dịch vụ Tiếp âm Toàn quốc):

Những người sử dụng điện thoại đánh máy (TTY) gọi đến số 133 677 rồi yêu cầu gọi số 1300 363 992.

Những người sử dụng dịch vụ Nói và Nghe (Speak and Listen) hãy gọi đến số 1300 555 727 rồi yêu cầu gọi số 1300 363 992.

Những người dùng dịch vụ tiếp âm qua internet hãy vào trang National Relay Service rồi yêu cầu gọi đến số 1300 363 992.Nếu quý vị không nói tiếng Anh, hoặc tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhì của quý vị, và quý vị cần trợ giúp để liên lạc chúng tôi, điện thoại đến Translating and Interpreting Service (dịch vụ Thông Phiên dịch) qua số 131 450 rồi nhờ họ gọi đến số 1300 363 992.

Ghi chú: Có thể gọi các số này từ đường dây điện thoại cố định tại gia từ bất cứ nơi đâu trên nước Úc với tổn phí một cuộc gọi địa phương, nhưng có thể tốn nhiều hơn nếu gọi từ điện thoại di động hoặc điện thoại trả tiền.

Email

Email


enquiries@oaic.gov.au

enquiries@oaic.gov.au

Facsimile

Fax


+61 2 9284 9666

+61 2 9284 9666

Post

Địa chỉ gửi thư

Sydney Office

Văn phòng Sydney


GPO Box 5218 Sydney NSW 2001

GPO Box 5218 Sydney NSW 2001

Canberra Office

Văn phòng Canberra


GPO Box 2999 Canberra ACT 2601

GPO Box 2999 Canberra ACT 2601

FOI

FOI


For freedom of information (FOI) requests in relation to information held by the Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) email foi@oaic.gov.au or contact 1300 363 992.

Đối với các yêu cầu về quyền tự do thông tin (FOI) liên quan đến thông tin do Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) [Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc] nắm giữ, hãy email foi@oaic.gov.au hoặc gọi đến số 1300 363 992.

IPS

IPS


For questions or feedback in relation to the OAIC's Information Publication Scheme (IPS) entry contact: Director, Communications and Corporate by email at website@oaic.gov.au or on 1300 363 992.

Đối với các thắc mắc hoặc góp ý liên quan đến việc tham gia Kế hoạch Công bố Thông tin của OAIC (Information Publication Scheme - IPS), hãy liên lạc: Director, Communications and Corporate bằng cách gửi email đến website@oaic.gov.au hoặc gọi số 1300 363 992.

Street Address

Địa chỉ


Office of the Australian Information Commissioner, Level 3, 175 Pitt Street, Sydney 2000

Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc, Level 3, 175 Pitt Street, Sydney 2000

Social media

Truyền thông xã hội


Facebook: www.facebook.com/OAICgov

Twitter: www.twitter.com/oaicgov

YouTube: www.youtube.com/user/OAICgov

Data.gov.au: data.gov.au/?s=oaic

OAIC Blog: www.oaic.govspace.gov.au/

Facebook: www.facebook.com/OAICgov

Twitter: www.twitter.com/oaicgov

YouTube: www.youtube.com/user/OAICgov

Data.gov.au: data.gov.au/?s=oaic

OAIC Blog: www.oaic.govspace.gov.au/

Online forms

Các đơn trực tuyến


Below are links to a number of interactive PDF forms that can assist you in contacting us. These forms require Adobe Acrobat 9.3 or later installed on your computer to function. If you are unsure about which form to use please ring our Enquiries Line on 1300 363 992.

Dưới đây là các liên kết đến một số mẫu đơn tương tác dạng PDF có thể giúp quý vị liên lạc đến chúng tôi. Muốn tải các đơn này, máy vi tính của quý vị cần đã lắp đặt Adobe Acrobat 9.3 hoặc phiên bản mới hơn. Nếu không chắc nên sử dụng mẫu đơn nào, quý vị có thể gọi đến Đường dây Dọ hỏi (Enquiries Line) của chúng tôi qua số điện thoại 1300 363 992.

Privacy Complaints

Các than phiền về quyền Riêng tư


Use this form to make a complaint about the handling of your personal information by an Australian Government agency or a private sector organisation.

Privacy Complaint form

Dùng đơn này nếu quý vị muốn than phiền về một cơ quan Chính phủ Úc hoặc cơ quan tư nhân nào về việc xử lý thông tin cá nhân của quý vị.

Privacy Complaint form [đơn Than phiền về quyền Riêng tư ]

Freedom of information merits review

Tái duyệt sự thích đáng về quyền tự do thông tin


Use this form to request a review of an FOI decision by an Australian Government agency.

Freedom of information merits review form

Dùng đơn này để xin tái duyệt một quyết định FOI của cơ quan Chính phủ Úc

Freedom of information merits review form [Đơn xin tái duyệt sự thích đáng của quyền tự do thông tin]

Freedom of information complaints

Các than phiền về quyền tự do thông tin


Use this form to complain about the way your FOI request was handled by an Australian Government agency.

Freedom of information complaint form

Dùng đơn này nếu quý vị muốn than phiền về cách thức một cơ quan Chính phủ Úc đã xử lý đơn yêu cầu FOI của quý vị.

Freedom of information complaint form [Đơn than phiền về tự do thông tin ]

Agency FOI extension of time requests

Các yêu cầu gia hạn FOI của cơ quan


Australian Government agencies can use this form to lodge an extension of time request or to notify of an agreed extension.

Agency FOI extension of time form

Các cơ quan chính phủ Úc có thể dùng đơn này để nộp đơn xin gia hạn thời gian hoặc để thông báo về việc gia hạn đã được chấp thuận.

Agency FOI extension of time form (đơn xin gia hạn FOI của cơ quan)

General enquiries

Các dọ hỏi tổng quát


Use this form to make a general enquiry to the OAIC. This form is not a complaint or review form — those forms are found above.

General enquiries form

Dùng đơn này để dọ hỏi tổng quát đến OAIC. Đơn này không phải là đơn than phiền hoặc xin tái xét — các đơn đó đã có ở trên.

General enquiries form (đơn dọ hỏi tổng quát)

*Note on call costs: These calls can be made for a local call cost from fixed residential landlines anywhere in Australia, but calls from mobile and pay phones may incur higher charges. Check with the service provider for costings from mobile and pay phones.

*Lưu ý về tổn phí cuộc gọi: Có thể gọi các số này từ đường dây điện thoại cố định tại gia từ bất cứ nơi đâu trên đất Úc với tổn phí một cuộc gọi địa phương, nhưng có thể tốn nhiều hơn nếu gọi từ điện thoại di động hoặc điện thoại trả tiền. Hãy kiểm tra với cơ quan cung ứng dịch vụ để biết tổn phí nếu gọi từ điện thoại di động và điện thoại trả tiền.

**Notes about the online forms: These forms are interactive PDF forms that can assist you in contacting us or submitting a privacy complaint or an FOI review or complaint. If unsure about which form to use please ring our Enquiries Line on 1300 363 992.

**Ghi chú về các đơn trực tuyến: các đơn này ở dạng PDF tương tác để có thể giúp quý vị liên lạc chúng tôi hoặc nộp đơn than phiền về quyền riêng tư, hoặc than phiền/xin tái xét FOI (quyền tự do thông tin). Nếu không chắc về việc cần sử dụng đơn nào, hãy điện thoại đến Đường dây Dọ hỏi của chúng tôi qua số 1300 363 992.

These forms require Adobe Acrobat 9.3 or later installed on your computer to function. For technical reasons these forms are hosted for us by the Australian Government on the Australian Business Account portal.

Máy tính của quý vị cần có Adobe Acrobat 9.3 hoặc phiên bản mới hơn để có thể tải các đơn này. Về mặt kỹ thuật các đơn này được Chính phủ Úc cung ứng cho chúng tôi trên kênh Trương mục Kinh doanh Úc.

When you complete and submit a form your information is not accessible to anyone other than ourselves. Simply select the 'Use a blank form and keep your own records' option and then complete the form.

Khi quý vị điền và nộp đơn, không ai có thể truy cập thông tin của quý vị ngoại trừ chính chúng tôi. Chỉ việc chọn 'Use a blank form and keep your own records' (Dùng mẫu đơn trống và tự cất giữ hồ sơ của quý vị) và rồi điền đơn trực tuyến.

Radar buttons in the forms may require double clicks to be selected depending on your computer settings.

Tùy sắp đặt ứng dụng của máy vi tính, quý vị có thể cần nhấp chuột hai lần (double clicks) vào nút ra-đa trong đơn để chọn.
: images -> documents -> about-us -> Languages -> Vietnamese
documents -> Nghị ĐỊnh số 47/2010/NĐ-cp ngàY 06 tháng 05 NĂM 2010 CỦa chính phủ quy đỊnh xử phạt hành chính về HÀNH VI VI phạm pháp luật lao đỘNG
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁo cáo hoạT ĐỘng y tế CƠ SỞ
documents -> Số hồ sơ: /vslđ HỒ SƠ VỆ sinh lao đỘNG
documents -> Mẫu (Form) nc13 Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/tt-bca
documents -> THÔng tư CỦa bộ CÔng thưƠng số 10/2008/tt-bct ngàY 25 tháng 7 NĂM 2008
documents -> BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI
documents -> NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 67/2001/N§-cp ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2001 Ban hµnh c¸c danh môc chÊt ma tuý vµ tiÒn chÊt
Vietnamese -> English Vietnamese (Tiếng Việt)
Vietnamese -> English Vietnamese (Tiếng Việt)
Vietnamese -> English Vietnamese (Tiếng Việt)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương