English Vietnamese (Tiếng Việt)tải về 36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích36 Kb.

English

Vietnamese (Tiếng Việt)

Office of the Australian Information Commissioner

Văn phòng Ủy viên
Thông tin Úc


Protecting information rights — advancing information policy

Bảo vệ quyền hạn thông tin — thúc đẩy chính sách thông tin

About us

Về chúng tôi

The Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) is an independent Australian Government agency established to:

  • promote access to government information, including your right to access documents under the Freedom of Information Act 1982 (FOI Act)

  • ensure your personal information is handled in accordance with the Privacy Act 1988 and other laws

  • advise the Australian Government on information policy.

Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc (The Office of the Australian Information Commissioner - OAIC) là cơ quan độc lập của chính phủ Úc và được thành lập để:

  • quảng bá việc truy cập thông tin từ chính quyền, kể cả quyền hạn của quý vị được truy cập các tài liệu chiếu theo Đạo luật Tự do Thông tin 1982 (FOI Act)

  • đảm chắc thông tin cá nhân của quý vị được xử lý theo cách phù hợp với Đạo luật quyền Riêng tư 1988 và các luật lệ khác

  • tư vấn cho Chính phủ Úc về chính sách thông tin.

The OAIC functions include conducting investigations, reviewing decisions made under the FOI Act, handling complaints, monitoring agency administration and providing advice to the public, government agencies and businesses.

Các chức năng của OAIC bao gồm việc chỉ đạo các cuộc điều tra, tái duyệt các quyết định đã làm ra dưới đạo luật FOI Act (Đạo luật Tự do Thông tin), xử lý các than phiền, theo dõi việc quản trị cơ quan và giúp tư vấn cho công chúng, các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp.

It is headed by the Australian Information Commissioner, who is supported by the Freedom of Information Commissioner, the Privacy Commissioner and staff.

Đứng đầu cơ quan này là Ủy viên Thông tin Úc, được hỗ trợ từ Ủy viên Tự do Thông tin, Ủy viên quyền Riêng tư, và các nhân viên.

Freedom of information

Tự do thông tin

The FOI Act gives you a legally enforceable right to request documents held by the Australian Government and Norfolk Island agencies and ministers. You can use this right of access to check that your personal information is complete and up to date, to learn more about a government decision, or to participate in a discussion about government policy or regulation.

FOI Act (Đạo luật Tự do Thông tin) giúp công nhận về mặt pháp lý rằng quý vị có quyền yêu cầu xem xét các tài liệu do các bộ trưởng và các cơ quan thuộc Chính phủ Úc và Norfolk Island nắm giữ. Quý vị có thể dùng quyền truy cập này để kiểm tra xem thông tin cá nhân của quý vị có được hoàn chỉnh và cập nhật hay không, để tìm hiểu thêm về một quyết định của chính phủ, hoặc để tham gia thảo luận về chính sách hoặc luật lệ của chính quyền.

The FOI Act also requires government agencies to publish information. Under the Information Publication Scheme, agencies must publish information on their websites that explains how they are organised and make decisions that affect you. Under the disclosure log agencies and ministers must publish details of information released in response to requests under the FOI Act.

Đạo luật FOI Act cũng đòi hỏi các cơ quan công quyền phải công bố thông tin. Chiếu theo Kế hoạch Công bố Thông tin, các cơ quan phải công bố thông tin trên trang mạng của họ nhằm để giải thích về cách thức họ được tổ chức thế nào và đạt tới các quyết định có ảnh hưởng đến quý vị ra sao. Dưới danh bạ tiết lộ (disclosure log), các cơ quan và bộ trưởng phải đăng các chi tiết về thông tin đã được đưa ra trong việc phúc đáp các yêu cầu dưới đạo luật FOI Act.

How the OAIC can help you

OAIC có thể giúp quý vị ra sao

Reviews: If you disagree with a decision made by a government agency under the FOI Act, you can ask the agency to review their decision. You can also request that the OAIC review the decision if you are not satisfied with an agency or minister’s response.

Tái duyệt: Nếu quý vị không đồng ý với một quyết định do một cơ quan chính phủ đưa ra chiếu theo đạo luật FOI Act, quý vị có thể yêu cầu cơ quan đó tái duyệt quyết định của họ. Quý vị cũng có thể yêu cầu OAIC tái duyệt quyết định nếu quý vị không hài lòng với phúc đáp của cơ quan hoặc bộ trưởng.

Complaints: You may also complain to the OAIC if you have concerns about how an agency has handled your request or any other action taken under the FOI Act.

Than phiền: Quý vị cũng có thể than phiền đến OAIC nếu có quan ngại về cách thức một cơ quan đã xử trí yêu cầu của quý vị hoặc về bất cứ hành động nào khác đã được thực hiện dưới đạo luật FOI Act.

Privacy

Quyền Riêng tư

The Privacy Act protects ‘personal information’. This is information that identifies you or could identify you, including your name, address, medical records, bank account details, photos and even information about what you like, your opinions and where you work.

Đạo luật quyền Riêng tư bảo vệ ‘thông tin cá nhân’. Đó là thông tin nhằm nhận ra hoặc có thể nhận ra danh tính của quý vị, kể cả tên, địa chỉ, hồ sơ y tế, chi tiết trương mục ngân hàng, hình ảnh và ngay cả thông tin về sở thích, quan điểm của quý vị và địa chỉ sở làm của quý vị.

The Privacy Act regulates the collection and handling of personal information, including its use and disclosure, its accuracy, how securely it is kept and your right to access that information.

Đạo luật quyền Riêng tư chi phối việc thu thập và xử lý các thông tin cá nhân, kể cả việc sử dụng và tiết lộ thông tin, sự chính xác của thông tin, thông tin được giữ an toàn ra sao và quyền hạn của quý vị để tiếp cận thông tin đó.

The Privacy Act applies to the Australian Government, ACT and Norfolk Island government agencies and certain private sector organisations. Some exemptions apply, including for small businesses. The Act does not cover state government agencies. Special rules apply to the management of tax file numbers.

Đạo luật quyền Riêng tư áp dụng cho các cơ quan Chính phủ Úc, ACT và cơ quan chính phủ Norfolk Island và một số cơ quan tư. Có một số giảm miễn, kể cả cho các tiểu thương. Đạo luật không áp dụng cho các cơ quan chính phủ tiểu bang. Có các luật lệ đặc biệt áp dụng cho việc quản trị các danh số thuế (tax file numbers).

How the OAIC can help you

OAIC có thể giúp quý vị như thế nào

Complaints: If you think your personal information has been mishandled, you can complain to the OAIC. We will investigate your complaint and may try to resolve it through conciliation. Outcomes could include an apology, a change to an organisation’s practices or procedures and compensation for financial or non-financial loss.

Than phiền: Nếu quý vị nghĩ rằng thông tin cá nhân của mình đã được xử lý không đúng cách, quý vị có thể than phiền đến OAIC. Chúng tôi sẽ điều tra việc than phiền của quý vị và có thể cố gắng giải quyết thông qua hòa giải. Các kết quả có thể gồm có việc xin lỗi, thay đổi thủ tục hoặc phương thức làm việc của cơ quan và bồi thường các tổn thất tài chánh hoặc phi tài chánh.

Government information policy

Chính sách thông tin của chính quyền

The Information Commissioner has a broad responsibility to advise government on information policy and management practice. The OAIC works with other Australian Government agencies to ensure that Australian information policy practice conforms to international best practice.

Ủy viên Thông tin có trách nhiệm bao quát nhằm để tư vấn chính phủ về chính sách thông tin và lề lối quản trị thông tin. OAIC hợp tác với các cơ quan khác của chính phủ Úc nhằm đảm bảo rằng các lề lối chính sách thông tin của Úc phù hợp với lề lối quốc tế tốt nhất.

The OAIC has released a set of Principles on open public sector information to guide government information management in Australia. Central to these principles is the notion that information held by Australian Government agencies is a national resource and should be open to public access.

OAIC đã ấn hành một bộ Các nguyên tắc về thông tin công khai thuộc lĩnh vực công sở để hướng dẫn việc điều hành thông tin công quyền tại Úc. Trọng tâm đối với các nguyên tắc này là khái niệm rằng thông tin mà các cơ quan Chính phủ Úc nắm giữ là nguồn tài liệu quốc gia và phải được công khai để dân chúng truy cập.

The OAIC works with agencies and the community to help build a government culture of proactive information disclosure and community engagement.

OAIC hợp tác với các cơ quan và cộng đồng để tạo dựng một nền văn hóa chính quyền trong việc chủ động tiết lộ thông tin và hợp tác với cộng đồng.

Commencing in 2011, the OAIC holds a national information policy conference every two years. The work of the OAIC is supported by an Information Advisory Committee and a Privacy Advisory Committee that include government, business and community representatives appointed by the Minister.

Khởi sự từ năm 2011, OAIC tổ chức hội thảo về chính sách thông tin toàn quốc mỗi hai năm một lần. Công việc của OAIC được sự hỗ trợ của Ủy ban Cố vấn Thông tin và Ủy ban Cố vấn quyền Riêng tư và gồm có các đại diện cộng đồng, chính phủ, và doanh nghiệp do Bộ trưởng chỉ định.

Contact us

Liên lạc chúng tôi

telephone: 1300 363 992

điện thoại: 1300 363 992

email: enquiries@oaic.gov.au

email: enquiries@oaic.gov.au

write:

Sydney Office
GPO Box 5218 Sydney NSW 2001

Canberra Office
GPO Box 2999 Canberra ACT 2601


gửi thư:

Sydney Office
GPO Box 5218 Sydney NSW 2001

Canberra Office
GPO Box 2999 Canberra ACT 2601


Or

hoặc

or visit our website at

hoặc viếng trang mạng của chúng tôi tại

www.oaic.gov.au

www.oaic.gov.au

June 2012

Tháng Sáu 2012: images -> documents -> about-us -> Languages -> Vietnamese
documents -> Nghị ĐỊnh số 47/2010/NĐ-cp ngàY 06 tháng 05 NĂM 2010 CỦa chính phủ quy đỊnh xử phạt hành chính về HÀNH VI VI phạm pháp luật lao đỘNG
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁo cáo hoạT ĐỘng y tế CƠ SỞ
documents -> Số hồ sơ: /vslđ HỒ SƠ VỆ sinh lao đỘNG
documents -> Mẫu (Form) nc13 Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/tt-bca
documents -> THÔng tư CỦa bộ CÔng thưƠng số 10/2008/tt-bct ngàY 25 tháng 7 NĂM 2008
documents -> BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI
documents -> NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 67/2001/N§-cp ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2001 Ban hµnh c¸c danh môc chÊt ma tuý vµ tiÒn chÊt
Vietnamese -> English Vietnamese (Tiếng Việt)
Vietnamese -> English Vietnamese (Tiếng Việt)
Vietnamese -> English Vietnamese (Tiếng Việt)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương