NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 67/2001/N§-cp ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2001 Ban hµnh c¸c danh môc chÊt ma tuý vµ tiÒn chÊttải về 215.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích215.87 Kb.

v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA

NghÞ ®Þnh

cña ChÝnh phñ Sè 67/2001/N§-CP ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2001
Ban hµnh c¸c danh môc chÊt ma tuý vµ tiÒn chÊt

ChÝnh phñC¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992;

C¨n cø LuËt Phßng, chèng ma tuý ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2000;

Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng Bé C«ng an, Bé tr­ëng Bé Y tÕ vµ Bé tr­ëng Bé C«ng nghiÖp,

NghÞ ®Þnh:

§iÒu 1. Nay ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy c¸c danh môc chÊt ma tuý vµ tiÒn chÊt nh­ sau:

Danh môc I: C¸c chÊt ma tuý rÊt ®éc, tuyÖt ®èi cÊm sö dông; viÖc sö dông c¸c chÊt nµy trong ph©n tÝch, kiÓm nghiÖm, nghiªn cøu khoa häc, ®iÒu tra téi ph¹m theo quy ®Þnh ®Æc biÖt cña c¬ quan cã thÈm quyÒn;

Danh môc II: C¸c chÊt ma tuý ®éc h¹i, ®­îc dïng h¹n chÕ trong ph©n tÝch, kiÓm nghiÖm, nghiªn cøu khoa häc, ®iÒu tra téi ph¹m hoÆc trong lÜnh vùc y tÕ theo yªu cÇu ®iÒu trÞ;

Danh môc III: C¸c chÊt ma tuý ®éc d­îc ®­îc dïng trong ph©n tÝch, kiÓm nghiÖm, nghiªn cøu khoa häc, ®iÒu tra téi ph¹m hoÆc trong lÜnh vùc y tÕ theo yªu cÇu ®iÒu trÞ;

Danh môc IV: C¸c ho¸ chÊt kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ, s¶n xuÊt ma tóy.

§iÒu 2. Khi ph¸t hiÖn chÊt míi ch­a cã trong c¸c danh môc chÊt ma tuý vµ tiÒn chÊt ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt, ®iÒu chÕ, sö dông chÊt ma tuý hoÆc cÇn thiÕt ph¶i chuyÓn ®æi c¸c chÊt trong c¸c danh môc theo th«ng b¸o cña Tæng th­ ký Liªn hîp quèc th× Bé C«ng an cã tr¸ch nhiÖm chñ tr×, phèi hîp víi Bé Y tÕ, Bé C«ng nghiÖp, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan xem xÐt, ®Ò nghÞ ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung c¸c danh môc ®ã vµ c«ng bè danh môc ®· ®­îc söa ®æi, bæ sung.

§iÒu 3. C¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n nghiªn cøu, gi¸m ®Þnh, s¶n xuÊt, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, tµng tr÷, mua b¸n, ph©n phèi, sö dông, xö lý, trao ®æi, nhËp khÈu, xuÊt khÈu, qu¸ c¶nh c¸c chÊt cã trong c¸c danh môc quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh nµy ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng hîp ph¸p liªn quan ®Õn ma tóy.

§iÒu 4. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ký.

C¸c Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr­ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.danh môc I

C¸c chÊt ma tuý rÊt ®éc, tuyÖt ®èi cÊm sö dông trong
lÜnh vùc y tÕ, viÖc sö dông c¸c chÊt nµy trong ph©n tÝch, kiÓm nghiÖm, nghiªn cøu khoa häc vµ ®iÒu tra téi ph¹m theo quy ®Þnh ®Æc biÖt cña c¬ quan cã thÈm quyÒn
(cã trong B¶ng IV C«ng ­íc cña Liªn hîp quèc n¨m 1961
vµ B¶ng I C«ng ­íc cña Liªn hîp quèc n¨m 1971)


Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 67/2001/N§-CP
ngµy 01th¸ng 10 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ


TT

Tªn chÊt

Tªn khoa häc

1

Acetorphin

3-0-acetyltetrahydro - 7 -  - (1 - hydroxyl - 1 - methylbuty) - 6, 14 - endoetheno - oripavine

2

Acetylalphamethylfenanyl

N- [1 - ( - methylphenethyl) - 4 - piperidyl] acetanilide

3

Alphacetylmethadol

 - 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane

4

Alphamethylfentanyl

N- [1 - ( - methylphenethyl) - 4 - peperidyl] propionanilide

5

Beta - hydroxyfentanyl

N- [1 - ( - hydroxyphenethyl) - 4 - peperidyl] propionanilide

6

Beta - hydroxymethyl - 3 - fentalnyl

N- [1 - ( - hydroxyphenethyl) - 3 - methyl - 4 - piperidyl] propinonanilide

7

CÇn sa vµ nhùa cÇn sa

Cananabis and canabis resin

8

Desomorphine

Dihydrodeoxymorphin

9

Etorphine

Tetrahydro - 7  - (l - hydroxy - 1 - methylbutyl) - 6,14 - endoetheno - oripavine

10

Heroine

Diacetylmorphine

11

Ketobemidone

4 - meta - hydroxyphenyl - 1 - methyl - 4 - propionylpiperidine

12

Methyl - 3 - fentanyl

N- (3 - methyl - 1 - phenethyl - 4 - piperidy) propionanilide

13

Methyl - 3 - thiofentanyl

N- [3 - methyl - 1 [2 - (2 - thienyl) ethyl] - 4 - peperidyl] propionanilide

14

MPPP

1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - piperidinol propionate (ester)

15

Para - fluorofentanyl

4 - fluoro - N - (1 - phenethyl - 4 - piperidyl) propionanilide

16

PEPAP

1 - phenethyl - 4 - phenyl - 4 - piperidionl acetate (ester)

17

Thiofentanyl

N - (1 [2- (2 - thieny) ethyl] - 4 - piperidyl] - 4 - propionanilide

18

Brolamphetamine (DOB)

2,5 - dimethoxy - 4 - bromoamphetamine

19

Cathinone

(-) -  - aminopropiophenone

20

DET

N, N - diethyltryptamine

21

DMA

(+) - 2,5 - dimethoxy -  - methylpenylethylamine

22

DMHP

3 - (1,2 - dimethythetyl) - 1 - hydroxy - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 6H - dibenzo [b,d]

23

DMT

N, N - dimethyltryptamine

24

DOET

(+) - 4 - ethyl - 2,5 - dimethoxy -  - phenethylamine

25

Eticyclidine

N- ethyl - 1 - phenylcylohexylamine

26

Etryptamine *

3 - (2 - aminobuty) indole

27

(+) - Lysergide (LSD)

9,10 - didehydro - N, N - diethyl - 6 - methylergoline - 8 bectacarboxamide

28

MDMA

(+) - N -  - dimethyl - 3,4 - (methylene - dioxy) phenethylamine

29

Mescalin

3,4,5 - trimthoxyphenethylamine

30

Methcathinone *

2 (methylamino) - 1 - phenylpropan - 1 - one

31

4 - Methylaminorex

(+) - cis - 2 - amino - 4 - methyl - 5 - phenyl - 2 - oxazoline

32

MMDA

(+) - 5 - methoxy - 3,4 - methlenedioxy -  - methylphenylethylamine

33

N-ethyl MDA

(+) N- ethyl -  methyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethylamine

34

N - hydroxy MDA

(+) - N - [ - methyl - 3,4 - (methylenedyoxy) phenethyl] hydroxylamine

35

Parahexyl

3 - hexyl - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro - 6, 6, 9 - trimethyl - 6H - dibenzo [b,d] pyran - 1 - ol

36

PMA

p - methoxy -  - methylphenylethylamine

37

Psilocine, Psilotsin

3 - [2 - (dimetylamino) ethyl] indol - 4 - ol

38

Psilocybine

3 - [2 - (dimetylamino) ethyl] indol - 4 - yl dihydrogenphosphat

39

Rolicyclidine

1 - (1 - phenylcyclohexy) pyrrolidine

40

STP, DOM

2,5 - dimethoxy -  - 4 - dimethylphenethylmaine

41

Tenamfetamine (MDA)

 - methyl - 3,4 - (methylendioxy) phenethylamine

42

Tenocyclidine (TCP)

1 - [1 - (2 - thienyl) cyclohexyl] piperidine

43

Tetrahydrocannabinot

1 - hydroxy - 3 - pentyl - 6a, 7, 10, 10 - tetrahydro - 6, 6, 9 - trimethyl - 6H - dibenzo [b,d] pyran - 1 - ol

44

TMA

(+) - 3,4,5 - trimethoxy -  - methylphenylethylamine

45

MORPHIN METHOBROMID vµ c¸c chÊt dÉn xuÊt cña morphine nitroger pentavalent kh¸c
46

Acetyldihydrocodeine
47

SECBUTABARBITAL

5 - Sec - butyl - 5 - ethylbarbituric acid

Muèi cña c¸c chÊt liÖt kª trong danh môc nµy, bÊt kú khi nµo c¸c muèi ®ã cã thÓ tån t¹i.

danh môc II

C¸c chÊt ma tuý ®éc h¹i, ®­îc dïng h¹n chÕ trong
ph©n tÝch, kiÓm nghiÖm, nghiªn cøu khoa häc, ®iÒu tra
téi ph¹m hoÆc trong lÜnh vùc y tÕ theo yªu cÇu ®iÒu trÞ (cã trong B¶ng I, B¶ng II C«ng ­íc cña Liªn hîp quèc
n¨m 1961 vµ B¶ng II C«ng ­íc cña Liªn hîp quèc n¨m 1971)


Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 67/2001/N§-CP
ngµy 01th¸ng 10 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ


48

Acetylmethadol

3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane

49

Alfentanil

N- [1 - [2 - (4 - ethyl 4,5 - dihydro 5 - oxo - 1 H - tetrazol - 1 - y) ethyl] - 4- (methoxymethy) - 4 - piperidyl] - N - phenylpropanamide

50

Allylprodine

3 - allyl - 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine

51

Alphameprodine

 - 3 - ethyl - 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - propronoxypiperidine

52

Alphamethadol

 - 6- dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanol

53

Alphamethylthiofenianyl

N - [1 - [1 - methyl - 2 - (2 - thieny) ethyl] - 4 - piperidyl] propionanilide

54

Alphaprodine

 - 1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine

55

Anileridine

1 - para - aminophenethyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - cacboxylic acid ethyl ester

56

Benzenthidine

1 - (2 - benzyloxyethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - cacboxylic acid ethyl ester

57

Benzylmorphine

3 - benzylmorphine

58

Bectacetylmethadol

 - 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane

59

Betameprodine

 - 3 - ethyl - 1 - methyl - propionoxypiperidine

60

Betamethadol

 - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanol

61

Betaprodine

 - 1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine

62

Bezitramide

1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropy) - 4 - (2 - oxo - 3 - propionyl - 1 - benzimidazoliny) - piperidine

63

Clonitrazene

(2 - para - chlobenzyl) - 1 - diethylaminoethyl - 5 - nitrobenzimidazole

64

Coca leaf (l¸ Coca)
65

Cocaine

Benzoyl - 1 - ecgoninmethyloxime

66

Codoxim

Dihydrocodeinone - 6 - cacboxymethyloxime

67

Concentrate of poppy straw (Cao ®Æng thuèc phiÖn)
68

Dextromoramide

(+) - 4 [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 (1 - pyrrolidinyl) butyl] morpholine

69

Diampromide

N - [2 - (methylphenethylamino) - propyl] propionalinide

70

Diethylthiambutene

3 - diethylamino - 1,1 - di - (2 - thienyl) - 1 - butene

71

Dienoxin

1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - phenylisonipecotic acid

72

Dihydromorphine

7,8 - dihydromorphine

73

Dimenoxadol

2 - dimethylamino - 1 - ethoxy - 1,1 - diphenylacetate

74

Dimepheptanol

6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanol

75

Dimethylthiambutene

3 - dimethylamino - 1,1 - di - (2 - thienyl) - 1 - butene

76

Dioxaphetyl butyrate

Ethyl - 4 - morpholino - 2,2 - diphenylbutyrate

77

Diphenoxylate

1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

78

Dipipanone

4,4 - diphenyl - 6 - piperidine - 3 - heptanone

79

Drotebanol

3,4 - dimethoxy - 17 methylmorphinan - 6, 14 - diol

80

Ecgonine vµ c¸c dÉn chÊt cña nã

(-) - 3 - hydroxytropane - 2 - carboxylate

81

Ethylmethylthiambutene

3 - ethylmethylamino - 1,1 - di - (2 - thienyl) - 1 - butene

82

Etonitazene

1 - diethylaminoethyl - 2 para - ethoxybenzyl - 5 - nitrobenzimidazole

83

Etoxeridine

1 - [2 - (2 - hydroxymethoxy) - ethyl] - 4 - phenylpiperidine - 4 - cacboxylic acid ethyl ester

84

Fentanyl

1 - phenethyl - 4 - N - propionylanilinopiperidine

85

Furethidine

1 - (2 - tetrahydrofurfuryloxyethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - cacboxylic acid ethyl ester

86

Hydrocodone

Dihydrocodeinone

87

Hydromorphinol

14 - hydroxydihydromorphine

88

Hydromorphone

Dihydromorphinone

89

Hydroxypethidine

4 - meta - hydroxyphenyl - 1 - methylpiperidine - 4 - caboxylic acid ethyl ester

90

Isomethadone

6 - dimethylamino - 5 - methyl - 4,4 - diphenyl - 3 - hexanone

91

Levomethorphan

3 - methoxy - N - methylmorphinan

92

Levomoramide

(-) - 4 [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 (1 - pyrrolidinyl) bytyl] morpholine

93

Levophenacylmorphan

(-) - 3 - hydroxy - N - phenacylmorphinan

94

Levorphanol

(-) - 3 - hydroxy - N - methylmorphinan

95

Metazocine

2 - hydroxy - 2,5,9 - trimethyl - 6,7 - benzomorphan

96

Methadone

6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanone

97

Methadone intermediate

4 - cyano - 2 dimethylamino - 4,4 - diphenylbutane

98

Methyldesorphine

6 - methyl - delta - 6 - deoxymorphine

99

Methyldihydromorphine

6 - methyldihydromo_phine

100

Metopon

5 - methyldihydromorphione

101

Moramide

2 - methyl - 3 - morpholino - 1,1 - diphenylpropane caboxylic acid

102

Morpheridine

1 - (2 - morpholinoethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

103

Morphine

7,8 - dehydro - 4,5 - epoxy - 3,6 - dihydroxy - N - methylmorphinan

104

Morphine - N - oxide

3,6 - dihydroxy - N - methyl - 4,5 - epoxy - morphinen - 7N - oxide

105

Myrophine

Myristybenzylmorphine

106

Nicomorphine

3,6 - dinicotinylmorphine

107

Noracymethadol

(+) -  - 3 - acetoxy - 6 - methylamino - 4,4 - diphenyl - heptane

108

Norlevorphanol

(-) - 3 - hydroxymorphinan

109

Normethadone

6 - dimethylamino - 4,4 diphenyl - 3 - hexanone

110

Normorphin

N - demethylmorphine

111

Norpipanone

4,4 - diphenyl - 6 - piperidino - 3 - hexaoe

112

Opium (Thuèc phiÖn)
113

Oxycodone

14 - hydroxydihydrocodeinone

114

Oxymorphone

14 - hydroxydihydromorphinone

115

Pethidine

1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxlic acid ethyl ester

116

Pethidine intermediate A

4 - cyano - 1 - methyl - 4 - phenylpiperidine

117

Pethidine intermediate B

4 - Phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

118

Pethidine intermediate C

1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid

119

Phenadoxone

6 - morpholino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanone

120

Phenampromide

N - (1 - methyl - 2 - piperidinoethyl) propionanilide

121

Phenazocine

2 - hydroxy - 5,9 - dimethyl - 2 - phenethyl - 6, 7 - benzomorphan

122

Phenomorphan

3 - hydroxy - N - phenethylmorphinan

123

Phenoperidine

1 (3- hydroxy - 3 - phenylpropyl) - 4 - phenylpipeidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

124

Piminodine

4 - phenyl - 1 - (3 - phenylaminopropyl) - piperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

125

Piritramide

1- (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - (1 - piperidino) - piperidine - 4 - carboxylic acid amide

126

Proheptazine

1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxyazacycloheptane

127

Properidine

1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid isopropyl ester

128

Racemethorphan

(+) - 3 - methoxy - N - methylmorphinan

129

Racemoramide

(+) - 4 - [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 - (1 - pyrrolidiny) butyl] morpholine

130

Racemorphan

(+) - hydroxy - N - methylmorphinan

131

Sulfentanil

N - [4 - (methoxymethyl) - 1- [ - (thieny)] - 4 - piperidyl] propionanilide]

132

Thebacon

Acethyldihydrocodeinone

133

Thebaine

3,6 - dimethoxy - N - methyl - 4,5 - epoxymorphinadien - 6,8

134

Tilidine

(+) - ethyl - trans - 2 - (dimethylamino) 1 - phenyl - 3 - cyclohexene - 1 carboxylate

135

Trimeperidine

6 - acetoxy - 3 - methoxy - N - 4,5 - epoxy - morphinan

136

Codeine (3 - methylmorphine)

6 - hydroxy - 3 - methoxy - N - methyl - 4,5 - epoxy - morphinen - 7

137

Dextroproxyphen

 - (+) - 4 - dimethylamino - 1,2 - diphenyl - 3 - methyl - 2 - butanol propionate

138

Dihydrocodeine

6 - hydroxy - 3 - methoxy - N - methyl - 4,5 - epoxy - morphinan

139

Ethylmorphine

3 - Ethylmorphine

140

Nicocodine

6 - nicotinylcodeine

141

Nicodicodine

6 - nicotinyldihydrocodeine

142

Norcodeine

N - demethylcodeine

143

Pholcodine

3 - morpholinylethylmorphine

144

Propiram

N - (1 - methyl - 2 - piperidinoethyl) - N2 - pyridylpropionamide

145

Amphetamine

(+) - 2 - amino - 1 - phenylpropane

146

Dexamphetamine

(+) - 2 - amino - 1 - phenylpropane

147

Fenetylline

7 - [2 - ( - methylphenylethyl) amino] ethyl] thiophenylline

148

Levamphetamine

(-) - ® - ( - methylphenylethylamine

149

Levomethamphetamine

(-) - N -  - methylphenylethylamine

150

Mecloqualone

3 - (o - chlorophenyl) - 2 - methyl - 4 - (3H) - quinazolinone

151

Metamfetamine

(+) - (s) - N -  - dimethylphenethylamine

152

Metamfetamine racemate

(+) - N,  - dimethylphenethylamine

153

Methaqualone

2 - methyl - 3 - o - tolyl - 4 - (3H) - quinazolinone

154

Methylphenidate

Methyl -  - phenyl - 2 - piperidineacetate

155

Phencyclidine

1 - (2 - phenylcyclohexyl) piperidine

156

Phenmetrazine

3 - methyl - 2 - phenylmorpholine

157

Secobarbital

5 - ally - 5 - (1 - methylbutyl) barbituric acid

158

Delta - 9 - tetrahydrocanabinol and its stereochemical

(6aR, 10aR) - 6a, 7, 8, 10a - tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 3 - pentyl - 6H - dibenzo [b,d] pyran - l - ol

159

Zipeprol *

 - ( - methoxybenzyl) - 4 - ( - methoxyphenethyl) - 1 - piperezineethano

Muèi cña c¸c chÊt liÖt kª trong danh môc nµy, bÊt kú khi nµo c¸c muèi ®ã cã thÓ tån t¹i.

danh môc III

C¸c chÊt ma tuý ®éc d­îc ®­îc dïng trong ph©n tÝch,
kiÓm nghiÖm, nghiªn cøu khoa häc, ®iÒu tra téi ph¹m
hoÆc trong lÜnh vùc y tÕ theo yªu cÇu ®iÒu trÞ (cã
trong B¶ng III vµ B¶ng IV C«ng ­íc cña Liªn hîp quèc
n¨m 1971)


Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 67/2001/N§-CP
ngµy 01th¸ng 10 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ


160

Amobarbital

5 - ethyl - 5 - isopentylbarbituric acid

161

Buprenorphine

21 - cycloproply - 7 -  - [(s) - 1 - hydroxy - 12,2 - trimethylpropyl] - 6,14 - endo - ethano - 6,7,8,14 - tetrahydrooripavine

162

Butalbital

5 - allyl - 5 - isobutylbarbituric acid

163

Cathine

(+) - ® -  - [(R) - 1 - aminoethyl] benzyl alcohol

164

Cyclobarbital

5 - (1 - cyclohexen - 1 - yl) - 5 - ethylbarbituric acid

165

Flunitrazepam **

5 - (o - fluoropheny) - 1,3 - dihydro - 1 - methyl - 7 - nitro - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

166

Glutethimide

2 - ethyl - 2 - phenylglutarimide

167

Pentazocine

(2R*, 6R*, 11*) - 1,2,3,4,5,6 - hexahydro - 6,11 - dimehyl - 3 - (3 - methyl - 2 - butenyl) - 2,6 - methano - 3 - benzazsocin - 8 - ol

168

Pentobarbital

5 - ethyl - 5 - (1 - methylbutyl) barbituric acid

169

Allobarbital

5,5 - diallylbarbituric acid

170

Alprazolam

8 - chloro - l - methyl - 6 - phenyl - 4H - s - triazolo [4,3 - a] [1,4] - benzodiazepine

171

Amphepramone

2 - (diethylamino) propiophenone

172

Aminorex

2 - amino - 5 - phenyl - 2 - oxazoline

173

Barbital

5,5 - diethylbarbituric acid

174

Benzfetamine

N - benzyl - N -  - dimethylphenethylamine

175

Bromazepam

7 - bromo - 1,3 - dihydro - 5 - (2 - pyridyl) - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

176

Butobarbital

5 - butyl - 5 - ethylbarbituric acid

177

Camazepam

7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 1 - methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 benzodiazepin - 2 - one dimethylcarbamate (ester)

178

Chlordiazepoxide

7 - chloro - 2 (methylamino) - 5 - phenyl - 3H - 1,4 - bensodiazepin - 4 - oxide

179

Clobazam

7 - chloro - 1 - methyl - 5 - phenyl - 1H - 1,5 - benzodiazepine - 2,4 - (3H, 5H) - dione

180

Clonazepam

5 - (o- chlorophenyl) - 1,3 - nitro - 2H - 1,4 - benzodiazepine - 2 - one

181

Clorazepate

7 - chloro - 2,3 - dihydro - 2 - oxo - 5 - phenyl - 1H - 1,4 - bensodiazepin - 3 - carboxylic acid

182

Clotiazepam

5 - (2 - chlorophenyl) - 7 - ethyl - 1,3 - dihydro - 1 - methyl - 2H - thieno [2,3,e] - 1 - 4 - diazepin - 2 - one

183

Cloxazolam

10 - chloro - 11b - (o - chlorophenyl) - 2,3,7,11b - tetrahydrooxazolon - [3,2-d] - [1,4] benzodiazenpin - 6(5H) - one

184

Delorazepam

7 - chloro - 5 - (o-chlorophenyl) - 1,3 - dihydro - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

185

Diazepam

7 - chloro - 1,3 - dihydro - 1 - methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

186

Estazolam

8-chloro - 6 - phenyl - 4H - s - triazolo - [4,3 - a] [1,4 - benzodiazenpin

187

Ethchlorvynol

1 - choloro-3 - ethyl - 1 - penten - 4yn - 3 - ol

188

Ethinamate

1 - ethynylcyclohexanolcarbamate

189

Ethyloflazepate

Ethyl - 7 - chloro - 5 - (o - fluorophenyl) - 2 - 3 - dihydro - 2 - oxo - 1H - 1,4 - benzodiazepin - 3 - carboxylate

190

Etilamfetamine

N-ethyl -  - methylphenylethylamine

191

Fencamfamin

N-ethyl - 3 - phenyl - 2 - norobornanamine

192

Fenpoporex

(+) - 3 - [( - methylphenylethyl) amino] proionitrile

193

Fludiazepam

7 - chloro - 5 - (o - fluorofenyl) - 1,3 - dihydro - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

194

Flurazepam

7 - chloro - 1 - [2 - (diethylamino) ethyl] - 5 - fluorophenyl) - 1,2 - dihydro - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

195

Halazepam

7 - chloro - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl - 1 - (2,2,2 - trifluoroethyl) - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

196

Haloxazolam

10 - bromo - 11b - (o - fluorophenyl) - 2,3,7,11b - tetrahydrooxazolo [3,2 - d] [1,4] benzoidazepin - 6 - (5H) - one

197

Ketasolam

11 - chloro - 8 - 12b - dihydro - 2,8 - dimethyl - 12b - phenyl - 4H - [1,3] - oxazino [3,2 - d] [1,4] benzodiazepin - 4,7 (6H) - dione

198

Lefetamine

(-) - N,N - dimehyl - 1,3 - diphenylethylamine

199

Loprazolam

6 - (o - chlorophenyl) - 2,4 - dihydro - 2 - [(4-methyl - 1 - [iperaziniyl) methylene] - 8 - nitro - 1 - H - imidazo - [1,2 - a] [1,4] benzodiazepin - 1 - one

200

Loprazepam

7 - chloro - 5 - (o - chlorofenyl) - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

201

Lometazepam

7 - chloro - 5 - (o - chlorofenyl) - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 1 - methyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

202

Mazindol

5 - (p-chlorophenyl) - 2,5 dihydro - 3H - imidazo - (2,1 - a) isoindol - 5 - ol

203

Medazepam

7 - chloro - 2,3 - dihydro - 1 - methyl - 5 - phenyl - 1H - 1,4 - benzodiazepam

204

Mefenorex

N-(3 - chloropropyl) -  - methylphenethylamine

205

Meprobamate

2 - methyl - 2 - propyl - 1,3 - propanediol dicarbamate

206

Mesocarb *

3 - ( - methylphenethyl) - N - (phenylcarbamoyl) sydnoneimine

207

Methylphenobarbital

5 - ethyl - 1 - methyl - 5 - phenylbarbituric acid

208

Methylprylon

3,3 - diethyl - 5 - methyl - 2,4 - piperidine - dione

209

Midasolam

8 - chloro - 6 - (o - fluorophenyl) - 1 - methyl - 4H - imidazo - [1,5 - a] [1,4] - benzodiazepin

210

Nimetazepam

1,3 - dihydro - 1 - methyl - 7 - nitro - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

211

Nitrazepam

1,3 - dihydro - 7 - nitro - 5 phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

212

Nordazepam

7 - chloro - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl -2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

213

Oxazepam

7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

214

Oxazolam

10 - chloro - 2,3,7,11b - tetrahydro - 2 - methyl - 11b - phenyloxazolo [3,2 d] [1,4] benzodiazepin - 6(5H) - one

215

Pemoline

2 - amino - 5 - phenyl - 2 - oxazolin - 4 - one

216

Phendimetrazine

(+) - (2S,3S) - 3,4 - dimethyl - 2 - phenylmorpholine

217

Phenobarbital

5 - ethyl - 5 - phenylbarbituric acid

218

Phentermine

 -  - dimethylphenethylamine

219

Pinazepam

7 - chloro - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl - 1 - (2 - propynyl) - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

220

Pipardrol

1 - 1 - diphenyl - 1 - (2 - piperidyl) - methanol

221

Prazepam

7 - chloro - 1 - (cyclopropylmethyl) - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

222

Pyrovalerone

4 - methyl - 2 - (1 - pyrrolidinyl) valerophenone

223

Pyrovalerone

5 - sec - butyl - 5 - ethylbarbituric acid

224

Temazepam

7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 - dihydro - 3 - hydroxy - 1 - methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

225

Tetrazepam

7 - chloro - 5 - (1 - cyclohexen - 1 yl) - 1,3 - dihydro - 1 methyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

226

Triazolam

8 - chloro - 6 - (o - chlorophenyl) - 1 - methyl - 4H s - triazolo [4,3 - a] [1,4] benzodiazepine

227

Vinylbutal

5 - (1 - methylbutyl) - 5 - vinylbarbituric acid

Muèi cña c¸c chÊt liÖt kª trong danh môc nµy, bÊt kú khi nµo c¸c muèi ®ã cã thÓ tån t¹i.

Danh môc IV

C¸c ho¸ chÊt kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®iÒu chÕ chÊt ma tuý (cã trong B¶ng I, B¶ng II C«ng ­íc cña Liªn hîp quèc n¨m 1988)

Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 67/2001/N§-CP
ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ


228

Ephedrine

1 - phenyl - 2 - methylamino - 1 - propanol

229

Ergometrine

N - (2 - hydroxy - 1 - methylethyl) - D (+) - lysergamide

230

Ergotamine

12' - hydroxy - 2' - methyl - 5' - (phenylmethyl) - ergotaman - 3', 6', 18 - ione

231

Lysergic acid

(8) - 9,10 - Didehydro - 6 - methylergolin - 8 - carboxylic acid

232

1 - phenyl - 2 - propanone

1 - phenyl - 2 - propanone

233

Pseudoephedrine

[S-(R*, R*)] -  - [1(Methylamino) ethyl] benzenmethanol

234

N - acetylanthranilic acid

1 - Acetylamino - 2 - carboxybenzene

235

Isosaprole

1,3 - Benzodioxole - 5 - (1 - propenyl)

236

3,4 - methylenedioxyphenyl - 2 - propanone

3,4 - methylenedioxypheny - 2 - propanone

237

Piperonal

1,3 - Benzodioxole, 5 - (carboxaldehyde)

238

Safrole

1,3 - Benzodioxole, 5 - (2 - propyenyl)

239

Acetic anhydride

Acetic oxide

240

Acetone *

2 - Propanone

241

Anthranilicacid

2 - Aminobenzoic acid

242

Ethyl ether *

1 - 1 - Oxybisethane

243

Hydrochloric acid ***
244

Methyl ethyl ketone *

2 - Butanone

245

Phenylacetic acid

Benzeneacetic acid

246

Piperidine

Cyclopentimine

247

Potassium permanganate **
248

Sulfuric acid ***
249

Toluene *

Methyl benzene

Muèi cña c¸c chÊt liÖt kª trong danh môc nµy, bÊt kú khi nµo c¸c muèi ®ã cã thÓ tån t¹i.

* Dung m«i (chÊt láng ®Ó hoµ tan mét hoÆc nhiÒu chÊt r¾n mµ kh«ng cã sù thay ®æi vÒ thµnh phÇn ho¸ häc vµ kh«ng cã mÆt ë s¶n phÈm cuèi cïng)

** ChÊt xóc tiÕn (lµ chÊt ph¶n øng hoÆc tham gia trong ph¶n øng, nh­ng kh«ng cã trong thµnh phÇn cña s¶n phÈm cuèi cïng)

*** A-xÝt ®­îc coi lµ chÊt xóc tiÕn
: Images -> documents
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
documents -> CỤC ĐĂng kiểm việt nam
documents -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 276/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 12 NĂM 2006 VỀ giá BÁN ĐIỆn thủ TƯỚng chính phủ
documents -> Nghị ĐỊnh số 47/2010/NĐ-cp ngàY 06 tháng 05 NĂM 2010 CỦa chính phủ quy đỊnh xử phạt hành chính về HÀNH VI VI phạm pháp luật lao đỘNG
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁo cáo hoạT ĐỘng y tế CƠ SỞ
documents -> Số hồ sơ: /vslđ HỒ SƠ VỆ sinh lao đỘNG
documents -> Mẫu (Form) nc13 Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/tt-bca
documents -> THÔng tư CỦa bộ CÔng thưƠng số 10/2008/tt-bct ngàY 25 tháng 7 NĂM 2008
documents -> BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI
documents -> CỤC ĐĂng kiểm việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương