English Vietnamese (Tiếng Việt)tải về 15.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích15.76 Kb.
#18336

English

Vietnamese (Tiếng Việt)

Requesting an IC review

Yêu cầu tái xét IC


If you are unhappy with the decision of an agency or minister under the Freedom of Information Act 1982 (Cth) (FOI Act), you can:

  • apply for internal review by asking the agency or minister to reconsider their decision, so long as the agency head or minister did not personally make the decision

  • request that the Australian Information Commissioner (Australian Information Commissioner) review the decision. You can also apply for Information Commissioner review (IC review) after seeking internal review.

You can apply for IC review:

  • in writing

  • by using our online merits review form. This form is for merits review requests only.

There is no fee for requesting a review.

Nếu quý vị không hài lòng với quyết định của cơ quan hoặc bộ trưởng chiếu theo Freedom of Information Act 1982 (Đạo luật Tư do Thông tin 1982) (Cth) (FOI Act), quý vị có thể:

  • nộp đơn xin tái xét nội bộ, bằng cách yêu cầu bộ trưởng hoặc cơ quan xét lại quyết định của họ, miễn là bộ trưởng hoặc người lãnh đạo cơ quan không phải là người đã làm quyết định đó.

  • yêu cầu Australian Information Commissioner (Ủy viên Thông tin Úc) tái xét quyết định. Sau khi yêu cầu họ tái xét nội bộ, quý vị cũng có thể nộp đơn Information Commissioner review (IC review) (tái xét bởi Ủy viên Thông tin).

Quý vị có thể nộp đơn để được tái xét IC, bằng cách:

  • in writing [viết thư]

  • Dùng online merits review form [mẫu đơn trực tuyến để xin tái xét sự thích đáng]. Mẫu đơn này chỉ dùng cho các yêu cầu tái xét sự thích đáng của quyết định.

Không có lệ phí khi yêu cầu tái xét quyết định.

In most cases you must apply for IC review within 60 days of being notified of the minister’s or agency’s decision. You must apply within 30 days if you are requesting review of a decision to grant access to documents to another person. You can also ask the Information Commissioner to grant you more time to apply for IC review.

Trong hầu hết các trường hợp, quý vị cần nộp đơn xin được tái xét IC trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được quyết định của bộ trưởng hoặc cơ quan. Quý vị phải nộp đơn trong vòng 30 ngày nếu yêu cầu họ tái xét quyết định về việc cho phép người khác truy cập các tài liệu. Quý vị cũng có thể yêu cầu Information Commissioner (Ủy viên Thông tin) gia hạn để quý vị nộp đơn xin tái xét IC.

For more information about requesting a review see FOI Fact Sheet 12 — Freedom of Information: your review rights

Muốn biết thêm thông tin về việc xin tái xét, xem FOI Fact Sheet 12 — Freedom of Information: your review rights

More information is also available on the What happens to your IC review page.

Muốn biết thêm thông tin, xem trang What happens to your IC review [Việc gì xảy ra đối với đơn xin tái xét IC của quý vị].

Further information

Thông tin thêm


Further information can be obtained through our enquiries line, or on the FOI complaints or privacy complaints pages.

Muốn biết thêm thông tin, có thể gọi đến enquiries line [đường dây dọ hỏi], hoặc trang FOI complaints [than phiền FOI] hoặc privacy complaints [than phiền về quyền riêng tư].

Guidance for agencies about IC reviews is available in the FOI guidelines and FOI resources sections of this site.

Các hướng dẫn cho các cơ quan về việc tái xét IC có sẵn trong mục FOI guidelinesFOI resources trên trang mạng này.Каталог: images -> documents -> about-us -> Languages -> Vietnamese
documents -> Nghị ĐỊnh số 47/2010/NĐ-cp ngàY 06 tháng 05 NĂM 2010 CỦa chính phủ quy đỊnh xử phạt hành chính về HÀNH VI VI phạm pháp luật lao đỘNG
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁo cáo hoạT ĐỘng y tế CƠ SỞ
documents -> Số hồ sơ: /vslđ HỒ SƠ VỆ sinh lao đỘNG
documents -> Mẫu (Form) nc13 Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/tt-bca
documents -> THÔng tư CỦa bộ CÔng thưƠng số 10/2008/tt-bct ngàY 25 tháng 7 NĂM 2008
documents -> BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI
documents -> NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 67/2001/N§-cp ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2001 Ban hµnh c¸c danh môc chÊt ma tuý vµ tiÒn chÊt
Vietnamese -> English Vietnamese (Tiếng Việt)
Vietnamese -> English Vietnamese (Tiếng Việt)
Vietnamese -> English Vietnamese (Tiếng Việt)

tải về 15.76 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương