Số hồ sơ: /vslđ HỒ SƠ VỆ sinh lao đỘNGtải về 68.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích68.8 Kb.
#921CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số hồ sơ: ………./VSLĐ
HỒ SƠ

VỆ SINH LAO ĐỘNGTên cơ sở lao động:
Nghành sản xuất:
Đơn vị chủ quản:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Số Fax:

E-mail:

Web-site:

Người quản lý hồ sơ:


Đơn vị lập hồ sơ:
Địa chỉ:
Ngày lập hồ sơ:
Điện thoại:

Số Fax:

E-mail:

Web-site:

Người lập hồ sơ

Quảng Ninh: 201…


PHẦN I: TÌNH HÌNH CHUNG:
1./ Tên cơ sở lao động:

- Cơ quan quản lý:

- Địa chỉ:

- Sản phẩm ngành sản xuất (các sản phẩm chính):


- Năm thành lập:

- Tổng số người lao động:

- Số lao động trực tiếp sản xuất:

- Số lao động tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, độc hại:

2./ Quy mô (sản lượng sản phẩm):
3./ Tóm tắt quy trình công nghệ:
4./ Vệ sinh môi trường xung quanh:

- Khoảng cách gần nhất từ các nguồn thải đến khu dân cư:

- Khoảng cách gần nhất từ các nguồn thải đến nguồn nước sinh hoạt của nhân dân:

- Hệ thống cấp thoát nước tại cơ sở lao động:

- Cốt đất cao so với mức lũ lịch sử: 00 mét.

- Vành đai cây xanh:

- Số lượng nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng sử dụng trong 01 năm:

+ Nguyên liệu:

+ Nhiên liệu:

+ Năng lượng:

- Số lượng, chủng loại các chất thải công nghiệp (lỏng, rắn, khí, bụi, vi sinh vật) trong 24 giờ:

- Các công trình thiết bị xử lý chất thải công nghiệp/sản xuất:


- Các công trình khác:

+ Công trình vệ sinh (bình quân 1 hố xí/ số NLĐ/ 1 ca):

+ Nhà tắm (bình quân 1 vòi tắm/ số NLĐ/1 ca):

+ Nhà nghỉ giữa ca có [ ] không [ ]. Số chỗ:

+ Nhà ăn có [ ] không [ ] Số chỗ:

5./ Vệ sinh môi trường lao động:

- Các yếu tố có hại có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở lao động (nguồn gây ô nhiễm, các khu vực ảnh hưởng).

- Các giải pháp hiện có xử lý yếu tố nguy hại trong môi trường lao động:

6./ Tổ chức y tế:

- Tổ chức phòng y tế: Có [ ] Không [ ] Hợp đồng:

- Giường bệnh: Có [ ] Không [ ] Số lượng: [ ]

- Tổng số cán bộ Y tế: [ ] trong đó: Bác sĩ: [ ] Y sĩ: [ ]

Y tá: [ ] Khác:[ ]

- Cơ sở làm việc của Y tế (mô tả; địa chỉ nếu là đơn vị hợp đồng y tế):
- Cơ số thuốc, phương tiện và dụng cụ phục vụ sơ cấp cứu tại chỗ:

7./ Thống kê máy, thiết bị và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ:PHẦN II: VỆ SINH LAO ĐỘNG CÁC PHÂN XƯỞNG

(Mỗi phân xưởng 1 trang)
1./ Tên phân xưởng, khu vực làm việc:

2./ Quy mô và nhiệm vụ:

3./ Thay đổi, cải tạo, mở rộng sản xuất:

4./ Môi trường lao động và số lao động tiếp xúc với các yếu tố độc hại:
Yếu tố độc hại

Tổng số mẫu

Số mẫu vượt TCVSLĐ

Số người tiếp xúc

Trong đó số nữ

Ghi chú

Vi khí hậu
- Nhiệt độ
- Độ ẩm không khí
- Vận tốc
Bụi
- Bụi toàn phần
- Bụi hô hấp
Ồn
Rung
Ánh sáng
Các yếu tố hóa học
- CO2
- CO
- NO2
- O2
Nặng nhọc, nguy hiểm, căng thẳng thần kinh.
Các yếu tố khác


PHẦN III: THỐNG KÊ CÁC THIẾT BỊ

ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG


Năm

Phương pháp

Chủng loại và thiết bị vệ sinh

môi trường lao động

Hiệu quả hoạt động
Thông gió


Chiếu sáng


Chống ồn, rung


Chống bụi


Chống hơi khí độc


Chống tác nhân vi sinh vật

Khác
PHẦN IV:

ĐĂNG KÍ KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG ĐỊNH KỲ:

Đăng kí kiểm tra lần thứ:

- Ngày, tháng, năm kiểm tra:

- Các phân xưởng, khu vực làm việc đã được đăng kí:

- Các yếu tố đã được kiểm tra:

- Các phân xưởng, khu vực làm việc chưa được kiểm tra:

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP CƠ QUAN ĐĂNG KIỂM

ĐĂNG KÍ KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG ĐỊNH KỲ:

Đăng kí kiểm tra lần thứ:

- Ngày, tháng, năm kiểm tra:

- Các phân xưởng, khu vực làm việc đã được đăng kí:

- Các yếu tố đã được kiểm tra:

- Các phân xưởng, khu vực làm việc chưa được kiểm tra:

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP CƠ QUAN ĐĂNG KIỂM

HỒ SƠ VỆ SINH LAO ĐỘNG

Phần I. Tình hình chung

1. Tổ chức

2. Quy mô

3. Tóm tắt quy trình công nghệ

4. Vệ sinh môi trường xung quanh

5. Vệ sinh môi trường lao động

6. Tổ chức y tế

7. Thống kê danh mục máy, thiết bị và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐPhần II. Vệ sinh lao động các phân xưởng, khu vực làm việc

Phần III. Thống kê các thiết bị bảo đảm vệ sinh môi trường lao động

Phần IV. Đăng ký kiểm tra môi trường lao động định kỳ.

Ghi chú:

- Hồ sơ vệ sinh lao động dùng để quản lý môi trường lao động là cơ sở xây dựng kế hoạch cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và là thủ tục để giám định bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

- Phần đăng kiểm môi trường lao động dịnh kỳ do đơn vị có đủ điều kiện thực hiện đo kiểm tra môi trường lao động thực hiện.


Каталог: images -> documents
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
documents -> CỤC ĐĂng kiểm việt nam
documents -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 276/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 12 NĂM 2006 VỀ giá BÁN ĐIỆn thủ TƯỚng chính phủ
documents -> Nghị ĐỊnh số 47/2010/NĐ-cp ngàY 06 tháng 05 NĂM 2010 CỦa chính phủ quy đỊnh xử phạt hành chính về HÀNH VI VI phạm pháp luật lao đỘNG
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁo cáo hoạT ĐỘng y tế CƠ SỞ
documents -> Mẫu (Form) nc13 Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/tt-bca
documents -> THÔng tư CỦa bộ CÔng thưƠng số 10/2008/tt-bct ngàY 25 tháng 7 NĂM 2008
documents -> BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI
documents -> NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 67/2001/N§-cp ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2001 Ban hµnh c¸c danh môc chÊt ma tuý vµ tiÒn chÊt
documents -> CỤC ĐĂng kiểm việt nam

tải về 68.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương