English Vietnamese (Tiếng Việt)tải về 27.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích27.36 Kb.

English

Vietnamese (Tiếng Việt)

About freedom of information

Tự do thông tin


The Freedom of Information Act 1982 (FOI Act) provides a legally enforceable right of access to government documents. It applies to Australian Government ministers and most agencies, although the obligations of agencies and ministers are different.

Freedom of Information Act 1982 (FOI Act) [Đạo luật Tự do Thông tin – Đạo luật FOI] cung ứng quyền hạn được luật pháp ủng hộ trong việc truy cập các tài liệu của chính quyền. Việc này áp dụng đối với các bộ trưởng Chính phủ Úc và hầu hết các cơ quan, mặc dù nghĩa vụ của các cơ quan và các bộ trưởng khác nhau.

Why FOI is important

Tại sao FOI quan trọng


The Australian Parliament first considered introducing freedom of information (FOI) legislation in the 1970s. In 1979, a Senate committee report outlined three reasons why FOI is important:

  1. FOI allows individuals to see what information government holds about them, and to seek correction of that information if they consider it wrong or misleading.

  2. FOI enhances the transparency of policy making, administrative decision making and government service delivery.

  3. A community that is better informed can participate more effectively in the nation’s democratic processes.

Quốc hội Úc đã khởi sự xét đến việc đưa ra luật lệ về quyền tự do thông tin (FOI) vào thập niên 1970. Vào năm 1979, một báo cáo Ủy ban Thượng viện đã nêu ra ba lý do tại sao FOI quan trọng:

  1. FOI cho phép các cá nhân được xem thông tin về mình mà chính quyền cất giữ, và yêu cầu sửa đổi thông tin đó nếu họ cho rằng thông tin đó sai lạc hoặc không đúng.

  2. FOI giúp tăng tiến sự minh bạch của việc lập quyết định chính sách, lập quyết định hành chánh và việc cung ứng dịch vụ chính quyền.

  3. Một cộng đồng mà hiểu biết thông tin tường tận hơn thì có thể tham gia hữu hiệu hơn trong các tiến trình dân chủ của quốc gia.

These reasons are still valid today. More recently, a fourth reason for FOI has emerged — there is greater recognition that information gathered by government at public expense is a national resource and should be available more widely to the public. This idea was explicitly recognised through the reforms to the FOI Act in 2010 and the creation of the information policy function of the Office of the Australian Information Commissioner (OAIC).

Ba lý do nói trên vẫn có hiệu lực cho đến ngày nay. Gần đây nhất, đã xuất hiện lý do thứ tư cho FOI — có sự công nhận rộng rãi rằng thông tin mà chính quyền thu thập được nhờ công quỹ là tài liệu quốc gia và phải có sẵn rộng rãi hơn nữa cho công chúng truy cập. Ý tưởng này được công nhận rõ ràng qua reforms to the FOI Act in 2010 (các cải cách đến Đạo luật FOI vào năm 2010) và việc tạo ra information policy function (chức năng chính sách thông tin) của Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc (OAIC).

What is covered by FOI

Đạo luật FOI bao trùm những gì


The FOI Act promotes government accountability and transparency by providing a legal framework for individuals to request access to government documents. This includes documents containing personal or other information, such as information about policy-making, administrative decision-making and government service delivery. Individuals can also request that ministers or agencies amend or annotate any information held about them.

FOI Act (Đạo luật FOI) quảng bá trách nhiệm và sự minh bạch của chính quyền, bằng cách đặt ra một cơ chế pháp lý cho các cá nhân trong việc đòi hỏi được truy cập các tài liệu của chính quyền. Điều này kể cả các tài liệu có thông tin cá nhân hoặc các thông tin khác, chẳng hạn như thông tin về việc lập chính sách, lập quyết định hành chánh và việc cung ứng dịch vụ chính quyền. Các cá nhân cũng có thể đòi hỏi rằng các bộ trưởng hoặc cơ quan sửa đổi hoặc ghi chú (để giải thích) bất cứ thông tin nào được lưu giữ về cá nhân đó.

The FOI Act also requires agencies to publish other specified classes of information online. For more information, please see the What is covered by FOI page.

FOI Act cũng đòi hỏi các cơ quan công bố các hạng mục cụ thể khác của thông tin trên trang mạng. Muốn biết thêm chi tiết, xem trang What is covered by FOI.

Who is covered by FOI

Đạo luật FOI bao trùm những cơ quan nào


Most Australian Government agencies are subject to the FOI Act, and must release documents in response to an FOI request unless there is an overriding reason not to do so.

Hầu hết các cơ quan Chính phủ Úc đều được đạo luật FOI Act chi phối, và họ phải cung cấp các tài liệu nếu có ai yêu cầu dưới luật FOI trừ khi có lý do quan trọng hơn để không làm như thế.

Some agencies, such as intelligence agencies, are exempt from the FOI Act altogether. Others, such as some courts and tribunals, are exempt in relation to certain documents.

Một số cơ quan, chẳng hạn như các cơ quan tình báo, được miễn áp dụng đạo luật FOI Act. Các cơ quan khác, chẳng hạn như một số tòa án và tòa chuyên biệt (tribunal), được miễn áp dụng luật này đối với một số tài liệu nào đó.

Ministers are subject only to requests for ‘official documents of a minister’. This means documents relating to their role as a ministers, and not personal or party political documents, or documents about their electoral affairs. Ministers are also not subject to some of the proactive publication requirements the FOI Act places on agencies.

Các bộ trưởng chỉ phúc đáp các đơn yêu cầu về ‘tài liệu chính thức của bộ trưởng’. Điều này có nghĩa là các tài liệu liên quan đến họ với cương vị là bộ trưởng, và không phải là tài liệu cá nhân hoặc tài liệu chính trị của đảng, hoặc tài liệu về các sự vụ bầu cử. Các bộ trưởng cũng không phải tuân theo một số đòi hỏi về việc chủ động công bố mà đạo luật FOI Act áp dụng cho các cơ quan.

For more information, please see the Who is covered by FOI page.

Muốn biết thêm chi tiết, xem trang Who is covered by FOI.

The OAIC’s role in freedom of information

Vai trò của OAIC trong quyền tự do thông tin


FOI is one of the three broad functions of the OAIC under the Australian Information Commissioner Act 2010 (Cth).

FOI là một trong ba chức năng bao quát của OAIC dưới đạo luật Australian Information Commissioner Act 2010 (Cth).

The Australian Information Commissioner, supported by the Freedom of Information Commissioner, works to promote awareness and understanding of the FOI Act among both agencies and the public, promote a pro-disclosure culture across government and provide external merits review of FOI decisions made by agencies and ministers.

Australian Information Commissioner (Ủy viên Thông tin Úc), được Freedom of Information Commissioner (Ủy viên Tự do Thông tin) hỗ trợ, có nhiệm vụ quảng bá sự nhận thức và hiểu biết đạo luật FOI Act nơi các cơ quan và công chúng, quảng bá nếp văn hóa ủng hộ việc tiết lộ thông tin trong khắp chính quyền và cung ứng việc xét duyệt từ bên ngoài về tính cách xứng đáng của các quyết định do các cơ quan và bộ trưởng đưa ra.

To support this work, the OAIC has published a range of material about rights of the public and obligations of agencies and ministers under the FOI Act. Fact sheets and FOI topics explain the workings of the FOI Act and how individuals can exercise their rights under the FOI Act. The OAIC also provides advice about the obligations of agencies and ministers under the FOI Act through FOI Guidelines and other FOI resources.

Để hỗ trợ công việc này, OAIC đã xuất bản nhiều tài liệu về quyền hạn của công chúng và nghĩa vụ của các cơ quan và bộ trưởng dưới đạo luật FOI Act. Các tờ dữ kiện cùng các đề tài về FOI giải thích các cách thức áp dụng FOI Act (Đạo luật FOI) và các cá nhân có thể thực hiện quyền của mình ra sao theo dưới đạo luật FOI Act. Cơ quan OAIC cũng tư vấn về các nghĩa vụ của các cơ quan và bộ trưởng dưới đạo luật FOI thông qua FOI Guidelines (các Hướng dẫn về FOI) và các FOI resources (tài liệu FOI).
: images -> documents -> about-us -> Languages -> Vietnamese
documents -> Nghị ĐỊnh số 47/2010/NĐ-cp ngàY 06 tháng 05 NĂM 2010 CỦa chính phủ quy đỊnh xử phạt hành chính về HÀNH VI VI phạm pháp luật lao đỘNG
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁo cáo hoạT ĐỘng y tế CƠ SỞ
documents -> Số hồ sơ: /vslđ HỒ SƠ VỆ sinh lao đỘNG
documents -> Mẫu (Form) nc13 Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/tt-bca
documents -> THÔng tư CỦa bộ CÔng thưƠng số 10/2008/tt-bct ngàY 25 tháng 7 NĂM 2008
documents -> BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI
documents -> NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 67/2001/N§-cp ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2001 Ban hµnh c¸c danh môc chÊt ma tuý vµ tiÒn chÊt
Vietnamese -> English Vietnamese (Tiếng Việt)
Vietnamese -> English Vietnamese (Tiếng Việt)
Vietnamese -> English Vietnamese (Tiếng Việt)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương