Upload/DOCUMENTS/2008/8
  THỦ TƯỚng chính phủ
Upload/DOCUMENTS/2008/6
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
  UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/DOCUMENTS/2008/5
  Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
Upload/DOCUMENTS/2008/6
  UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/DOCUMENTS/2008/8
  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  TỈnh thừa thiên huế
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/DOCUMENTS/2008/9
  V/v hợp tác và đầu tư của Tổng Công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/DOCUMENTS/2008/9
  BỘ y tế Số: 1742/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiến huế Số : 1779 /2007/QĐ-ubnd
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư
  Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/DOCUMENTS/2008/9
  TỈnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  TỈnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
  HĐnd tỉnh thừa thiên huế Ủy ban nhân dân số: 31 /ct ubnd
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
  HĐnd tỉnh thừa thiên huế khoá II, KỲ HỌpthứ 16
  Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 1697/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/DOCUMENTS/2008/10
  Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  TỈnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/DOCUMENTS/2008/9
  Số: 4098/ubnd-gt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/DOCUMENTS/2008/8
  Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/DOCUMENTS/2008/9
  V/v Cho phép thành lập Ban liên lạc đồng hương và những người đã từng công tác lâu năm tại Hải Phòng
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  Huế, ngày 02 tháng 4 năm 2008
Upload/DOCUMENTS/2008/9
  Số: 231 /tb-ubnd
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  "chu đáo, thân thiện, ấn tượng, hiệu quả, an toàn"
Upload/DOCUMENTS/2008/8
  Ct-ubnd huế, ngày 22 tháng 3 năm 2007 ChỈ ThỊ Về việc phối hợp với Công ty Đo đạc ảnh Địa hình Bộ Tài nguyên Môi trường khảo sát, điều chỉnh biến động bản đồ địa chính tại các phường xã
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  Huế, ngày 05 tháng 10 năm 2007
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/6/1994
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉNH
Upload/DOCUMENTS/2008/8
  BÁo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết tw 4 (Khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
Upload/DOCUMENTS/2008/9
  TỈnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 460 /QĐ-ubnd huế, ngày 20 tháng 02 năm 2008 quyếT ĐỊNH
Upload/DOCUMENTS/2008/8
  Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/DOCUMENTS/2008/9
  BỘ y tế Số: 18/2008/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
directory Upload DOCUMENTS  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương