QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công táctải về 53.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích53.97 Kb.
#8749

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1532/QĐ-UBND Huế, ngày 04 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác

cần chuyển đổi theo định kỳ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 492/TTr-SNV ngày 26/5/2008,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các vị trí công tác cần chuyển đổi theo định kỳ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nội vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung Danh mục các vị trí công tác cần chuyển đổi, định kỳ 6 tháng báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Như điều 4; Nguyễn Ngọc Thiện-Đã ký

- TV Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- CT và các PCT UBND tỉnh:

- CVP, PCVP và CV: HCTC, TH;

- Lưu VT, NV.

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC

Các vị trí công tác cần chuyển đổi định kỳ

tại các cơ quan đơn vị


(Kèm theo Quyết định số: 1532/QĐ-UBND ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh)

1. Sở Giao thông Vận tải:

- Cấp phép quá khổ, quá tải, cấp phép đào đường;

- Giám sát nghiệm thu công trình;

- Sát hạch lái xe mô tô, ô tô;

- Cấp, đổi giấy phép lái xe các loại, đăng ký xe máy chuyên dùng;

- Quản lý luồng tuyến vận tải;

- Cấp phép xe quá cảnh;

- Đăng kiểm kỹ thuật tàu thuyền;

- Giám định kỹ thuật xe cơ giới;

- Thẩm định hồ sơ xây dựng cơ bản;

- Các hoạt động thanh tra giao thông vận tải;

+ Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông:

- Giải phóng mặt bằng;

- Thẩm định dự toán công trình;

- Đấu thầu công trình;

- Giám sát nghiệm thu công trình;

+ Trường Trung học Giao thông vận tải:

- Giảng dạy thực hành.+ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới:

- Kiểm tra tổng quát, nhận dạng (Công đoạn 1);

- Kiểm tra vỏ, thùng hàng, hệ thống lái (Công đoạn 2);

- Kiểm tra hệ thống phanh (Công đoạn 2);

- Kiểm tra độ ồn (Công đoạn 2);

- Kiểm tra hệ thống gầm (Công đoạn 2).2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

- Kiểm lâm viên;

- Cấp, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép các loại;

- Công tác nhân sự và quản lý nhân sự3. Sở Nội vụ:

- Tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức - viên chức;

- Nâng lương, chuyển ngạch;

- Nhân sự và quản lý nhân lực;

- Thi đua khen thưởng.

4. Sở Y tế:

- Quản lý tài chính, ngân sách, tài sản nhà nước;

- Quản lý và điều hành công tác kế hoạch;

- Quản lý và cấp phép các loại giấy đăng ký, giấy chứng nhận;

- Công tác nhân sự và quản lý nhân sự

5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Cấp, thu hồi giấy phép các loại;

- Công tác thẩm định;

- Quản lý, cấp phát các loại văn bằng chứng chỉ;

- Công tác nhân sự và quản lý nhân sự

6. Sở Công Thương:

- Cấp phát, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép (giấy phép vật liệu nổ, giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện, …);

- Chuyên viên, Kiểm soát viên thị trường;

- Thanh tra;

- Công tác nhân sự và quản lý nhân sự

7. Sở Xây dựng:

- Cấp giấy phép xây dựng;

- Cấp chứng chỉ quy hoạch;

- Thanh tra;

- Công tác thẩm định;

- Công tác nhân sự và quản lý nhân sự8. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Nhà nước;

- Quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ;

- Thanh tra;

- Kế toán;

- Tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, Nhân sự và nhân lực.

- Công tác khảo thí.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Cấp phép đăng ký kinh doanh;

- Cấp chứng nhận đầu tư;

- Công tác thẩm định;

- Quản lý xây dựng cơ bản;

- Quản lý các dự án;

- Công tác nhân sự và quản lý nhân sự

10. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Cấp phép về hoạt động dịch vụ văn hoá và du lịch;

- Quản lý ngân sách;

- Thanh tra.

- Công tác nhân sự và quản lý nhân sự

11. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Quản lý dự án;

- Công tác đo lường, kiểm định chất lượng;

- Công tác nhân sự và quản lý nhân sự12. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Quản lý việc cho thuê đất, giao đất;

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Cấp giấy phép khai thác mỏ;

- Công tác nhân sự và quản lý nhân sự

13. Sở Tài chính

- Quản lý ngân sách;

- Tài chính hành chính sự nghiệp;

- Tài chính đầu tư;

- Tài chính Vật giá- Công sản;

- Tài chính Doanh nghiệp;

- Thanh tra tài chính;

- Công tác nhân sự và quản lý nhân sự14. Sở Ngoại vụ

- Quản lý tài chính, ngân sách;

- Lễ tân: Hậu cần;

- Quản lý và theo dõi viện trợ phi chính phủ;

- Xuất nhập cảnh, cấp phép ra vào biên giới, cấp phép hội nghị , hội thảo;

- Công tác nhân sự và quản lý nhân sự15. Sở Thông tin và Truyền thông

- Cấp giấy phép xuất bản các tài liệu, sách báo, hướng dẫn không kinh doanh;

- Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử (Internet).

- Cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO);16. Sở Tư pháp:

- Quản lý và cấp phát các loại: hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, kết hôn và con nuôi có yếu tố nước ngoài, …;

- Công chứng viên;

- Công tác nhân sự và quản lý nhân sự17. Thanh tra tỉnh:

- Thanh tra kinh tế xã hội;

- Công tác nhân sự và quản lý nhân sự

18. Ban Dân tộc

- Công tác nhân sự và quản lý nhân sự19. Trung tâm Phát triển Quỹ đất:

- Xây dựng cơ bản, quản lý dự án;

- Giải toả, áp giá đền bù trong giải phóng mặt bằng;

- Đấu giá quyền sử dụng đất;

- Ký hợp đồng thuê nhà, thẩm định hồ sơ sửa chữa nhà thuộc SHNN;

- Công tác nhân sự và quản lý nhân sự20. Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

- Cấp, điều chỉnh, thu hồi và quản lý các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận và chứng chỉ;

- Công tác thẩm định;

- Quản lý vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác;

- Quản lý xây dựng cơ bản, giải toả, áp giá đền bù trong giải phóng mặt bằng và quản lý dự án;

- Công tác nhân sự và quản lý nhân sự21. Ban Quản lý Phát triển Khu đô thị mới tỉnh

- Quản lý về đầu tư;

- Quản lý xây dựng cơ bản, giải toả, áp giá đền bù trong giải phóng mặt bằng và quản lý dự án;

- Quản lý vốn của nhà nước và các nguồn vốn khác;

- Công tác nhân sự và quản lý nhân sự.

22. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Cấp chứng chỉ quy hoạch;

- Chứng nhận xuất xứ hành hoá mẫu D.23. Ðối với UBND các huyện và thành phố Huế

- Quản lý tài chính, ngân sách;

- Thẩm định, định giá trong đấu thầu;

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Quản lý, điều hành trong công tác kế hoạch và đầu tư;

- Xây dựng cơ bản, giải toả, áp giá đền bù trong giải phóng mặt bằng và quản lý dự án;

- Quản lý, cấp phát các loại văn bằng chứng chỉ;

- Công tác nhân sự và quản lý nhân sự24. Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thừa Thiên Huế:

- Về quản lý tài chính, tài sản:

+ Cán bộ làm công tác quản lý, mua sắm tài sản và phương tiện làm việc.- Về công tác Kế toán kiểm soát:

+ Kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ.

+ Kế toán, quản lý chi tiêu nội bộ.

+ Kinh doanh ngoại hối.- Về quản lý công tác cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước:

+ Thẩm định cổ phần hoá ở các Ngân hàng thương mại nhà nước.

- Về dự án, thẩm định, định giá:

+ Tín dụng;

+ Thẩm định dự án;

+ Đề án về xây dựng cơ bản;

+ Mua sắm tài sản;

+ Thẩm định hồ sơ cho vay tín dụng.

- Về cấp phép hoạt động:

+ Thanh tra, giám sát;

+ Xử lý sau thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng ở Ngân hàng nhà nước;

- Về tổ chức cán bộ:

- Tuyển dụng, bổ nhiệm, cử cán bộ đi đào tạo.


25. Cục Hải quan Thừa Thiên Huế:

- Tại các Chi cục:

+ Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ hải quan;

+ Kiểm tra thực tế hàng hoá;

+ Kiểm tra tính thuế;

+ Giám sát kho bãi, cổng cảng/cửa khẩu, phương tiện vận tải XNK;

+ Kế toán thuế;

+ Làm thủ tục XNC cho người và phương tiện vận tải;

+ Phúc tập hồ sơ;

+ Thu thập, phân tích, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan;

+ Phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép các chất ma tuý qua biên giới;

+ Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới;

+ Tuần tra, kiểm soát địa bàn;

+ Sưu tra đối tượng, xây dựng cơ sở địa bàn;

+ Xây dựng doanh bạ doanh nghiệp;

+ Xác minh, phân loại hồ sơ;

+ Thu thập, phân tích, xử lý thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan;

+ Kiểm tra công tác phúc tập hồ sơ tại các Chi cục Hải quan;

+ Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;+ Tổ chức cán bộ.Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc

tải về 53.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương