Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/8663
  BỘ TÀi chính
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6957
  BỘ TÀi chính
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/412
  CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
lists/vanbanphapluat/attachments/4027
  Ủy ban thưỜng vụ quốc hộI
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6610
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục hải quan độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5992
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục hải quan
vanbanphapluat/Documents
  Asimic Dịch vụ giấy phép lao động
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5759
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do
VanBanPhapLuat
  UỶ ban nhân dân tỉnh kontum cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  UỶ ban nhân dân tỉnh kontum cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5530
  Nghị ĐỊnh số 104/2006/NĐ-cp ngày 22 2006 Về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5532
  Nghị ĐỊnh số 106/2006/NĐ-cp ngày 22 2006 Quy định xử phạt VI phạm hành chính về sở hữu công nghiệp
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5726
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
content/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/3043
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
Lists/vanbanphapluat/Attachments/19
  GIÁo dục và ĐÀo tạo sở TÀi chính- ban dân tộC
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5185
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 61/2002/NĐ-cp ngàY 11 tháng 6 NĂM 2002 VỀ chế ĐỘ nhuận búT
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5184
  THÔng tư liên tịch bộ VĂn hóa thông tin bộ TÀi chính số 21/2003/ttlt-bvhtt-btc ngàY 01 tháng 07 NĂM 2003 HƯỚng dẫn việc chi trả chế ĐỘ nhuận búT
noidung/vanbanphapluat/Lists/VBPL/Attachments/10
  Ngày 30/1/2015. Cập nhật lúc 9
Portals/0/VanBanPhapLuat
  Ủy ban thưỜng vụ quốc hộI
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5601
  TỔng cục hải quan
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/7122
  Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5536
  THÔng tư liên tịch số 129/2004/ttlt/btc- bkhcn ngày 29/12/2004 hướng dẫn thi hành các biện pháp kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
lists/vanbanphapluat/attachments/5255
  THÔng tư CỦa bộ CÔng thưƠng số 17/2008/tt-bct ngàY 12 tháng 12 NĂM 2008
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6667
  Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-ttg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/4986
  BỘ TÀi chính bộ NỘi vụ
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5000
  QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 151/2007/QĐ-ttg ngàY 12 tháng 9 NĂM 2007 ban hành quy đỊnh về việc nhập khẩu thuốc chưa có SỐ ĐĂng ký TẠI việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6447
  CỤc gsql về HẢi quan
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6493
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6379
  Số: 45/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5322
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục hải quan độc lập Tự do Hạnh phúc
VanBanPhapLuat
  TỈnh kon tum cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân tỉnh kon tum
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/7024
  Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009
VanBanPhapLuat
  Ubnd tỉnh kon tum sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
  UỶ ban nhân dân tỉnh kon tum cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5268
  TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
VanBanPhapLuat
  TỈnh kon tum cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5534
  Trích Nghị định số 154/2001/NĐ- cp ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
VanBanPhapLuat
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh kon tum độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân tỉnh kon tum
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6803
  TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VanBanPhapLuat
  TỈnh kon tum cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỈnh kon tum cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỈnh kon tum cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỈnh kon tum cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5022
  CỦa bộ TÀi chính số 82/2007/QĐ-btc ngàY 15 tháng 10 NĂM 2007
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5847
  BỘ TÀi chính số: 103/2010/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6055
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục hải quan
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5963
  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-cp ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
VanBanPhapLuat
  Ubnd tỉnh kon tum
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/170
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5524
  THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 179/2009/tt-btc ngàY 14 tháng 09 NĂM 2009
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5525
  THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 180/2009/tt-btc ngàY 14 tháng 09 NĂM 2009
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6514
  BỘ TÀi chính bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5976
  TỔng cục hải quan số: 1169 /tchq-gsql v/v quyền kinh doanh xk,nk cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanbanphapluat/Lists/VBPL/Attachments/9
  Ngày 2/3/2015. Cập nhật lúc 16
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6153
  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-cp ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5564
  BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
VanBanPhapLuat
  CÔng đOÀn việt nam 85 NĂm xây dựng và phát triển tài liệu tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 – 28/7/2014
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5989
  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-cp ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6735
  TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6575
  Hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/3501
  Cña Thñ t­íng ChÝnh phñ Sè 205 /1998/Q§-ttg ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 1998 Ban hµnh Quy chÕ vÒ Cöa hµng kinh doanh hµng miÔn thuÕ
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6581
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Số
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/200
  BỘ TÀi chính số: 209/2009/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5058
  BỘ TÀi chính số: 211/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5582
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 216/2009/tt-btc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5400
  TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6622
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục hải quan độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6956
  BỘ TÀi chính tổng cục hải quan
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/4660
  BỘ thưƠng mại cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6579
  Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5940
  BỘ TÀi chính số: 64/2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6664
  VĂn phòng chính phủ Số: 241
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6559
  Căn cứ Luật hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6806
  TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VanBanPhapLuat
  UỶ ban nhân dân tỉnh kon tum cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5278
  TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/4933
  TỔng cục hải quan số: 3598/tchq-gsql v/v: Thủ tục hải quan. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6717
  Thuốc lá đã và đang gây ra những tổn thất to lớn đối với sức khỏe con người, khói thuốc lá với các thành phần độc tính chứa hơn 4
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5558
  BỘ CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5004
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số: 48/2007/QĐ-bnn
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/478
  TỔng cục dự trữ nhà NƯỚc số : 311/QĐ-tcdt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5025
  THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 121/2007/tt-btc ngàY 17 tháng 10 NĂM 2007
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9208
  Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9206
  Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
docs/VanBanPhapLuat
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện báC ÁI Độc lập Tự do Hạnh phúc
content/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/4318
  Ủy ban nhân dân tỉnh thái bìNH
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6592
  BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng độc lập Tự do Hạnh phúc
sites/default/files/vanbanphapluat
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -t‏ự do Hạnh phúc
noidung/vanbanphapluat/Lists/VBPL/Attachments/12
  Ngày 20/3/2015. Cập nhật lúc 14
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/143
  Số: 365/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/136
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 374/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBanPhapLuat
  Ủy ban nhân dân tỉnh kon tum cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh kon tum độc lập Tự do Hạnh phúc
content/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/3652
  UỶ ban nhân dân tỉnh thái bình cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
doanhnghiep/Lists/VanBanPhapLuatDB/Attachments/318
  Tỉnh Kon Tum Độc lập Tự do Hạnh phúc
VanBanPhapLuat
  BÁo cáo về việc thực hiện Quyết định 393/2005/QĐ-ubdt ngày 29/8/2005 của Ủy ban Dân tộc về ban hành quy định tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/169
  BỘ TÀi chính số: 40 /2006/QĐ-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBanPhapLuat
  Ủy ban nhân dân tỉnh kon tum
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/194
  BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập- tự do- hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5019
  Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ nhất về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/441
  BỘ TÀi chính số: 60/2009/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBanPhapLuat
  TỈnh kon tum số: 426/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6613
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục hải quan độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5037
  TỔng cục hải quan số: 6125
noidung/vanbanphapluat/Lists/VBPL/Attachments/8
  CHƯƠng I những quy đỊnh chung
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5342
  TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5430
  TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6679
  Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5619
  Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6618
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục hải quan độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6617
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục hải quan độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6336
  BỘ NỘi vụ Số: 13
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/8922
  Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-cp ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
VanBanPhapLuat
  Ủy ban nhân dân tỉnh kon tum cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  UỶ ban nhân dân tỉnh kontum cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  UỶ ban nhân dân tỉnh kontum cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6415
  CỤc gsql về HẢi quan số: 197
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/476
  TỔng cục dự trữ nhà NƯỚC
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/475
  TỔng cục dự trữ nhà NƯỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỔng cục dự trữ nhà NƯỚC
VanBanPhapLuat
  TỈnh kon tum số: 999/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/367
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008
VanBanPhapLuat
  Số: 760/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 761/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân tỉnh kontum cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 767/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/177
  BỘ TÀi chính số: 76/2007/QĐ-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBanPhapLuat
  Lưu Giấy phép tại trụ sở chính và xuất trình Giấy phép khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu
  TỈnh kon tum số: 772 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỈnh kon tum độc lập Tự do Hạnh phúc
  Lưu Giấy phép tại trụ sở chính và xuất trình Giấy phép khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu
  TỈnh kon tum số: 827/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỈnh kon tum số: 828/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/417
  CHÍnh phủ Số: 82/2012/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
VanBanPhapLuat
  Số: 846/gp-ubnd ngày cấp: 31 tháng 8 năm 2011 UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh kon tum độc lập Tự do Hạnh phúc
  Số: 854 /gp-ubnd ngày cấp: 31 tháng 8 năm 2011 UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh kon tum độc lập Tự do Hạnh phúc
  Lưu Giấy phép tại trụ sở chính và xuất trình Giấy phép khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6701
  Trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 156/2011/tt-btc ngày 14/11/2011 kèm theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
VanBanPhapLuat
  Uû ban nhn dn céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh kon tum §éc lËp Tù do H¹nh phóc giÊy phÐp quy ho¹ch
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh kon tum độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh kon tum độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6382
  Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/4796
  BỘ TÀi chính ─── Số: 25
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5454
  BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/3938
  CÔng ưỚc ata (Công ước hải quan về sổ ata cho việc chấp nhận tạm thời hàng hoá)
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5973
  TỔng cục hải quan số: 1173 /tchq-gsql v/v chuyển nhượng xe ôtô CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBanPhapLuat
  UỶ ban nhân dân tỉnh kon tum số: 30/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/7937
  Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/3941
  Hiệp định khung asean về Hội nhập các Ngành ưu tiên Chúng tôi
vanbanphapluat/Documents
  QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5450
  BỘ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
data/2017/08
  Tcvn 6147-3: 2003 iso 2507-3: 1995
data/2017/05
  Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
data/1995/10
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn-bộ thưƠng mại-tổng cục hải quan
data/2005/09
  CHỦ TỊch nưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
data/2013/07
  PHÊ duyệt danh mụC, SỐ LƯỢNG, giá KẾ hoạch và KẾ hoạch đẤu thầu mua vị thuốc y học cổ truyềN
data/2017/08
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10256: 2013 iso 690: 2010
data/2017/03
  Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
data/2017/08
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8400-3: 2010
data/2010/10
  TỔng cục thuế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
data/2017/08
  TIÊu chuẩn nhà NƯỚc tcvn 3133 – 79
data/2017/02
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
data/2012/05
  UỶ ban nhân dân tỉnh bến tre
data/2002/02
  Căn cứ Nghị định 73-cp ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
data/2001/07
  CỤc quản lý DƯỢc việt nam
data/2017/02
  Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
data/2001/04
  BỘ y tế CỤc quản lý DƯỢc vn
data/2015/01
  Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí
data/2010/10
  Ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng
data/2017/08
  Btvqh10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam
data/2017/05
  U hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam
data/2012/06
  Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005
data/2002/05
  BỘ thưƠng mại cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data/2017/08
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7217-2: 2013 iso 3166-2: 2007
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7700-1 : 2007 iso 11290-1 : 1996 with amendment 1: 2004
data/2013/03
  CỤc gsql về HẢi quan
data/2013/04
  Ubnd thành phố HÀ NỘi sở TÀi chính
data/2017/01
  Sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/tt-btc ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Phụ lục số I, Phụ lục số II và Phụ lục số III (đính kèm)
data/2013/12
  CỤc gsql về HẢi quan
data/2017/08
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 7217-1 : 2002 iso 3166-1: 1997
data/2013/11
  CỤc thuế xuất nhập khẩU
data/2017/08
  Tcvn 197-1: 2014 iso 6892-1: 2009
data/2008/02
  CỤc quản lý DƯỢc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data/2015/03
  VỀ việc ban hành bảng giá TỐi thiểu tính lệ phí trưỚc bạ CÁc loại xe ô TÔ; xe hai, ba bánh gắn máY; xe máY ĐIỆn và phưƠng tiện thủy nộI ĐỊA
data/2016/12
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015
data/2015/10
  Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014
data/2017/07
  Công ty tnhh thương mại Dược phẩm Bình Nguyên
data/2005/11
  CỤc thuế thành phố HÀ NỘI
data/2017/07
  CỤc quản lý DƯỢc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data/2009/09
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
data/2015/04
  BỘ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
data/2016/05
  Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
data/2016/08
  1. Tên hàng theo khai báo: 22#&Chất độn chất xúc tác lưu hóa cao su. Mediaplast pm/P
data/2016/01
  Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-cp ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc xuất khẩu, nhập khẩu
data/2015/09
  1. Tên hàng theo khai báo: Chất hoạt động bề mặt (Silkool-P70) npl sx thuốc
data/2017/08
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 4888: 2007 iso 676 : 1995
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8270 : 2009
data/2015/03
  On promulgation of list of oriental medicines, herbal medicines and traditional ingredients covered by health insurance
data/2007/06
  Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch Thực vật
data/2007/10
  CỤc quản lý DƯỢc việt nam
data/2017/08
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5606: 1991 ĐỒ HỘp rau nấm hộp canned mushrooms LỜi nóI ĐẦU
data/1991/08
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5463 1991 (iso 6938-1984)
data/2015/10
  Bộ trưởng Bộ y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ y tế
data/2016/04
  TỈnh hà giang
data/2012/05
  Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10
data/2013/09
  CỤc thuế tp. HỒ chí minh
data/2011/05
  CỤc thuế tp. HỒ chí minh
data/2005/07
  The ministry of agriculture and rural development
data/2007/02
  Ủy ban nhân dân tỉnh lâM ĐỒng
data/2001/06
  CỤc quản lý DƯỢc vn
data/2017/01
  Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
data/2005/09
  CỤc quản lý DƯỢc vn
data/2004/10
  CỤc quản lý DƯỢc việt nam
data/2004/09
  CỤc quản lý DƯỢc việt nam
data/2003/10
  CỤc quản lý DƯỢc vn
  CỤc quản lý DƯỢc vn
data/2005/09
  CỤc quản lý DƯỢc vn
data/2010/11
  Tại buổi làm việc với đoàn Bộ Ngoại giao Argentina tháng 6/2010, phía Argentina ngỏ ý muốn thực hiện các chương trình hợp tác Nam Nam với Bộ Nông nghiệp và ptnt
data/2003/12
  Chương 1 LẤy mẫu và chia mẫU
data/2011/10
  BỘ ngoại giao cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data/2014/10
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
data/2017/08
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9705: 2013 codex stan 171-1989, Rev. 1-1995
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7392-2 : 2009 iso/ts 11135-2 : 2008
data/2017/01
  Tt-byt ngày 11/05/2016 của Bộ y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
data/2013/11
  TỔng cục hải quan cục gsql về HẢi quan
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/402
  Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
data/2011/11
  CHỦ TỊch nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005
data/2014/09
  Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-cp ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tế
data/2017/08
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10713-1: 2015 iso 15788-1: 1999
data/2011/12
  CHỦ TỊch nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
data/2017/03
  Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc trong nước
data/2016/09
  BỘ y tế CỤc cục quản lý DƯỢC
data/2012/06
  Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
data/2015/05
  Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-byt ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ y tế
data/2003/04
  CỤc quản lý DƯỢc vn
data/2017/08
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7973-7: 2013 iso 13232-7: 2005
data/2012/03
  Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-cp ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tế
data/2017/08
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9985-2: 2013 iso 9328-2: 2011
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 11042: 2015 codex stan 311-2013
data/2005/07
  CỤc quản lý DƯỢc vn
data/2009/10
  Căn cứ Điều 6 Nghị định 40/2007/NĐ-cp ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá
data/2017/08
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 11490: 2016 cen/tr 15641: 2007
data/2014/09
  CHỦ TỊch nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trương Tấn Sang
directory Lists VanBanPhapLuat  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương