Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/8204
  BỘ TÀi chính —— Số: 24/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/8663
  BỘ TÀi chính
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6957
  BỘ TÀi chính
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/8635
  BỘ CÔng thưƠng
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/412
  CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9084
  THỦ TƯỚng chính phủ
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9156
  QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/8540
  BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/7727
  BỘ CÔng thưƠng
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/7934
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
lists/vanbanphapluat/attachments/4027
  Ủy ban thưỜng vụ quốc hộI
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6610
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục hải quan độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5992
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục hải quan
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5759
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5530
  Nghị ĐỊnh số 104/2006/NĐ-cp ngày 22 2006 Về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5532
  Nghị ĐỊnh số 106/2006/NĐ-cp ngày 22 2006 Quy định xử phạt VI phạm hành chính về sở hữu công nghiệp
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9158
  TỔng cục hải quan
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/8633
  BỘ CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5726
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
content/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/3043
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
Lists/vanbanphapluat/Attachments/19
  GIÁo dục và ĐÀo tạo sở TÀi chính- ban dân tộC
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/7929
  CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5185
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 61/2002/NĐ-cp ngàY 11 tháng 6 NĂM 2002 VỀ chế ĐỘ nhuận búT
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5184
  THÔng tư liên tịch bộ VĂn hóa thông tin bộ TÀi chính số 21/2003/ttlt-bvhtt-btc ngàY 01 tháng 07 NĂM 2003 HƯỚng dẫn việc chi trả chế ĐỘ nhuận búT
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5601
  TỔng cục hải quan
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/7122
  Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5536
  THÔng tư liên tịch số 129/2004/ttlt/btc- bkhcn ngày 29/12/2004 hướng dẫn thi hành các biện pháp kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
lists/vanbanphapluat/attachments/5255
  THÔng tư CỦa bộ CÔng thưƠng số 17/2008/tt-bct ngàY 12 tháng 12 NĂM 2008
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/8546
  BỘ VĂn hóA, thể thao
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6667
  Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-ttg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/4986
  BỘ TÀi chính bộ NỘi vụ
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5000
  QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 151/2007/QĐ-ttg ngàY 12 tháng 9 NĂM 2007 ban hành quy đỊnh về việc nhập khẩu thuốc chưa có SỐ ĐĂng ký TẠI việt nam
doanhnghiep/Lists/VanBanPhapLuatDB/Attachments/334
  Uỷ ban nhân dân tỉnh kon tum
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/7512
  TỔng cục hải quan
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/8115
  BỘ thông tin và
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6447
  CỤc gsql về HẢi quan
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6493
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6379
  Số: 45/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5322
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục hải quan độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/7024
  Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5268
  TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9098
  Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5534
  Trích Nghị định số 154/2001/NĐ- cp ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6803
  TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6050
  BỘ TÀi chính tổng cục hải quan
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/205
  BỘ thông tin và truyềN thông đỊnh mức kinh tế
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5022
  CỦa bộ TÀi chính số 82/2007/QĐ-btc ngàY 15 tháng 10 NĂM 2007
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/7577
  TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/7964
  Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9159
  BỘ CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5847
  BỘ TÀi chính số: 103/2010/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6055
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục hải quan
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5963
  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-cp ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/170
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/8906
  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9214
  BỘ TÀi chính bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng bộ y tế
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5524
  THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 179/2009/tt-btc ngàY 14 tháng 09 NĂM 2009
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/8993
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9257
  Của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/7427
  BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5525
  THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 180/2009/tt-btc ngàY 14 tháng 09 NĂM 2009
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9093
  Điều Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27. 07, 29. 02 và 39. 02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6514
  BỘ TÀi chính bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
doanhnghiep/Lists/VanBanPhapLuatDB/Attachments/278
  Ủy ban nhân dân ng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5976
  TỔng cục hải quan số: 1169 /tchq-gsql v/v quyền kinh doanh xk,nk cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6153
  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-cp ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5564
  BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5989
  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-cp ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6735
  TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6575
  Hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/8084
  Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/8934
  Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-cp ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/3501
  Cña Thñ t­íng ChÝnh phñ Sè 205 /1998/Q§-ttg ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 1998 Ban hµnh Quy chÕ vÒ Cöa hµng kinh doanh hµng miÔn thuÕ
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6581
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Số
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/200
  BỘ TÀi chính số: 209/2009/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/8855
  Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-cp ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/7931
  Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-cp ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5058
  BỘ TÀi chính số: 211/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/505
  Chương I những quy đỊnh chung điều Phạm VI điều chỉnh
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5582
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 216/2009/tt-btc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5400
  TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6622
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục hải quan độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9295
  Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-cp ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6956
  BỘ TÀi chính tổng cục hải quan
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/7714
  Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/4660
  BỘ thưƠng mại cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6579
  Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5940
  BỘ TÀi chính số: 64/2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/7526
  Ban chỉ ĐẠo quốc gia chống buôn lậU, GIAn lậN, thưƠng mại và HÀng giả
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6664
  VĂn phòng chính phủ Số: 241
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6559
  Căn cứ Luật hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6806
  TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9085
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9217
  Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-cp ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tế
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5278
  TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/4933
  TỔng cục hải quan số: 3598/tchq-gsql v/v: Thủ tục hải quan. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6717
  Thuốc lá đã và đang gây ra những tổn thất to lớn đối với sức khỏe con người, khói thuốc lá với các thành phần độc tính chứa hơn 4
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/8126
  Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-cp ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5558
  BỘ CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9139
  Căn cứ Pháp lệnh số 20/2004/pl-ubtvqh11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5004
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số: 48/2007/QĐ-bnn
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/478
  TỔng cục dự trữ nhà NƯỚc số : 311/QĐ-tcdt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5025
  THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 121/2007/tt-btc ngàY 17 tháng 10 NĂM 2007
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9210
  Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9208
  Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9206
  Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9218
  Điều Áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính một cửa
content/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/4318
  Ủy ban nhân dân tỉnh thái bìNH
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6592
  BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng độc lập Tự do Hạnh phúc
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/143
  Số: 365/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/136
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 374/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/7816
  Ban chỉ ĐẠO 389 BỘ TÀi chính
content/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/3652
  UỶ ban nhân dân tỉnh thái bình cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
doanhnghiep/Lists/VanBanPhapLuatDB/Attachments/318
  Tỉnh Kon Tum Độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/8856
  Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/169
  BỘ TÀi chính số: 40 /2006/QĐ-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/194
  BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập- tự do- hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5019
  Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ nhất về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/438
  BỘ TÀi chính số: 41/2010/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/439
  BỘ TÀi chính số: 18 /2010/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/441
  BỘ TÀi chính số: 60/2009/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9199
  Ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6613
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục hải quan độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5037
  TỔng cục hải quan số: 6125
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5342
  TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5430
  TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6679
  Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5619
  Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9097
  BỘ CÔng thưƠng – BỘ khoa học và CÔng nghệ
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6618
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục hải quan độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6617
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục hải quan độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/8162
  Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-cp ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6336
  BỘ NỘi vụ Số: 13
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/8922
  Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-cp ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/7509
  Căn cứ Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6415
  CỤc gsql về HẢi quan số: 197
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/476
  TỔng cục dự trữ nhà NƯỚC
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/475
  TỔng cục dự trữ nhà NƯỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỔng cục dự trữ nhà NƯỚC
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/367
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/177
  BỘ TÀi chính số: 76/2007/QĐ-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/417
  CHÍnh phủ Số: 82/2012/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6701
  Trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 156/2011/tt-btc ngày 14/11/2011 kèm theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/8478
  Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6382
  Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/4796
  BỘ TÀi chính ─── Số: 25
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5454
  BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/3938
  CÔng ưỚc ata (Công ước hải quan về sổ ata cho việc chấp nhận tạm thời hàng hoá)
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5973
  TỔng cục hải quan số: 1173 /tchq-gsql v/v chuyển nhượng xe ôtô CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
content/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/3574
  UỶ ban nhân dân tỉnh thái bìNH
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/7937
  Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/3941
  Hiệp định khung asean về Hội nhập các Ngành ưu tiên Chúng tôi
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5450
  BỘ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9300
  Căn cứ Pháp lệnh số 42/2002/pl-ubtvqh10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6746
  SỬA ĐỔi mức thuế suất thuế nhập khẩU ƯU ĐÃI ĐỐi với một số MẶt hàng thuộc nhóM 39. 03, 54. 02, 59. 02, 72
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5450
  BỘ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/402
  Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
directory Lists VanBanPhapLuat  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương