TỔng cục hải quantải về 15.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích15.45 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Số: 7347/TCHQ-GSQL

V/v địa điểm lấy mẫu đối với hàng NK miễn kiểm tra thuộc loại hình gia công, NSXXK.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Theo hướng dẫn tại điểm III.2.3.b mục 2 Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định 1179/QĐ-TCHQ ngày 17/6/2009 và điểm 1.2.2b Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định 1279//QĐ-TCHQ ngày 25/06/2009 của Tổng cục Hải quan thì đối với hàng nhập khẩu được miễn kiểm tra thực tế thì việc lấy mẫu do Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện.Qua một thời gian thực hiện, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp, việc lấy mẫu nguyên liệu tại cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu miễn kiểm tra thực tế như trên là gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các mặt hàng dễ vỡ, hàng có yêu cầu bảo quản đặc biệt, hàng là nguyên liệu gia công, sản xuất xuất khẩu nhưng đóng chung container với các mặt hàng khác.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung về việc lấy nguyên liệu đối với hàng hoá nhập khẩu được miễn kiểm tra thực tế tại 02 Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định 1179/QĐ-TCHQ ngày 17/6/2009 và Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định 1279//QĐ-TCHQ ngày 25/06/2009 của Tổng cục Hải quan như sau:

1. Trường hợp lấy mẫu tại cửa khẩu nhập:

Trường hợp mặt hàng có quy định phải lấy mẫu tại cửa khẩu nhập hoặc do người khai hải quan đề nghị lấy mẫu tại cửa khẩu nhập thì Chi cục Hải quan cửa khẩu  nhập thực hiện việc lấy mẫu theo quy định hiện hành.

2- Trường hợp lấy mẫu tại các địa điểm ngoài cửa khẩu:

2.1.Địa điểm lấy mẫu nguyên liệu:

a- Đối với hàng dễ vỡ, hàng cồng kềnh, hàng có yêu cầu bảo quản đặc biệt, việc lấy mẫu tại cửa khẩu nhập không thuận lợi, người khai hải quan có đề nghị thì cơ quan hải quan thực hiện lấy mẫu tại nhà máy, cơ sở sản xuất của doanh nghiệp (bao gồm nơi chưa được Cục trưởng Cục Hải quan ra quyết định công nhận địa điểm kiểm tra tại nhà máy, cơ sở sản xuất hoặc đã được Cục trưởng Cục Hải quan ra quyết định công nhận địa điểm kiểm tra tại nhà máy, cơ sở sản xuất ).

b- Đối với hàng hoá của doanh nghiệp chế xuất nằm trong khu chế xuất, cơ quan hải quan thực hiện lấy mẫu tại nhà máy, cơ sở sản xuất của doanh nghiệp trong khu chế xuất.

c- Đối với các mặt hàng khác: hướng dẫn người khai hải quan lựa chọn 01 trong các địa điểm sau để cơ quan hải quan lấy mẫu:

c1- Lấy mẫu tại nhà máy, cơ sở sản xuất của doanh nghiệp (nơi đã được Cục trưởng Cục Hải quan ra quyết định công nhận).

c2-Lấy mẫu tại địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu hoặc địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung ngoài cửa khẩu của cơ quan Hải quan.

2.2. Trình tự giải quyết việc lấy mẫu:

a- Người khai hải quan đề nghị địa điểm lấy mẫu ghi vào Đơn xin chuyển cửa khẩu, lãnh đạo Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu thống nhất và chấp thuận ghi ý kiến vào đơn, chuyển Chi cục Hải quan cửa khẩu.

b-Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện niêm phong hàng hoá, giao người khai hải quan chịu trách nhiệm đảm bảo nguyên trạng hàng hoá và niêm phong hải quan trong quá trình vận chuyển về địa điểm lấy mẫu theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 18 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

c- Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu cử công chức Hải quan đến địa điểm ghi trên Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu để thực hiện lấy mẫu.

d- Thủ tục lấy mẫu, lưu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính và 02 quy trình dẫn trên.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện và hướng dẫn để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tài chính:

+ Lãnh đạo Bộ (để b/c);

+ Vụ Pháp chế (để phối hợp);

- Trang Website TCHQ;- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương