CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục hải quan độc lập-Tự do-Hạnh phúctải về 8.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích8.62 Kb.
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Số: 3013/TCHQ–TXNK Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012


V/v phân loại mặt hàng có tên

Oro Glo 20 Dry


Kính gửi: Văn phòng đại diện Kemin Industries (Asia) Pte. Ltd. tại TP. HCM.

(Trung tâm thương mại Posco, 23 Phùng Khắc Khoan, TP. HCM)


Trả lời công văn không số ngày 14/05/2012 của Văn phòng đại diện Kemin Industries (Asia) Pte Ltd tại TP. HCM về việc áp thuế VAT cho sản phẩm Oro Glo 20 Dry, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như các Bộ ngành khác ban hành danh mục hàng hóa kèm theo mã số HS theo Điều 9 Nghị định 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ nhằm quản lý về chính sách mặt hàng khi xuất khẩu, nhập khẩu vào Việt Nam, không được sử dụng để phân loại và tính thuế nhập khẩu. Do vậy, việc doanh nghiệp áp dụng mã HS tại các Danh mục hàng hóa do các Bộ ngành không phải là Bộ Tài chính ban hành để phân loại và tính thuế nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu là chưa phù hợp với quỵ định của pháp luật về phân loại và áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuât nhập khẩu.

Hiện nay, việc phân loại và áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về phân loại và áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cụ thể: Luật Hải quan; Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu; Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/11/2003 của Chính phú; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính; Biểu thuể xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.về việc phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng Oro Glo 20 Dry: do Văn phòng đại diện Kemin Industries (Asia) Pte Ltd tại TP. Hồ Chí Minh không cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật,.. của hàng hóa nhập khẩu theo Điều 6 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính nên Tổng cục Hải quan không có đủ căn cứ để phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng này. Đề nghị Văn phòng đại diện Kemin Industries (Asia) Pte Ltd tại TP. HCM căn cứ vào hàng hóa cụ thể và đối chiếu các quy định nêu trên để phân loại hàng hóa theo đúng quy định. Tổng cục Hải quan thông báo để Văn phòng đại diện Kemin Industries (Asia) Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh biết./.
Nơi nhận: TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

- Như trên; KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK- Lưu: VT, TXNK (03b). PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương