TỔng cục hải quan số: 1173 /tchq-gsql v/v chuyển nhượng xe ôtô CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích10.58 Kb.
#29516

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN


Số: 1173 /TCHQ-GSQL

V/v chuyển nhượng xe ôtôCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2011
Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được công hàm số 146/2011 ngày 02/03/2011 của Đại sứ quán Australia tại Hà Nội đề nghị giải quyết thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ôtô đã tạm nhập khẩu có nhãn hiệu Nissan Patrol safari cho ông Ian Ferguson Wood, là có vấn Dự án hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu (2009-2013) tại tỉnh Quảng Nam (chuyên gia của Dự án ODA) Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ nội dung hướng dẫn tại điểm 2.a, mục II Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2001 của Tổng cục Hải quan để cấp Giấy phép chuyển nhượng xe ôtô Nissan Patrol Super Safari cho Đại sứ quán Australia tại Hà Nội .

Trường hợp chiếc xe ôtô nêu trên đã được vận chuyển đến tỉnh Quảng Nam (nơi ông Ian Ferguson Wood làm việc), đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà nội hướng dẫn ông Ian Ferguson Wood liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam để thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe ôtô theo quy định tại điểm 2.b, mục II Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ dẫn trên.

2. Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thực hiện nội dung sau:

a. Căn cứ điểm 2.b, mục II Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2001 của Tổng cục Hải quan; Giấy phép chuyển nhượng xe ôtô Nissan Patrol safari nêu trên do Cục Hải quan thành phố Hà Nội cấp để thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe ôtô hiệu Nissan Patrol Super Safari cho ông Ian Ferguson Wood - chuyên gia của Dự án ODA.

Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm gửi bộ hồ sơ chuyển nhượng (bản sao có đóng dấu giáp lai) cho Cục Hải quan thành phố Hà Nội để thanh khoản giấy phép chuyển nhượng xe ôtô hiệu Nissan Patrol Super Safari nêu trên theo quy định.

b. Căn cứ điểm 2, điểm 3, mục I và điểm 1, mục II Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ dẫn trên để cấp giấy phép tạm nhập khẩu xe ôtô cho ông Ian Ferguson Wood, lưu ý: trong giấy phép tạm nhập khẩu xe ôtô tại tiêu chí cửa khẩu nhập ghi nội dung sau: “xe ôtô được tạm nhập khẩu theo Giấy phép chuyển nhượng xe ôtô số...ngày...do Cục Hải quan thành phố Hà nội cấp”

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đại sứ quán Australia tại Hà Nội (thay phúc đáp công hàm số 146/2011 ngày 02/03/2011);

- Lưu: VT, GSQL.KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh


tải về 10.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương