CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục hải quan độc lập-Tự do-Hạnh phúctải về 5.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích5.41 Kb.
#22179
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Số: 2967/TCHQ–TXNK Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2012

V/v xem xét giảm giá hàng

nhập khẩu

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Tổng Cục Hải quan nhận được công văn số 670/HQBRVT-TXNK ngày 19/04/2012 của Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo vướng mắc về việc xem xét khoản giảm giá đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu của Công ty cổ phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. Qua xem xét, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu căn cứ hồ sơ nhập khẩu cụ thể, đối chiếu với quy định tại điểm 2.2.4 khoản 2 Điều 14 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 1477/TCHQ-TXNK ngày 27/3/2012, công văn số 5226/TCHQ-TXNK ngày 21/ 10/201 1, công văn số 1432/TCHQ-TXNK ngày 04/04/2011 để xem xét, xử lý khoản giảm giá theo đúng quy định.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết và thực hiện./.
Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

- Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG- Lưu: VT, TXNK -PG(5b).

Hoàng Việt Cường

tải về 5.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương