Coâng vieäc: nv tieáp thò (PG)tải về 41.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích41.84 Kb.
THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-1356

Coâng vieäc: NV TIEÁP THÒ (PG)

Soá löôïng nam: 25 Soá löôïng nöõ: 15

Yeâu caàu: NAÊNG ÑOÄNG, NHIEÄT TÌNH, COÙ KYÕ NAÊNG GIAO TIEÁP (LAØM TÖØ

5/1/2013 - 6/2/2013)

Thôøi gian laøm: 8H - 13H VAØ 13H - 21H

Nôi laøm vieäc: CAÙC SIEÂU THÒ TRONG TP (CTY ÔÛ Q. 1)

Löông: 100.000Ñ/ NGAØY + THÖÔÛNG

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-1357

Coâng vieäc: DAÏY KEØM TOAÙN LÔÙP 12

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: SV TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA, COÙ KINH NGHIEÄM DAÏY

KEØM, NHIEÄT TÌNH

Thôøi gian laøm: 19H - 21H (T2,4,6)

Nôi laøm vieäc: NGOÂ TAÁT TOÁ, P.21, Q.BÌNH THAÏNH

Löông: 1.000.000Ñ/T

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-1358

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 4

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, GIAO TIEÁP TOÁT (LAØM LUOÂN TEÁT)

Thôøi gian laøm: 6H - 11H (T2 - CN)

Nôi laøm vieäc: BAØ HAÏT, P.8, Q.10

Löông: 15.000Ñ/HTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-1359

Coâng vieäc: NV KEÁ TOAÙN

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: TN CAO ÑAÚNG TRÔÛ LEÂN CHUYEÂN NGAØNH KEÁ TOAÙN, CAÅN

THAÄN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: GIÔØ HAØNH CHÍNH

Nôi laøm vieäc: LYÙ THÖÔØNG KIEÄT, P.9, Q.TAÂN BÌNH

Löông: CB: 3.500.000Ñ/T

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1245

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN (LAØM ÑÖÔÏC ÑEÁN 28 TEÁT)

Thôøi gian laøm: 5H30 - 12H30

Nôi laøm vieäc: MAÏC ÑÓNH CHI, Q.1

Löông: 2.100.000Ñ/TTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-1361

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, LAØM LAÂU DAØI

Thôøi gian laøm: 2H/ BUOÅI, 2 BUOÅI SAÙNG/ TUAÀN (THOÛA THUAÄN)

Nôi laøm vieäc: NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU, P.2, Q.3

Löông: 25.000Ñ/HTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-1362

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, BIEÁT UÛI ÑOÀ

Thôøi gian laøm: 7H - 12H/ 12H - 18H

Nôi laøm vieäc: ÑÖÔØNG 281, P.15, Q.11

Löông: 25.000Ñ - 30.000Ñ/HTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-1363

Coâng vieäc: NV BAÙN HAØNG TAÏI CÖÛA HAØNG

Soá löôïng nam: 2 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, GIAO TIEÁP TOÁT (LAØM LUOÂN TEÁT)

Thôøi gian laøm: C1: 11H - 16H/ C2: 18H30 - 22H30

Nôi laøm vieäc: TRAÀN ÑÌNH XU, P.NGUYEÃN CÖ TRINH, Q.1

Löông: C1: 2.000.000Ñ/T; C2: 1.500.000Ñ/TTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1341

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ; PHUÏ BEÁP; GIAO HAØNG

Soá löôïng nam: 7 Soá löôïng nöõ: 8

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ (GH: COÙ XE MAÙY)

Thôøi gian laøm: PV: 8H - 16H/ 9H - 14H/ 16H - 22H30; PB: 8H - 22H; GH: 8H -

Nôi laøm vieäc: NAM KYØ KHÔÛI NGHÓA, P7, Q3/ CAÙC QUAÄN TRONG TP

Löông: PV,PB: 10.000Ñ - 12.000Ñ/H; GH: 3.000.000Ñ/TTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-1364

Coâng vieäc: NV KINH DOANH

Soá löôïng nam: 75 Soá löôïng nöõ: 75

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, THAÄT THAØ

Thôøi gian laøm: 7H30 - 12H/ 13H30 - 18H

Nôi laøm vieäc: CAÙC QUAÄN TRONG TP (CTY ÔÛ Q.10)

Löông: HOA HOÀNG (KHOAÛNG 4.200.000Ñ/T)THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-1360

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ; NV GIÖÕ XE

Soá löôïng nam: 20 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: CAO TREÂN 1M60, NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: 12H/ NGAØY (THOÛA THUAÄN)

Nôi laøm vieäc: Q. TAÂN BÌNH, PHUÙ NHUAÄN (CTY ÔÛ Q.TAÂN BÌNH)

Löông: NVPV: 2.500.000Ñ/T; NVGX: 4.000.000Ñ/THoà sô:

Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN(Phoøng HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG - 33 Nguyeãn Thò Minh Khai
: files -> news
news -> Mẫu số 03/2013/tt-lltp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> Lao ®éng ®ang lµm viÖc t¹i thêi ®iÓm 1/7 hµng n¨m
news -> Lao động đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo loại hình và ngành kinh tế
news -> Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 02 năm 2007
news -> Nhập khẩu tháng 10 và 10 tháng năm 2005
news -> Coâng vieäc: nhaân vieân baùn haøNG
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1208-903 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
news -> Coâng vieäc: nhaân vieân thu ngaâN; nhaân vieân giöÕ xe
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1257 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1161 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương