Coâng vieäc: nhaân vieân phuïc vuïtải về 35.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích35.47 Kb.
THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1306-547

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 1 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: NÖÕ CA SAÙNG; NAM CA CHIEÀU; CHAÊM CHÆ; NHANH NHEÏN, LAØM

LAÂU DAØI

Thôøi gian laøm: 7H30-15H/15H-22H30

Nôi laøm vieäc: ÑIEÄN BIEÂN PHUÛ P.11 Q.10

Löông: 1.900.000Ñ/T + CÔM + THÖÔÛNG + TIP

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1306-548

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN PHUÏC VUÏ/NHAÂN VIEÂN TIEÁP THÖÏC

Soá löôïng nam: 5 Soá löôïng nöõ: 5

Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN

Thôøi gian laøm: 10H-14H/18H-22H

Nôi laøm vieäc: VOÕ VAÊN TAÀN Q.3

Löông: 14.000Ñ/H + CÔMTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1306-549

Coâng vieäc: CHÔI VÔÙI EM BEÙ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN, CAÅN THAÄN, SINH VIEÂN NAÊM 1,2,3

Thôøi gian laøm: 17H-20H (T7; CN VAØ THEO YEÂU CAÀU)

Nôi laøm vieäc: CHUNG CÖ SCREC TRÖÔØNG SA P.12 Q.3

Löông: 25.000Ñ/HTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1306-550

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN GIUÕ XE

Soá löôïng nam: 1 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN, COÙ SÖÙC KHOÛE

Thôøi gian laøm: 17H-23H

Nôi laøm vieäc: NGUYEÃN TRI PHÖÔNG Q.10

Löông: 70.000Ñ/BUOÅI + CÔMTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1306-551

Coâng vieäc: ÑAÏI DIEÂN THÖÔNG MAÏI

Soá löôïng nam: 5 Soá löôïng nöõ: 5

Yeâu caàu: NAM CAO 1M7, NÖÕ CAO 1M6, KHUOÂN MAËT DEÃ NHÌN, GIAO TIEÁP

TOÁT BAÈNG TIEÁNG ANH/TIEÁNG HAØN/TIEÁNG NHAÄT

Thôøi gian laøm: 8H-17H

Nôi laøm vieäc: CAÙC SAÂN GOLF

Löông: 8.000.000Ñ/T + THÖÔÛNG 1.000 - 2.000USD

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1306-552

Coâng vieäc: PHUÏ LAØM BAÙNH

Soá löôïng nam: 1 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN, KHEÙO TAY, ÖU TIEÂN COÙ KINH

NGHIEÄM, GÖÛI HOÀ SÔ QUA MAIL ÑEÅ XEÁP LÒCH PHOÛNG VAÁN

Thôøi gian laøm: 9H-13H/13H-17H

Nôi laøm vieäc: HOAØNG HOA THAÙM P.7 Q.BÌNH THAÏNH

Löông: 12.000 - 15.000Ñ/H

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1306-553

Coâng vieäc: CHÔI VÔÙI EM BEÙ (BEÙ GAÙI 3 TUOÅI VAØ BEÙ TRAI 5 TUOÅI)

Soá löôïng nam: 2 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN, YEÂU TREÛ, COÙ TRÍ TÖÔÛNG TÖÔÏNG

TOÁT, KHUOÂN MAËT DEÃ NHÌN, ÖU TIEÂN SINH VIEÂN SÖ PHAÏM

Thôøi gian laøm: 13H30-17H (T2-T6)/THOÛA THUAÄN (T7,CN)

Nôi laøm vieäc: PHUÙ MYÕ HÖNG Q.7

Löông: 10.000 - 15.000Ñ/H

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1306-554

Coâng vieäc: DAÏY KEØM LÔÙP 1

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: SINH VIEÂN CHUYEÂN NGAØNH SÖ PHAÏM, OÂN BAØI, DOØ BAØI, TAÄP

VIEÁT, ÑAÙNH VAÀN CHO BEÙ

Thôøi gian laøm: 2H/BUOÅI; 4 BUOÅI/TUAÀN

Nôi laøm vieäc: NGUYEÃN VAÊN ÑAÄU P.6 Q.BÌNH THAÏNH

Löông: 800.000 - 1.000.000Ñ/T

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1306-555

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: SV NAÊM 1,2, NGÖÔØI MIEÀN NAM, CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN, LAØM

LAÂU DAØI

Thôøi gian laøm: 8H-11H (T3,5,7)

Nôi laøm vieäc: CAO BAÙ NHAÏ Q.1

Löông: 30.000Ñ/H

Hoà sô:


Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN

(Phoøng HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG - 33 Nguyeãn Thò Minh Khai Q.1
: files -> news -> 3874 -> content -> 3871
news -> Lao ®éng ®ang lµm viÖc t¹i thêi ®iÓm 1/7 hµng n¨m
news -> Lao động đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo loại hình và ngành kinh tế
news -> Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 02 năm 2007
news -> Nhập khẩu tháng 10 và 10 tháng năm 2005
news -> Coâng vieäc: nhaân vieân baùn haøNG
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1208-903 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
news -> Coâng vieäc: nhaân vieân thu ngaâN; nhaân vieân giöÕ xe
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1257 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1161 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
3871 -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1306-576 Coâng vieäc: nv kinh doanh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương