Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009tải về 25.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích25.01 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 502/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 28 tháng 3 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Hà NamUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thành lập Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Hà Nam (tại Thông báo số 106-TB/TU ngày 20 tháng 3 năm 2012);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 21/TTr-SNV ngày 26 tháng 3 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Hà Nam trên cơ sở chuyển nguyên trạng tổ chức, bộ máy của Ban quản lý dự án xây dựng các công trình văn hóa thể thao thuộc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch.

Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Hà Nam là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng khác để hoạt động.Điều 2. Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Hà Nam có nhiệm vụ:

1. Là đầu mối giúp chủ đầu tư là Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với các dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực văn hoá - thể thao và du lịch và các dự án trọng điểm khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, bao gồm:

a) Đối với các dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư:

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc giải phóng mặt bằng công trình xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình;

- Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công xây dựng;

- Tổ chức thuê tư vấn khảo sát xây dựng, lập dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán xây dựng công trình;

- Trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng;

- Tổ chức thuê tư vấn thẩm tra, trên cơ sở kết quả thẩm tra, chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán;

- Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

- Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu;

- Tổ chức giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị trong công trình (trường hợp không đủ điền kiện thì thuê tư vấn giám sát theo quy định);

- Tổ chức quản lý dự án theo đúng Luật Xây dựng và theo các quy định hiện hành;

- Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

b) Đối với các dự án làm Tư vấn quản lý dự án:

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để chủ đầu tư phê duyệt;

- Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn lựa chọn nhà thầu;

- Thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình;

- Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các hợp đồng đã ký kết và chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về tính chính xác, hợp lý của giá trị thanh toán.

- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của dự án;

- Nghiệm thu bàn giao công trình;

- Lập báo cáo thực hiện vốn hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

2. Thực hiện công tác quản lý cán bộ, viên chức, lao động và tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định hiện hành của Nhà nước và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:

1. Lãnh đạo Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Hà Nam có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Hà Nam là người đứng đầu đơn vị, quản lý điều hành các hoạt động của Ban, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban.

Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Giám đốc, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Hà Nam do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách khác theo quy định hiện hành về phân cấp quản lý cán bộ.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính - tổng hợp;

- Phòng Kế hoạch - tài chính;

- Phòng Quản lý dự án;

Phòng do Trưởng phòng phụ trách và các cán bộ chuyên môn giúp việc. Khi có đủ quy mô và yêu cầu nhiệm vụ có thêm 01 Phó trưởng phòng giúp việc.

3. Biên chế:

Biên chế của Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Hà Nam từ 11 đến 13 người. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Hà Nam có thể ký thêm hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Hà Nam thực hiện cơ chế tài chính, biên chế theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số: 849/QĐ-UB ngày 07/8/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý dự án xây dựng các công trình văn hoá - thể thao; Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 17/8/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung nhiệm vụ của Ban quản lý dự án xây dựng các công trình văn hoá - thể thao và Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Ban quản lý dự án xây dựng các công trình văn hoá - thể thao về Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch;

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Hà Nam; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng: vbpq hanam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương