CHỦ TỊch nưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.13 Kb.

CHỦ TỊCH NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1247/QĐ-CTNHà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 101, Điều 103 và Điều 106 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Điều 84 Luật tổ chức Quốc hội

Căn cứ Điều 3 Luật tổ chức Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số: 04/2011/NQ-QH13 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ Nhất, thông qua ngày 03/8/2011, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ nhiệm ông Hoàng Tuấn Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Hoàng Tuấn Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Văn phòng TW Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ VHTT&DL;

- Bộ Nội vụ;- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(đã ký)
Trương Tấn SangCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương