BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 8.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.61 Kb.
#4665


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Số: 1180/QĐ-BVHTTDL

Hµ Néi, ngµy 05 th¸ng 4 n¨m 2011QUYẾT ĐỊNH

Về việc xây dựng Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Với Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam (giai đoạn 2011-2013).

Điều 2. Kinh phí xây dựng Chương trình phối hợp trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính và Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhn:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo );

- các thứ trưởng

- Lưu: VT, CHCS;KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)


Huỳnh Vĩnh Ái
tải về 8.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương