BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.16 Kb.
#5040

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1205/QĐ-BVHTTDLHà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc xếp hạng di tích quốc gia
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2011 và hồ sơ di tích;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:

DI TÍCH LỊCH SỬĐỊA ĐIỂM CHIẾN THẮNG CHỐT CHẶN TÀU Ô

XÃ TÂN KHAI, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận :

- Như Điều 4;- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT; DSVH, NĐD.15. (đã ký)Lê Khánh Hải

tải về 10.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương