BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích15.64 Kb.
#3192

Bstraight connector 8Ộ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


straight connector 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Đstraight connector 6ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1059/QÐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH


Vstraight connector 5ề việc thành lập Ban Tổ chức Việt Nam tham gia

Triển lãm Thế giới EXPO 2015 Milano - Italia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;Căn cứ Công văn số 4006/VPCP-QHQT ngày 31 tháng 8 năm 2001 của Văn phòng Chính phủ về việc tham dự Công ước Triển lãm Quốc tế;

Căn cứ Công văn số 441/VPCP-QHQT ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia Triển lãm EXPO Milano 2015;

Căn cứ Công văn số 971/VPCP-QHQT ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về Ðề án Việt Nam tham gia Triển lãm EXPO 2015;

Căn cứ Tờ trình số 50/TTr-BVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Ðề án “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2015 Milano, Italia”;

Căn cứ Công văn số 2153/VPCP-QHQT ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về Ðề án Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2015 tại Milano, Italia;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam,

 

QUYẾT ÐỊNH:
Ðiều 1. Thành lập Ban Tổ chức Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2015 Milano - Italia, gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Giám đốc Tổ chức Triển lãm quốc tế (BIE) Việt Nam - Trưởng ban;

2. Ông Trần Văn Tân - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - Tổng đại diện Việt Nam tại EXPO 2015 - Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Hồ Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch - Thành viên;

5. Bà Hoàng Thị Kim Oanh - Hàm Phó Cục trưởng - Kế toán trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Danh Thuận - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - Thành viên;

7. Ông Trần Nhất Hoàng - Giám đốc Trung tâm Quảng bá Văn hóa, thể thao và du lịch - Cục Hợp tác quốc tế - Thành viên;Ðiều 2. Kinh phí hoạt động được trích từ nguồn ngân sách do Chính phủ cấp dành cho việc Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2015 Milano - Italia.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban Tổ chức có quy chế làm việc và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả Việt Nam tham gia EXPO 2015 Milano - Italia.Ðiều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Ðiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Ðiều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, HTQT, VH (30).


KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Huỳnh Vĩnh Ái


tải về 15.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương