Library/doc/1
  Theo Thông tư số 07/2011/tt-bvhttdl
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịCH
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịCH
  CHỦ TỊch nưỚc số: 1157KT/ctn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 1192/QĐ-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Số: 1214/QĐ-bvhttdl cộng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  CHỦ TỊch nưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Library/Library/doc/1
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Library/doc/1
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1278/QĐ-ttg cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1293/QĐ-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1350/QĐ-bvhttdl
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1356/QĐ-bvhttdl cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Sắc lệnh số 102/sl-l004 ngày 20/5/1957 ban hành Luật quy định về quyền lập hội
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1391/QĐ-bvhttdl
  Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Số: 1416/QĐ-bvhttdl
  Số: 1417/QĐ-bvhttdl
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1419/QĐ-ttg cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1420/QĐ-bvhttdl cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1423/QĐ-bvhttdl
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1426/QĐ-ttg cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ TÀi chính bộ VĂn hóa thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1450 /QĐ-bvhttdl
  Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Căn cứ Quyết định số 3391/QĐ-bvhttdl ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020"
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1467 /bvhttdl-gđ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1512 /QĐ-bvhttdl
  Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1552
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 1569
  Số: 1594/QĐ-bvhttdl
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1598/QĐ-bvhttdl
  Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 1720 /QĐ-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 1732 /QĐ-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban chỉ ĐẠo trung ưƠng phong trào tdđkxdđsvh
  Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-cp, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 2084/QĐ-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 2112/QĐ-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Thành lập Ban Chỉ đạo Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới expo 2015 Milano Italia
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 2118/QĐ-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
  Quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các
  Số: 289/QĐ-bvhttdl
  Thực hiện Chỉ thị số 15/ct-ttg ngày 22 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 395
Uploads/Library/Document/BHBV
  List of bao viet insurance’s direct billing network
Uploads/Library/Document/Hospital list
  List of bao viet insurance’s direct billing network
  Danh sách bệnh việN, phòng khám trong hệ thống bảo lãnh viện phí ĐÃ KÝ KẾt với bảo hiểm bảo việT
Library/doc/1
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch bộ thông tin và truyềN thôNG
  438/QĐ-bvhttdl hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013 quyếT ĐỊnh ban hành Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần đối với người cao tuổi giai đoạn 2012 2020
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 458/QĐ-bvhttdl
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 483
  Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-cp ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-cp ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-cp ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Về việc công nhận “Tập thể lao động xuất sắc năm 2010”
  Ngày 09 tháng 02 năm 2012, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012
  Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 629/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Danh sách các nghệ SĨ ĐƯỢc tặng danh hiệu nghệ SĨ nhân dâN ĐỢt V
  Để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng
  CHÍnh phủ Số: 667/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Căn cứ nghị định số 185/2007/NĐ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 702
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 715 /bvhttdl-khcnmt v/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khcnmt năm 2012 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 744/QĐ-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 810 /QĐ-bvhttdl cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 825 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 4845/TTr-ubnd ngày 22 tháng 8 năm 2011 và hồ sơ di tích
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 844 /QĐ-bvhttdl cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 845/QĐ-bvhttdl
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 866
  BỘ VĂn hóa thể thao và du lịch số: 880 /QĐ-bvhttdl cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Mã số Mẫu biểu
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Bé V¨n ho¸, thÓ thao vµ du lÞch
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý
  CÔng đIỆn bộ trưỞng bộ VĂn hóA, thể thao và du lịch điện
insurance/Uploads/Library/Document
  Từ điển thuật ngữ kinh doanh bảo hiểm
directory Library doc  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương