BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịCHtải về 51.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích51.67 Kb.
#3893

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1104 /QĐ-BVHTTDL


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012


Q

UYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy chế chấm thi, xét khen thưởng Hội thi

Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật,thể dục thể thao và du lịch”

_____________________________
BỘ TR­ƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-BVHTTDL, ngày 20/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch” lần thứ nhất;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chấm thi, xét khen thưởng Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch”.

Điều 2. Trưởng Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Quy chế chấm thi, xét khen thưởng Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch”.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ban Giám khảo, Ban Trọng tài và Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng; ( Đã ký )

- Lưu: VT, ĐT, PT 20.


Hoàng Tuấn Anh


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________________________Q

UY CHẾTổ chức Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên

các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch”

(Ban hành theo Quyết định số 1103 /QĐ-BVHTTDL

ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

Hội thi nhằm phát hiện, tôn vinh, khuyến khích những tài năng trẻ trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch nhằm tạo nguồn đội ngũ để tiếp tục bồi dưỡng, cung cấp nhân lực có chất lượng cao bổ sung vào lực lượng giảng dạy, nghệ sĩ, vận động viên thành tích cao, tay nghề vững vàng phục vụ cho sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch của đất nước;

Là cơ hội để học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao kỹ thuật biểu diễn, khả năng thi đấu, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp;

Là dịp để đánh giá chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch; để các cơ sở đào tạo trao đổi, học hỏi, liên kết hợp tác; đồng thời tìm ra những giải pháp nâng cao năng lực đào tạo để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hợp lý cơ cấu đào tạo đáp ứng nhu cầu đào tạo của Ngành và toàn xã hội.II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

Hội thi được tổ chức định kỳ 02 năm một lần.

Thời gian diễn ra Hội thi trong khoảng từ 01 tuần đến 10 ngày. Thời gian cụ thể do Ban Tổ chức Hội thi quyết định.

2. Địa điểm

Tổ chức luân phiên ở các địa phương đủ điều kiện tổ chức Hội thi theo tiêu chí:

+ Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, kỹ thuật, đạo cụ, nguyên vật liệu, nhà xưởng... phục vụ cho các nội dung thi của Hội thi.

+ Có các cơ sở đào tạo thuộc một trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch với đội ngũ các nhà chuyên môn, chuyên gia có uy tín, có nhân lực phục vụ và đông đảo học sinh, sinh viên.

+ Có các điều kiện thuận lợi khác về cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông, sinh hoạt.

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Học sinh, sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn, không quá 25 tuổi, đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuộc các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trên toàn quốc, có thành tích cao trong học tập hoặc chuyên môn, có t­ư cách đạo đức tốt.

- Đối t­ượng không đư­ợc tham gia: Sinh viên hệ vừa làm vừa học, giáo dục từ xa; Sinh viên hệ tại chức, giáo dục từ xa. Các vận động viên chuyên nghiệp, kiện tướng, đã đoạt giải quốc gia, quốc tế từ năm 2010 đến nay không được tham gia Hội thi.

IV. NỘI DUNG DỰ THI

1. Yêu cầu về nội dung, tư tưởng, chủ đề

- Ca ngợi tình yêu đối với quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ (đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật). Thể hiện trí tuệ, sức mạnh, kỹ năng, tính sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ học sinh, sinh viên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.- Chủ đề chương trình dự thi do các trường tự chọn sao cho phù hợp với thế mạnh, đặc thù của từng trường.

- Nội dung trong sáng, lành mạnh, phù hợp với nội dung của Hội thi và quy định hiện hành.

- Chương trình được chuẩn bị kỹ càng, phù hợp, đúng quy định cả về nội dung và hình thức.

2. Các ngành, nghề dự thi

Ban Tổ chức Hội thi sẽ quyết định thể loại, các ngành, nghề được tổ chức thi tại Hội thi. Mỗi ngành, nghề dự thi được tổ chức thi tại Hội thi có ít nhất bốn (04) thí sinh tham dự từ các trường đăng ký tham dự.3. Nội dung dự thi đối với từng ngành

3.1. Văn hóa nghệ thuật

Các trường có thể lựa chọn để tham gia dự thi:3.1.1. Chương trình biểu diễn nghệ thuật

- Về thể loại: Bao gồm các thể loại nghệ thuật sân khấu tuồng, chèo, cải lương, dân ca, nhã nhạc, kịch nói, xiếc, ca, múa, nhạc (truyền thống và đương đại)...

- Về hình thức: Biểu diễn dưới dạng tiết mục cá nhân và tập thể, trích đoạn, độc tấu, đơn ca, song ca, tốp ca, dàn nhạc...

- Quy định về biểu diễn và thời lượng chương trình biểu diễn:

+ Mỗi trường thành lập một đoàn và xây dựng thành một chương trình biểu diễn, không hạn chế về số lượng người tham gia biểu diễn, có đăng ký cụ thể các cá nhân dự thi tài năng trong chương trình.

+ Thời gian biểu diễn không vượt quá 45 phút.

3.1.2. Mỹ thuật

- Về thể loại: Bao gồm Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc và Thiết kế.

- Quy định cụ thể:

+ Mỗi trường có thể tham gia 01 hoặc cả bốn thể loại trên.

+ Số lượng tác phẩm của một trường ở mỗi thể loại tham gia không vượt quá 03 tác phẩm.

3.2. Thể thao

- Về môn thi đấu, bao gồm các môn trong hệ thống giải thi đấu thể thao quốc gia. Các môn và nội dung thi đấu cụ thể được chọn thi đấu trong mỗi Hội thi tài năng sẽ do Ban Tổ chức Hội thi quyết định.- Quy định cụ thể:

+ Mỗi trường lập thành một đoàn tham gia. Ở mỗi nội dung, mỗi trường được đăng ký từ 01 đến 03 vận động viên dự thi.

+ Các nội dung thi đấu chỉ được tổ chức thi khi có ít nhất 03 vận động viên của 02 trường trở lên đăng ký tham gia.

+ Các nội dung thi đấu được quy định cụ thể tại Điều lệ thi đấu của từng môn và thi đấu theo luật hiện hành.3.3. Du lịch

- Về nghề dự thi, bao gồm các nghề Kỹ thuật pha chế đồ uống, Kỹ thuật Chế biến món ăn, Kỹ thuật phục vụ nhà hàng, Nghiệp vụ lễ tân, Hướng dẫn du lịch. Các nghề được chọn tổ chức thi trong mỗi Hội thi tài năng sẽ do Ban Tổ chức Hội thi quyết định.

- Quy định cụ thể:

+ Mỗi trường có thể lựa chọn từ 01 đến 02 thí sinh dự thi, mỗi thí sinh tham gia một bài dự thi theo chủ đề tự chọn được đăng ký trước.

+ Thời gian làm bài thi không quá 20 phút.

V. BAN GIÁM KHẢO

Ban Giám khảo của Hội thi gồm ba Ban Giám khảo chuyên ngành, là các nhà giáo, chuyên gia, trọng tài, các nhà hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch tiêu biểu, có uy tín, ảnh hưởng về chuyên môn, nghề nghiệp, được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.VI. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM, GIẢI THƯỞNG

1. Tiêu chí chấm điểm

Ban Giám khảo chấm điểm cho tài năng biểu diễn, sáng tác, thi đấu của các thí sinh dự thi trong các tiết mục thi và chương trình dự thi, thể hiện:

- Nội dung, chủ đề, tư tưởng tác phẩm dự thi rõ ràng, trong sáng.

- Kỹ thuật biểu diễn, sáng tác, thi đấu, sáng tạo, điêu luyện, kỹ thuật cá nhân, bộc lộ được tài năng, đúng phong cách và thể loại dự thi.2. Giải thưởng

- Ở mỗi ngành Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức sẽ trao các bộ giải thưởng: Giải A, giải B và giải C (Nhất, Nhì, Ba đối với Thể dục thể thao) cho các thí sinh tài năng đạt tiêu chí trong Quy chế chấm điểm, xét khen thưởng.

- Ngoài các giải chính thức, Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng khác theo đề xuất của Ban Giám khảo.

3. Khen thưởng

a) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho các trường tham gia Hội thi;

b) Giấy chứng nhận ghi rõ các giải A, B, C (hoặc Nhất, Nhì, Ba) cho các thí sinh và các chương trình đoạt giải, các giải thưởng khác...;

Ban Tổ chức sẽ công bố và trao giải thưởng kèm theo tiền thưởng của giải tại buổi lễ Bế mạc.

c) Tất cả các thí sinh đăng ký thi tài năng tham gia Hội thi sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia Hội thi.

d) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chứng nhận tham gia Hội thi đối với các cơ sở đào tạo tham gia Hội thi sẽ là một trong những tiêu chí để xét khen thưởng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dành cho khối đào tạo.

đ) Giải thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải tại Hội thi và các giải thưởng khác theo đề xuất của Ban Giám khảo sẽ là một trong những tiêu chí xét, chọn để đặc cách vào các trường Đại học thuộc khối Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch, hoặc cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ theo các Dự án của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

e) Giải thưởng cho giáo viên, giảng viên trực tiếp dạy, dàn dựng, huấn luyện cho học sinh, sinh viên đạt giải tại Hội thi và các giải thưởng khác theo đề xuất của Ban Giám khảo sẽ được xem xét trong xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú.


VII. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Hồ sơ đăng ký dự thi

Mỗi trường đăng ký chương trình dự thi tổng hợp của đoàn, đăng ký thí sinh thi tài năng, gửi về Ban Tổ chức Hội thi (qua Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.2. Hồ sơ dự thi

- Mỗi trường phải có các bản đăng ký dự Hội thi được lãnh đạo trường ký, đóng dấu và phải chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về nhân sự của đoàn mình.

- Mỗi học sinh, sinh viên tham gia Hội thi phải mang theo thẻ học sinh, sinh viên và Thẻ dự thi được cấp theo mẫu quy định của Ban Tổ chức.

3. Các quy định khác

- Các đoàn có mặt tại địa điểm thi trước 01 ngày để làm các thủ tục nhân sự, chuyên môn và làm Thẻ dự thi.

- Các thành viên tham dự Hội thi phải đeo Thẻ dự thi do Ban Tổ chức cấp.

VIII. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI

1. Trách nhiệm của Ban Tổ chức

- Lo kinh phí tổ chức và giải thưởng của Hội thi.

- Tạo điều kiện để các đoàn luyện tập trong thời gian Hội thi.

2. Trách nhiệm của các cơ sở đào tạo tham gia Hội thi

- Lập kế hoạch tham gia Hội thi.

- Lo kinh phí dàn dựng, luyện tập, chuẩn bị nội dung tham gia dự thi.

- Lo toàn bộ kinh phí đi, lại, ăn, ở của đoàn mình trong suốt quá trình diễn ra Hội thi.3. Trách nhiệm của các cơ sở đào tạo và địa phương đăng cai Hội thi

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ Hội thi.

- Đảm bảo các điều kiện về an ninh, y tế, hỗ trợ cho Hội thi trong việc đi tham quan các địa điểm, danh thắng tại địa phương đăng cai.

IX. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

- Đây là Hội thi tài năng dành cho học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, vì vậy các chương trình, tiết mục biểu diễn, thi đấu nếu có các trường hợp sau: Không đúng đối tượng dự thi, sử dụng học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp, diễn viên chuyên nghiệp tham gia; có thầy giáo, cô giáo tham gia biểu diễn, sử dụng băng đĩa thay cho giọng hát, trang phục biểu diễn không lành mạnh, không phù hợp với thuần phong mỹ tục... sẽ không được xét khen thưởng.

- Nội dung trang trí sân khấu thêm của mỗi đoàn trong phần biểu diễn dự thi (đối với nội dung biểu diễn nghệ thuật) không được làm ảnh hưởng đến tiêu đề và logo sân khấu của Hội thi.

- Khuyến khích những chương trình, tiết mục biểu diễn, sáng tác mới... dành cho Hội thi này.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo tới các cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch để biết, thực hiện.

Ngoài những nội dung quy định tại Quy chế này, các nội dung có liên quan về Hội thi sẽ được Ban Tổ chức gửi Kế hoạch tới các trường./.
Nơi nhận:

- Các trường VHNT, TDTT , DL;

- Bộ trưởng;

- Lưu: VT, Vụ ĐT, PT.100.

BỘ TRƯỞNG

(Đã Ký)

Hoàng Tuấn Anh
Каталог: Library -> doc
doc -> Theo Thông tư số 07/2011/tt-bvhttdl
doc -> BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
doc -> BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịCH
doc -> CHỦ TỊch nưỚc số: 1157KT/ctn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 1192/QĐ-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 51.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương