C¬ së d÷ liÖu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lÜnh vùc n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th ntải về 5.81 Mb.
trang8/48
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích5.81 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   48

Rhinolophus euryale


D¬i l¸ mòi Eury

Eury horseshoe bat

III

Del


TN

22/04/76

01/04/77

Rhinolophus ferrumenquinum

D¬i l¸ mòi lín

Greater horseshoe bat

III

Del


TN

22/04/76

01/04/77

Rhinolophus hipposideros

D¬i l¸ mòi bÐ

Lesser horseshoe bat

III

Del


TN

22/04/76

01/04/77

Phyllostomidae

Doi l¸ mòi Hoa kú

American leaf-nosed bats

Platyrrhinus (=Vampyrops) leneatus

Doi säc tr¾ng

White-line bat

III

III/r


III/w

UY

DK

DK14/07/76

24/10/77


01/01/84

Tªn ®ång nghÜa: Vampyrops leneatus

Vespertillionidae

Hä D¬i muçi

Vespertillionid bats
Miniopterus schreibersi


D¬i c¸nh dµi

Schreiber’s long-fingured bat

III

Del


TN

22/04/76

01/07/77

Pipistrellus spp.

D¬i muçi

Pipistrelles

III

Del


TN

22/04/76

01/07/77

Primates

Bé linh tr­ëng

Primates

Primates spp.* includes family Tupaiidae)

Linh tr­ëng

All apes and monkeys not included in Appendix I to the Convention

II
04/02/77

Bao gåm hä Tupaiidae

Lemuridae

Hä v­în c¸o

Lemurs

Lemuridae spp.

V­în c¸o

All lemurs and gentle lemurs

I
01/07/75

Tªn ban ®Çu lµ: Hapalemur spp., Lemur spp.

Lumur catta


Hå cÇu

Lemur

II

01/07/75

04/02/77


Thuéc nhãm loµi: Lemuridae spp.

Megaladapidae

Hä v­în triÕt

Sportive and weasel lemur

Megaladapidae spp. (formerly included in family Lemuridae)

V­în triÕt

Sportive and weasel lemur

I
01/07/75

Tªn ban ®Çu lµ: Lepilemur spp.

Cheirogaleidae

Hä v­în lïn

Dwarf and mouse lemurs

Cheirogaleidae spp.

V­în lïn nhá

All dwarf and mouse lemurs

I
01/07/75

Tªn ban ®Çu lµ: Microcebus spp., Phaner spp.

Indridae

Hä v­în l«ng

Indrisoid lemurs

Indridae spp.

V­în l«ng

All indris, avahis (wooly lemurs), and sifakas

I
01/07/75

Tªn ban ®Çu lµ: Avahi spp., Indri spp., Lichanotus spp., Propithecus spp.

Daubentoniidae

Hä v­în kh«n

Aye-Aye

Daubentoni madagascariensis

V­în Madagasca

Aye-Aye

I
01/07/75
Loridae

Hä cu-li

Lorises1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   48


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương