JP4032393 Dietary supplement for nutritional function, Moringa tea leaf and method for producing the same, and Moringa tea beveragetải về 14.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích14.91 Kb.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: …102…./TTTT-CCTT

V/v Khảo sát thông tin

đề tài nghiên cứuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2012

Kính gởi:

- Phòng Quản lý Khoa học


Sở Khoa học và Công nghệ

- ThS. Lê Minh Quân


Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ đã tiến hành khảo sát thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu điều chế bột trà hòa tan giàu dinh dưỡng từ lá cây chùm ngây (Moringa oleifera Lam.)” do Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược Sài Gòn chủ trì và ThS. Lê Minh Quân là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

A. KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể: 1. NƯỚC NGOÀI:

  1. Sáng chế:

  2. Sách:

   • Moringa capsules, Moringa tea, Moringa powder - The best super-food with more antioxidants than Acai Berry. Tác giả Frank Moringa. Nguồn: www.amazon.com, 2012.

   • Moringa oleifera. Tác giả Claus Barta. Nhà xuất bản: Humble, Jim Verlag, 2011.

  3. Bài báo: 1. TRONG NƯỚC:

Sản phẩm đã bán trên thị trường:

 • Trà Chùm ngây (sấy lạnh). Công ty TNHH Lê Hoàng

 • Trà Chùm ngây (sấy nóng). Công ty TNHH Lê Hoàng

 • Hộp trà túi lọc Chùm ngây. Công ty TNHH Lê Hoàng

 • Trà túi lọc Chùm ngây Bách Hoa. Cty TNHH Một thành viên Vĩnh Xuân – Tây Ninh. Nguồn: http://trabachhoa.com.vn, 2012.

Ngoài ra, Trung Tâm Thông Tin đã tiến hành khảo sát 02 đề tài nghiên cứu có liên quan đến cây chùm ngây như sau:

 • Nghiên cứu phân lập các hợp chất và thử nghiệm hoạt tính sinh học từ cây chùm ngây Moringa Olifera L. họ Moringaceae nhằm tạo sản phẩm có giá trị cao phục vụ cuộc sống. Chủ nhiệm đề tài TS. Mai Đình Trị. Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ Hóa học, 2010.

 • Khảo sát thành phần hóa học trong lá và rễ của cây chùm ngây (Maringa oleifera Lam.) tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận. Chủ nhiệm đề tài CN. Trần Quang Vinh. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, 2009.

B. CÁN BỘ KHẢO SÁT: CN. Vũ Thụy Minh Thư - Phòng Cung cấp Thông tin

Xin thông báo kết quả khảo sát của chúng tôi.

Trân trọng./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CCTT.


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Trần Thị Thu Thủy
BM-CVKSTT-04 LBH:02 LSĐ:00 Ngày BH:01/08/2010 Trang /


: images -> cesti -> files -> DETAI -> De%20tai%20theo%20nganh -> Luongthuc%20-%20Thucpham
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Luongthuc%20-%20Thucpham -> Do Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hcm chủ trì và ts. Trương Thanh Long là chủ nhiệm đề tài
Luongthuc%20-%20Thucpham -> “Nghiên cứu sản xuất bán thành phẩm (cao chiết) và một vài chế phẩm từ actisô Đà Lạt có chất lượng đạt tiêu chuẩn các nước tiên tiến”
Luongthuc%20-%20Thucpham -> "Khảo sát thành phần lipid trong một số loài cá biển Việt Nam và nghiên cứu phương pháp làm giàu acid béo không no từ phế phụ phẩm của ngành chế biến hải sản"
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương