Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦUtải về 3.4 Mb.
trang14/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.4 Mb.
#74
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

Người chấm công Phụ trách bộ phận Người duyệt(Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên)

Ký hiệu chấm công :

- Lương SP : K - Héi nghÞ , häc tËp : H

 • Lương thời gian : + - Nghỉ bù: NB

 • Ốm, điều dưỡng : Ô - Nghỉ không lương: Ro

       • - Ngõng viÖc : N

 • Thai sản : TS - Tai nạn: T

 • Nghỉ phép : P - Lao ®éng nghÜa vô : L§

Đơn vị :Công ty SX và TM Đại Hoàng Nam ......

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH

Tháng 4 năm 2010TT


Ghi cã

TK


§èi t­îng sd(ghi nî c¸c TK)


TK 334 – Ph¶i tr¶ c«ng cho nh©n viªn

TK338 – Phải tr¶ , ph¶i nép kh¸c

Tæng céng

L­¬ng

C¸c kho¶n phô cÊp

C¸c kho¶n kh¸c

Kinh phÝ G§ (3382) 2%

BHXH (3383) 15%

BHYT (3384) 2%

Céng cã TK 338(3382,

3383,3384)1

Phßng tæ chøc hµnh chÝnh

4863744,2

612000

5475744,2

109514,884

821361,63

109514,884

1040391,4

6516135,6

2

Phßng tµi chÝnh

6801165

705000

7506165

150123,3

1125924,75

150123,3

1426171,35

8932336,35

3

Phßng dÞch vô

1713277,98

150000

1881277,98

37625,6

282191,7

37625,6

357442,9

2238720,9

4

Ph©n x­ëng I

32416300

2096800

34513100

69262

5176965

690262

6557489

41070589

5

Ph©n x­ëngII

24763339,88

1945700

26709099,88

534182

4006365

534182

5074729

31783829,9

Ng­êi lËp b¶ng Ngµy …..th¸ng ….n¨m200…

(đã ký) KÕ to¸n tr­ëng

(đã ký)


Đơn vị: Công ty Sx và TM Đại Hoàng Nam

B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi

Tháng 4 năm 2010TT


TK 334-Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn

TK 338-Ph¶i tr¶ , ph¶i nép kh¸c

Tæng céng

L­¬ng

C¸c kho¶n phô cÊp

C¸c kho¶n kh¸c

Céng co TK 334

Kinh phÝ C§ (3382)

BHXH (3383)

BHYT (3384)

Céng cã TK338 (3382,3383,

3384)1

Phßng TCHC

4863744,2

612000
5475744,2

109515

821361,6

109515

1040391

6516135,6

2

Phßng tµi chÝnh

6801165

705000
7560165

150123,3

1125924,8

150123,3

1426171

8932336,35

3

Phßng dÞch vô

1713277,98

150000
1881278

37625,6

282191,7

37625,6

357443

8238721

4

Ph©n x­ëng I

32416300

2096800
34513100

690262

5176965

690262

6557489

41070589

5

Ph©n x­ëng II

24763399,8

1945700
26709100

534182

4006365

534182

5074729

31783829

Người lập bảng kế toán trưởng

(đã ký) (đã ký)

Sæ chi tiÕt

Vật liệu, dụng cụ, sản phẩm,hàng hóaNăm: 2010

Tên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa: Khuy chỏm

Quy cách sản phẩm : Đơn vị tính: m

Ngày tháng ghi sổ


Chứng từDiễn giải


Tài khoản đối ứngĐơn giá

Nhập

Xuất

Tồn


Số hiệu

Ngày tháng


Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1/4/2010Tồn đầu kỳ
10560

13772

145432320

2/4

310

2/4

Nhập mua vải của Cty Tân Tiến

331

10580

17600

186208000
411

3/4

Xuất SXSP

621

1056011346

119813760
Cộng :211826560


TÊN VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA: Lưỡi Trai

Quy cách sản phẩm : Đơn vị tính: m

Ngày tháng ghi sổ


Chứng từDiễn giải


Tài khoản đối ứngĐơn giá

Nhập

Xuất

Tồn


Số hiệu

Ngày tháng


Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1/4Tồn đầu kỳ
11042

9278

102447676

3/4

310

2/4

Nhập mua vải của Cty Tân Tiến12300

135792000


Cộng :238239676

TÊN VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA: Vải cotton

Quy cách sản phẩm : Đơn vị tính : m

Ngày tháng ghi sổ


Chứng từDiễn giải


Tài khoản đối ứng


Đơn giá

Nhập

Xuất

Tồn


Số hiệu

Ngày tháng


Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1/4Tồn đầu kỳ
8980

17058

153180840
412

3/4

Xuất để SXSP

621

898013250,5

118989490
Cộng :34191350


TÊN VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA: Chỉ đen

Quy cách sản phẩm : Đơn vị tính : Cuộn

Ngày tháng ghi sổ


Chứng từDiễn giải


Tài khoản đối ứng


Đơn giá

Nhập

XuấtTồn

Số hiệu

Ngày tháng


Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1/4Tồn đầu kỳ
13112

377

4943224

2/4

312

2/4

Nhập mua của Cty TNHH Hải Long

111

13154

912

11996448

3/4

414

3/4

Xuất để SXSP

621

13112317

4943224


13154239

3143806
Cộng :8852642


TÊN VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA: Chỉ trắng

Quy cách sản phẩm : Đơn vi tính : Cuộn

Ngày tháng ghi sổ


Chứng từ
Diễn giải


Tài khoản đối ứng


Đơn giá

Nhập

Xuất

Tồn


Số hiệu

Ngày tháng


Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1/4
1/4

Tồn đầu kỳ
12918

482

6226476

3/4

413

3/4

Xuất để SXSP

621

12918441

5696839
Cộng :529638


Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id190496 229274
UploadDocument server07 id190496 229274 -> I. objectives
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Kieåm tra hoïc kì I moân: hoùa hoïc khoái 11 (2011-2012) Thôøi gian 45’ ÑEÀ 1 Caâu 1
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Chuyên đề: VI sinh vậT Ứng dụng trong xử LÝ phế thải I. Nguồn gốC phế thảI 1/ Phế thải là gì ?
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : I
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Noäi dung cô baûn cuûa cuoäc Duy taân Minh Trò Về chính trị
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Giáo án sử 8 Tuần: 12 Ngày soạn: 06/11/2011
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 200 câu hỏi về môi trường (Phần 4) (03-07-2096 15: 37)
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 1. Cn b ng c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau
UploadDocument server07 id190496 229274 -> TỔ HÓa trưỜng thpt lê quý ĐÔn tam kỳ CÂu hỏI Ôn tập hoá chưƠng đIỆn ly. LỚP 11
UploadDocument server07 id190496 229274 -> BAÙo caùO ĐỒ Án tin học tổng quan VI xử LÝ lpc2378

tải về 3.4 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương