BÁo cáO ĐỀ xuất quy hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực trồng trọT ĐẾn năM 2020


Tổng cộng: 85 QCVN và 215 TCVN Trong đótải về 1.06 Mb.
trang6/9
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Tổng cộng: 85 QCVN và 215 TCVN

Trong đó:

+ Về giống cây trồng: 76 QCVN và 37 TCVN;

+ Về sản xuất sản phẩm trồng trọt, ATTP: 05 QCVN và 08 TCVN;

+ Về phân bón và chất cải tạo đất: 04 QCVN và 74 TCVN;

+ Về đất nông nghiệp: 96 TCVN.
Phụ lục 2

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ

(Kèm theo Báo cáo đề xuất quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn lĩnh vực trồng trọt)

STT

Tên QCVN/TCVN

Số hiệu

Loại QCVN/TCVN

Nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Ghi chú

A.

Giống cây trồngI

Quy chuẩn kỹ thuật1

QCVN về khảo nghiệm DUS giống lúa

QCVN 01-65:2011/BNNPTNT

Khảo nghiệm DUS

- Bổ sung một số tính trạng về tính chống chịu;

- Sửa đổi một số nội dung về phương pháp bố trí thí nghiệm, giai đoạn đánh giá tính trạng đặc trưng2016-2017

100
2

QCVN về khảo nghiệm DUS giống ngô

QCVN 01-66/2011/BNNPTNT

Khảo nghiệm DUS

- Sửa đổi nội dung về biểu hiện của một số tính trạng (VD 39,40…);

- Sửa đổi một số nội dung về giai đoạn đánh giá các tính trạng đặc trưng2016-2017

100
3

QCVN về khảo nghiệm VCU giống lúa

QCVN 01-55/2011/BNNPTNT

Khảo nghiệm VCU

- Sửa đổi một số nội dung về phương pháp bố trí thí nghiệm, chăm sóc cây giống

2016-2017

100
4

QCVN về khảo nghiệm VCU giống ngô

QCVN 01-56/2011/BNNPTNT

Khảo nghiệm VCU

- Sửa đổi nội dung về một số chỉ tiêu như khối lượng hạt/khối lượng bắp; năng suất bắp tươi, bệnh hại,...

- Sửa đổi một số nội dung về chỉ tiêu theo dõi, phương pháp đánh giá…2016-2017

100
5

QCVN về chất lượng hạt giống lúa lai ba dòng

QCVN 01-50: 2011/BNNPTNT

Chất lượng giống

- Sửa đổi số lần kiểm định, thời kỳ kiểm định

- Bổ sung phương thức chứng nhận hợp quy2016-2017

100
6

QCVN về chất lượng hạt giống lúa lai hai dòng

QCVN 01-51: 2011/BNNPTNT

Chất lượng giống

- Sửa đổi số lần kiểm định, thời kỳ kiểm định

- Bổ sung phương thức chứng nhận hợp quy2016-2017

100
7

QCVN về chất lượng hạt giống lúa

QCVN 01-54: 2011/BNNPTNT

Chất lượng giống

- Sửa đổi số lần kiểm định, thời kỳ kiểm định

- Bổ sung phương thức chứng nhận hợp quy2016-2017

100
8

QCVN về chất lượng hạt giống lạc

QCVN 01-48: 2011/BNNPTNT

Chất lượng giống

- Bổ sung chỉ tiêu chất lượng

- Bổ sung phương thức chứng nhận hợp quy2016-2017

100
9

QCVN về chất lượng hạt giống đậu tương

QCVN 01-49: 2011/BNNPTNT

Chất lượng giống

- Bổ sung chỉ tiêu chất lượng

- Bổ sung phương thức chứng nhận hợp quy2016-2017

100
10

QCVN về chất lượng hạt giống ngô lai

QCVN 01-53: 2011/BNNPTNT

Chất lượng giống

- Bổ sung các chỉ tiêu chất lượng đối với dòng bố và dòng mẹ

- Bổ sung phương thức chứng nhận hợp quy2016-2017

100
11

QCVB về chất lượng củ giống khoai tây

QCVN 01-52: 2011/BNNPTNT

Chất lượng giống

- Bổ sung chỉ tiêu chất lượng

- Bổ sung phương thức chứng nhận hợp quy2016-2017

100
II

Tiêu chuẩn quốc gia1

Hạt giống cải củ-Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8811:2011

Chất lượng giống

- Soát xét lại các chỉ tiêu của các TCVN;

- Gộp thành TCVN hạt giống rau họ cải (họ thập tự);

- Bổ sung một số loài khác thuộc họ cải (họ thập tự)


2017-2018

100
2

Hạt giống cải bắp-Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8812:2011

Chất lượng giống

2017-2018

100
3

Hạt giống su hào-Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8813:2011

Chất lượng giống

2017-2018

100
4

Hạt giống dưa chuột lai-Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8814:2011

Chất lượng giống

- Soát xét lại các chỉ tiêu của các TCVN;

- Gộp thành TCVN hạt giống bầu bí;2017-2018

100
5

Hạt giống dưa hấu lai- Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8815:2011

Chất lượng giống

2017-2018

100
6

Hạt giống bầu bí - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9809:2013

Chất lượng giống

2017-2018

100
7

Hạt giống cây trồng - Phương pháp kiểm nghiệm

TCVN 8548:2011

PP kiểm nghiệm

- Soát xét TCVN 8548:2011

- Gộp thành bộ TCVN về phương pháp kiểm nghiệm hạt giống cây trồng2017-2018

100
8

Thử nghiệm sức sống của hạt giống bằng phép thử Tetrazolium

 

PP kiểm nghiệm

2017-2018

100
9

Cây công nghiệp - Tiêu chuẩn cây đầu dòng

 

Chất lượng giống

- Bổ sung một số cây công nghiệp chủ lực khác (ngoài cà phê vối, điều, chè, ca cao) như hồ tiêu, cao su, cà phê chè, dừa… cây bố mẹ để sản xuất hạt lai cà phê vối,

2018-2020

300
10

Chồi giống dứa - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9062:2013

Chất lượng giống

- Gộp thành TCVN Cây giống cây ăn quả - Yêu cầu kỹ thuật và chia thành từng phần là một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng cây ăn quả.

- Bổ sung một số loài như thanh long, chôm chôm, chanh leo, chanh, táo, đu đủ,…2017-2018

100
11

Cây giống bơ - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9301:2013

Chất lượng giống

2017-2018

100
12

Cây giống cam, quýt, bưởi - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9302:2013

Chất lượng giống

2017-2018

100
13

Cây giống xoài, sầu riêng, nhãn, vải, măng cụt, hồng ăn quả - Yêu cầu kỹ thuật

 

Chất lượng giống

2017-2018

100
14

Cây chuối tiêu - Cây giống nhân bằng nuôi cấy mô

 

Chất lượng giống

2017-2018

100
15

Nhãn, vải, cây có múi, xoài, sầu riêng và măng cụt - Tiêu chuẩn cây đầu dòng

 

Chất lượng giống

- Xây dựng thành TCVN Cây ăn quả - Tiêu chuẩn cây đầu dòng

- Bổ sung một số cây ăn quả chủ lực khác như chuối, dứa, thanh long, đu đủ, mít, bơ, chôm chôm, chanh, chanh leo…2018-2020

500
B.

Sản xuất sản phẩm trồng trọt, ATTP
I

Quy chuẩn kỹ thuật1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế:

QCVN 01:132:2013/BNNPTNT

ATTP

- Gộp thành QCVN chung về điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất rau, quả, chè, cà phê, điều, tiêu.

- Soát xét, chỉnh sửa một số nội dung như:

+ Một số chỉ tiêu phức tạp khó áp dụng trong điều kiện đại trà của nông dân (Đường dẫn đến địa điểm sản xuất và đường nội đồng, quy định vệ sinh cá nhân trong khu vực sản xuất, chăn thả vật nuôi trong khu vực sản xuất, lấy mẫu sản phẩm.....)

+ Phương thức đánh giá phù hợp Quy chuẩn quy định trong Quy chuẩn chưa phù hợp (phương thức 3).+ Một số quy định trong quy chuẩn không còn phù hợp với văn bản QPPL mới ban hành (Danh mục phân bón, Thông tư số 68/2010/TT-BNNPTNT,...)

2016-2017

200
2

Điều kiện trồng, chăm sóc và thu hái cà phê để phát triển bền vững và bảo đảm ATTP
ATTP

2016-2017

100
3

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với hạt điều trong quá trình sản xuất, sơ chế
ATTP

2016-2017

100
4

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với hồ tiêu trong quá trình sản xuất, sơ chế
ATTP

2016-2017

100
II

Tiêu chuẩn quốc giaC

Phân bón và chất cải tạo đất
I

Quy chuẩn kỹ thuậtII

Tiêu chuẩn quốc gia1

TCVN Phân bón – Phương pháp lấy mẫu

TCVN 9486:2013

Lấy mẫu

- Xây dựng thành TCVN chung về lấy mẫu phân bón gồm các phần khác nhau. Ví dụ: Phần 1: lấy mẫu đơn giản ở lô hàng nhỏ; Phần 2: lấy mẫu phân bón ở lô hàng trung bình; Phần 3: lấy mẫu phân bón ở lô hàng lớn. Phần 4: lấy mẫu trên băng tải, Phần 5: Báo cáo lấy mẫu; Phần 6: lượng tối thiểu cần lấy để có thể đại diện cho mẫu tổng…

- Soát xét, chỉnh sửa bổ sung một số nội dung như:

+ Bổ sung, chỉnh sửa một số thuật ngữ cho phù hợp với thực tế;

+ Chỉnh sửa quy định về dụng cụ lấy mẫu;

+ Bổ sung quy định số mẫu ban đầu tối thiểu trong trường hợp phân bón được chứa trong bao gói có khối lượng lớn hơn 50kg và trường hợp tổng số bao, thùng, hộp carton của lô phân bón lớn hơn 1000.

+ Chỉnh sửa đơn vị tính (m3, l) cho thống nhất- Soát xét, chỉnh sửa theo một số tiêu chuẩn quốc tế như: ISO 7410:1983, EN 12579, AOAC 959.01, AOAC 959.02, ISO 7742:1988…

2016-2017

500
D

Đất nông nghiệpI

Tiêu chuẩn quốc gia

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương