ctt/vanban
  BỘ NÔng nghiệP & phát triển nông thôn cục trồng trọt giới Thiệu
  10tcn tiêu chuẩn ngành 10tcn 1011 : 2006 giống cà RỐt-quy phạm khảo nghiệm tính khác biệT, TÍnh đỒng nhấT
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 683 : 2006 giống dưa chuột-quy phạm khảo nghiệM
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
  CHÍnh phủ Số : 30/2000/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  PHÁt triển nông thôN
  PHÁt triển nông thôN
  BỘ NÔng nghiệp và
  BÁo cáO ĐỀ xuất quy hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực trồng trọT ĐẾn năM 2020
  BỘ NÔng nghiệP
  VÀ phát triển nông thôN
  10tcn tiêu chuẩn ngành 10tcn 313 : 2006 HẠt giống ngô thụ phấn tự do
  Bé n ng nghiÖp vµ ptnt
  CHÍnh phủ Số: 42/2012/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008
  Më ®Çu I. TÝnh cÊp thiÕt cña dù ¸n
  Cây cao su chiếm vị trí quan trọng trong nền nông nghiệp nước ta, vừa là cây cho mủ, lấy gỗ, vừa góp phần bảo vệ đất, chống xói mòn
  Bé n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n
  Hà Nội, ngày tháng năm 2015
  I. CÁC nhiệm vụ BỘ trưỞng giao trong tuầN: Cục Trồng trọt
  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 76/2007/tt-bnn ngày 21/8/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn việc chuyển rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cây cao su ở Tây Nguyên
  Căn cứ Luật Đất đai số 23/2003/l-ctn ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Quốc hội khoá X và Nghị định số 181/2004/NĐ-cp ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai
  I. CÁC nhiệm vụ giao trong tuầN
  Trong tuần lập bản đồ dịch tễ để báo cáo Lãnh đạo Bộ
  Căn cứ Nghị định số 86/ 2003/ NĐ cp ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  PHÁt triển nông thôN
  CỤc trồng trọt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ NÔng nghiệp và
  I. CÁC nhiệm vụ BỘ trưỞng giao trong tuầN: Cục Trồng trọt
  Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2013
  10 tcn 223-95 Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 223-95 Qui ph¹m kh¶o nghiÖm gièng khoai lang
  10 tcn 322-2003 Soát xét lần 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 5799 QĐ/bnn-khcn ngày 29 tháng 12 năm 2003) Lêi nãi ®Çu
  T dự thảo ngày 20. 10. 2014 cvn : 2014 Xuất bản lần 1
  PHỤ LỤC: danh mục bổ sung phân bóN ĐƯỢc phép sản xuấT, kinh doanh và SỬ DỤng ở việt nam
  Qcvn : 2010/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CÁc chấT ĐỘc hại và VI sinh vật gây hại trong phân bóN
  BỘ NÔng nghiệp và
  TIÊu chuẩn ngành hạt giống lúa lai 3 DÒNG
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 1008 : 2006 LÚa lai-quy trình kỹ thuật nhân dòng bố MẸ
  TIÊu chuẩn ngành 10 tcn 312 : 2006 HẠt giống ngô lai yêu cầu kỹ thuậT
  Merr., được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
  Được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
  Khoai tây-quy trình kỹ thuật sản xuất giốNG
  Bé n ng nghiÖp Vµ ph¸t triÓn n ng th n
  Bé n ng nghiÖp Vµ ph¸t triÓn n ng th n
  Được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
  Được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
  L., được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
  L., được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
  Được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 328-98 Qui ph¹m kh¶o nghiÖm gièng du Qui ®Þnh chung
  Bé n ng nghiÖp Vµ ph¸t triÓn n ng Th n
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 339 : 2006
  Soát xét lần 1
  Bé n ng nghiÖp Vµ ph¸t triÓn n ng Th n
  Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007
  Số : 66/2004/QĐ- bnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 395 : 2006 LÚa thuần-quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giốNG
  Danh sách các phòng kiểm nghiệm phân bón cục trồng trọT, BỘ NÔng nghiệP và ptnt chỉ ĐỊNH
  PHÁt triển nông thôN
  PHƯƠng pháp kiểm tra tính đÚng giống và
  Chương trình
  Tcvn : 2014 Xuất bản lần 1 (DỰ thảO 3) CÂy công nghiệp lâu năm tiêu chuẩn cây giốNG
  Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Seed Standard of Open Pollinated Watermelon
  TIÊu chuẩn ngành hạt giống dưa hấu lai
  Được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
  BỘ NÔng nghiệp và
  BỘ NÔng nghiệp và
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cục trồng trọT
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 688 : 2006 giống su hào-quy phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị SỬ DỤNG
  1698 QĐ /bnn-khcn, ngày12 tháng 06 năm 2006 của Bộ trưỏng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chung
  Tcvn : 2014 Xuất bản lần 1 (DỰ thảO 4 ) chè thuật ngữ VÀ ĐỊnh nghĩA
  PHÁt triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Phạm vi áp dụng
  BỘ NÔng nghiệp và
  ­­­­­ 10tcn Tiªu chuÈn ngµnh
  Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007
  BỘ NÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam và phát triển nông thôN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  BỘ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
  BỘ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
  Qcvn : 2010/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CÁc chấT ĐIỀu tiết sinh trưỞng trong phân bóN
  Số: 107 /2008/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ vào Nghị định số 86/2003/NĐ-cp, ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
directory ctt vanban  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương