BỘ NÔng nghiệp vàtải về 20.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích20.55 Kb.
#1169


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số :68/2003/QĐ-BNNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------Hà Nội, ngày  16  tháng  6  năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn số 68/2003/QĐ-BNN ngày 16/6/2003

về việc ban hành danh mục phân bón phải công bố tiêu chuẩn chất lượng.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 24/12/1999;

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ nghị định số 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá và thông tư liên bộ số 1537/KCM-NN-PTNT ngày 17 tháng 7 năm 1996 hướng dẫn thi hành nghị định số 86/CP;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ;

  Theo đề nghị của cục trưởng cục khuyến nông và khuyến lâm, Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm,QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này:

Danh mục phân bón phải công bố tiêu chuẩn chất lượng.Điều 2. Trong từng thời kỳ Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ điều chỉnh danh mục nêu trên nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký công báo.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, cục trưởng cục khuyến nông khuyến lâm , Vụ trưởng vụ khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm, giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, thủ trưởng các đơn vị liên quan, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh phân bón tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


KT. Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ trưởng

 

  

BÙI BÁ BỔNG

 


 

 DANH MỤC PHÂN BÓN PHẢI CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

(Ban hành kèm theo quyết định số 68/23003/QĐ-BNN ngày 16/6/2003 của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn).

 

I. PHÂN KHOÁNG ĐƠN1. Phân đạm ( phân nitơ)

Nitrat amôn [NH4NO3];

Nitrat canxi [Ca(NO3)2]

Nitrat natri [NaNO3]

Sunphat amôn [(NH4)2SO4];

Urê [CO(NH2)2].2.Phân lân (phân phốt phát)

  Lân nung chảy (còn gọi là Tecmo phốt phát; phân lân Canxi Magiê);

  Supe phốt phát đơn (còn gọi là TSP; CSP).

3. Phân kali

Kali Clorua [KCl] (còn gọi là MOP);

Kali Sunfat [K2SO4] (còn gọi là SOP).

II. PHÂN ĐA YẾU TỐ

1. Phân phức hợp

Mônôamôn phốt phát [NH4H2PO4] (còn gọi là MAP);

Diamôn phốt phát [(NH4)2HPO4] (còn gọi là DAP);

Kali nitrat [KNO3].2. Phân khoáng trộn

Các loại phân khoáng trộn (phân NPK)III. PHÂN TRUNG LƯỢNG, VI LƯỢNG

  Các loại phân trung lượng, vi lượng và hỗn hợp của chúng.IV. PHÂN VI SINH

1. Phân vi sinh cố định đạm (phân vi sinh vật cố định nitơ).

2. Phân vi sinh vật phân giải phôt phát khó tan.

V. PHÂN HỮU CƠ VI SINH

  Các loại phân hữu cơ có chứa vi sinh vật có ích với mật độ phù hợp với tiêu chuẩn đã ban hành.VI.PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC

  Các loại phân được sản xuất từ nguyên liệu hữu cơ thông qua tác động của vi sinh vật hoặc các tác nhân sinh học khác.VII. PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG

  Các loại phân được sản xuất ra từ nguyên liệu hữu cơ được trộn thêm một hay nhiều yếu tố dinh dưỡng, trong đó có ít nhất một yếu tố dinh dưỡng đa lượng.

 VIII. PHÂN BÓN LÁ

  Các laọi phân mbón dùng tưới hoặc phun trực tiếp vào lá hoặc thân để cung cấp chất dinh dưỡngIX. PHÂN BÓN CÓ BỔ SUNG CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG

  Các loại phân bón có bổ sung chất điều hoà sinh trưởng được phép sử dụng ở Việt Nam, có hàm lượng phù hợp theo quy định của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn./.

 


KT. Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ trưởng

 

  

BÙI BÁ BỔNG

 


 

  

 


Каталог: ctt -> vanban
vanban -> BỘ NÔng nghiệP & phát triển nông thôn cục trồng trọt giới Thiệu
vanban -> 10tcn tiêu chuẩn ngành 10tcn 1011 : 2006 giống cà RỐt-quy phạm khảo nghiệm tính khác biệT, TÍnh đỒng nhấT
vanban -> TIÊu chuẩn ngành 10tcn 683 : 2006 giống dưa chuột-quy phạm khảo nghiệM
vanban -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
vanban -> CHÍnh phủ Số : 30/2000/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> PHÁt triển nông thôN
vanban -> PHÁt triển nông thôN
vanban -> BÁo cáO ĐỀ xuất quy hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực trồng trọT ĐẾn năM 2020
vanban -> BỘ NÔng nghiệP
vanban -> VÀ phát triển nông thôN

tải về 20.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương