BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 1732 /QĐ-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 7.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích7.57 Kb.

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: 1732 /QĐ-BVHTTDLCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Điều lệ

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II

_________________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;- Lưu: VT, ĐA(2), DA(30)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Huỳnh Vĩnh Ái

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương