BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 1569tải về 16.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích16.45 Kb.


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_________________________

Số: 1569/BVHTTDL-VP

V/v công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu QH khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành;

- Các đơn vị thuộc Bộ.
Ngày 08 tháng 3 năm 2011 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 616/KH-BVHTTDL tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và các văn bản hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành, các đơn vị thuộc Bộ tham gia cuộc bầu cử.

Để tiếp tục tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử và tổng kết công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành, các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các công việc sau:

1) Tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 năm 2011 trên các phương tiện thông tin đại chúng của Ngành, các đội thông tin lưu động của các địa phương đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

2) Kiểm tra, chỉnh trang hệ thống khẩu hiệu, băng rôn, áp phích tuyên truyền về cuộc bầu cử đảm bảo mỹ quan, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu sau cuộc bầu cử.

3) Báo cáo về kết quả tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Trung ương, địa phương và Kế hoạch số 616/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua Văn phòng trước ngày 16 tháng 6 năm 2011 (báo cáo cần ghi rõ kết quả cụ thể các công việc, số liệu kèm theo, đánh giá thành công, hạn chế, bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị nếu có)

4) Báo cáo nhanh về công tác tuyên truyền bầu cử đến ngày 22 tháng 5 năm 2011 của các đơn vị: Cục Văn hóa cơ sở, Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Báo Văn hóa, Báo Du lịch, Báo Thể thao Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin, Bảo tàng Hồ Chí Minh gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua Văn phòng Bộ trước 10 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2011. (đồng thời gửi qua hòm thư điện tử: thanhsontom@yahoo.com)

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cuộc bầu cử được giao; kịp thời gửi báo cáo để Bộ tổng hợp báo cáo Tiểu ban Chỉ đạo thông tin tuyên truyền bầu cử của Hội đồng Bầu cử trung ương theo quy định./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Tiểu ban CĐ TTTT bầu cử (để báo cáo);

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- Lưu: VT, VP (THTT), NTS (150).KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Hồ Anh Tuấn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương