BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


Điều 26. Phổ biến thông tin thống kêtải về 4.3 Mb.
trang2/46
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.3 Mb.
#486
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46

Điều 26. Phổ biến thông tin thống kê

1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định việc phổ biến các thông tin thống kê đã được công bố theo quy định tại Điều 25 của Thông tư này trên cơ sở lịch phổ biến thông tin thống kê đã được phê duyệt.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị khác thuộc Bộ xây dựng lịch phổ biến thông tin thống kê, trình Bộ trưởng ký ban hành trước khi tiến hành phổ biến thông tin thống kê.

Điều 27. Quản lý, sử dụng thông tin thống kê

1. Thông tin thống kê của Ngành đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố theo quy định tại Điều 25 Thông tư này là tài sản công. Mọi tổ chức, cá nhân được bình đẳng trong việc tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin thống kê đã được công bố.

2. Việc trích dẫn, sử dụng thông tin thống kê của Ngành đã được công bố phải trung thực và ghi rõ nguồn gốc của thông tin.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị khác thuộc Bộ thực hiện hoạt động xây dựng, phân tích, lưu giữ, khai thác các thông tin thống kê chung của Ngành Tư pháp và những hoạt động khác được giao nhằm giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý thông tin thống kê của Ngành theo quy định của pháp luật và theo quy định tại Thông tư này.

4. Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thông tin thống kê của Ngành, xây dựng và triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê điện tử của Bộ Tư pháp.

Chương 5.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 28. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc.

Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện trách nhiệm nói trên.

2. Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ và thẩm quyền được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư này và bố trí các điều kiện đảm bảo thực hiện Thông tư.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan, trong phạm vi thẩm quyền của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê của Ngành Tư pháp và các hoạt động thống kê khác quy định tại Thông tư này, bảo đảm cung cấp thông tin thống kê đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan, đúng thời hạn quy định.

Điều 29. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2014. Thông tư này thay thế Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp và Thông tư số 02/2011/TT-BTP ngày 13/01/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý.

Các biểu mẫu số TP/HT-2010-TK.1 và số TP/HT-2010-TK.2 quy định tại Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; một phần các biểu mẫu số 20/TP-TTTM và 21/TP-TTTM quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại (chi tiết được liệt kê tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này) hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

2. Các biểu mẫu báo cáo có chứa các quy định về việc thu thập, tổng hợp số liệu thống kê thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp mà không quy định trong Thông tư này thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan khác.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, giải quyết./.

 


 

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường


 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH TƯ PHÁP


(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 20/2013/TT-BTP ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp)

STT

Ký hiệu biểu

Tên biểu

Kỳ báo cáo

Đơn vị thực hiện

Đơn vị nhận báo cáo

Loại biểu mẫu báo cáo thống kê

1

01a/BTP/VĐC/XDPL

Số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã soạn thảo, ban hành

6 tháng/ 1 năm

UBND xã/phường/ thị trấn

UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp)

Cơ sở

2

01b/BTP/VĐC/XDPL

Số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn huyện soạn thảo, ban hành

6 tháng/ 1 năm

UBND huyện/quận/ thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp)

Sở Tư pháp

Cơ sở - Tổng hợp

3

01c/BTP/VĐC/XDPL

Số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh soạn thảo, ban hành

6 tháng/ 1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở - Tổng hợp

4

01d/BTP/VĐC/XDPL

Số văn bản quy phạm pháp luật do bộ, ngành chủ trì soạn thảo, đã được ban hành

6 tháng/ 1 năm

Bộ, Cơ quan ngang Bộ (Tổ chức Pháp chế Bộ/Ngành)...

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

5

01c/BTP/VĐC/XDPL

Số văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, đã được ban hành

6 tháng/ 1 năm

Đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Vụ, Cục, Viện....)

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

6

02a/BTP/VĐC/TĐVB

Số văn bản quy phạm pháp luật do phòng tư pháp cấp huyện thẩm định

6 tháng/ 1 năm

UBND huyện/quận/ thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp)

Sở Tư pháp

Cơ sở

7

02b/BTP/VĐC/TĐVB

Số văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh thấm định

6 tháng/ 1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở - Tổng hợp

8

02c/BTP/VĐC/TĐVB

Số văn bản quy phạm pháp luật do tổ chức pháp chế bộ, ngành thẩm định

6 tháng/ 1 năm

Bộ, Cơ quan ngang Bộ (Tổ chức Pháp chế Bộ/Ngành)....

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

9

02d/BTP/VĐC/TĐVB

Số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp thẩm định

6 tháng/ 1 năm

Đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Vụ, Cục, Viện....)

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

10

03a/BTP/KTrVB/TKT

Số văn bản đã tự kiểm tra, xử lý trên địa bàn xã

6 tháng/ 1 năm

UBND xã/phường/ thị trấn

UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh

Cơ sở

11

03b/BTP/KTrVB/TKT

Số văn bản đã tự kiểm tra, xử lý trên địa bàn huyện

6 tháng/ 1 năm

UBND huyện/quận/ thị xã/thành phố thuộc tỉnh

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Cơ sở - Tổng hợp

12

03c/BTP/KTrVBTKT

Số văn bản đã tự kiểm tra, xử lý trên địa bàn tỉnh

6 tháng/ 1 năm

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở - Tổng hợp

13

03 d/BTP/KTrVB/TKT

Số văn bản đã tự kiểm tra, xử lý tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ

6 tháng/ 1 năm

Bộ/Cơ quan ngang Bộ

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

14

04a/BTP/KTrVB/KTTTQ

Số văn bản đã được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền trên địa bàn huyện

6 tháng/ 1 năm

UBND huyện/ quận/thị xã/ thành phố thuộc tỉnh

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)

Cơ sở

15

04b/BTP/KTrVB/KTTTQ

Số văn bản đã được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền trên địa bàn tỉnh

6 tháng/ 1 năm

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở - Tổng hợp

16

04c/BTP/KTrVB/KTTTQ

Số văn bản đã được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ

6 tháng/ 1 năm

Bộ/Cơ quan ngang Bộ

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

17

04d/BTP/KTrVB/KQXL

Kết quả xử lý các văn bản phát hiện trái pháp luật tại Bộ, cơ quan ngang BỘ/UBND cấp tỉnh

6 tháng/ 1 năm

Bộ/Cơ quan ngang BỘ/UBND tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở - Tổng hợp

18

05a/BTP/KTrVB/RSVB

Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát trên địa bàn xã

1 năm

UBND xã/phường/ thị trấn

UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh

Cơ sở

19

05b/BTP/KTrVB/RSVB

Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát trên địa bàn huyện

1 năm

UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)

Cơ sở - Tổng hợp

20

05c/BTP/KTrVB/RSVB

Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát trên địa bàn tỉnh

1 năm

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở - Tổng hợp

21

05d/BTP/KTrVB/RSVB

Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ

1 năm

Bộ/Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

22

06a/BTP/KSTT/KTTH

Kết quả đánh giá tác động quy định thủ tục hành chính

6 tháng/ 1 năm

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp)

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

23

06b/BTP/KSTT/KTTH

Kết quả tham gia ý kiến về thủ tục hành chính quy định trong các dự án/dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

6 tháng/ 1 năm

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp)

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

24

06c/BTP/KSTT/KTTH

Kết quả thẩm định về thủ tục hành chính quy định trong các dự án/dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

6 tháng/ 1 năm

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp)

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

25

07a/BTP/KSTT/KTTH

Số thủ tục hành chính (TTHC), văn bản quy phạm pháp luật có chứa TTHC được công bố, công khai

6 tháng/ 1 năm

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp)

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

26

07b/BTP/KSTT/KTTH

Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC

6 tháng/ 1 năm

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp)

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

27

08/BTP/KSTT/KTTH

Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

6 tháng/ 1 năm

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp)

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

28

09a/BTP/PBGDPL

Số tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

1 năm

UBND xã/phường/ thị trấn

UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp)

Cơ sở

29

09b/BTP/PBGDPL

Số tuyên truyền viên pháp luật và báo cáo viên pháp luật tại địa bàn huyện

1 năm

UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp)

Sở Tư pháp

Cơ sở - Tổng hợp

30

09c/BTP/PBGDPL

Số báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

1 năm

Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh (Tổ chức pháp chế)

Sở Tư pháp

Cơ sở

31

09d/BTP/PBGDPL

Số tuyên truyền viên pháp luật và báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh

1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở - Tổng hợp

32

09e/BTP/PBGDPL

Số báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương

1 năm

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể... (Tổ chức pháp chế)

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

33

10a/BTP/PBGDPL

Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn xã

6 tháng/ 1 năm

UBND xã/phường/ thị trấn

UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp)

Cơ sở

34

10b/BTP/PBGDPL

Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn huyện

6 tháng/ 1 năm

UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp)

Sở Tư pháp

Cơ sở - Tổng hợp

35

10c/BTP/PBGDPL

Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh

6 tháng/ 1 năm

Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh... (Tổ chức pháp chế)

Sở Tư pháp

Cơ sở

36

10d/BTP/PBGDPL

Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

6 tháng/ 1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở - Tổng hợp

37

10e/BTP/PBGDPL

Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị xã hội

6 tháng/ 1 năm

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể.... (Tổ chức pháp chế)

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

38

11a/BTP/PBGDPL/HGCS

Tình hình tổ chức, cán bộ của tổ hòa giải ở cơ sở

1 năm

Tổ hòa giải

UBND xã/phường/ thị trấn

Cơ sở

39

11b/BTP/PBGDPL/HGCS

Tình hình tổ chức, cán bộ của tổ hòa giải ở cơ sở tại địa bàn xã

1 năm

UBND xã/phường/ thị trấn

UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp)

Cơ sở

40

11c/BTP/PBGDPL/HGCS

Tình hình tổ chức, cán bộ của tổ hòa giải ở cơ sở tại địa bàn huyện

1 năm

UBND huyện/quận/ thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp)

Sở Tư pháp

Tổng hợp

41

11d/BTP/PBGDPL/HGCS

Tình hình tổ chức, cán bộ của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Tổng hợp

42

12a/BTP/PBGDPL/HGCS

Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở

6 tháng/ 1 năm

Tổ hòa giải

UBND xã/phường/ thị trấn

Cơ sở

43

12b/BTP/PBGDPL/HGCS

Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở tại địa bàn xã

6 tháng/ 1 năm

UBND xã/phường/ thị trấn

UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp)

Cơ sở

44

12c/BTP/PBGDPL/HGCS

Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở tại địa bàn huyện

6 tháng/ 1 năm

UBND huyện/quận/ thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp)

Sở Tư pháp

Tổng hợp

45

12d/BTP/PBGDPL/HGCS

Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

6 tháng/ 1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Tổng hợp

46

13a/BTP/HCTP/HT/KSKT

Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã

6 tháng/ 1 năm

UBND xã/phường/ thị trấn

UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp)

Cơ sở

47

13b/BTP/HCTP/HT/KSKT

Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện

6 tháng/ 1 năm

UBND huyện/quận/ thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp)

Sở Tư pháp

Tổng hợp

48

13c/BTP/HCTP/HT/KS KT

Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh

6 tháng/ 1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Tổng hợp

49

13d/BTP/HCTP/HT/KSKT

Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại cơ quan đại diện

6 tháng/ 1 năm

Cơ quan đại diện tại...

Bộ Ngoại giao

Cơ sở

50

13e/BTP/HCTP/HT/KSKT

Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại các cơ quan đại diện

6 tháng/ 1 năm

Bộ Ngoại giao

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Tổng hợp

51

13g/BTP/HCTP/HT/KSKT

Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp

6 tháng/ 1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

52

14a/BTP/HCTP/HT/HTK

Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác tại Ủy ban nhân dân cấp xã

1 năm

UBND xã/phường/ thị trấn

UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp)

Cơ sở

53

14b/BTP/HCTP/HT/HTK

Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn huyện

1 năm

UBND huyện/quận/ thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp)

Sở Tư pháp

Cơ sở - Tổng hộ

54

14c/BTP/HCTP/HT/HTK

Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn tỉnh

1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở - Tổng hộ

55

15/BTP/HCTP/HT/KH

Kết quả ghi vào sổ việc kết hôn, ly hôn tại Sở Tư pháp

1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

56

16a/BTP/HCTP/QT

Kết quả thông báo có quốc tịch nước ngoài tại Sở Tư pháp

1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

57

16b/BTP/HCTP/QT

Kết quả thông báo có quốc tịch nước ngoài tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

1 năm

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Bộ Ngoại giao

Cơ sở

58

16c/BTP/HCTP/QT

Kết quả thông báo có quốc tịch nước ngoài tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

1 năm

Bộ Ngoại giao

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Tổng hợp

59

17a/BTP/HCTP/CT

Kết quả chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã

6 tháng/ 1 năm

UBND xã/phường/ thị trấn

UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp)

Cơ sở

60

17b/BTP/HCTP/CT

Kết quả chứng thực trên địa bàn huyện

6 tháng/ 1 năm

UBND huyện/quận/ thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp)

Sở Tư pháp

Cơ sở - Tổng hợp

61

17c/BTP/HCTP/CT

Kết quả chứng thực trên địa bàn tỉnh

6 tháng/ 1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Tổng hợp

62

17d/BTP/HCTP/CT

Kết quả chứng thực của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

6 tháng/ 1 năm

Bộ Ngoại giao

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

63

18/BTP/PLQT/TTTP

Tình hình thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự của Bộ Tư pháp

6 tháng/ 1 năm

Vụ Pháp luật quốc tế (Bộ Tư pháp)

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

64

19/BTP/LLTP

Số phiếu lý lịch tư pháp đã cấp

6 tháng/ 1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

65

20/BTP/LLTP

Số thông tin lý lịch tư pháp nhận được

6 tháng/ 1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

66

21/BTP/LLTP

Số người có lý lịch tư pháp

6 tháng/ 1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

67

22a/BTP/CN/TN

Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã

6 tháng/ 1 năm

UBND xã/phường/thị trấn

UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp)

Cơ sở

68

22b/BTP/CN/TN

Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện

6 tháng/ 1 năm

UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp)

Sở Tư pháp

Tổng hợp

69

22c/BTP/CN/TN

Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

6 tháng/ 1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Tổng hợp

70

22d/BTP/CN/TN

Kết quả đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Năm

Bộ Ngoại giao

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Tổng hợp

71

23/BTP/CN-NN

Kết quả đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh

6 tháng/ 1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

72

24a/BTP/TGPL

Số lượt người được trợ giúp pháp lý

6 tháng/ 1 năm

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành

Sở Tư pháp:...

Cơ sở

73

24b/BTP/TGPL

Số lượt người được trợ giúp pháp lý

6 tháng/ 1 năm

Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý:...

Sở Tư pháp:...

Cơ sở

74

24c/BTP/TGPL

Số lượt người được trợ giúp pháp lý

6 tháng/ 1 năm

Sở Tư pháp:...

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Tổng hợp

75

25a/BTP/TGPL

Số vụ việc trợ giúp pháp lý

6 tháng/ 1 năm

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành

Sở Tư pháp:...

Cơ sở

76

25b/BTP/TGPL

Số vụ việc trợ giúp pháp lý

6 tháng/ 1 năm

Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý:...

Sở Tư pháp:...

Cơ sở

77

25c/BTP/TGPL

Số vụ việc trợ giúp pháp lý

6 tháng/ 1 năm

Sở Tư pháp:...

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Tổng hợp

78

26a/BTP/TGPL

Số kiến nghị trong hoạt động trợ giúp pháp lý

6 tháng/ 1 năm

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh/thành phố...

Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý:...Sở Tư pháp:...

Cơ sở

79

26b/BTP/TGPL

Số kiến nghị trong hoạt động trợ giúp pháp lý

6 tháng/ 1 năm

Sở Tư pháp:...

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Tổng hợp

80

27a/BTP/BTNN

Tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính tại địa phương

6 tháng/ 1 năm

UBND xã/phường/ thị trấn

UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp)

Cơ sở

81

27b/BTP/BTNN

Tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính trong phạm vi Bộ, ngành

6 tháng/ 1 năm

UBND huyện/quận/ thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp)

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Cơ sở - Tổng hợp

82

27c/BTP/BTNN

Tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính tại địa phương

6 tháng/ 1 năm

Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Cơ sở

83

27d/BTP/BTNN

Tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính tại địa phương

6 tháng/ 1 năm

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở - Tổng hợp

84

27e/BTP/BTNN

Tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính trong phạm vi Bộ, ngành

6 tháng/ 1 năm

Bộ/Cơ quan ngang Bộ (tổ chức pháp chế)

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở - Tổng hợp

85

28a/BTP/ĐKQGGDBĐ

Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (GDBĐ), hợp đồng, thông báo kê biên tài sản là động sản (trừ tàu bay, tàu biển)

6 tháng/ 1 năm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ thuộc Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ)

Cơ sở

86

28b/BTP/ĐKQGGDBĐ

Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về GDBĐ bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

6 tháng/ 1 năm

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, cấp tỉnh

Sở Tư pháp...

Cơ sở

87

28c/BTP/ĐKQGGDBĐ

Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về GDBĐ bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

6 tháng/ 1 năm

Sở Tư pháp...

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ)

Tổng hợp

88

28d/BTP/ĐKQGGDBĐ

Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm đối với tàu bay hoặc tàu biển

6 tháng/ 1 năm

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ)

Cơ sở

89

29/BTP/ĐKQGGDBĐ

Kết quả tiếp nhận văn bản yêu cầu thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông

6 tháng/ 1 năm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ thuộc Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ)

Cơ sở

90

30a/BTP/BTTP/LSTN

Tình hình tổ chức và hoạt động của luật sư tại tổ chức hành nghề luật sư

6 tháng/ 1 năm

Tổ chức hành nghề luật sư (Văn phòng Luật sư, Công ty Luật)

Sở Tư pháp; Đoàn luật sư

Cơ sở

91

30b/BTP/BTTP/LSTN

Tình hình tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh

6 tháng/ 1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Tổng hợp

92

31a/BTP/BTTP/LSNN

Tình hình tổ chức và hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

6 tháng/ 1 năm

Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài, Chi nhánh của Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Sở Tư pháp

Cơ sở

93

31b/BTP/BTTP/LSNN

Tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại địa phương

6 tháng/ 1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Tổng hợp

94

32a/BTP/BTTP/CC

Số công chứng viên và tình hình hoạt động công chứng

6 tháng/ 1 năm

Phòng công chứng/Văn phòng công chứng

Sở Tư pháp

Cơ sở

95

32b/BTP/BTTP/CC

Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng

6 tháng/ 1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính); UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng hợp

96

33a/BTP/BTTP/GĐTP

Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp tại các tổ chức giám định tư pháp công lập ở địa phương

1 năm

Tổ chức giám định tư pháp công lập ở địa phương theo quy định tại Điều 12 Luật giám định tư pháp

Sở Tư pháp; Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp

Cơ sở

97

33b/BTP/BTTP/GĐTP

Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp tại văn phòng giám định tư pháp ở địa phương

1 năm

Văn phòng giám định tư pháp ở địa phương

Sở Tư pháp; Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp

Cơ sở

98

33c/BTP/BTTP/GĐTP

Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp tại các tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc

1 năm

Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp

Sở Tư pháp

Cơ sở - Tổng hợp

99

33d/BTP/BTTP/GĐTP

Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Tổng hợp

100

33e/BTP/BTTP/GĐTP

Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp tại các tổ chức giám định tư pháp công lập ở Trung ương

1 năm

Tổ chức giám định tư pháp công lập ở trung ương theo quy định tại Điều 12 Luật giám định tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính); Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ quản của tổ chức giám định tư pháp

Cơ sở

101

33g/BTP/BTTP/GĐTP

Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp tại các tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thuộc bộ, cơ quan ngang bộ

1 năm

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở - Tổng hợp

102

34a/BTP/BTTP/ĐGTS

Tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản (BĐGTS) của Hội đồng BĐGTS trong trường hợp đặc biệt do cấp huyện thành lập

6 tháng/ 1 năm

Hội đồng BĐGTS trong trường hợp đặc biệt do cấp huyện thành lập

Sở Tư pháp

Cơ sở

103

34b/BTP/BTTP/ĐGTS

Tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản (BĐGTS) của hội đồng BĐGTS trong trường hợp đặc biệt do cấp tỉnh thành lập

6 tháng/ 1 năm

Hội đồng BĐGTS trong trường hợp đặc biệt do cấp tỉnh thành lập

Sở Tư pháp

Cơ sở

104

34c/BTP/BTTP/ĐGTS

Tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp

6 tháng/ 1 năm

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản/ Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản

Sở Tư pháp

Cơ sở

105

34d/BTP/BTTP/ĐGTS

Tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

6 tháng/ 1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Tổng hợp

106

35a/BTP/BTTP-TTTM

Tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức trọng tài

1 năm

Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam...

Sở Tư pháp

Cơ sở

107

35b/BTP/BTTP-TTTM

Tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức trọng tài trên địa bàn tỉnh

1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Tổng hợp

108

36a/BTP/VĐC/PC

Số tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế

1 năm

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố theo khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)

Cơ sở

109

36b/BTP/VĐC/PC

Số tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1 năm

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Tổng hợp

110

36c/BTP/VĐC/PC

Số tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1 năm

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Cơ sở

Ghi chú:

Phụ lục I gồm 66 biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở; 44 biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở - tổng hợp và biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp.

Loại biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng Chế độ báo cáo thống kê cơ sở.

Loại biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở - tổng hợp và biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp.

 tải về 4.3 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương