Bé lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi tæ chøc lao ®éng quèc tÕ ilo


Chủ trương, chính sách ATVSLĐ-PCCN ở Việt Namtải về 2.42 Mb.
trang2/14
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


1. Chủ trương, chính sách ATVSLĐ-PCCN ở Việt Nam

1.1. Chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về ATVSLĐ-PCCN

Công tác ATVSLĐ và PCCN tiếp tục được khẳng định là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể:

- Văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010 khẳng định quan điểm phát triển bền vững của công tác ATVSLĐ: "Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường".

- Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khoá X “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, tại nhiệm vụ và giải pháp thứ tư về “Bổ sung, sửa đổi, xây dựng và thực hiện nghiêm hệ thống chính sách, pháp luật để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân”, trong đó, một trong những nội dung lớn, cần tập trung bổ sung, sửa đổi, xây dựng là:

+ “Các chính sách, pháp luật để cải thiện ĐKLĐ, BHLĐ, phòng chống có hiệu quả TNLĐ và BNN, tăng cường chăm sóc sức khoẻ công nhân”.

+ “... Bổ sung, hoàn thiện thêm chính sách cho nghỉ hưu sớm đối với công nhân một số nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm”.

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, tại chủ trương và giải pháp thứ tư về: “Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội...”, trong đó nêu rõ:

+ “Xây dựng hệ thống bảo hiểm đa dạng và linh hoạt”.

+ “Thực hiện bảo trợ xã hội dựa trên cơ sở xây dựng và phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng”.

+ “Tiếp tục hoàn thiện luật pháp, chính sách về môi trường, giám sát chặt chẽ việc thực hiện và có chế tài đủ mạnh đối với các trường hợp vi phạm”.

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khoá X về “Một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng”, tại nội dung về “Thực hiện tốt nhiệm vụ tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội...”, trong đó đề ra nhiệm vụ: “Xây dựng quan hệ lao động lành mạnh, bảo đảm vệ sinh, An toàn - Lao động trong các loại hình doanh nghiệp...”.

1.2. Chính sách quốc gia về ATVSLĐ-PCCN đã ban hành

- Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg ngày 19/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001-2010:

+ “Xây dựng các phương án đề phòng và khắc phục nhanh chóng hậu quả của thảm họa, thiên tai, phòng chống tai nạn và thương tích, nhất là tai nạn giao thông, TNLĐ và BNN”. 

+ “Triển khai các vấn đề sức khoẻ và MTLĐ trong các doanh nghiệp. Ưu tiên giám sát và xử lý các chất thải gây ô nhiễm môi trường và tác động xấu đến sức khoẻ như chất thải bệnh viện, hóa chất bảo vệ thực vật v.v...”.

- Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 tại Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 2/12/2003 với định hướng lớn đến năm 2020 là: “Ngăn chặn về cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm, phục hồi suy thoái và nâng cao chất lượng môi trường, bảo đảm cho mọi người dân đều được sống trong môi trường có chất lượng tốt về không khí, đất, nước, cảnh quan và các nhân tố môi trường đạt chuẩn mực do nhà nước qui định” với các mục tiêu cụ thể:

+ 80% số cơ sở sản xuất kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc chứng chỉ ISO;

+ 100% các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường;

+ Hình thành và phát triển ngành công nghiệp tái chế chất thải để tái sử dụng, phấn đấu 30% chất thải thu gom được tái chế.

- Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21), Chính phủ Việt Nam đã tái khẳng định cam kết với quốc tế về phát triển bền vững đó là: “Kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường”, theo đó, một trong những hoạt động cần ưu tiên trong lĩnh vực xã hội là: “Phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, cải thiện các điều kiện lao động và vệ sinh môi trường sống”.

- Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 phê duyệt Chương trình Quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ đến năm 2010:

+ Tiếp tục thực hiện, thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về BHLĐ; sửa đổi, bổ sung nội dung ATVSLĐ trong Bộ luật Lao động; xây dựng Luật ATVSLĐ; xây dựng Quỹ bồi thường TNLĐ, BNN; xây dựng chính sách khuyến khích các doanh nghiệp cải thiện ĐKLĐ;

+ Nghiên cứu hoàn thiện chính sách khen thưởng, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về ATVSLĐ;

+ Nghiên cứu xây dựng chính sách và cơ chế khuyến khích phát triển các dịch vụ tư vấn, kiểm định, đào tạo, huấn luyện về ATVSLĐ;

- Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006.

- Quyết định số 255/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020:

+ Chương trình phòng, chống tai nạn và thương tích;

+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan tăng cường xây dựng và thực hiện các chính sách về việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và các giải pháp quản lý ATVSLĐ; bảo đảm chăm sóc sức khoẻ học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề.1.3. Các điều khoản liên quan đến ATVSLĐ-PCCN trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, các tuyên bố của Chính phủ

- Nghị quyết của Chính phủ số 13/2006/NQ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2006 đánh giá tình hình: “Nền kinh tế tăng trưởng vẫn chủ yếu là về bề rộng, chưa bền vững, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh thấp; cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng còn nhiều sơ hở. Một số vấn đề về xã hội còn nhiều khó khăn, nhất là về giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu lao động có tay nghề cao cho các khu công nghiệp, khu chế xuất và xuất khẩu lao động; yêu cầu về cải thiện ĐKLĐ; công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng chống dịch bệnh và TNLĐ; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp”.

- Nghị quyết số 02/2008/NQ-CP ngày 09/01/2008 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008: “Triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, ATVSLĐ, giảm TNLĐ, BNN; hình thành quỹ bồi thường TNLĐ, BNN ”.

- Phát biểu của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại Lễ phát động Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 10 “Chúng ta cần phải đảm bảo ATVSLĐ tốt hơn, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về BHLĐ, An toàn lao động, VSLĐ, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi người, gắn liền với tổ chức các phong trào thi đua thực hiện tốt ATVSLĐ, PCCN, các gương điển hình cần được phổ biến rộng rãi, những tổ chức và cá nhân vi phạm thì phải bị xử lý nghiêm khắc.”

- Phát biểu của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Lễ phát động Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 11 năm 2009 “Mỗi NLĐ, mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ quan chức năng, mỗi tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ATVSLĐ, PCCN, hãy bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cùng nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc với phương châm “Suy nghĩ an toàn, hành động an toàn vì sức khỏe của chính mình và đồng nghiệp”.

1.4. Tóm lược hoạt động về ATVSLĐ - PCCN trong những năm qua

- Thi hành qui định tại Điều 95 Bộ luật Lao động và Điều 17 của Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995, Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế đã phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan xây dựng Chương trình quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ đến năm 2010 trình Chính phủ và đã được phê duyệt tại Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006. Triển khai chương trình này đã có sự tham gia chính của các cơ quan ở Trung ương như: Bộ LĐTBXH, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Phòng TM&CNVN, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, TLĐLĐVN và các địa phương.

- Hệ thống các qui định pháp luật về ATVSLĐ-PCCN tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện. Thanh tra nhà nước về ATLĐ, VSLĐ được hợp nhất vào thanh tra lao động, từng bước được hỗ trợ, cung cấp trang thiết bị giám sát MTLĐ, thiết bị phục vụ huấn luyện. Ở địa phương, tổ chức, biên chế cho công tác ATLĐ được tăng cường với việc hình thành phòng Việc làm - ATLĐ tại các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Công tác Thông tin, tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật được mở rộng và đa dạng hoá với nhiều hình thức, đặc biệt việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh; việc ứng dụng, khai thác mạng thông tin điện tử trong công tác ATVSLĐ và khả năng tiếp cận dịch vụ, thông tin huấn luyện ATVSLĐ qua mạng ngày càng tiến bộ rõ rệt.

- Các hoạt động huấn luyện ATVSLĐ được đẩy mạnh. Giáo trình, tài liệu huấn luyện được triển khai biên soạn đa dạng hơn. Số người được huấn luyện tăng qua các năm, đến nay đã có hàng triệu lượt người lao động được huấn luyện hàng năm. Công tác đào tạo ATVSLĐ cũng được triển khai rộng hơn trong hệ thống giáo dục và đào tạo.

- Các hoạt động Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN, ngày PCCC hàng năm đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo NLĐ, các cơ sở sản xuất - kinh doanh trong cả nước. Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp và đảm bảo ATVSLĐ” cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

- Công tác ATVSLĐ - PCCN cho các khu vực kinh tế tư nhân được triển khai nhiều hơn. Các hoạt động phổ biến kiến thức về ATVSLĐ cho khu vực kinh tế dân doanh, làng nghề và trong sản xuất nông nghiệp nơi đang tiềm ẩn những yếu tố, nguy cơ cao mất ATVSLĐ được chú trọng hơn so với giai đoạn trước.

- Mạng lưới y tế lao động được củng cố: Đến hết năm 2008, đã có 58 Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm y tế Bộ, ngành thành lập khoa y tế lao động (chiếm 75,3%); đã có 37 phòng khám BNN tại 31 tỉnh và 6 ngành, trong đó có khoảng 20 phòng khám BNN triển khai khám 35 loại BNN. 98,7% các tỉnh, các Bộ, ngành đã trang bị máy, thiết bị thiết yếu để phục vụ công tác giám sát MTLĐ và khám phát hiện BNN.

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ATVSLĐ được phát triển. Sự hỗ trợ về mặt tài chính, kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ đào tạo cán bộ đã phát huy được hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác ATVSLĐ cũng đang bộc lộ một số vấn đề bất cập cần được chú trọng ưu tiên nghiên cứu, giải quyết:

1 - Vấn đề QLNN trong điều kiện xã hội hoá các hoạt động ATVSLĐ, đặc biệt là trong huấn luyện, kiểm định và cấp thẻ an toàn về ATVSLĐ.

2 - Khả năng kiểm soát, giám sát ATVSLĐ của các cơ quan chức năng nhà nước rất hạn chế trước sự phát triển mạnh của sản xuất, cả về qui mô và sự đa dạng về công nghệ, đòi hỏi phải có những cơ chế rõ ràng, giải pháp khả thi giúp doanh nghiệp có thể thực hiện được công tác ATVSLĐ.

3 - Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATVSLĐ chưa được đầu tư tương xứng với yêu cầu của công tác ATVSLĐ trong thời kỳ mới;

4 - Hệ thống Thanh tra lao động được hợp nhất từ thanh tra ATLĐ, thanh tra VSLĐ và thanh tra chính sách lao động nhưng còn hạn chế về năng lực nghiệp vụ. Các phương tiện kĩ thuật phục vụ cho công tác quản lý, thanh tra còn rất thiếu và lạc hậu.

5 - Năng lực khám chữa BNN, giám sát môi trường còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến việc chẩn đoán, chữa trị BNN và giải quyết các chế độ bồi thường, BHXH.

6 - Khả năng thống kê các số liệu về ATVSLĐ rất hạn chế, đã làm giảm tính chính xác cho việc ra các quyết định thực hiện QLNN. Cơ chế phối hợp trong một số hoạt động còn kém hiệu quả, đặc biệt là trong điều tra TNLĐ chết người, TNLĐ có dấu hiệu tội phạm.

7 - Chưa có sự kết nối thông tin thông suốt giữa các cơ quan để nâng cao hiệu quả trong triển khai các hoạt động của các cơ quan QLNN và tránh sự trùng lặp trong hoạt động. Việc sử dụng, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học cũng rất hạn chế.

8 - Các chế tài kèm theo các điều luật còn thiếu, chưa rõ ràng và yếu nên chưa có tính chất răn đe cao đối với các hành vi vi phạm. Việc xử lý các vi phạm còn chưa nghiêm và chậm có chuyển biến.1.5. Tóm lược các chương trình và kế hoạch ATVSLĐ- PCCN cấp quốc gia, các hoạt động lồng ghép

1.5.1. Chương trình quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ đến năm 2010

* Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình với mục tiêu cụ thể đến năm 2010:

- Giảm số vụ TNLĐ nghiêm trọng chết người; trung bình hàng năm giảm 5% tần suất TNLĐ trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về TNLĐ (khai khoáng, xây dựng, sử dụng điện);

- Hàng năm, giảm 10% số NLĐ mắc mới BNN; bảo đảm trên 80% NLĐ làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các BNN được khám phát hiện BNN;

- Bảo đảm 100% NLĐ đã xác nhận bị TNLĐ và BNN được điều trị, chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng;

- Trên 80% NLĐ làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ và các cán bộ làm công tác ATVSLĐ được huấn luyện về ATVSLĐ;

- Bảo đảm 100% số vụ TNLĐ chết người và TNLĐ nặng được điều tra, xử lý.* Các nội dung chính của Chương trình:

(1) Các hoạt động nâng cao hiệu quả QLNN về BHLĐ bao gồm: Hoàn thiện mô hình QLNN về BHLĐ, ATVSLĐ; xây dựng và hoàn thiện chính sách về BHLĐ; điều tra tổng thể về TNLĐ; nâng cao năng lực hệ thống thanh tra, kiểm tra, giám sát ATLĐ; xây dựng mô hình quản lý ATVSLĐ trong doanh nghiệp; xây dựng quỹ bồi thường TNLĐ, BNN; củng cố, đầu tư, xây dựng mới đối với các cơ sở phục hồi chức năng cho người bị TNLĐ và BNN; xây dựng Chương trình hợp tác quốc tế lĩnh vực trợ giúp kỹ thuật, đào tạo huấn luyện về ATVSLĐ.

(2) Các hoạt động cải thiện ĐKLĐ trong doanh nghiệp; phòng, chống TNLĐ tập trung vào một số lĩnh vực có nguy cơ cao như khai thác khoáng sản, sử dụng điện, xây dựng..., khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất nông nghiệp và nông thôn; giảm thiểu nhiễm độc TNT trong việc cất giữ, bảo quản, sửa chữa, xử lý trang bị kỹ thuật phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng.

(3) Các hoạt động phòng, chống BNN, chăm sóc sức khoẻ và phục hồi khả năng lao động, bao gồm: Tăng cường giám sát, kiểm soát và khống chế các BNN phổ biến; tăng cường giám sát MTLĐ, bảo đảm kiểm soát hiệu quả các yếu tố, nguy cơ gây BNN; kiện toàn và tăng cường công tác khám phát hiện, chẩn đoán, giám định, điều trị BNN và phục hồi chức năng; đầu tư nâng cấp các cơ sở khám phát hiện và điều trị BNN; nghiên cứu xây dựng, sửa đổi và bổ sung các quy định về chế độ, chính sách về BNN, bổ sung danh mục các BNN; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về nguy cơ và tác hại BNN.

(4) Các hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp quản lý, các tổ chức, cá nhân thông qua việc tăng cường năng lực và tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện (xây dựng trang thông tin về BHLĐ, ATVSLĐ, tổ chức Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN, điều tra nhu cầu thông tin và huấn luyện...) và đẩy mạnh các hoạt động phong trào quần chúng làm công tác BHLĐ.

(5) Các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ về BHLĐ, ATVSLĐnhằm cải thiện điều kiện làm việc, xử lý ô nhiễm MTLĐ trong các ngành sản xuất, đặc biệt là một số ngành nghề có nguy cơ cao để giảm thiểu BNN (khai thác than và khoáng sản, luyện kim, phân bón, hoá chất, xây dựng...) đồng thời ứng dụng các giải pháp an toàn nhằm hạn chế TNLĐ cho NLĐ làm việc trên các thiết bị, máy có nguy cơ rủi ro cao.

(6) Các hoạt động của các Bộ, ngành, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch BHLĐ, ATVSLĐ phù hợp với đặc điểm hoạt động, sản xuất, kinh doanh của tổ chức, đơn vị, với nội dung về cải thiện ĐKLĐ, phòng ngừa TNLĐ, phòng, chống BNN tiến tới cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ và xây dựng văn hoá an toàn trong lao động.

(7) Các hoạt động tổng kết, kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá hiệu quả của Chương trình theo từng Dự án.* Các dự án của chương trình

(1) Nâng cao năng lực và hiệu quả QLNN về BHLĐ.

(2) Cải thiện ĐKLĐ trong doanh nghiệp, tập trung giảm thiểu TNLĐ trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, sử dụng điện và xây dựng.

(3) Tăng cường công tác phòng ngừa TNLĐ và BNN trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn.

(4) Nâng cao chất lượng công tác BHLĐ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

(5) Tăng cường phòng, chống BNN.

(6) Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, phát huy vai trò của quần chúng tham gia công tác BHLĐ.

(7) Nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ ATVSLĐ.* Kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho Chương trình là 242 tỷ đồng.

1.5.2. Chương trình hành động phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng đến năm 2010

* Quyết định số 17/2008/QĐ-BYT ngày 28/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Chương trình Hành động phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng đến năm 2010 với mục tiêu cụ thể:

a) Trên 80% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích;

b) Trên 80% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hệ thống giám sát tai nạn, thương tích;

c) 30% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thiết lập mạng lưới cấp cứu và vận chuyển cấp cứu tai nạn, thương tích, cơ sở y tế các tuyến được trang bị theo quy định của Bộ Y tế;

d) 30% các cán bộ làm công tác phòng chống tai nạn, thương tích tại các tuyến được đào tạo và đào tạo lại về kiến thức và kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích;

đ) Trên 50% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai các mô hình an toàn tại cộng đồng.* Thời gian, phạm vi thực hiện của chương trình:

a) Thời gian thực hiện: 03 năm, từ năm 2008 - 2010.

b) Phạm vi thực hiện trên toàn quốc.

* Nội dung hoạt động:

Chương trình Hành động phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng đến năm 2010 bao gồm 5 nội dung chính sau:

a) Tổ chức các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông;

b) Xây dựng hệ thống giám sát tai nạn, thương tích;

c) Xây dựng mạng lưới và nâng cao năng lực sơ cứu, cấp cứu của các tuyến;

d) Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống tai nạn, thương tích các tuyến;

đ) Triển khai các mô hình an toàn tại cộng đồng.

* Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện chương trình được bố trí từ các nguồn ngân sách của ngành y tế hàng năm và huy động từ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. Tổng nguồn vốn ngân sách cấp cho Chương trình trong giai đoạn 2008 - 2010 là 50 tỉ đồng được kết cấu trong ngân sách thường xuyên của ngành y tế.

* Tổ chức thực hiện

1. Cục Y tế dự phòng và Môi trường là cơ quan chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc tổ chức triển khai chương trình có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích ngắn hạn, dài hạn của ngành; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương; rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích;

b) Xây dựng biểu mẫu, thống kê, báo cáo tình hình tai nạn, thương tích tại các cơ sở y tế theo quy định, chỉ đạo nâng cao chất lượng ghi chép, thống kê báo cáo các trường hợp mắc và tử vong do tai nạn thương tích;

c) Xây dựng các mô hình an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng;

d) Hợp tác quốc tế, huy động kinh phí từ các tổ chức quốc tế, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm hợp tác của Tổ chức Y tế thế giới về phòng, chống tai nạn, thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn tại Việt Nam;

e) Phối hợp với các đơn vị của Bộ, ngành liên quan trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn.

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố, y tế các Bộ, ngành có trách nhiệm thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích tại địa phương, đơn vị và tập trung vào các nội dung sau:

a) Thường trực của Ban chỉ đạo Phòng chống tai nạn, thương tích của tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngân sách hàng năm cho công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn của địa phương;

b) Chỉ đạo các đơn vị y tế địa phương củng cố hệ thống thu thập, báo cáo, giám sát tai nạn, thương tích; triển khai thực hiện các công tác tuyên truyền, đào tạo về hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn;

c) Củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; tăng cường nguồn lực cho hệ thống cấp cứu tai nạn, thương tích;

d) Tiến hành khám sức khỏe định kỳ, tổ chức các lớp tập huấn kiến thức và kỹ năng phòng, chống, cấp cứu tai nạn cho các cán bộ trong cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp, trường học trong đó lồng ghép tiêu chuẩn kiểm tra sức khỏe đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông cơ giới;

đ) Tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích của địa phương.

3. Trách nhiệm của UBND các cấp

a) Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tai nạn, thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn các cấp với sự tham gia của các ban ngành có liên quan.

b) Chỉ đạo xây dựng Chương trình Hành động phòng, chống tai nạn, thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn của địa phương mình; phối hợp giữa các ban ngành tại địa phương nhằm triển khai tốt các hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn.

c) Bố trí kinh phí cho việc thực hiện các hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn tại địa phương.

1.5.3. Kế hoạch phòng chống BNN giai đoạn đến năm 2010

Được phê duyệt tại Quyết định số 4328/QĐ-BYT ngày 7/11/2007.1.5.4. Xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia Bảo vệ môi trường vì sức khỏe cộng đồng

- Ngày 17/9/2008, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Nhóm Hỗ trợ Quốc tế về Tài nguyên và Môi trường (ISGE) đã tổ chức Hội nghị tham vấn xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia Bảo vệ môi trường vì sức khỏe cộng đồng, nhằm giới thiệu và kêu gọi sự tham gia và hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước đối với Chương trình này.

- Hiện trạng chất lượng môi trường Việt Nam đang có những diễn biến đáng lo ngại, ảnh hưởng tới chất lượng sống và sức khoẻ của nhân dân. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí ngoài trời là 200-230 ca/triệu dân/năm (theo WHO); hầu hết nước dưới đất tại các vùng ven biển bị nhiễm mặn; một số tỉnh đã bị ô nhiễm phốt phát (P-PO4) và asen; ô nhiễm nước mặt, nước ngầm diễn ra khá phổ biến ở các lưu vực sông, các bệnh dịch liên quan đến môi trường như SARS, H5N1 đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

- Theo dự kiến, dự thảo Chương trình Mục tiêu này sẽ được xây dựng từ tháng 9/2008 đến tháng 11/2009, sau đó sẽ trình Thủ tướng vào cuối năm 2009. Chương trình sẽ được thực hiện đến năm 2015 với tầm nhìn đến năm 2020.1.5.5. Các hoạt động lồng ghép giữa các chương trình, kế hoạch quốc gia

Đã có một số hoạt động được lồng ghép, tuy nhiên do chưa có các qui định chi tiết về cơ chế lồng ghép và việc tham vấn giữa các ban quản lý chương trình và kế hoạch quốc gia nên các hoạt động lồng ghép về ATVSLĐ-PCCN với các hoạt động của các chương trình mục tiêu quốc gia khác và ngược lại nói chung vẫn còn rất hạn chế.2. Những thay đổi về văn bản pháp luật liên quan đến ATVSLĐ từ năm 2006 đến năm 2009

2.1. Các văn bản mới được ban hành
B¶ng 1: C¸c v¨n b¶n míi ®­îc ban hµnh

STT

Tªn v¨n b¶n

Tãm t¾t néi dung

I

Quèc héiLuËt BHXH sè 71/2006/QH11
ngµy 29/6/2006

Víi 141 §iÒu, trong ®ã c¸c §iÒu tõ 39 ®Õn 48, §iÒu 92, 114, 115, 118, 133 qui ®Þnh cô thÓ vÒ chÕ ®é ®èi víi ng­êi bÞ TNL§, BNN:

- §èi víi ng­êi bÞ BNN ®­îc h­ëng chÕ ®é BNN khi cã ®ñ 2 ®iÒu kiÖn: (1) BÞ bÖnh thuéc danh môc BNN do BYT vµ Bé L§TBXH ban hµnh khi lµm viÖc trong m«i tr­êng hoÆc nghÒ cã yÕu tè ®éc h¹i; (2) Suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 5% trë lªn do bÞ bÖnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy.

- Gi¸m ®Þnh hoÆc gi¸m ®Þnh l¹i møc suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng khi: (1) Sau khi th­¬ng tËt, bÖnh tËt ®· ®­îc ®iÒu trÞ æn ®Þnh; (2) Sau khi th­¬ng tËt, bÖnh tËt t¸i ph¸t ®· ®­îc ®iÒu trÞ æn ®Þnh. §­îc gi¸m ®Þnh tæng hîp møc suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng khi: (1) võa bÞ TNL§ võa bÞ BNN; (2) BÞ TNL§ nhiÒu lÇn; (3) BÞ nhiÒu BNN.

- Trî cÊp mét lÇn: NL§ bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 5% ®Õn 30% th× ®­îc h­ëng trî cÊp mét lÇn theo møc sau: Suy gi¶m 5% kh¶ n¨ng lao ®éng th× ®­îc h­ëng n¨m th¸ng l­¬ng tèi thiÓu chung, sau ®ã cø suy gi¶m thªm 1% th× ®­îc h­ëng thªm 0,5 th¸ng l­¬ng tèi thiÓu chung. Ngoµi ra, cßn ®­îc h­ëng thªm kho¶n trî cÊp tÝnh theo sè n¨m ®· ®ãng BHXH, tõ mét n¨m trë xuèng th× ®­îc tÝnh b»ng 0,5 th¸ng, sau ®ã cø thªm mçi n¨m ®ãng BHXH ®­îc tÝnh thªm 0,3 th¸ng tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng ®ãng BHXH cña th¸ng liÒn kÒ tr­íc khi nghØ viÖc ®Ó ®iÒu trÞ.

- Trî cÊp h»ng th¸ng: NL§ bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 31% trë lªn th× ®­îc h­ëng trî cÊp h»ng th¸ng theo c¸c møc ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: Suy gi¶m 31% kh¶ n¨ng lao ®éng th× ®­îc h­ëng b»ng 30% møc l­¬ng tèi thiÓu chung, sau ®ã cø suy gi¶m thªm 1% th× ®­îc h­ëng thªm 2% møc l­¬ng tèi thiÓu chung. Ngoµi ra, h»ng th¸ng cßn ®­îc h­ëng thªm mét kho¶n trî cÊp tÝnh theo sè n¨m ®· ®ãng BHXH, tõ mét n¨m trë xuèng ®­îc tÝnh b»ng 0,5%, sau ®ã cø thªm mçi n¨m ®ãng BHXH ®­îc tÝnh thªm 0,3% møc tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng ®ãng BHXH cña th¸ng liÒn kÒ tr­íc khi nghØ viÖc ®Ó ®iÒu trÞ.

- CÊp ph­¬ng tiÖn trî gióp sinh ho¹t, dông cô chØnh h×nh theo niªn h¹n c¨n cø vµo t×nh tr¹ng th­¬ng tËt, bÖnh tËt.

- Trî cÊp phôc vô: ng­êi bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 81% trë lªn mµ bÞ liÖt cét sèng, mï hai m¾t hoÆc côt, liÖt hai chi hoÆc bÞ bÖnh t©m thÇn th× ®­îc h­ëng trî cÊp phôc vô b»ng møc l­¬ng tèi thiÓu chung.

- Trî cÊp mét lÇn khi chÕt trong thêi gian ®iÒu trÞ lÇn ®Çu do TNL§, BNN th× th©n nh©n ®­îc h­ëng trî cÊp mét lÇn b»ng 36 th¸ng l­¬ng tèi thiÓu chung.

-D­ìng søc, phôc håi søc khoÎ: Sau khi ®iÒu trÞ æn ®Þnh th­¬ng tËt mµ søc kháe cßn yÕu th× ®­îc nghØ d­ìng søc phôc håi søc khoÎ tõ n¨m ngµy ®Õn m­êi ngµy. Møc h­ëng mét ngµy b»ng 25% møc l­¬ng tèi thiÓu chung nÕu nghØ t¹i gia ®×nh; b»ng 40% møc l­¬ng tèi thiÓu chung nÕu nghØ t¹i c¬ së tËp trung.

- §ãng gãp vµo quü TNL§, BNN: NSDL§ ®ãng: 1% trªn quü tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng ®ãng BHXH cña NL§; Riªng víi ®èi t­îng lµ h¹ sÜ quan, binh sÜ qu©n ®éi, h¹ sÜ quan vµ chiÕn sÜ c«ng an nh©n d©n phôc vô cã thêi h¹n th× 1% trªn møc l­¬ng tèi thiÓu chung ®èi víi mçi NL§.

- Hå s¬: Sæ BHXH; Biªn b¶n ®iÒu tra TNL§, tr­êng hîp bÞ tai n¹n giao th«ng ®­îc x¸c ®Þnh lµ TNL§ th× ph¶i cã thªm b¶n sao Biªn b¶n tai n¹n giao th«ng, hoÆc ®èi víi BNN lµ biªn b¶n ®o ®¹c m«i tr­êng cã yÕu tè ®éc h¹i; GiÊy ra viÖn sau khi ®iÒu trÞ TNL§, BNN (kh«ng ®iÒu trÞ BNN t¹i bÖnh viÖn th× ph¶i cã giÊy kh¸m BNN); Biªn b¶n gi¸m ®Þnh møc suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng cña Héi ®ång Gi¸m ®Þnh y khoa; V¨n b¶n ®Ò nghÞ gi¶i quyÕt chÕ ®é TNL§, BNN.

- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: Trong thêi h¹n m­êi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy BHXH nhËn ®­îc Hå s¬ hîp lÖ do NSDL§ nép;


NÕu kh«ng gi¶i quyÕt th× ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do.

Khen th­ëng ATVSL§ (Kho¶n 2, §iÒu 133): NSDL§ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c BHL§, phßng ngõa TNL§, BNN ®­îc khen th­ëng tõ quü b¶o hiÓm TNL§, BNN theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.2

LuËt sè 84/2007/QH11 ngµy 02/4/2007 söa ®æi, bæ sung §iÒu 73
cña Bé luËt Lao ®éng

NL§ ®­îc nghØ h­ëng nguyªn l­¬ng vµo c¸c ngµy lÔ sau: TÕt d­¬ng lÞch 1 ngµy (ngµy 1 th¸ng 1); TÕt ©m lÞch 4 ngµy (1 ngµy cuèi n¨m vµ 3 ngµy ®Çu n¨m ©m lÞch); ngµy giç tæ Hïng v­¬ng 1 ngµy (ngµy 10 th¸ng 3 ©m lÞch); Ngµy chiÕn th¾ng 1 ngµy (30/4 d­¬ng lÞch); ngµy quèc tÕ lao ®éng 1 ngµy (ngµy 1/5 d­¬ng lÞch); ngµy quèc kh¸nh 1 ngµy (ngµy 2/9 d­¬ng lÞch). NÕu ngµy nghØ lÔ trïng ngµy nghØ cuèi tuÇn th× ®­îc nghØ bï vµo ngµy tiÕp theo.

3

LuËt Phßng chèng bÖnh truyÒn nhiÔm sè 03/2007/QH12
ngµy 21/11/2007

Quy ®Þnh vÒ phßng, chèng bÖnh truyÒn nhiÔm; kiÓm dÞch y tÕ biªn giíi; chèng dÞch; c¸c ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m cho c«ng t¸c phßng, chèng bÖnh truyÒn nhiÔm ë ng­êi.

1. ChÝnh phñ thèng nhÊt QLNN vÒ c«ng t¸c phßng, chèng bÖnh truyÒn nhiÔm trong ph¹m vi c¶ n­íc.

2. Bé Y tÕ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ChÝnh phñ thùc hiÖn QLNN vÒ c«ng t¸c phßng, chèng bÖnh truyÒn nhiÔm trong ph¹m vi c¶ n­íc.

3. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé Y tÕ trong viÖc thùc hiÖn QLNN vÒ c«ng t¸c phßng, chèng bÖnh truyÒn nhiÔm.

4. UBND c¸c cÊp thùc hiÖn QLNN vÒ c«ng t¸c phßng, chèng bÖnh truyÒn nhiÔm theo ph©n cÊp cña ChÝnh phñ.

§iÒu 17. VÖ sinh trong x©y dùng

1. C«ng tr×nh khi x©y dùng ph¶i tu©n thñ c¸c quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ vÖ sinh trong x©y dùng theo quy ®Þnh cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ.

2. Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng khu c«ng nghiÖp, khu ®« thÞ, khu d©n c­ tËp trung, c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh truyÒn nhiÔm chØ ®­îc x©y dùng sau khi cã thÈm ®Þnh cña c¬ quan y tÕ cã thÈm quyÒn vÒ b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng søc khoÎ.

3. C¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh truyÒn nhiÔm, c¸c c¬ së cã nguy c¬ lµm l©y truyÒn t¸c nh©n g©y bÖnh truyÒn nhiÔm ph¶i cã kho¶ng c¸ch an toµn vÒ m«i tr­êng ®èi víi khu d©n c­, khu b¶o tån thiªn nhiªn theo quy ®Þnh cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ.

4. C¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn viÖc b¶o ®¶m vÖ sinh trong x©y dùng.

§iÒu 19. C¸c ho¹t ®éng kh¸c trong vÖ sinh phßng bÖnh truyÒn nhiÔm

1. C¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m vÒ vÖ sinh n¬i ë, n¬i c«ng céng, n¬i s¶n xuÊt, kinh doanh, ph­¬ng tiÖn giao th«ng, xö lý chÊt th¶i c«ng nghiÖp, sinh ho¹t vµ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m kh¸c vÒ vÖ sinh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan ®Ó kh«ng lµm ph¸t sinh, l©y lan bÖnh truyÒn nhiÔm.II

ChÝnh phñ
4

NghÞ ®Þnh sè 123/2005/N§-CP
ngµy 05/10/2005
cña ChÝnh phñ

Quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc PCCC.

5

NghÞ ®Þnh sè 09/2006/N§-CP
ngµy 16/01/2006
cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y rõng.

NghÞ ®Þnh gåm 8 ch­¬ng, 41 §iÒu quy ®Þnh chi tiÕt vÒ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y rõng; vÒ tæ chøc lùc l­îng, trang bÞ ph­¬ng tiÖn, ®Çu t­ kinh phÝ, vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch cho ho¹t ®éng PCCC rõng; tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp, c¸c c¬ quan tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n trong ho¹t ®éng PCCC rõng.

6

ChØ thÞ sè 02/2006/CT-TTg ngµy 23/01/2006 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ

VÒ viÖc t¨ng c­êng chØ ®¹o vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y;

7

NghÞ ®Þnh sè 130/2006/N§-CP
ngµy 08/11/2006
cña ChÝnh phñ

Quy ®Þnh chÕ ®é b¶o hiÓm ch¸y, næ b¾t buéc

8

QuyÕt ®Þnh sè 255/2006/Q§-TTg ngµy 09/11/ 2006 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt ChiÕn l­îc quèc gia y tÕ dù phßng ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020

2. Môc tiªu ChiÕn l­îc quèc gia y tÕ dù phßng ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010

a) Môc tiªu chung

Gi¶m c¸c yÕu tè nguy c¬ ¶nh h­ëng tíi søc khoÎ céng ®ång; ph¸t hiÖn sím, khèng chÕ kÞp thêi dÞch bÖnh, kh«ng ®Ó dÞch lín x¶y ra; gi¶m tû lÖ m¾c vµ tö vong do bÖnh, tËt; gãp phÇn ph¸t triÓn thÓ chÊt, tinh thÇn, n©ng cao tuæi thä, n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng vµ c¶i thiÖn chÊt l­îng gièng nßi.

b) Môc tiªu cô thÓ

- H¹n chÕ, tiÕn tíi lo¹i trõ c¸c yÕu tè nguy c¬ liªn quan ®Õn c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm.

- Hµng n¨m gi¶m 10% sè m¾c vµ tö vong do bÖnh truyÒn nhiÔm g©y dÞch so víi sè m¾c vµ tö vong trung b×nh giai ®o¹n 2001 - 2005. Kh«ng ®Ó dÞch lín x¶y ra;

- Chñ ®éng ®èi phã vµ khèng chÕ kÞp thêi c¸c bÖnh dÞch nguy hiÓm míi xuÊt hiÖn; khèng chÕ tû lÖ nhiÔm HIV/AIDS d­íi 0,3% d©n sè vµ gi¶m dÇn sè ng­êi nhiÔm míi trong céng ®ång d©n c­.

- H¹n chÕ, tiÕn tíi kiÓm so¸t c¸c yÕu tè nguy c¬ liªn quan ®Õn dinh d­ìng, søc khoÎ m«i tr­êng, bÖnh tËt häc ®­êng, BNN, tai n¹n th­¬ng tÝch, c¸c bÖnh kh«ng l©y nhiÔm, c¸c bÖnh do hµnh vi, lèi sèng ¶nh h­ëng cã h¹i cho søc khoÎ.

3. §Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020

...


c) Chñ ®éng phßng, chèng c¸c bÖnh kh«ng l©y nhiÔm, c¸c bÖnh liªn quan tíi m«i tr­êng, nghÒ nghiÖp, häc ®­êng, chÕ ®é dinh d­ìng, lèi sèng cã h¹i, tai n¹n vµ th­¬ng tÝch.

d) N©ng cao n¨ng lùc m¹ng l­íi y tÕ dù phßng theo h­íng hiÖn ®¹i ho¸. X©y dùng vµ cñng cè trung t©m y tÕ dù phßng tuyÕn tØnh, tuyÕn huyÖn.

4. C¸c gi¶i ph¸p

a) Nhãm gi¶i ph¸p vÒ chÝnh s¸ch vµ x· héi

- Ph¸t ®éng phong trµo toµn d©n tham gia tËp thÓ dôc, thÓ thao, rÌn luyÖn th©n thÓ n©ng cao søc khoÎ thÓ chÊt vµ tinh thÇn. Lång ghÐp ho¹t ®éng y tÕ dù phßng ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n trong phong trµo "Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa".

- §Èy m¹nh c«ng t¸c truyÒn th«ng, gi¸o dôc nh»m ®æi míi nhËn thøc vÒ tÇm quan träng vµ lîi Ých cña c«ng t¸c y tÕ dù phßng. Båi d­ìng kiÕn thøc, kü n¨ng ®Ó mäi ng­êi, mäi gia ®×nh, céng ®ång cã thÓ chñ ®éng trong phßng, chèng bÖnh tËt vµ n©ng cao søc kháe; phßng, chèng c¸c bÖnh liªn quan ®Õn lèi sèng; chuyÓn ®æi hµnh vi nh»m x©y dùng lèi sèng lµnh m¹nh trong céng ®ång. VËn ®éng ng­êi d©n kh«ng hót thuèc l¸, gi¶m tû lÖ hót thuèc l¸, ®Æc biÖt ë løa tuæi thanh, thiÕu niªn.

b) Nhãm gi¶i ph¸p chuyªn m«n kü thuËt

- T¨ng c­êng ho¹t ®éng v× søc khoÎ m«i tr­êng vµ søc khoÎ nghÒ nghiÖp. TriÓn khai c¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t MTL§; phßng, chèng BNN. ¦u tiªn gi¸m s¸t vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p xö lý c¸c chÊt th¶i g©y « nhiÔm m«i tr­êng vµ g©y h¹i cho søc khoÎ ng­êi d©n nh­ chÊt th¶i bÖnh viÖn, chÊt th¶i c«ng nghiÖp, ho¸ chÊt b¶o vÖ thùc vËt, v.v....

- X©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n ®Ò phßng vµ kh¾c phôc hËu qu¶ cña th¶m ho¹, thiªn tai; phßng, chèng tai n¹n vµ th­¬ng tÝch, nhÊt lµ tai n¹n giao th«ng, TNL§ vµ BNN. TiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c phßng, chèng tai n¹n, th­¬ng tÝch.

- TriÓn khai c¸c ho¹t ®éng phßng, chèng bÖnh ung th­; lµm gi¶m sù t¸c ®éng cña yÕu tè m«i tr­êng ®éc h¹i tíi søc khoÎ con ng­êi.§iÒu 2. C¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng

...


d) Ch­¬ng tr×nh phßng, chèng tai n¹n vµ th­¬ng tÝch

§iÒu 3. Tæ chøc thùc hiÖn

7. Bé L§TB&XH chñ tr×, phèi hîp víi Bé Y tÕ, Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan t¨ng c­êng x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ viÖc lµm, b¶o ®¶m an sinh x· héi vµ c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý ATVSL§; b¶o ®¶m ch¨m sãc søc khoÎ häc sinh, sinh viªn trong c¸c c¬ së d¹y nghÒ.

8. Bé NNPTNT chñ tr×, phèi hîp víi Bé Y tÕ, Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng ®Èy m¹nh viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh n­íc s¹ch, vÖ sinh m«i tr­êng; qu¶n lý, gi¸m s¸t sö dông ho¸ chÊt trong n«ng nghiÖp.

9. Bé V¨n hãa - Th«ng tin chñ tr×, phèi hîp víi Bé Y tÕ vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan chØ ®¹o, thùc hiÖn c«ng t¸c truyÒn th«ng, gi¸o dôc søc kháe phßng, chèng dÞch, bÖnh.

10. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ chñ tr×, phèi hîp víi Bé Y tÕ vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan x©y dùng c¸c tiªu chuÈn quèc gia thuéc lÜnh vùc y tÕ dù phßng.


9

ChØ thÞ sè 10/2008/CT-TTg ngµy 14/3/2008 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc T¨ng c­êng thùc hiÖn c«ng t¸c BHL§, an toµn lao ®éng

- Thñ t­íng ®· chØ thÞ tõng Bé cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra c«ng t¸c ATVSL§ ë lÜnh vùc phô tr¸ch. Thñ t­íng yªu cÇu c¸c Bé tr­ëng, Chñ tÞch UBND tØnh thµnh chÞu tr¸ch nhiÖm trước ChÝnh phñ nÕu ®Ó x¶y ra TNL§ g©y hËu qu¶ nghiªm träng.

- Thñ t­íng yªu cÇu Bé L§TB&XH chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan, TL§L§VN, UBND c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi thùc hiÖn tèt viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc triÓn khai, ®iÒu phèi cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng cña Ch­¬ng tr×nh Quèc gia vÒ BHL§, ATL§, VSL§ ®Õn n¨m 2010; rµ so¸t, söa ®æi, bæ sung ban hµnh theo thÈm quyÒn hoÆc kiÕn nghÞ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn söa ®æi, bæ sung, ban hµnh c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng vÒ BHL§, ATL§; x©y dùng vµ ban hµnh míi c¸c tiªu chuÈn, quy chuÈn kü thuËt vÒ ATL§; nghiªn cøu, ®Ò xuÊt x©y dùng LuËt ATL§, VSL§; t¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng t¹i doanh nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, nhÊt lµ c«ng t¸c BHL§, ATL§ trªn c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm, c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung, c¸c c¬ së khai th¸c kho¸ng s¶n, khai th¸c vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng... ; xö lý nghiªm minh c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng vÒ ATL§ g©y hËu qu¶ nghiªm träng; ®Èy m¹nh viÖc phæ biÕn, gi¸o dôc, huÊn luyÖn ph¸p luËt lao ®éng vÒ BHL§, ATL§ cho NSDL§ vµ NL§; ®ång thêi ph¸t ®éng phong trµo quÇn chóng thi ®ua lµm tèt c«ng t¸c BHL§, ATL§ ®Õn tËn c¸c c¬ së s¶n xuÊt, c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm kÓ c¶ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, c¸c c¬ së s¶n xuÊt t­ nh©n, c¸c lµng nghÒ, trang tr¹i,....; phèi hîp víi §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam, §µi tiÕng nãi ViÖt Nam vµ c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng ë Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng t¨ng c­êng tuyªn truyÒn vÒ BHL§, ATL§; kiÖn toµn bé m¸y lµm c«ng t¸c ATL§ vµ Thanh tra lao ®éng ë Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng, ®ång thêi t¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o, tËp huÊn n©ng cao tr×nh ®é, nghiÖp vô vµ n¨ng lùc thanh tra, kiÓm tra cho c¸c Thanh tra viªn.

- Thñ t­íng ®· yªu cÇu c¸c c¬ quan tè tông ®­a ra truy tè, xÐt xö nh÷ng ng­êi thiÕu tr¸ch nhiÖm, cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt, ®Ó x¶y ra c¸c vô TNL§ nghiªm träng.


10

ChØ thÞ sè 18/2008/CT-TTg ngµy 06/6/2008 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc t¨ng c­êng qu¶n lý, chÊn chØnh ho¹t ®éng khai th¸c c¸c má ®¸ ®¶m b¶o an toµn trong khai th¸c

Thñ t­íng ChÝnh phñ chØ thÞ:

- UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng tæng kiÓm tra toµn bé c¸c má ®¸ ®ang ®­îc khai th¸c t¹i ®Þa ph­¬ng m×nh nh»m ph¸t hiÖn vµ chÊn chØnh nh÷ng vÊn ®Ò bÊt cËp trong ho¹t ®éng khai th¸c ®¸.

- Tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng khai th¸c ®¸:

Thùc hiÖn nghiªm c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ th¨m dß kho¸ng s¶n; tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ lËp, thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt thiÕt kÕ khai th¸c má; tiÕn hµnh khai th¸c sau khi cã th«ng b¸o vÒ gi¸m ®èc ®iÒu hµnh má cã ®ñ tiªu chuÈn vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n vµ n¨ng lùc qu¶n lý, ®iÒu hµnh theo quy ®Þnh; nép thiÕt kÕ má vµ b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng cho c¬ quan QLNN cã thÈm quyÒn vµ hoµn thµnh c¸c thñ tôc kh¸c theo quy ®Þnh; tæ chøc thi c«ng khai th¸c theo ®óng thiÕt kÕ ®­îc phª duyÖt; ®óng quy chuÈn, tiªu chuÈn kÕ thuËt vÒ an toµn trong khai th¸c ®¸ lé thiªn. TÝch cùc ¸p dông c«ng nghÖ khai th¸c tiªn tiÕn, tiÕt kiÖm tµi nguyªn vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. Thi hµnh nghiªm thñ tôc ®ãng cöa má theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kho¸ng s¶n; tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ tuyÓn dông, hîp ®ång lao ®éng; chÕ ®é BHXH, BHL§ vµ c¸c quy ®Þnh vÒ ATVSL§ trong ho¹t ®éng khai th¸c ®¸; b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh vµ ®ét xuÊt khi cã yªu cÇu.

- Bé X©y dùng: ChØ ®¹o, h­íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc lËp vµ thùc hiÖn quy ho¹ch, ho¹t ®éng th¨m dß, khai th¸c, chÕ biÕn ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng, nguyªn liÖu s¶n xuÊt xi m¨ng; h­íng dÉn, chØ ®¹o viÖc ¸p dông c¸c c«ng nghÖ khai th¸c ®¸ tiªn tiÕn.

- Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng: Chñ tr×, phèi hîp víi UBND cÊp tØnh rµ so¸t, chÊn chØnh c«ng t¸c cÊp phÐp th¨m dß, khai th¸c ®¸; Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, Ngµnh cã liªn quan nghiªn cøu, rµ so¸t vµ söa ®æi, bæ sung c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt hiÖn hµnh ®iÒu chØnh ho¹t ®éng th¨m dß, khai th¸c ®¸.

- Bé C«ng th­¬ng: Chñ tr×, phèi hîp víi UBND cÊp tØnh rµ so¸t, chÊn chØnh c«ng t¸c lËp, thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt thiÕt kÕ má; §Ò xuÊt söa ®æi, bæ sung c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn cÊp phÐp sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; chñ tr×, phèi hîp víi Bé X©y dùng, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng rµ so¸t, söa ®æi, bæ sung c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn kü thuËt ¸p dông trong ho¹t ®éng th¨m dß, khai th¸c ®¸.

- Bé L§TB&XH: Chñ tr×, phèi hîp víi UBND cÊp tØnh t¨ng c­êng thanh tra, kiÓm tra viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ tuyÓn dông lao ®éng, hîp ®ång lao ®éng, chÕ ®é BHXH, BHL§ vµ ®¶m b¶o ATVSL§ trong khai th¸c ®¸; ChØ ®¹o, h­íng dÉn UBND cÊp tØnh t¨ng c­êng lùc l­îng thanh tra lao ®éng cã chuyªn m«n vµ n¨ng lùc phï hîp, ®¸p øng yªu cÇu thanh, kiÓm tra ATVSL§ trong khai th¸c má.11

NghÞ ®Þnh sè
130/2006/ N§-CP
ngµy 08/11/2006
cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chÕ ®é b¶o hiÓm ch¸y, næ b¾t buéc


NghÞ ®Þnh gåm 9 ch­¬ng, 51 §iÒu quy ®Þnh chi tiÕt vÒ chÕ ®é b¶o hiÓm ch¸y, næ b¾t buéc ®èi víi tµi s¶n cña c¸c c¬ së cã nguy hiÓm vÒ ch¸y, næ; tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm, c¬ së ph¶i mua b¶o hiÓm ch¸y, næ b¾t buéc trong viÖc thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm ch¸y, næ b¾t buéc; tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng.

12

NghÞ ®Þnh sè 148/2006/N§-CP
ngµy 04/12/2006
cña ChÝnh phñ

vÒ quy ho¹ch, x©y dùng, qu¶n lý vµ b¶o vÖ vµnh ®ai an toµn c¸c kho ®¹n d­îc, vËt liÖu næ, nhµ m¸y s¶n xuÊt ®¹n d­îc, vËt liÖu næ do Bé Quèc phßng qu¶n lý

13

NghÞ ®Þnh sè 152/2006/N§-CP ngµy 22/12/2006 cña ChÝnh phñ h­íng dÉn mét sè ®iÒu cña LuËt BHXH vÒ BHXH b¾t buéc

§iÒu 24 qui ®Þnh thêi gian nghØ d­ìng søc, phôc håi søc kháe trong mét n¨m (tÝnh c¶ ngµy nghØ lÔ tÕt, ngµy ®i vÒ nÕu nghØ t¹i c¬ së tËp trung) do NSDL§ vµ Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn c¬ së hoÆc Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn l©m thêi quyÕt ®Þnh. Tèi ®a 10 ngµy ®èi víi NL§ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 51% trë lªn; tèi ®a 7 ngµy ®èi víi NL§ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 31% ®Õn 50%; 5 ngµy ®èi víi NL§ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 15% ®Õn 30%.
NghÞ ®Þnh sè 39/2009/N§-CP ngµy 23/4/2009 cña ChÝnh phñ vÒ vËt liÖu næ c«ng nghiÖp

Quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp, an toµn trong ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp, quyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc, c¸ nh©n tham gia ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp vµ qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.

III

C¸c Bé, ngµnh
14

QuyÕt ®Þnh sè 2013/2005/Q§-BL§TB&XH ngµy 29/12/2005 cña Bé tr­ëng BL§TB&XH

Ban hµnh Quy tr×nh kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn thiÕt bÞ ¸p lùc, chai chøa khÝ, nåi h¬i, hÖ thèng l¹nh, ®­êng èng dÉn n­íc nãng.

15

Th«ng t­ sè 37/2005/TT-BL§TB&XH ngµy 29/12/2005 cña BL§TB&XH h­íng dÉn c«ng t¸c huÊn luyÖn ATL§, VSL§

Qui ®Þnh thêi gian, h×nh thøc vµ néi dung huÊn luyÖn cho tõng ®èi t­îng;

Quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn gi¸o viªn huÊn luyÖn ATVSL§16

QuyÕt ®Þnh sè 05/2006/Q§-BYT ngµy 17/01/2006 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ vÒ viÖc ban hµnh “Quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Trung t©m Y tÕ dù phßng tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng”

Trung t©m Y tÕ dù phßng tØnh cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau:

1. X©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chuyªn m«n kü thuËt vÒ y tÕ dù phßng trªn c¬ së ®Þnh h­íng chiÕn l­îc cña Bé Y tÕ vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña tØnh tr×nh Gi¸m ®èc Së Y tÕ phª duyÖt.

2. ChØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng sau:

a) TriÓn khai thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n, kü thuËt vÒ: Phßng chèng dÞch bÖnh, dinh d­ìng céng ®ång, an toµn vÖ sinh thùc phÈm, kiÓm dÞch y tÕ, søc khoÎ m«i tr­êng, søc khoÎ tr­êng häc, søc khoÎ nghÒ nghiÖp, phßng chèng tai n¹n th­¬ng tÝch vµ x©y dùng céng ®ång an toµn;

b) ChØ ®¹o, h­íng dÉn vµ gi¸m s¸t chuyªn m«n, kü thuËt vÒ c¸c ho¹t ®éng thuéc lÜnh vùc phô tr¸ch ®èi víi c¸c Trung t©m Y tÕ dù phßng huyÖn, c¸c c¬ së y tÕ vµ c¸c tr¹m y tÕ trªn ®Þa bµn;

c) Phèi hîp víi Trung t©m TruyÒn th«ng gi¸o dôc søc khoÎ vµ c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng trªn ®Þa bµn tØnh tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin, truyÒn th«ng, gi¸o dôc søc khoÎ vÒ lÜnh vùc y tÕ dù phßng;

d) Tham gia ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i chuyªn m«n, kü thuËt vÒ lÜnh vùc y tÕ dù phßng theo kÕ ho¹ch cña tØnh vµ Trung ­¬ng cho c¸n bé chuyªn khoa vµ c¸c c¸n bé kh¸c;

®) Nghiªn cøu vµ tham gia nghiªn cøu khoa häc, øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc, kü thuËt vÒ lÜnh vùc y tÕ dù phßng;* Khoa Søc khoÎ nghÒ nghiÖp (ë nh÷ng tØnh, thµnh phè kh«ng cã Trung t©m B¶o vÖ søc khoÎ lao ®éng vµ M«i tr­êng) lµ mét trong nh÷ng khoa chuyªn m«n cña Trung t©m Y tÕ dù phßng, cã nhiÖm vô:

a) X©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng vÒ y tÕ lao ®éng; phßng, chèng BNN; phßng, chèng tai n¹n th­¬ng tÝch cña ngµnh y tÕ vµ x©y dùng céng ®ång an toµn;

b) KiÓm tra, gi¸m s¸t MTL§, §KL§ cã nguy c¬ g©y BNN vµ TNL§; ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn, MTL§;

c) Tæ chøc phßng kh¸m BNN vµ triÓn khai c¸c ho¹t ®éng phßng chèng BNN; theo dâi, gi¸m s¸t, h­íng dÉn kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú, kh¸m BNN vµ tham gia kh¸m gi¸m ®Þnh BNN cho NL§;

d) TriÓn khai thùc hiÖn vµ gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng phßng, chèng tai n¹n th­¬ng tÝch cña ngµnh y tÕ vµ x©y dùng céng ®ång an toµn t¹i ®Þa ph­¬ng;

®) Phèi hîp trong viÖc thÈm ®Þnh c¸c ho¸ chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ VSL§ theo danh môc quy ®Þnh vµ h­íng dÉn xö lý ban ®Çu khi bÞ nhiÔm ®éc;

e) Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n liªn quan ®Õn søc khoÎ BNN vµ phßng, chèng tai n¹n th­¬ng tÝch.


17

QuyÕt ®Þnh sè 27/2006/Q§-BYT ngµy 21/9/2006 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ vÒ bæ sung 4 BNN míi

Bæ sung 04 BNN (kÌm theo tiªu chuÈn chÈn ®o¸n vµ tiªu chuÈn gi¸m ®Þnh) vµo Danh môc c¸c BNN ®­îc b¶o hiÓm.

1. BÖnh hen phÕ qu¶n nghÒ nghiÖp

2. BÖnh nhiÔm ®éc cacbonmonoxit nghÒ nghiÖp

3. BÖnh nèt dÇu nghÒ nghiÖp

4. BÖnh viªm loÐt da, viªm mãng vµ xung quanh mãng nghÒ nghiÖp. HiÖn nay danh môc BNN lµ 25 bÖnh.


18

QuyÕt ®Þnh sè 15/2007/Q§-BYT ngµy 30/01/2007 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ vÒ viÖc ban hµnh “Quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Trung t©m B¶o vÖ søc khoÎ lao ®éng vµ M«i tr­êng tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng”

Chøc n¨ng

Trung t©m B¶o vÖ søc khoÎ lao ®éng vµ M«i tr­êng tØnh cã chøc n¨ng tham m­u cho Gi¸m ®èc Së Y tÕ vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n, kü thuËt vÒ qu¶n lý VSL§; søc khoÎ NL§, BNN; phßng, chèng tai n¹n th­¬ng tÝch cña ngµnh y tÕ vµ x©y dùng céng ®ång an toµn trªn ®Þa bµn tØnh.Tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng sau:

a) TriÓn khai thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n, kü thuËt vÒ qu¶n lý VSL§; søc khoÎ NL§, BNN; phßng, chèng tai n¹n th­¬ng tÝch cña ngµnh y tÕ vµ x©y dùng céng ®ång an toµn trªn ®Þa bµn tØnh;

b) ChØ ®¹o, h­íng dÉn vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c VSL§, kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú, kh¸m BNN; phßng, chèng tai n¹n th­¬ng tÝch cña ngµnh y tÕ vµ x©y dùng céng ®ång an toµn; kiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p ®Ó b¶o ®¶m VSL§;

c) Phèi hîp víi Trung t©m TruyÒn th«ng Gi¸o dôc søc khoÎ vµ c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng trªn ®Þa bµn tØnh tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin, gi¸o dôc, truyÒn th«ng vÒ lÜnh vùc VSL§; phßng, chèng BNN; phßng, chèng tai n¹n th­¬ng tÝch cña ngµnh y tÕ vµ x©y dùng céng ®ång an toµn;

d) Tham gia ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i chuyªn m«n, kü thuËt vÒ lÜnh vùc VSL§; phßng, chèng BNN; phßng, chèng tai n¹n th­¬ng tÝch cña ngµnh y tÕ vµ x©y dùng céng ®ång an toµn theo kÕ ho¹ch cña tØnh, Trung ­¬ng cho c¸c c¸n bé chuyªn khoa vµ c¸c c¸n bé kh¸c;

®) Nghiªn cøu, tham gia nghiªn cøu khoa häc, øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc, kü thuËt vÒ lÜnh vùc VSL§; phßng, chèng BNN; phßng, chèng tai n¹n th­¬ng tÝch cña ngµnh y tÕ vµ x©y dùng céng ®ång an toµn;

e) Qu¶n lý vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n thuéc lÜnh vùc VSL§; phßng, chèng BNN; phßng, chèng tai n¹n th­¬ng tÝch cña ngµnh y tÕ vµ x©y dùng céng ®ång an toµn; c¸c dù ¸n kh¸c liªn quan ®­îc Së Y tÕ ph©n c«ng;

g) Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c dÞch vô vÒ VSL§, phßng chèng BNN theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn, n¨ng lùc vµ nhu cÇu thùc tÕ ë ®Þa ph­¬ng, Gi¸m ®èc Së Y tÕ quy ®Þnh theo thÈm quyÒn viÖc kh¸m, ®iÒu trÞ, theo dâi vµ thùc hiÖn c¸c xÐt nghiÖm ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp m¾c BNN t¹i Trung t©m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

h) Phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng thuéc lÜnh vùc phô tr¸ch;

Phßng chøc n¨ng gåm:

a) Phßng KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh;

b) Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh.

3. Khoa chuyªn m«n gåm:

a) Khoa VSL§;

b) Khoa BNN;

c) Khoa XÐt nghiÖm - ChÈn ®o¸n h×nh ¶nh.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương