BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.85 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2015BÁO CÁO


Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Cùng với đà phục hồi, tăng trưởng chung của nền kinh tế, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương và sự quyết tâm, nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, với phương châm hành động: “Phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp”, ngành Giao thông vận tải (GTVT) đã triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác, kết quả thực hiện cụ thể như sau:A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

I. Công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của ngành GTVT năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2015 đã được Quốc hội thông qua1, Bộ GTVT đã kịp thời ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 20152 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2015. Bên cạnh đó, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT cũng đã ban hành 20 nghị quyết; Bộ GTVT đã ban hành 08 chỉ thị, 66 công điện, trên 2.200 quyết định, 550 thông báo kết luận của Bộ trưởng, các Thứ trưởng và trên 8.200 văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, kế hoạch của Ngành. Trong đó, có nhiều chương trình, kế hoạch hành động trọng tâm như Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông - 2015” với chủ đề “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”3; Chương trình hành động “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”4; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 86/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng trong năm 20155; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 20166...

Ngoài việc kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch hành động, các nghị quyết, chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo, điều hành với các nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của ngành, Bộ đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Đã tiếp nhận, kịp thời xử lý, giải quyết trên 30.000 văn bản đến từ các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2015 của Bộ GTVT cụ thể như sau:

II. Kết quả thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm

1. Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản QPPL, chiến lược, quy hoạch và đề án khác về GTVT

Ngay từ cuối năm 2014, Bộ GTVT đã ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và đề án của Bộ năm 20157; Kế hoạch rà soát văn bản QPPL trong lĩnh vực GTVT và Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 của Bộ GTVT8. Sau khi rà soát lại hệ thống văn bản QPPL của ngành và trước yêu cầu của thực tiễn, Bộ GTVT đã kịp thời ban hành bổ sung chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 20159.

Từ đầu năm 2015 đến nay, Bộ GTVT đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 05 dự thảo nghị định10, 01 đề án11 trong chương trình và 03 đề án12 ngoài chương trình công tác, hoàn thành 100% chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2015.

Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ GTVT đã tập trung hoàn thiện dự án Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) thay thế Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 với nhiều nội dung đột phá như quy định về lập tổ chức điều phối chung tại cảng biển, xóa bỏ những chồng lấn giữa hàng hải và đường thủy nội địa... Ngày 03/6/2015, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT đã trình bày Tờ trình dự án Bộ Luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII. Ngày 22/6/2015, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Bộ Luật.

Từ đầu năm 2015 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 04 văn bản QPPL (02 nghị định13, 02 quyết định14), phê duyệt 02 đề án15 và giao Bộ phê duyệt 01 đề án16. Hiện nay, còn 06 dự thảo văn bản QPPL, 07 chiến lược, quy hoạch và 06 đề án khác Bộ GTVT đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được ban hành. Các cơ quan, đơn vị của Bộ đang tích cực phối hợp với các cơ quan của Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan góp ý, giải trình, hoàn thiện các đề án này để sớm được phê duyệt.

Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo.

6 tháng đầu năm 2015, các cơ quan, đơn vị đã trình Bộ trưởng 39 dự thảo thông tư (vượt 62,5% kế hoạch) và 15 đề án (đạt 100% kế hoạch). Bộ trưởng đã ban hành theo thẩm quyền 28 Thông tư và phê duyệt 13 đề án.Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo.

Bộ đang tiếp tục khẩn trương tiến hành hoàn thiện dự án Luật Đường sắt và các văn bản QPPL, đề án trong chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ; chuẩn bị tổng kết Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Ngày 22/6/2015, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố Chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ năm 2014 (Ministerial Efficiency Index- MEI 2014)17. Mức cải thiện điểm số của Bộ GTVT ở MEI 2014 so với MEI 2012 là 27,58%, dẫn đầu trong 14 Bộ. Đồng thời, Bộ GTVT cũng dẫn đầu 14 Bộ ở Chỉ số xếp hạng hiệu quả rà soát, kiểm tra, tổng kết thi hành pháp luật với 68,22 điểm.

2. Công tác quản lý vận tải và dịch vụ vận tải; đảm bảo trật tự ATGT, giảm ùn tắc giao thông

Năng lực vận chuyển, chất lượng dịch vụ và giá cước vận tải đã cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân và phát triển KT-XH, ngay cả trong các đợt cao điểm dịp nghỉ Lễ, Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2015. Tình hình an ninh, trật tự tại các đầu mối vận tải trọng điểm được duy trì tốt, không để xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông kéo dài, kể cả trong những ngày cao điểm. Nhờ tiếp tục đẩy mạnh đối thoại, tiếp xúc và làm việc với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải đường bộ, vận tải biển, cảng biển, đường thủy nội địa, các hãng hàng không Việt Nam, các doanh nghiệp, hiệp hội... đã kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp. Sản lượng vận tải 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt khoảng 546 triệu tấn hàng và 1.611 triệu lượt hành khách; tăng 5,7% về sản lượng vận tải hàng hóa và tăng 7,4% sản lượng vận tải hành khách so với 6 tháng đầu năm 2014.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện siết chặt quản lý vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện (KSTTX), Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ Công an tiến hành sơ kết công tác KSTTX và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 6 tháng đầu năm 2015, các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động đã kiểm tra 234.575 xe, phát hiện, xử lý 25.025 xe, hạ tải 9.270 xe với khối lượng 51.467 tấn hàng hóa các loại, tước 9.272 GPLX, xử phạt nộp kho bạc nhà nước 150 tỷ đồng.

Tình hình TNGT 6 tháng đầu năm 2015 (từ ngày 16/12/2014 đến 15/6/2015) tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2014, cả nước xảy ra 11.179 vụ, làm chết 4.478 người, làm bị thương 10.149 người. So với cùng kỳ năm 2014, giảm 1.648 vụ (-12,85%), giảm 211 người chết (-4,5%), giảm 2.114 người bị thương (-17,24%).

Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo.

Cả nước đã xảy ra 50 trường hợp ùn tắc giao thông kéo dài trên 01 giờ, giảm 92 trường hợp (-64,8%) so với 06 tháng đầu năm 201418.3. Công tác đầu tư, phát triển và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT)

Bộ GTVT đã tập trung đẩy mạnh triển khai thi công các công trình, dự án ngay từ những ngày đầu năm 2015. Đã hoàn thành đúng và vượt tiến độ 59 công trình, dự án để đưa vào khai thác, trong đó có nhiều dự án quan trọng đã kịp thời hoàn thành phục vụ đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng19. Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị, triển khai thi công 31 công trình, dự án20. Trong đó, các dự án nâng cấp, mở rộng QL1 từ Thanh Hóa đến Cần Thơ đã thông xe, đưa vào khai thác 19/40 dự án gồm các đoạn từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, các đoạn qua địa bàn các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Ninh Thuận, Bình Thuận với tổng chiều dài 710 km; hoàn thành vượt tiến độ, thông xe, đưa vào khai thác toàn bộ tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên từ Kon Tum đến Bình Phước với tổng chiều dài 663 km21. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công, công tác quản lý chất lượng các công trình luôn được Bộ GTVT chú trọng; Bộ đã chỉ đạo tăng cường nhiều giải pháp để hạn chế thấp nhất các khiếm khuyết công trình, kịp thời khắc phục các hư hỏng phát sinh, nhất là tình trạng hằn lún vệt bánh xe trên đường nhựa22.

Ngày 25/6/2015, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tỷ lệ tán thành trên 86%.

Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất bổ sung vốn đối ứng cho các dự án ODA; đồng thời, Bộ cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án sử dụng vốn dư trái phiếu Chính phủ (TPCP) của các dự án mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên23.

Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đầu tư phát triển KCHTGT đường bộ, Bộ cũng đã tích cực nghiên cứu để triển khai thực hiện xã hội hóa đầu tư phát triển KCHTGT tất cả các lĩnh vực còn lại; đã báo cáo Bộ Chính trị về Đề án xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không24. Từ đầu năm 2015 đến nay, Bộ GTVT đã huy động được trên 27 nghìn tỷ đồng để đầu tư 11 dự án theo hình thức BOT, đạt 73% so với kế hoạch năm 2015.

Tổng cộng các nguồn vốn được giao, dự kiến giải ngân cho các dự án đầu tư hạ tầng giao thông năm 2015 là 86.482 tỷ đồng, trong đó có 6.699 tỷ đồng hoàn ứng, còn lại 79.783 tỷ đồng sẽ được thực hiện và giải ngân trong năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm 2015, kết quả thực hiện ước đạt 36.536 tỷ đồng, đạt 45,79%; giải ngân ước đạt 33.753 tỷ đồng, đạt 42,31% kế hoạch năm 2015.Chi tiết tại Phụ lục 4 kèm theo.

Tăng cường xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, đẩy mạnh quyết toán các dự án hoàn thành, Bộ đã giao kế hoạch cho các chủ đầu tư, Ban QLDA triển khai thực hiện lập, trình duyệt quyết toán 346 dự án và giao các đơn vị thẩm tra, phê duyệt quyết toán 366 dự án trong năm 2015. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị đã trình duyệt quyết toán 275 dự án, đạt 79% kế hoạch; thẩm tra, phê duyệt quyết toán 274 dự án, đạt 75% kế hoạch năm 2015.

Lĩnh vực giao thông nông thôn (GTNT) tiếp tục được Bộ GTVT và các bộ, ngành, địa phương chú trọng, quan tâm đầu tư. Thực hiện Đề án Xây dựng cầu dân sinh đảm bảo ATGT cho vùng dân tộc thiểu số, Bộ GTVT đã triển khai thi công 187 cầu treo của giai đoạn 1 và đã hoàn thành 170 cầu treo, còn lại 17 cầu (tại các khu vực khó khăn về địa hình thi công) sẽ hoàn thành trong tháng 7/2015. Bộ cũng đã phối hợp với các địa phương trên cả nước tiến hành tổng kết 5 năm (2010-2015) về xây dựng, quản lý GTNT và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2016-2020.

Đã triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì KCHTGT năm 2015; đồng thời, đẩy mạnh việc phân cấp, xã hội hóa công tác khai thác, bảo trì KCHTGT trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường công tác duy tu, bảo trì các tuyến quốc lộ, kịp thời sửa chữa các hư hỏng, bảo đảm giao thông êm thuận phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Tổng số thu phí sử dụng đường bộ qua các trạm đăng kiểm trên cả nước ước đạt 2.747 tỷ đồng, đạt 58,24% kế hoạch năm 2015. Đã giao kế hoạch chi Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương năm 2015 nguồn 65% cho Tổng cục ĐBVN với tổng giá trị 5.740 tỷ đồng và nguồn 35% cho các địa phương là 2.118 tỷ đồng (bao gồm dự phòng 15% chưa phân bổ là 317,63 tỷ đồng). Đến nay, đã chuyển 2.271 tỷ đồng để bảo trì hệ thống quốc lộ, đạt 39,6% kế hoạch năm 2015; chuyển nguồn vốn phân bổ đợt 1 cho các quỹ địa phương với số tiền là 764 tỷ đồng, đạt 42,4% kế hoạch năm 2015.

4. Công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước

Bộ GTVT đã hoàn thành IPO 07 doanh nghiệp, tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu, chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần đối với 17 doanh nghiệp (trong đó có Tổng công ty Hàng không Việt Nam (HKVN)); hoàn thành thẩm định báo cáo quyết toán và bàn giao vốn Nhà nước sang công ty cổ phần đối với 08 tổng công ty và 16 công ty con. Đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (HHVN), Tổng công ty Cảng HKVN, Bệnh viện GTVT Trung ương. Hoàn thành phê duyệt danh sách cổ phần hóa, thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tại 28 đơn vị25; phê duyệt thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, lựa chọn tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 25 doanh nghiệp26.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, tổng hợp, đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, đăng kiểm, Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cổ phần hóa 16 đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2015, bao gồm: 10 trường học; 02 bệnh viện và 04 Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ.

Bộ GTVT tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu đối với 09 Tổng công ty và các công ty còn lại thuộc Bộ theo đúng đề án đã được phê duyệt, nhất là đối với 05 Tổng công ty: Công nghiệp tàu thủy (SBIC)27, HHVN28, Đường sắt Việt Nam (ĐSVN)29, Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)30, Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Cửu Long CIPM)31. Bộ đã chỉ đạo các đơn vị bám sát đề án tái cơ cấu, điều chỉnh, bổ sung kịp thời những nội dung không còn phù hợp.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế khác tham gia sâu vào hoạt động doanh nghiệp, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị rà soát lại các khoản đầu tư, tập trung thoái vốn tại các doanh nghiệp không hiệu quả, ngoài lĩnh vực kinh doanh chính. Từ đầu năm đến nay, Bộ đã hoàn thành thoái vốn tại 19 công ty cổ phần, thu về 1.487 tỷ đồng32. Phê duyệt chủ trương cho các Tổng công ty triển khai thực hiện thoái vốn tại 27 công ty con, công ty liên kết33; triển khai thực hiện thoái vốn tại 02 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa thuộc Bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tổng giá trị thoái vốn theo mệnh giá là 543 tỷ đồng. Bộ cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thoái toàn bộ vốn nhà nước theo phương thức lựa chọn nhà đầu tư để bán đấu giá, thỏa thuận trực tiếp theo lô, bán cho người lao động; thoái vốn vượt tỷ lệ quy định tại Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg đối với 23 doanh nghiệp, tổng giá trị thoái vốn theo mệnh giá là 5.497 tỷ đồng34.

5. Công tác hợp tác quốc tế

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký 04 điều ước quốc tế (ĐƯQT)35; thực hiện thủ tục phê duyệt 04 ĐƯQT36; thực hiện các thủ tục để chuẩn bị trình Chính phủ đề xuất phương án đàm phán, ký kết và gia nhập 07 ĐƯQT37 trong lĩnh vực GTVT.

Tập trung đẩy mạnh triển khai Đề án Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế để góp phần thực hiện thắng lợi đột phát kết cấu hạ tầng GTVT. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng bản chào đối với các phân ngành dịch vụ GTVT trong khuôn khổ đàm phán các hiệp định về thương mại và dịch vụ như EVFTA, AFAS, TPP...

Hợp tác song phương trong lĩnh vực GTVT với các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Lào, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Niu Di-lân, Pháp, Đức, Thái Lan, Malaysia, Singapore,... tiếp tục được đẩy mạnh nhằm thúc đẩy xúc tiến đầu tư vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng GTVT tại Việt Nam cũng như chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng, quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống GTVT. Hợp tác GTVT trong các khuôn khổ đa phương như ICAO, IMO, ASEAN, APEC, ASEM, GMS, CLV, CLMV,...cũng được thúc đẩy trong đó hợp tác ASEAN đóng vai trò là trung tâm. Quan hệ với các tổ chức tài chính quốc tế như WB, ADB... không ngừng được tăng cường nhằm tiếp tục kêu gọi sự hợp tác và hỗ trợ của các tổ chức này đối với việc phát triển hệ thống GTVT Việt Nam.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội trong công tác tổ chức Hội nghị Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132.

6. Công tác khoa học công nghệ, môi trường

a) Công tác khoa học và công nghệ (KH&CN)

Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ KH&CN ban hành, công bố 05 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và 05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)38. Hiện tại, còn 11 dự thảo Tiêu chuẩn, Bộ đã gửi Bộ KH&CN để thẩm định, ban hành. Bộ đã tiến hành nghiệm thu 16 đề tài KHCN, 23 dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn. Phê duyệt khung tiêu chuẩn cho 14 dự án xây dựng công trình giao thông. Đẩy mạnh triển khai rà soát, điều chỉnh bổ sung và xây dựng mới các tiêu chuẩn thiết kế, thi công, nghiệm thu và bảo trì các chuyên ngành thuộc lĩnh vực GTVT. Tăng cường công tác phát triển, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng, bảo trì hạ tầng giao thông và sản xuất công nghiệp GTVT39.b) Công tác bảo vệ môi trường

Bộ GTVT đã tổng hợp kết quả thực hiện 02 Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, báo cáo Chính phủ và gửi các bộ có liên quan40.

Tất cả các quy hoạch, dự án đều đã được thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đúng tiến độ, bảo đảm tính khả thi và kịp thời. Đã thẩm định, phê duyệt ĐTM cho 43 dự án; phối hợp với Bộ TN&MT thẩm định và đôn đốc các cơ quan thuộc Bộ triển khai ĐMC cho 05 quy hoạch41. Đã nghiêm túc, kịp thời triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo đúng kế hoạch; triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2015, ngày môi trường thế giới 05/6...

7. Công tác tổ chức, cán bộ; công tác đào tạo và cải cách hành chính

Bộ GTVT đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam42. Trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Vụ Đối tác công - tư trực thuộc Bộ GTVT. Công nhận Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường đối với Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh và Đại học Hàng hải Việt Nam.

Bộ GTVT đã tiến hành sắp xếp lại các báo, tạp chí thuộc Bộ; theo đó, dừng xuất bản Báo Đường sắt, các Tạp chí: HHVN, HKVN, Đường bộ Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đăng kiểm kể từ ngày 01/4/2015; Tạp chí Công nghiệp Tàu thủy được chuyển về Hội Khoa học kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

Đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và lấy phiếu tín nhiệm năm 2014 đối với một số chức danh lãnh đạo, quản lý theo chỉ đạo của Trung ương. Hoàn thành việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý của Bộ. Thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển đối với 33 cán bộ thuộc thẩm quyền; hoàn tất thủ tục cử người đại diện phần vốn nhà nước tại 13 công ty cổ phần; đã hoàn thành tổ chức thi tuyển và lựa chọn được người đứng đầu kỳ thi để bổ nhiệm đối với 05 chức danh cấp trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ43. Ngày 09/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Nhật giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT44. Bộ trưởng cũng đã có Quyết định phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ số 2179/QĐ-BGTVT ngày 18/6/2015 thay thế Quyết định số 3899/QĐ-BGTVT ngày 15/10/2014.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015, Bộ đã cử 75 lượt cán bộ, công chức đi học tập, bồi dưỡng trong nước và 09 lượt cán bộ, công chức đi học tập tại nước ngoài. Các Trường Đại học, Cao đẳng thuộc Bộ đã xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2015 với 74.720 chỉ tiêu dự kiến, trong đó, đào tạo tiến sỹ: 60; đào tạo thạc sỹ: 860, đào tạo đại học: 12.430, đào tạo cao đẳng, cao đẳng nghề: 9.755; đào tạo trung cấp, trung cấp nghề: 5.950; đào tạo sơ cấp nghề: 45.575.

Đã phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hóa 04 Trường Đại học, Học viện trực thuộc Bộ; đồng thời, tiếp tục xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập45.

Đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 201546; chuẩn bị sơ kết công tác CCHC giai đoạn 2011-2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ CCHC 2016-2020. Tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát, cải cách TTHC trên tất cả các lĩnh vực GTVT, đã công bố bổ sung 9 TTHC, sửa đổi 7 TTHC, thay thế 2 TTHC và huỷ bỏ 5 TTHC47. Bộ cũng đã phê duyệt phương án đơn giản hoá TTHC trong lĩnh vực GTVT, dự kiến cắt giảm 79 TTHC (chiếm 14,8%), đơn giản hóa 228 TTHC (chiếm 42,8%)48.

Bộ GTVT đã khai trương dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực đăng kiểm tham gia cơ chế một cửa quốc gia; tổ chức tập huấn, chuyển giao phần mềm thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với công tác cấp đổi giấy phép lái xe cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước; chính thức triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng biển: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu.8. Công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thanh tra Bộ đã chủ trì triển khai tổng số 36 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất. Trong đó, có 19 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và 17 cuộc thanh tra chuyên ngành. Tiến hành theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện 14 kết luận thanh tra, thu hồi về NSNN hơn 4,2 tỷ đồng. Đã tiếp 180 người/126 lượt (có 01 vụ khiếu kiện đông người49); tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết 983 đơn.

Lực lượng thanh tra của Tổng cục ĐBVN, các cục quản lý chuyên ngành và 63 Sở GTVT trên toàn quốc đã thực hiện 79.004 cuộc thanh tra, kiểm tra; lập biên bản 75.644 vụ vi phạm, xử phạt 67.255 vụ với số tiền trên 222 tỷ đồng, tạm giữ 421 xe ô tô, đình chỉ hoạt động 342 bến và 209 phương tiện thủy nội địa; giám sát đột xuất 411 kỳ sát hạch ô tô, 542 kỳ sát hạch mô tô.

Bộ GTVT đã triển khai kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại 10 đơn vị trực thuộc Bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ GTVT” trong toàn ngành.

Đã ban hành và triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ GTVT năm 201550. Tiếp tục phát huy thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg. Đã giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% kinh phí chi thường xuyên trong dự toán chi NSNN năm 2015 đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp với tổng số tiền trên 5,6 tỷ đồng.
  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương