Bé lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi tæ chøc lao ®éng quèc tÕ ilotải về 2.42 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Bé lao ®éng - th­¬ng binh vµ x· héi tæ chøc lao ®éng quèc tÕ ilo

Molisa ILO/Japan
Hå S¥ QUèC GIA
VÒ AN TOµN - VÖ SINH LAO §éNG
Vµ PHßNG CHèNG CH¸Y Næ ë VIÖT NAM


Giai ®o¹n 2005 - 2009

Nhµ xuÊt b¶n lao ®éng - x· héi

Hµ Néi - 2010

M· sè:
Lêi Giíi ThiÖu
Nhằm tiếp tục cập nhật các chính sách quốc gia, các văn bản pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) đã được xây dựng trong thời gian từ năm 2005- 2009, đồng thời đánh giá tình hình ATVSLĐ, cháy nổ trong những năm qua cũng như nhận định những thách thức trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan, với sự trợ giúp kỹ thuật của Tổ chức Lao động Quốc tế thông qua Dự án RAS/08/07/JPN, xây dựng và cập nhật thông tin vào Hồ sơ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN giai đoạn 2005 - 2009.

Ban Biên tập xin chân thành cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ, hợp tác trong việc cung cấp thông tin, đưa ra các đánh giá, nhận định và các đề xuất nhằm làm tốt công tác ATVSLĐ - PCCN trong thời gian tới.

Để đảm bảo việc xây dựng Hồ sơ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN trở thành một hoạt động thường niên, đáp ứng các yêu cầu chung trong hội nhập của ASEAN, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mong tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc bổ sung, cập nhật dữ liệu thông tin xây dựng Hồ sơ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN hàng năm.

Trong quá trình xây dựng Hồ sơ quốc gia không tránh khỏi những thiếu sót, Ban Biên tập mong nhận được các ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện.

Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.
Ban Biên tập

CÁC TỪ VIẾT TẮT

ASEAN

Hiệp hội các nước Đông nam Á

ATHC

An toàn hoá chất

ATLĐ

An toàn lao động

ATSKLĐ

An toàn - Sức khoẻ lao động

ATVSLĐ

An toàn - Vệ sinh lao động

ATVSV

An toàn - Vệ sinh viên

BHLĐ

Bảo hộ lao động

BHXH

Bảo hiểm xã hội

LĐTBXH

Lao động - Thương binh và Xã hội

BLĐTB&XH

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

NN&PTNT

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BNN

Bệnh nghề nghiệp

BSPS

Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

BV-KDTV

Bảo vệ, kiểm dịch thực vật

BVMT

Bảo vệ môi trường

BVTV

Bảo vệ thực vật

YT

Y tếCông đoàn

CIS

Trung tâm thông tin an toàn

CTQG

Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, Vệ sinh lao động

DN

Doanh nghiệp

ĐKLĐ

Điều kiện lao động

FAO

Tổ chức Nông lương thế giới

HTX

Hợp tác xã

ILO

Tổ chức Lao động Quốc tế

ISO

Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế

LĐLĐ

Liên đoàn Lao động

NLĐ

Người lao động

NSDLĐ

Người sử dụng lao động

NILP

Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động

NIOEH

Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường

MTLĐ

Môi trường Lao động

OSHAS

Tiêu chuẩn trách nhiệm ATVSLĐ

OSHTC

Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ

PCCC

Phòng cháy chữa cháy

PCCN

Phòng chống cháy nổ

PTM&CNVN

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

QLNN

Quản lí nhà nước

SKLĐ&MT

Sức khoẻ lao động và môi trường

TLĐLĐVN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL)

TLQG

Tuần lễ quốc gia (về An toàn - vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ)

TNLĐ

Tai nạn lao động

UNDP

Chương trình phát triển Liên hiệp quốc

VN

Việt Nam

HKHKTAVSLĐ

Hội Khoa học kỹ thuật An toàn - Vệ sinh lao động Việt Nam (VOSHA)

WHO

Tổ chức Y tế thế giới

YHLĐ

Y học lao động

YTDP

Y tế dự phòng

YTLĐ

Y tế lao động

UBND

Uỷ ban nhân dânCÁC TỔ CHỨC THAM GIA XÂY DỰNG HỒ SƠ QUỐC GIA VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ Ở VIỆT NAM


TT

Chức danh, đơn vịCục An toàn lao động, Bộ LĐTBXHThanh tra Bộ, Bộ LĐTBXHCục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tếBan Bảo hộ lao động, TLĐLĐVNCục Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công anCục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công thươngVụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựngTổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòngVụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạoViện Y học lao động và Vệ sinh môi trường, Bộ Y tếViện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động, TLĐLĐVNHội Khoa học kỹ thuật ATVSLĐ Việt NamBan Xã hội, Trung ương Hội Nông dân Việt NamHội Y học lao động Việt NamLiên minh HTX Việt NamBảo hiểm xã hội Việt NamTổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên - Môi trườngViện Khoa học Lao động - Xã hội, Bộ LĐTBXHMôc lôc

Trang

1. Chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ATVSL§-PCCN ë ViÖt Nam

9

1.1. Chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ ATVSL§-PCCN

9

1.2. ChÝnh s¸ch quèc gia vÒ ATVSL§-PCCN ®· ban hµnh

10

1.3. C¸c ®iÒu kho¶n liªn quan ®Õn ATVSL§-PCCN trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi quèc gia, c¸c tuyªn bè cña ChÝnh phñ

11

1.4. Tãm l­îc ho¹t ®éng vÒ ATVSL§-PCCN trong nh÷ng n¨m qua

12

1.5. Tãm l­îc c¸c ch­¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch ATVSL§-PCCN cÊp quèc gia, c¸c ho¹t ®éng lång ghÐp

13

2. Nh÷ng thay ®æi vÒ v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan ®Õn ATVSL§ tõ n¨m 2006 ®Õn n¨m 2008

18

2.1. C¸c v¨n b¶n míi ®­îc ban hµnh

18

2.2. Danh s¸ch c¸c v¨n b¶n ®· hÕt hiÖu lùc

42

2.3. Danh môc c¸c BNN míi ®­îc b¶o hiÓm

43

2.4. §¸nh gi¸ tÝnh nhÊt qu¸n, tÝnh minh b¹ch, tÝnh tiªn liÖu, tÝnh hîp lý, hiÖu qu¶, hiÖu lùc cña c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt hiÖn hµnh

44

3. Th«ng tin vÒ c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc, c¸c tæ chøc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc vÒ ATVSL§-PCCN

44

3.1. Tãm t¾t chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¬ cÊu tæ chøc c¸c c¬ quan liªn quan ®Õn ATVSL§-PCCN cÊp trung ­¬ng

44

3.2. Tãm t¾t c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, nh©n sù ATVSL§-PCCN ë c¸c cÊp tØnh vµ huyÖn

61

4. Thanh tra, kiÓm tra ATVSL§-PCCN

63

4.1. Thanh tra ATVSL§

63

4.2. Thanh tra, kiÓm tra vÒ PCCC

66

4.3. KiÓm tra cña hÖ thèng c«ng ®oµn

67

4.4. Nh÷ng khã kh¨n h¹n chÕ

67

5. C¬ chÕ phèi hîp vµ hîp t¸c gi÷a c¸c c¬ quan chÝnh phñ, c¸c tæ chøc ®¹i diÖn cho NSDL§ vµ NL§

68

6. Ho¹t ®éng ®µo t¹o, huÊn luyÖn ATVSL§ cho c«ng chøc, viªn chøc, c¸n bé ATVSL§, NSDL§, NL§, n«ng d©n tõ n¨m 2005-2009

68

6.1. Tãm t¾t chÝnh s¸ch ®µo t¹o, huÊn luyÖn

68

6.2. C«ng t¸c ®µo t¹o, huÊn luyÖn ATVSL§-PCCN

71

6.3. Tµi liÖu huÊn luyÖn, gi¶ng d¹y

81

6.4. Danh s¸ch c¸c tæ chøc cã cung cÊp dÞch vô ®µo t¹o, huÊn luyÖn chuyªn nghiÖp vÒ ATVSL§

84

6.5. C¸c trë ng¹i trong c«ng t¸c huÊn luyÖn ATVSL§-PCCN hiÖn nay

85

7. Tæng thÓ vÒ nguån lùc quèc gia trong lÜnh vùc ATVSL§-PCCN, m«i tr­êng

85

7.1. Ngµnh Lao ®éng

85

7.2. HÖ thèng Y tÕ

86

7.3. Lùc l­îng PCCC

87

7.4. Ngµnh C«ng th­¬ng

87

7.5. HÖ thèng C«ng ®oµn

88

8. Th«ng tin thèng kª vÒ doanh nghiÖp, lao ®éng, thu nhËp, TNL§, BNN, BHXH, ch¸y næ vµ kiÓm so¸t ATVSL§, m«i tr­êng

88

8.1. Sè doanh nghiÖp, sè lao ®éng vµ møc thu nhËp theo ngµnh kinh tÕ

88

8.2. T×nh h×nh TNL§ n¨m 2005-2008, nguyªn nh©n, gi¶i ph¸p phßng ngõa

90

8.3. Y tÕ lao ®éng

92

8.4. T×nh h×nh ch¸y næ

104

8.5. T×nh h×nh trî cÊp TNL§, BNN theo chÕ ®é BHXH

106

9. C¸c chiÕn dÞch, sù kiÖn th«ng tin, tuyªn truyÒn vÒ ATVSL§-PCCN trong 5 n¨m qua

108

9.1. TuÇn lÔ Quèc gia vÒ ATVSL§-PCCN

108

9.2. Ngµy toµn d©n phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y

112

9.3. Phong trµo “Xanh-S¹ch-§Ñp, b¶o ®¶m ATVSL§”

113

9.4. Héi th¶o, héi nghÞ khoa häc quèc tÕ vµ trong n­íc t¹i ViÖt Nam

115

9.5. C¸c tµi liÖu tuyªn truyÒn (sæ tay, tê r¬i, ¸p phÝch)

118

9.6. C¸c ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn kh¸c

119

10. C¸c ho¹t ®éng hîp t¸c quèc tÕ vÒ ATVSL§-PCCN

121

11. C¸c ch­¬ng tr×nh tr¸ch nhiÖm x· héi (CSR) hay qu¶n lý s¶n phÈm, triÓn khai c¸c c¸ch tiÕp cËn hÖ thèng qu¶n lý ATVSL§, ISO 9000 vµ 14000, OHSAS 18000, SA8001, n¨ng suÊt nhanh, b×nh ®¼ng giíi...

126

11.1. Ch­¬ng tr×nh s¶n xuÊt s¹ch h¬n

126

11.2. Ch­¬ng tr×nh tr¸ch nhiÖm x· héi

126

12. C¸c ho¹t ®éng ATVSL§-PCCN trong lÜnh vùc, chuyªn ngµnh

126

12.1. Khai th¸c kho¸ng s¶n

126

12.2. Doanh nghiÖp võa vµ nhá

127

13. C¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu, øng dông khoa häc, ®iÒu tra, kh¶o s¸t ATVSL§-PCCN

127

14. C¸c lÜnh vùc, ho¹t ®éng cÊp quèc gia cÇn ­u tiªn trong t­¬ng lai ®Ó c¶i thiÖn c«ng t¸c ATVSL§-PCCN, MTL§ t¹i ViÖt Nam

132  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương